Huisartsen EemlandSolliciteer

voorzitter raad van commissarissen

Huisartsen Eemland BV is een toekomstgerichte organisatie die in 2017 opgericht is door bijna alle 160 huisartsen in de regio Eemland. De huisartsen hebben hun krachten gebundeld met als doel een continu aanbod van kwalitatief hoogstaande huisartsgeneeskundige zorg te bieden in onze regio. Momenteel zijn 200 huisartsen lid. Huisartsen Eemland biedt haar leden ondersteuning op het gebied van zorg, zorgprogramma’s en praktijkvoering. Zij organiseert spoedzorg, investeert in samenwerkingsverbanden, deelt kennis en biedt een uitgebreid scholingsaanbod.
 
 
VOORZITTER RAAD VAN COMMISSARISSEN HUISARTSEN EEMLAND BV
 
Functie-eisen

 • Aandachtsgebied: voorzitter.
 • Commissie: lid van de remuneratiecommissie.
 • Professionele ervaring:
  • Bij voorkeur ervaring op directie- of bestuursniveau in een grote complexe organisatie.
  • Ervaring met HR- en organisatievraagstukken (inrichting en verandering).
  • Ervaring met dan wel kennis van de bedrijfsvoering (en financieringsdynamiek) van huisartsenpraktijken en heeft een visie op netwerk-samenwerking.
 • Ervaring zorg: is een sterke pre.
 •  Toezichthoudende ervaring: vereiste.
 • Afkomstig uit de regio: is een pre.    
 • De raad van commissarissen streeft naar een diverse samenstelling.

 Belangrijkste competenties:

 • Grote lijnen kunnen zien en vasthouden, regie voeren, scherp oog voor governance. 
 • Sterk in de rol van klankbord en sparringpartner op strategisch niveau, kan onderwerpen en dilemma’s vanuit verschillende invalshoeken aan de orde stellen en het bestuur kritisch opbouwend bevragen over de lange termijn strategie.
 • Creëren en behouden van een open, laagdrempelige en samenwerkingsgerichte omgeving en sfeer.
 • Zowel betrokken, verbindend, empathisch en met gevoel voor humor als ook daadkrachtig en stevig.
 • Analytisch en inhoudelijk sterk, doelgericht, to-the-point, helder, scherp.

 Raad van commissarissen

 • Aantal leden: 3 leden inclusief de voorzitter.
 • Commissies: auditcommissie, commissie kwaliteit en veiligheid en remuneratiecommissie.
 • Vergaderschema: De raad van commissarissen vergadert tenminste 6 maal per jaar.
 • Benoemingsperiode: de leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen.

 Bezoldiging

 Startdatum

 • Zodra de procedure het toelaat.

 
 
HUISARTSEN EEMLAND BV
 
Bij Huisartsen Eemland werken wij doelgericht, met aandacht en motiveren wij elkaar. Wij houden voor ogen waar het echt om gaat: passende zorg die aansluit bij de persoon. Wij maken elkaar sterker.

Bestuur en Organisatie
De huisartsen hebben zich georganiseerd in de HCE (Huisartsencoöperatie Eemland), die 100% aandeelhouder is van Huisartsen Eemland BV. Daaronder vallen o.a. de huisartsenpost Amersfoort en de ketenzorgprogrammma’s. HCE bepaalt mede de koers van Huisartsen Eemland BV die vormgeeft aan gezamenlijke ontwikkeling van o.a. spoed- en chronische zorg; samenwerking in de wijken; regionale samenwerking; de HE-organisatie en de servicegerichte ondersteuning van de huisartspraktijk.
 
Huisartsen Eemland BV is een dynamische organisatie. De leiding is in handen van een tweehoofdig bestuur (portefeuille algemeen en medisch). Samen met het management en de medewerkers wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van de organisatie en aan innovatie. Het centrale kantoor is gevestigd in Amersfoort.
 
De raad van commissarissen houdt onafhankelijk en professioneel toezicht op de werkorganisatie. De raad van commissarissen handelt volgens de Governancecode Zorg.
 
Kerngegevens:

 • Aantal medewerkers (fte): 70
 • Aantal aangesloten huisartsen : 200
 • Aantal patiënten: 400.000
 • Kantoorlocatie: Amersfoort
 • Jaaromzet: € 25 mln.

 Meer informatie, waaronder het jaarverslag, is te vinden op de website: www.huisartseneemland.nl
 
Organisatiestructuur (zie voor details organogram op de website)

 • Raad van commissarissen: 3 leden
 • Raad van bestuur: 2 leden, duaal: medisch en algemeen
 • Organisatie artsen: Huisartsencoöperatie Eemland (HCE)
 • Managementteam: Financiën, HR, Zorg & Innovatie, ICT, Communicatie en Zorgverkoopteam
 • Medezeggenschap: OR en CR

  
RAAD VAN COMMISSARISSEN | 2023
 

 • Governancecode Zorg 2022 (https://www.governancecodezorg.nl/)
  • De zorginstelling leeft de Governancecode Zorg 2022 na. Daarnaast staan de taken en bevoegdheden beschreven in de statuten en reglementen van de organisatie.
 •  Rollen raad van commissarissen
  • Toezichtfunctie: integraal toezichthouden houden op de doelstellingen van de organisatie, het beleid van de raad van bestuur en algemene gang van zaken. De raad van commissarissen heeft dit beschreven in de toezichtvisie.
  • Adviesfunctie: bijstaan van de raad van bestuur met advies, optreden als sparringpartner en klankbord.
  • Werkgeversfunctie: werkgever van de raad van bestuur. Draagt er zorg voor dat de raad van bestuur evenwichtig is samengesteld. Benoemt, schorst en ontslaat leden raad van bestuur.
 • Samenstelling raad van commissarissen
  • Evenwichtige samenstelling qua geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, leeftijd, regionale binding, rol in het team, ervaring met gezondheidszorg.
 • Diversiteit
  • Diversiteit wordt als een groot goed beschouwd. Niet alleen diversiteit in geslacht, mobiliteit, identiteit of leeftijd, maar ook in ervaring en persoonlijkheid.
 • Medezeggenschapsorganen/professionals
  • Medezeggenschap van cliënten en medewerkers en advisering en beïnvloeding door professionals is van groot belang voor de koersbepaling van de organisatie, het bewaken van de maatschappelijke doelstelling en het delen van waarden en normen. De raad van commissarissen maakt met de raad van bestuur afspraken over de wijze van omgang met de medezeggenschapsorganen en professionals.
  • De communicatie met deze organen is transparant, open en proactief.
  • De cliëntenraad heeft op basis van de Wmcz het recht om een persoon voor te dragen ter benoeming in de raad van commissarissen. De OR heeft adviesrecht op elke benoeming van een lid raad van commissarissen. Leden die worden benoemd op bindende voordracht moeten voldoen aan de kwaliteitseisen en de vastgestelde profielschets en onafhankelijk van de voorgedragen partij kunnen functioneren. Dit kan anders zijn geregeld in de statuten.
 • Belangenverstrengeling
  • Is geen lid van een andere instelling die binnen het verzorgingsgebied van de instelling geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht; dit geldt ook voor de partner/levensgezel, (pleeg)kind of aanverwant tot in de tweede graad.
  • Is geen werknemer geweest, in de periode drie jaar voorafgaand aan het lidmaatschap, en heeft krachtens een overeenkomst van opdracht geen werkzaamheden verricht voor de instelling.
  • Is geen lid geweest van de dagelijkse leiding, in de periode van drie jaar voorafgaand aan het lidmaatschap.
  • Heeft geen zakelijke relatie onderhouden met de instelling die de onafhankelijkheid van het lid in gevaar brengt.
 • In het bijzonder toezien op
  • De continuïteit en realisatie van doelstellingen van de organisatie. De strategie en risico’s verbonden aan de activiteiten van de organisatie. De naleving van wet- en regelgeving.
  • De borging van de hoge kwaliteit en veiligheid van de zorg en welzijn en de daarvoor nodige innovatie en zorgvernieuwing.
  • De verhouding met belanghebbenden zoals cliënten en werknemers en de wijze waarop de instelling invulling geeft aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.
  • Verder verstevigen van verbindingen met samenwerkingspartners in de zorgnetwerken.
  • Verstevigen van de positie van de organisatie als aantrekkelijke werkgever alsmede een proactieve arbeidsmarktbenadering gericht op het binden en boeien van (potentiële) medewerkers.
  • De verdere ontwikkeling van de digitalisering van de zorg. Focus op duurzaamheid.
  • De financiële verantwoording en sturing, met de focus op optimalisatie van capaciteit- en procesmanagement. De ontwikkeling van plannen voor het vastgoedbestand in aansluiting op de veranderende zorgvraag.
 • Algemene functie-eisen raad van commissarissen
  • Betrokkenheid en affiniteit met de dienstverlening, ambitie, strategie en visie van de organisatie.
  • Beschikking over een actief bestuurlijk netwerk op strategisch niveau, maatschappelijk actief. Inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen.
  • Vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over de door de raad van bestuur voorgelegde aangelegenheden om het organisatiebeleid te kunnen toetsen.
  • Onafhankelijkheid en kritisch vermogen t.o.v. elkaar en t.o.v. de raad van bestuur. Inhoud kunnen geven aan de klankbordfunctie met de raad van bestuur.
  • Vermogen om op de juiste afstand van de raad van bestuur de specifieke deskundigheid in te zetten en om vragenderwijs de grote lijn en het eventueel ontbrekende zichtbaar te maken.
  • Bereidheid alle vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden.
  • Voldoende tijd ter beschikking te willen en kunnen stellen voor de vervulling van de directe toezichtstaak. Tevens beschikbaar zijn voor consultaties, werkbezoeken en overleg, zo nodig ook op korte termijn.
 • Kwalificaties voor de voorzitter van de raad van commissarissen
  • Verbindende en regie-voerende vaardigheden.
  • Scherp gevoel voor governance
  • Laagdrempelig bereik- en beschikbaar voor de bestuurder
  • Gezaghebbend en dienstverlenend.
  • Waar nodig boegbeeld voor de organisatie.
 • Kwalificaties voor ieder lid van de raad van commissarissen
  • Weet met informatie ‘op afstand’ snel overzicht en inzicht te krijgen m.b.t. essentiële en strategische aspecten van het functioneren van de organisatie en kan op basis hiervan evenwichtig oordelen.
  • Gevoel voor verhoudingen, stelt de goede vragen en straalt rust uit, heeft overzicht.
  • Wacht niet af, neemt zelf initiatief en entameert onderwerpen en invalshoeken.
  • Teamplayer, sterk relatiegericht, goed ontwikkelde interpersoonlijke sensitiviteit.
  • Vertrouwenwekkend, integer en standvastig.
  • Een open stijl van communiceren, prettig in de omgang en met relativeringsvermogen.
  • Staat open voor kritische (zelf)reflectie vanuit het besef dat er geen toezicht op de toezichthouders wordt uitgeoefend.

PROCEDURE
Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.
 
Frank ten Oever voert de eerste gesprekken met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij de selectiecommissie geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het vervolg.
 
Het inwinnen van referenties kan onderdeel zijn van het selectie- en benoemingstraject.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Frank ten Oever, Partner
Monica van der Ven, PA
Stephanie van Houtert, PA
 
T: 0850 – 734 702 (Monica)
T: 0850 – 734 705 (Stephanie)