voorzitter raad van toezicht

GGzE biedt geestelijke en forensische gezondheidszorg voor mensen in Eindhoven en omgeving (als ook bovenregionaal en landelijk). Al meer dan 100 jaar biedt zij de best mogelijke zorg en ondersteuning aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met lichte tot complexe en ernstige psychische klachten. GGzE ziet het belang van mentale gezondheid groeien en zet zich in om psychische gezondheid net zo belangrijk te laten zijn als fysieke gezondheid. Samen met de cliënt en zijn/haar directe omgeving zet GGzE zich in om het dagelijks leven van de cliënt aangenamer te maken.
 
Na een hectische periode als gevolg van een bestuurscrisis heeft GGzE een nieuwe raad van bestuur benoemd. De voorzitter raad van bestuur is inmiddels gestart, het lid raad van bestuur start per 15 mei aanstaande. Het afgelopen half jaar is door een open aanpak en door eendrachtige samenwerking binnen GGzE hard gewerkt aan het herstel van vertrouwen. Dit biedt de unieke kans om GGzE verder te ontwikkelen, de strategie en visie te bepalen en GGzE te positioneren als een professionele organisatie en een onmisbare speler in GGz Nederland.
 
Eind 2022 zijn de profielen raad van toezicht opnieuw vastgesteld. Op basis daarvan zijn inmiddels 3 nieuwe leden geworven. Nu deze procedure bijna afgerond is, kan het geheel worden afgerond met de werving van een nieuwe voorzitter raad van toezicht. Met zijn/haar benoeming zal de huidige interim voorzitter raad van toezicht terugtreden.
 
Bijzonderheden GGzE

 • GGzE heeft jaarlijks bijna 14.000 cliënten in zorg. Ruim 2.400 medewerkers (bijna 2.000 fte), 400 vrijwilligers en zo’n 50 ervaringsdeskundigen zetten zich dagelijks met hart en ziel voor de organisatie in. De omzet over het jaar 2021 bedroeg ca. € 200 miljoen. De balans is gezond. Er zijn voldoende mogelijkheden om te investeren in innovatie en zorgtechnologie.
 • GGzE voelt zich in de creatieve en innovatieve regio Eindhoven en Zuidoost-Brabant als een vis in het water. De organisatie kijkt verder dan voor de hand liggende samenwerkingen en onderhoudt relaties met onderwijs, bedrijfsleven en de sport- en cultuursector. GGzE is – ook op landelijk niveau – koploper op het gebied van zorginnovaties voor psychische gezondheid en geeft handen en voeten aan bestaande en nieuwe concepten als digitalisering, netwerkzorg, transdiagnostisch werken en ecosystemen voor mentale kracht. Naast bovengenoemde voortrekkersrol in zorginnovatie, is GGzE een grote landelijke aanbieder in de forensische zorg – via De Woenselse Poort.
 • De lokale transitie (samenwerken met andere sectoren en partners) brengt de nodige energie en vernieuwing. Komende jaren staan in het licht van meer robuuste slagkracht door grote ambities voor mentale gezondheid. En die ambities samen met de dagelijkse netwerkpartners in de eerstelijnszorg en het sociaal domein te vertalen naar tastbare en meetbare realiteit. In de zorg zelf, maar zeker ook op de leefgebieden wijk, werk, onderwijs en vrije tijd. GGzE kijkt graag van buiten naar binnen en geeft rekenschap van wat de omgeving van de organisatie verwacht.
 • GGzE werkt volgens het principe van ‘samen beleid maken’. Dit betekent dat cliënten directe invloed hebben op hun leefwereld en dat medewerkers directe invloed hebben op hun werkomgeving. Samen beleid maken gaat daarnaast over invloed van cliënten en medewerkers op beleidsbeslissingen. Het doet een beroep op hen om verantwoordelijkheid te nemen, om ook te denken vanuit organisatiebelang en vraagt van hen om consequenties van keuzes te overzien.
 • ‘GGzE laat mensen groeien’. In haar huidige meerjarenbeleidsplan ‘GGzE Community voor mentale kracht; van inspiratie naar realisatie’ geeft GGzE zichzelf een duidelijke opdracht: het realiseren van onvoorwaardelijke cliëntgerichtheid. Gebaseerd op het gedachtegoed van Planetree wil GGzE een inspirerende, gastvrije en helende omgeving zijn voor cliënten, naasten, medewerkers en bezoekers. Een omgeving waar nieuwe verbindingen worden gelegd. Tussen mensen die bij GGzE wonen, in behandeling of in begeleiding zijn, werken of die het prachtige landgoed bezoeken.
 • GGzE hecht veel waarde aan inclusiviteit en diversiteit en streeft naar een werkomgeving waarin mensen zich thuis voelen en zichzelf kunnen zijn, ongeacht hun culturele achtergrond, persoonlijkheid, geloofsovertuiging en seksuele geaardheid.

Organisatiestructuur

 • De nieuwe raad van bestuur van GGzE bestaat uit twee personen, een voorzitter en een lid raad van bestuur. De raad van bestuur voert zijn taak als collegiaal bestuur uit.
 • De geneesheer-directeur houdt toezicht op de naleving en de uitvoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en andere gezondheidswetgeving, als ook op de kwaliteit van de zorg.
 • De directeuren van de drie divisies (Divisie Volwassenen, Lokaal & Jeugd; Divisie Volwassenen, Centraal & Ouderen en Divisie Forensische en Intensieve Behandeling, inclusief De Woenselse Poort), de directeuren van de stafdiensten (Financiën/ICT en HR&D), de manager Service Centrum en de secretaris raad van bestuur maken deel uit van het CMT (Centrale MT).
 • De zorg bij GGzE wordt op alle niveaus aangestuurd door een inhoudelijk en een bedrijfsvoerend leidinggevende.
 • Binnen GGzE is sprake van een toegewijde centrale cliëntenraad en ondernemingsraad, naast de medische, psychologische, verpleegkundige, agogische en ervaringsdeskundige staven, die nauw bij de beleidsvorming en -uitvoering worden betrokken.

 
Meer informatie is te vinden op www.ggze.nl

Functieomschrijving

De raad van toezicht van GGzE bestaat vanaf 1 mei a.s. uit 6 leden. Het voornemen is om de toekomstige omvang van de raad van toezicht terug te brengen tot 5 leden, inclusief de voorzitter.
 
Ter advisering kent de raad van toezicht een drietal vaste commissies, te weten de remuneratiecommissie, de auditcommissie en de commissie HR, innovatie en kwaliteit en veiligheid (HIK). Elk van de commissies wordt door twee ter zake kundige leden uit de raad van toezicht bemenst. De commissies komen meerdere malen per jaar bijeen. De raad van toezicht voert regulier overleg met de medezeggenschapsorganen (cliëntenraad en ondernemingsraad). Met de raad van bestuur is er over en weer een goede samenwerking met respect voor ieders positie en verantwoordelijkheid.
 
Belangrijke strategische thema’s waar de raad van toezicht zich de komende tijd bij betrokken weet zijn o.a.:

 • De kwaliteit van zorg en optimale behandeling en begeleiding van cliënten enerzijds en de ontwikkeling van en aandacht voor medewerkers anderzijds. Essentieel hierbij is samenwerking met de ervaringsdeskundige staf en de actieve inzet van ervaringsdeskundigen.
 • Zorginhoudelijke vernieuwing en verbeteringen die bijdragen aan kwalitatief hoogwaardige herstelgerichte zorg. Tevens versterken van onderzoek, opleiding, onderwijs en wetenschap.
 • Actief betrekken van en samenwerken met netwerkpartners, zowel landelijk en regionaal als op het niveau van de gemeentelijke overheidsinstanties.
 • De borging van de continuïteit van zorg, o.a. door het zorgen voor personele continuïteit met het oog op de toenemende arbeidsmarktkrapte en door GGzE te profileren als aantrekkelijke werkgever.
 • Ervoor zorgdragen dat GGzE financieel op orde blijft.

 
Algemeen profiel lid raad van toezicht

 • Een academisch werk- en denkniveau.
 • Bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring.
 • Affiniteit met de doelstelling en de maatschappelijke opdracht van GGzE.
 • De deskundigheid om een juist evenwicht te vinden in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Het vermogen en de attitude om de raad van bestuur met advies en als klankbord terzijde te staan.
 • Het vermogen om het beleid van GGzE en het functioneren van de raad van bestuur te toetsen.
 • Een integere, verantwoordelijke, positief kritische en onafhankelijke opstelling.
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, veiligheid, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als GGzE stellen.
 • Weet met informatie ‘op afstand’ snel overzicht en inzicht te krijgen m.b.t. essentiële en strategische aspecten van het functioneren van GGzE en kan op basis hiervan evenwichtig oordelen.
 • Wacht niet af, neemt zelf initiatief en entameert onderwerpen en invalshoeken.
 • Teamplayer, sterk relatiegericht, goed ontwikkelde interpersoonlijke sensitiviteit, heeft oog voor en kan zich inleven in (de belangen van) de cliënt en de medewerker.
 • Voldoende toewijding, beschikbaarheid en flexibiliteit.
 • Maatschappelijk actief. Beperkt aantal (neven)functies.

DE VIJF PROFIELEN
 
Hieronder worden de vijf specifieke profielen beschreven voor de toekomstige, uit vijf leden bestaande raad van toezicht. Bij gelijke geschiktheid en goede persoonlijke match gaat de voorkeur er naar uit dat de raad van toezicht bestaat uit minimaal twee vrouwen. Tevens hebben tenminste drie van de vijf leden toezichthoudende ervaring, hebben twee leden bestuurlijke ervaring en is minimaal één van de leden afkomstig uit de regio Eindhoven. Verder geldt dat een lid van de auditcommissie of de commissie HR, innovatie en kwaliteit en veiligheid (HIK) tevens lid is van de remuneratiecommissie, samen met de voorzitter.
 
Diversiteit wordt bij GGzE als een groot goed beschouwd. Niet alleen diversiteit in geslacht, identiteit of leeftijd, maar ook in ervaring en persoonlijkheid.

Bij GGzE is er een vacature voor de positie van voorzitter raad van toezicht. Het hieronder weergegeven profiel vormt het uitgangspunt bij de werving- en selectieprocedure.
 
1.  Profiel voorzitter raad van toezicht, lid van de remuneratiecommissie, momenteel ad interim ingevuld

 • Bezit ruime bestuurlijke ervaring in grote complexe organisaties in de private / (semi-) publieke sector.
 • Ruime inhoudelijke kennis en ervaring op het gebied van strategie, cultuur en governance.
 • Ervaring als toezichthouder, bij voorkeur als voorzitter.
 • Bruggenbouwer, beschikt over de persoonlijkheid en achtergrond om een leidende rol te vervullen bij de menings- en besluitvorming door de raad van toezicht.
 • Ruime ervaring met teamopbouw, gericht op de ontwikkeling van teamwork binnen de raad van toezicht, beschikt over samenbindend vermogen en is in staat de kwaliteiten van de leden raad van toezicht tot zijn recht te laten komen.
 • Zoekt steeds naar een juist evenwicht tussen harmonie, compromis en confrontatie en overbrugt eventuele meningsverschillen, hanteert een stijl van professionele nabijheid.
 • Beschikt over de statuur en uitstraling om GGzE te vertegenwoordigen en, in overleg met de raad van bestuur, deel te nemen aan relevante (regionale) bestuurlijke netwerken.
 • Kan voldoende tijd beschikbaar stellen om de functie adequaat in te vullen.

De benoemingsprocedure voor de hieronder weergegeven leden raad van toezicht bevindt zich momenteel in de afrondende fase.

Profiel lid raad van toezicht, lid van de commissie HR, innovatie en kwaliteit en veiligheid (HIK)

 • Zorgachtergrond, ervaring met maatschappelijke, zorginhoudelijke en cliëntgerichte ontwikkelingen.
 • Ruime ervaring met en kennis van kwaliteit en veiligheid in de zorgsector, aantoonbare affiniteit met de geestelijke gezondheidszorg.
 • Sterk empathisch vermogen, heeft een goed gevoel voor wat cliënten belangrijk vinden en kan het cliëntperspectief verbinden aan de strategie en beleid van GGzE.
 • Gemakkelijk benaderbaar, onderhoudt een open relatie met de cliëntenraden.

 
Profiel lid raad van toezicht, lid van de commissie HR, innovatie en kwaliteit en veiligheid (HIK)

 • Ervaring als zorgbestuurder, bij voorkeur in de cure of de ggz.
 • Kennis en ervaring met het proces van kwaliteit en veiligheid in de ggz-sector.
 • Fungeert als een gewaardeerde gesprekspartner om mee te denken over innovatieve en creatieve concepten vanuit het zorgperspectief van de cliënten.
 • Beschikt over een stevige maatschappelijke statuur en een voor de organisatie relevant netwerk.

Eén persoon zal benoemd worden op voordracht van de cliëntenraad. Verder is van belang dat één van de twee leden voor de commissie HR, innovatie en kwaliteit en veiligheid (HIK):

 • ervaring heeft met HR, organisatieontwikkeling en sociale innovatie (kan ook bij de voorzitter raad van toezicht);
 • kennis/affiniteit van risicogestuurd en herstelgericht werken;
 • adequate kennis van wet- en regelgeving in de zorg (bij voorkeur ook op gebied van forensische psychiatrie);
 • ervaring heeft met zorginnovatie, zorgtechnologie, kwaliteit- en veiligheidssystemen, ketensamenwerking, etc.;
 • bij voorkeur ervaring heeft met onderzoek, opleiding, onderwijs en wetenschap;
 • bij voorkeur ervaring heeft als behandelaar (psychiater/psycholoog);
 • bij voorkeur ervaringsdeskundige (eigen ervaringen of in familie).

 
Profiel lid raad van toezicht, lid van de auditcommissie

 • Financiële en bedrijfsmatige achtergrond in de zorg, bij voorkeur in de cure, b.v. als bestuurder, financieel directeur of manager.
 • Ruime kennis en kunde op het terrein van bedrijfsstrategie en bedrijfsvoering, met name op het gebied van financiën.
 • Kennis van en ervaring met complexe financieringsvraagstukken, treasury en governance.
 • Heldere opvattingen over risicomanagement en ‘control’ in relatie tot de maatschappelijke opdracht van GGzE.

 
Profiel lid raad van toezicht, lid van de auditcommissie (reeds ingevuld)

 • Algemene bedrijfsmatige achtergrond, bij voorkeur van buiten de zorg, b.v. als directeur of als directeur-eigenaar, of b.v. ervaring op directie- of bestuursniveau in een complexe maatschappelijke dienstverleningsorganisatie.
 • Ruime kennis en kunde op het terrein van bedrijfsstrategie en bedrijfsvoering, met name op het gebied van financiën.
 • Kennis van en ervaring met complexe financieringsvraagstukken, treasury en governance.
 • Heldere opvattingen over risicomanagement en ‘control’ in relatie tot de maatschappelijke opdracht van GGzE.
 • Ondernemend ingesteld met oog voor innovatie en voor kansen en ontwikkelingen voor GGzE.

Verder is van belang dat één van de twee leden voor de auditcommissie:

 • ervaring heeft met ICT en digitalisering;
 • ervaring heeft met vastgoed en facilitaire services;
 • ervaring heeft met innovatie en de implementatie van vernieuwende technologie.

Procedure

Solliciteren kan tot 30 juni via www.suurcompany.nl
 
Sollicitanten met passende werkervaring zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever.
 
In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Marja Suur, Partner
Chantal Fonteijn, PA
Annemarie Engel, PA
 
T: 0850 – 734 710