De Twentse ZorgcentraSolliciteer

Voorzitter Raad van Toezicht

DE TWENTSE ZORGCENTRA
 
De Twentse Zorgcentra is de grootste aanbieder van zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking in Twente. Binnen de regio’s en het netwerk Ambulant, Kind & Gezin worden uiteenlopende vormen van zorg en dienstverlening aangeboden. In totaal maken ruim 2.300 cliënten gebruik van de verschillende zorgvormen of dienstverlening, geboden door ca. 2.500 medewerkers en ruim 600 vrijwilligers. Bij De Twentse Zorgcentra werken de medewerkers iedere dag vanuit de missie: Jouw leven ondersteunen we samen, dichtbij en deskundig.
 
Cliënten wonen op beschermde terreinen in Losser en Enschede, of in kleinschalige woonvormen in wijken van Almelo en in dorpen in Twente. Er zijn mogelijkheden voor dagbesteding of werk op een groot aantal locaties of bij werkgevers. De instelling werkt in dagbesteding en werk met ontwikkelgerichte leer- en werklijnen, die steeds meer vorm krijgen. De Twentse Zorgcentra biedt ondersteuning in de thuissituatie, in het onderwijs en heeft een kinderdagcentrum en logeermogelijkheden.
 
De organisatie kenmerkt zich door een solide financiële huishouding. Door onverminderd scherp op de kosten te blijven letten en door procesverbeteringen te realiseren verwacht De Twentse Zorgcentra de komende jaren voldoende middelen te kunnen blijven inzetten voor zorginnovatie.
 
De tweehoofdige raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor De Twentse Zorgcentra. Het MT bestaat uit drie regiomanagers, de manager behandeling, de manager HIFI (Huisvesting, Inkoop, Facilitair, ICT), de concerncontroller (F&C), de manager P&O en de bestuurssecretaris. De tactische en met name strategische beleidsontwikkeling voor De Twentse Zorgcentra richt zich primair op cliënt en zorg; de regiomanagers hebben hierbij een leidende rol vanuit hun verantwoordelijkheid voor de zorg. De medezeggenschap wordt intensief betrokken bij de ontwikkelingen in de organisatie en rondom kwaliteit. Dat geldt zowel voor de centrale verwantenraad, de centrale bewoners- en cliëntenraad als voor de ondernemingsraad.
 
Binnen De Twentse Zorgcentra wordt gewerkt vanuit het principe van zelforganisatie. De teams (in aantal ± 150) bepalen – met gegeven doelen en binnen de kaders – de dagelijkse gang van zaken. Daarbij staat voorop om goede persoonsgerichte en deskundige zorg te verlenen die in samenspraak met de cliënt en de verwant tot stand komt. De teams worden begeleid door een teammanager en een gedragskundige die gezamenlijk het leef- of leerklimaat uitzetten. De teammanager is verantwoordelijk voor het behalen van het resultaat van een team. Teams werken conform de missie en visie van de organisatie. Daarnaast monitoren ze hun eigen resultaten en voortgang en verbeteren ze waar nodig hun manier van werken.
 
Meer informatie, waaronder het kwaliteitsrapport, is te vinden op de website www.detwentsezorgcentra.nl.

Functieomschrijving

RAAD VAN TOEZICHT
 
De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden instellingen.
 

 • De raad van toezicht houdt toezicht op ten minste de punten die worden genoemd in de Zorgbrede Governance code.
 • De raad van toezicht adviseert gevraagd en ongevraagd de raad van bestuur en treedt op als klankbord.
 • De raad van toezicht neemt de haar statutair toegewezen beslissingen, zoals belangrijke strategische, organisatie, investerings- en prestatie beslissingen.
 • De raad van toezicht functioneert als werkgever van de raad van bestuur.

De raad van toezicht bestaat uit 7 leden, inclusief de voorzitter. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen. De zeven leden van de raad van toezicht hebben uiteenlopende deskundigheidsgebieden, waardoor het toezicht breed kan worden uitgeoefend. Hierdoor heeft de raad inzicht in de hoofdlijnen van onder andere de onderwerpen: zorgkwaliteit, personeel, investeringen, veiligheid, financiën en de betrokkenheid van de medezeggenschap. De raad van toezicht streeft naar een evenwichtige samenstelling ten aanzien van geslacht en leeftijd.
 
De raad kent een tweetal commissies die op specifieke onderwerpen de vergaderingen van de raad van toezicht voorbereiden. De auditcommissie richt zich in het bijzonder op bedrijfsvoering, financiën en vastgoed. De commissie kwaliteit & veiligheid richt zich op het geheel van kwaliteit en veiligheid vanuit het belang van de cliënt en de medewerker.
 
Belangrijke strategische thema’s waaraan de raad van toezicht de komende tijd vanuit haar rol aandacht zal besteden zijn o.a.:

 • De borging van de continuïteit van zorg, o.a. door het zorgen voor personele continuïteit met het oog op de toenemende arbeidsmarktkrapte en door De Twentse Zorgcentra te profileren als aantrekkelijke werkgever.
 • De borging van de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening.
 • Ervoor zorgdragen dat de organisatie financieel op orde blijft.

Algemeen profiel lid raad van toezicht

 • Academisch denk- en werkniveau
 • Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving
 • Op strategisch niveau opereren
 • Besluitvaardigheid
 • Affiniteit met de verstandelijk gehandicaptenzorg
 • Maatschappelijke betrokkenheid
 • Kunnen functioneren in een collegiaal team
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling
 • Voldoende toewijding en beschikbaarheid

Conform het rooster van aftreden ontstaat op korte termijn een vacature voor de positie van voorzitter raad van toezicht. Het hieronder weergegeven specifieke profiel vormt het uitgangspunt bij de werving- en selectieprocedure.
 
Specifiek profiel voorzitter raad van toezicht

 • Bezit ruime bestuurlijke ervaring in complexe zorgorganisaties of in grote organisaties in het maatschappelijk werkveld, actuele kennis van het zorglandschap.
 • Ervaring als toezichthouder.
 • Samenbindend vermogen en in staat kwaliteiten van de ander tot zijn recht te laten komen.
 • In staat op adaptieve en visionaire wijze de voorzittersfunctie te vervullen, rekening houdend met de toekomstige transitieprocessen die de organisatie de komende jaren zal doormaken.
 • Beschikt over de persoonlijkheid en achtergrond om een leidende rol te vervullen bij de menings- en besluitvorming door de raad van toezicht.
 • Zoekt steeds naar een juist evenwicht tussen harmonie, compromis en confrontatie en overbrugt eventuele meningsverschillen.
 • Beschikt over de statuur en uitstraling om De Twentse Zorgcentra te vertegenwoordigen en, in overleg met de raad van bestuur, deel te nemen aan relevante (regionale) bestuurlijke netwerken.
 • Bij voorkeur kennis van en affiniteit met de Twentse regio.

Daarnaast gelden de volgende kwalificaties en persoonskenmerken, die voor ieder lid van de raad van toezicht gelden:

 • Stevige persoonlijkheid, positief kritisch vanuit een respectvolle attitude, integer en standvastig.
 • Wacht niet af, neemt zelf initiatief en entameert onderwerpen en invalshoeken.
 • Inspirerend en enthousiast, hart voor de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking.
 • Gaat meningsverschillen en ‘lastige gesprekken’ niet uit de weg, behoudt zorgvuldig het evenwicht tussen ‘klankborden’ en ‘sturen’.
 • Sociaal vaardig met relativeringsvermogen en staat open voor kritische (zelf)reflectie.

Bezoldiging
De bezoldiging is conform de richtlijnen van de NVTZ en voldoet aan de normstelling van de WNT.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.
 
Na de voorselectie door Suur & Company zal de long- en shortlist aan de opdrachtgever worden gepresenteerd.
 
De raad van toezicht stelt een selectiecommissie in, die tot taak heeft de kandidaten voor een zetel in de raad van toezicht te selecteren.
 
De selectiecommissie draagt er zorg voor dat de door haar geselecteerde kandidaten gesprekken hebben met de raad van bestuur, met (enkele) leden van de ondernemingsraad, met (enkele) leden van de centrale verwantenraad en met (enkele) leden van de centrale bewoners- en cliëntenraad. Na deze gesprekken doet de selectiecommissie een gemotiveerde voordracht aan de raad van toezicht.
 
Van eindkandidaten wordt verwacht dat zij referenties overleggen.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Frank ten Oever, Partner
Monica van der Ven, Project Assistant
Wies Fest, Project Assistant
 
T: 0850 – 734 702