Voorzitter Raad van Toezicht

Het Nederlands Paramedisch Instituut (NPi) is de grootste aanbieder van post-bachelor onderwijs voor fysiotherapeuten in Nederland. Het instituut is gevestigd in Amersfoort.
 
De missie van het NPi luidt: het (verder) professionaliseren van fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten en andere (paramedische) professionals in de gezondheidszorg. De slogan van het NPi is Kennis in beweging. Het NPi wil het vooraanstaande kenniscentrum zijn; dat wil zeggen het kenniscentrum waar fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten en andere (paramedische) professionals als eerste aan denken als het gaat om deskundigheidsbevordering, informatievoorziening, praktijkgericht onderzoek en innovaties. Optimale service aan de paramedicus staat hierbij centraal.
 
Het NPi biedt jaarlijks ca. 200 cursussen/opleidingen met ca. 6.000 inschrijvingen. Opleidingen worden aangeboden in 10 themagebieden, waarbinnen het NPi leerlijnen aanbieden (in het kader van life long learning). Daarnaast biedt het NPi diverse diensten aan op gebied van wetenschappelijke informatievoorziening, zoals de NPi-service en het wekelijks nieuws. Klanten waarderen de diensten van het NPi met een rapportcijfer 8,1 voor de scholingsactiviteiten en 8- voor de informatiediensten.
 
Bij het NPi zijn 16 medewerkers werkzaam (13 fte). De medewerkers tevredenheid is hoog 8+ en het ziekteverzuim is laag. Daarnaast werkt het NPi met een flexibele schil van ca. 440 externe deskundigen en docenten.
 
Het NPi is een financieel gezonde organisatie, maar staat voor de grote uitdaging om in de komende jaren te transformeren tot een organisatie die optimaal aansluit bij het veranderende zorglandschap en de wensen van de klanten. Daarbij spelen met name digitalisering en internationalisering van het onderwijs een belangrijke rol. Dit vraagt om innovatie en ondernemerschap.
 
Belangrijke strategische thema’s voor de komende jaren zijn kort samengevat o.a.:

 • Verder door ontwikkelen naar een organisatie die proactief inspeelt op veranderingen in de externe omgeving, zoals o.a. een toenemend aantal aanbieders van (deels) vergelijkbare dienstverlening, en die in staat is om van blijvende meerwaarde te zijn voor de klanten.
 • Ervoor zorgdragen dat het NPi financieel op orde blijft en een toekomstbestendig personeelsbeleid voert.
 • Verder digitaliseren en internationaliseren van opleiding en onderwijs, teneinde de kwaliteit en het onderscheidend vermogen van het producten- en dienstenaanbod een impuls te geven.
 • Ontwikkeling van het MT en de medewerkers, met de focus op eigenaarschap en kwaliteit.

Het NPi staat onder leiding van de directeur-bestuurder met een strategische, bestuurlijke en externe focus. Onder eindverantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder wordt in het MT het beleid van de organisatie vastgesteld en geëvalueerd. Het vastgestelde beleid wordt vervolgens door de Raad van Toezicht getoetst en indien van toepassing goedgekeurd.
 
Meer informatie is te vinden op www.npi.nl.

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht van het NPi geeft ten eerste invulling aan de drie governance rollen: toezicht, advies en werkgeverschap. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht ook een rol als klankbord. De Raad van Toezicht is constructief kritisch en stelt de relevante vragen, zoals: doen we de goede dingen en doen we de dingen goed?
 
De Raad van Toezicht is betrokken maar bewaakt tegelijkertijd de noodzakelijke afstand om het geheel te kunnen blijven overzien. Hiervoor is niet alleen kennis en inzicht vereist. De Raad van Toezicht brengt ook de buitenwereld in de volle breedte bij het NPi naar binnen, zodat alle relevante ontwikkelingen tijdig worden gesignaleerd en daarop kan worden geanticipeerd. De Raad van Toezicht stimuleert de directeur-bestuurder en de organisatie daarbij tot flexibiliteit en innovatie.
 
In de uitoefening van zijn taken ziet de Raad van Toezicht in het bijzonder toe op:

 • De realisatie van de doelen van het NPi;
 • De daartoe gestelde doelen van strategie en beleid;
 • Het beleid en beheer van het bestuur met de bijbehorende resultaten, prestaties en risico’s;
 • Het naleven van wet en regelgeving;
 • Het voldoen aan de eisen van financiële verslaggeving;
 • De interne controle en risicobeheersing;
 • De te leveren kwaliteit van diensten en producten;
 • De doelmatigheid en efficiency;
 • De integriteit.

 De Raad van Toezicht bestaat uit drie leden. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen. De Raad van Toezicht vergadert ca. 5-8 keer per jaar.
 
Deskundigheden leden Raad van Toezicht
Om zich adequaat van de taken te kunnen kwijten dienen de leden van de Raad van Toezicht van het NPi over een diversiteit aan deskundigheden te beschikken. Het basisuitgangspunt voor alle leden van de Raad van Toezicht is dat zij op enigerlei wijze affiniteit hebben met de doelstellingen van het NPi. De leden van de Raad van Toezicht zijn complementair qua kennis, vaardigheden en netwerken.
 
Achtergronden omvatten bijvoorbeeld een bestuurlijke, juridische, sociaal-wetenschappelijke, financieel-economische of (paramedische) zorg achtergrond. Leden zijn bij voorkeur afkomstig uit de zorg, wetenschap, onderwijs en/of uit andere relevant geachte organisaties of sectoren. Zij hebben een HBO of academisch werk- en denkniveau.
 
Samengevat beschikken de leden over de volgende kwaliteiten:

 • Onafhankelijkheid en integriteit.
 • Evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Politieke-, bestuurlijke/toezichthoudende-, strategische- en organisatorische kennis, vaardigheden en ervaring.
 • Beschikkend over een relevant netwerk.
 • Oog voor relevante signalen en ontwikkelingen uit de omgeving van het NPi.
 • Analytisch vermogen, snel overzicht en inzicht kunnen verwerven.
 • Besluitvaardig.
 • Proactieve houding en gedrag.
 • Kritische zelfreflectie.
 • Effectief samenwerken in teamverband.
 • Communicatief vaardig.

Gelet op de maximale zittingstermijn van de leden van de Raad van Toezicht ontstaat op korte termijn een vacature voor een voorzitter Raad van Toezicht met een brede maatschappelijke achtergrond. Het hieronder weergegeven specifieke profiel vormt het uitgangspunt bij de werving- en selectieprocedure.
 
Specifiek profiel voorzitter Raad van Toezicht

 • Beschikt over relevante bestuurlijke ervaring in de (paramedische) zorg- en/of onderwijssector, beschikt tevens over ervaring als toezichthouder.
 • In staat om vanuit de toezichthoudende rol de organisatie qua onderwijs- en opleidingsprocessen te doorgronden, met een scherp oog voor relevante vraagstukken rondom onderwijskwaliteit en -innovatie.
 • Ervaring met complexe veranderings- en transitieprocessen, die ten doel hebben de bedrijfscontinuïteit te waarborgen en de organisatie toekomstbestendig te maken.
 • Ervaring met of affiniteit met innovaties, ICT en technologie.
 • In staat op adaptieve en visionaire wijze de voorzittersfunctie te vervullen, rekening houdend met de transitie die het NPi de komende jaren zal doormaken.
 • Beschikt over de persoonlijkheid en achtergrond voor een leidende rol bij de menings- en besluitvorming van de Raad van Toezicht.
 • Samenbindend vermogen en in staat kwaliteiten van de ander tot zijn recht te laten komen, zoekt steeds naar een juist evenwicht tussen harmonie, compromis en confrontatie en overbrugt eventuele meningsverschillen.
 • Het vermogen extern een adequate rol te kunnen vervullen in het belang van het NPi.
 • Een passend professioneel netwerk is een pre.

Daarnaast gelden de volgende kwalificaties en persoonskenmerken:

 • Stevige persoonlijkheid, positief kritisch vanuit een respectvolle attitude.
 • Analytisch, weet met informatie ‘op afstand’ snel overzicht en inzicht te krijgen m.b.t. essentiële en strategische aspecten van het functioneren van het NPi en kan op basis hiervan evenwichtig oordelen.
 • Doortastend, neemt zelf initiatief en entameert onderwerpen en invalshoeken.
 • Goede antenne voor integriteitsvraagstukken.
 • Gaat meningsverschillen en ‘lastige gesprekken’ niet uit de weg, behoudt zorgvuldig het evenwicht tussen ‘klankborden’ en ‘sturen’.

Omwille van een evenwichtige samenstelling gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat.
 
Bezoldiging
Momenteel ontvangen de leden van de Raad van Toezicht een vacatievergoeding; dit is een forfaitaire vergoeding aan bestuursleden of leden van de Raad van Toezicht voor hun werkzaamheden voor het NPi.
Het voornemen is om over te gaan naar een bezoldiging waarbij de richtlijnen van de NVTZ als leidraad dienen en die in de geest is van de normstelling van de WNT.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.
Na de voorselectie door Suur & Company zal de long- en shortlist aan de opdrachtgever worden gepresenteerd.
In overleg met de Raad van Toezicht worden kandidaten uitgenodigd die in aanmerking komen voor een gesprek met de selectiecommissie. 

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Frank ten Oever, Partner
Stephanie van Houtert, Personal Assistant
T: 0850 – 734 705