St JansdalSolliciteer

zorgmanager acuut

Ziekenhuis St Jansdal is een regionaal basisziekenhuis voor alle inwoners van de Noordwest-Veluwe en Oostelijk Flevoland. Het St Jansdal heeft twee ziekenhuisvestigingen: Harderwijk en Lelystad en meerdere buitenpoliklinieken. Het ziekenhuis wordt gewaardeerd om het persoonlijke karakter. Belangrijke karakteristieken van het ziekenhuis zijn kwaliteit, betrokkenheid, persoonlijke zorg en aandacht. Onder het motto ‘St Jansdal zorgt samen’ gaat het ziekenhuis voor goede zorg voor alle bewoners in de regio, ook als delen van die zorg door andere zorgaanbieders geleverd worden. Een goed netwerk met zorgpartners en verwijzers is voor Ziekenhuis St Jansdal dus zeer belangrijk.
 
ZORGMANAGER ACUUT
Als zorgmanager acuut binnen St Jansdal draag je zorg voor een optimale inrichting van de zorgprocessen in nauwe samenwerking met alle betrokkenen binnen de organisatie. Je geeft direct leiding aan een 5-tal leidinggevenden. De totale bezetting is 375 fte. Je legt verantwoording af aan de raad van bestuur.
 
Specifieke verantwoordelijkheden

 • In het kader van het IZA bijdragen aan het coördineren en onderling afstemmen van de acute zorg, lokaal en regionaal, met onder andere de 1e lijn en met de ouderenzorgorganisaties.
 • Initiëren van vernieuwende activiteiten in het kader van de ingezette digitale transformatie.
 • De toegankelijkheid van de geboortezorg consolideren.
 • Mede vormgeven van de Acute Opname Afdeling.
 • Interpreteren van marktontwikkelingen en bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van de strategie en het beleid van het ziekenhuis in zijn geheel.

Functie-eisen

 • Vakgebied: Zorg & Bedrijfsvoering.
 • Opleiding: Academisch werk- en denkniveau.
 • Professionele & leidinggevende ervaring:
  • Leidinggevende ervaring: ruime leidinggevende ervaring in het aansturen van een groot organisatieonderdeel.
  • Financieel onderlegd, analytisch sterk, ervaring met capaciteitsmanagement, stuurt op een goede balans tussen de zorg voor de patiënt en de financiële aspecten van de zorgprocessen.
 • Ervaring zorg: geen vereiste, wel een pre, dan bij voorkeur ervaring in een ziekenhuisorganisatie.
 • Overige functie-eisen
  • Ervaring in het sturing geven aan en implementeren van complexe verandertrajecten, sterk in het schakelen tussen zorgprocessen, productie en bedrijfsvoering.
  • Uitstekend in staat om multidisciplinaire teams te verbinden en draagvlak te creëren.
  • Sterk gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en weet adequaat om te gaan met tegengestelde belangen.
  • Communicatief sterk, in staat om goede contacten te onderhouden met externe partijen.

Competenties

 • Stevige persoonlijkheid, ambitieus, straalt senioriteit uit, positief ingesteld en optimistisch.
 • Zichtbaar, toegankelijk, echte teamspeler en verbinder.
 • Draagt bij aan een veilige en open aanspreekcultuur.
 • Daadkrachtig, doelgericht en besluitvaardig.

 Arbeidsvoorwaarden

 • FWG 75

 Gewenste startdatum

 • December 2023

 
 
ST JANSDAL
 
Het St Jansdal is een regionaal ziekenhuis dat alle basiszorg biedt en zich primair richt op de regio Noordwest-Veluwe en Oostelijk Flevoland. De missie is: ‘Met liefde en compassie de beste zorg verlenen’. De kernwaarden zijn Betrouwbaar, Betrokken en Bekwaam. De missie en kernwaarden staan in de nieuwe strategie ‘St Jansdal zorgt samen’ onverminderd centraal. Patiënten voelen zich gehoord en gesteund en worden gezien als partner in de zorg. Ziekenhuis St Jansdal wil hen zoveel mogelijk regie geven over hun eigen zorgproces. Verder streeft het ziekenhuis naar een huiselijke omgeving, waardoor patiënten zich op hun gemak voelen. Deze benadering is niet alleen prettig voor patiënten, maar draagt ook bij aan hun genezing.
 
St Jansdal anticipeert actief op de dynamische ontwikkelingen in de externe omgeving en zal zich ook de komende jaren onverminderd inspannen om een regionaal ziekenhuis te blijven dat diep verankerd is in twee regio’s. Dat betekent allereerst dat het St Jansdal zich zal blijven inzetten voor goede en passende patiëntenzorg, maar ook door het verder vorm geven van de samenwerking met de ketenpartners in de eerste lijn en de verpleging, verzorging en thuiszorg op de Noordwest-Veluwe en Oost-Flevoland. Gezamenlijk hebben zij een wederkerige relatie. Daarin ondersteunen zij elkaar bij een optimale digitale facilitering in de verwijzing van het integraal aanbod van diagnostiek. Het ziekenhuis kenmerkt zich door een gezonde en stabiele financiële huishouding en beschikt over voldoende mogelijkheden om te investeren in zorginnovatie, digitalisering en bouwprojecten.
 
Kerngegevens

 • Aantal medewerkers/fte: 2.600 (1.850 fte)
 • Aantal medisch specialisten: 220
 • Aantal locaties: twee ziekenhuisvestigingen en meerdere buitenpoliklinieken
 • Aantal vrijwilligers: ca. 300    
 • Jaaromzet: € 275 miljoen

 
Organisatiestructuur gehele organisatie

 • raad van bestuur: voorzitter en lid raad van bestuur (collegiaal bestuur).       
 • medische staf: alle medisch specialisten zijn verenigd in één bestuur, voert overleg met de raad van bestuur en is nauw betrokken bij beleid en uitvoering.
 • management: vier zorgmanagers (Acuut, Snijdend, Beschouwend en MOD/Facilitair) en managers stafdelingen.
 • co-bestuur: ontwikkeling naar triaal leiderschap van zorgmanagers, medisch specialisten en verpleegkundigen.
 • medezeggenschap: OR, CR en VAR. 

Meer informatie, waaronder het jaarverslag, is te vinden op www.stjansdal.nl
 

 
ALGEMEEN PROFIEL 2023 – MANAGEMENT
 

 • Leiderschap
  • Bevorderen van een cultuur van samenwerking waar mensen met plezier werken en het nemen van initiatieven en verantwoordelijkheid door medewerkers wordt gestimuleerd. Organiseren van transparante en vlot lopende communicatie waar medewerkers elkaar vanuit een positief kritische houding op gedrag aanspreken en laten aanspreken. Fungeert als inspirerend leider, aanspreekpunt en sparringpartner voor de leidinggevenden en stelt samen met hen ambitieuze en haalbare doelen die ook gerealiseerd worden. Geeft de leidinggevenden ruimte en draagt zorg voor hun opleiding en ontwikkeling.
 • Rol organisatiecultuur
  • Vervullen van een voorbeeldrol en bijdragen aan een organisatiecultuur, waarin in alle openheid en veiligheid ruimte is voor het professioneel reflecteren op de kwaliteit van zorg en geleverd werk, zowel op individueel niveau als in teamverband.
 • Patiënt/cliënt
  • Balans zoeken waar toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van zorg passend is bij de behoefte van de patiënt/cliënt ongeacht hun achtergrond. Directe betrokkenheid organiseren met de patiënten/cliënten, bevorderen Samen Beslissen zodat patiënten/cliënten meer in de regie komen van hun eigen zorgproces.
 • Medewerkers
  • Proactief inspelen op de huidige arbeidsmarktkrapte en de organisatie positioneren als aantrekkelijke werkgever, die in staat is om de juiste medewerkers te werven, te boeien en te binden, onder meer door excellente scholingsmogelijkheden en loopbaanperspectieven.
  • Met lef en creativiteit speel je samen met de afdeling HR in op de huidige arbeidsmarktkrapte in de sector en draag je bij aan de positionering van de organisatie als aantrekkelijke werkgever, die in staat is om de juiste medewerkers te werven, te boeien en te binden, onder meer door goede scholingsmogelijkheden en dito loopbaanperspectieven.
 • Beleid/strategie
  • Mede ontwikkelen en implementeren van het strategisch beleid van de organisatie, dit beleid vertalen naar meerjaren- en jaarplannen. Verantwoordelijk voor concretisering in productieafspraken en budgetten.
  • Bestendigen en verder uitbouwen van de ingezette strategische koers, realiseren toekomstig zorgportfolio, juiste zorg op de juiste plek, inzet digitalisering en zorginnovatie, inzet zinnige zorg en waardegedreven zorg, focus op gezondheidswinst en gezond gedrag en duurzaamheid.
 • Bedrijfsvoering/procesinrichting
  • Versterken van de financiële- en bedrijfseconomische positie van de eigen organisatie onderdelen. Actief zoeken naar mogelijkheden om deze positie te verbeteren en deze op succesvolle wijze te implementeren zodat de noodzakelijke versnelling van de digitale transformatie van de zorg en de noodzakelijke investeringen mogelijk gemaakt kunnen worden.
 • Kwaliteit van zorg en zorginnovatie
  • Vervullen van een strategische en initiërende rol bij het monitoren van kwaliteit en veiligheid van zorg en treffen van (tijdige) maatregelen om hierin zo nodig bij te sturen, zodat veilige zorg te allen tijde gewaarborgd is.
  • Initiëren en leiding geven aan het proces van zorginnovatie en digitalisering en hiervoor benodigde investeringen.
 • Netwerken/netwerksamenwerking/regionalisering
  • Onderhouden, uitbouwen en aangaan van diverse netwerkrelaties en netwerksamenwerking (zorgorganisaties, financiële instellingen, overheden, brancheverenigingen, zorgverzekeraars, etc.).
  • Signaleren van in-en externe ontwikkelingen, veranderingen in wet- en regelgeving, kansen dan wel verbeterpunten en deze vertalen naar o.a. beleidsnotities. Vanuit het organisatie onderdeel onderhouden van externe contacten.
 • Medezeggenschap
  • Bewaken van de medezeggenschap en tevredenheid van patiënten/cliënten en medewerkers en fungeren als gewaardeerd en transparant gesprekspartner voor de CR, OR en VAR. Hecht aan de inzet van ervaringsdeskundigheid.
 • Diversiteit
  • Diversiteit wordt als een groot goed beschouwd. Niet alleen diversiteit in geslacht, mobiliteit, identiteit of leeftijd maar ook diversiteit in ervaring en persoonlijkheid.

 
PROCEDURE
 
Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.
 
Geselecteerde kandidaten vragen wij een specifiek motivatiedocument en arbeidsvoorwaarden-document aan te leveren. Na de voorselectie wordt de long- en shortlist met de gevraagde documenten aan de opdrachtgever gepresenteerd. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten ontvangen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure.
 
In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.
 
Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met:
 
Frank ten Oever, Partner
Monica van der Ven, PA
Stephanie van Houtert, PA
 
T: 0850 – 734 702