Amphia ZiekenhuisSolliciteer

Voorzitter Raad van Commissarissen

Amphia is een groot Topklinisch Opleidingsziekenhuis (STZ) met ambitie. Amphia is een vooraanstaand kennis- en behandelcentrum in de regio en wil zich verder ontwikkelen tot het toonaangevend kenniscentrum voor passende gezondheidszorg en zorg voor gezondheid in de West-Brabantse regio. Hiertoe beschikt Amphia over de meest moderne faciliteiten in een volledig vernieuwde huisvesting.
 
Vanuit haar regionale regierol zet Amphia er zich iedere dag voor in de zorg beter te maken en op de meest efficiënte wijze ervoor te zorgen dat iedereen op het juiste moment de beste zorg ontvangt. Met de patiënt zelf als belangrijkste regisseur in dat proces. Bepalende kernwaarden hierbij zijn veiligheid, aanspreekbaarheid, deskundigheid en gastvrijheid.
 
Bijzonderheden Amphia

 • Amphia werkt vanuit de locaties in Breda, in Oosterhout en in Etten-Leur. Het ziekenhuis heeft 4.300 medewerkers die zich samen met 270 medisch specialisten en 340 vrijwilligers dagelijks inzetten om kwalitatief hoogwaardige zorg voor haar patiënten te leveren. Amphia is sinds 2017 JCI geaccrediteerd. Daarmee voldoet het ziekenhuis aan de hoogste internationale kwaliteits- en veiligheidseisen. In 2023 zal de volgende JCI-heraccreditatie plaatsvinden.
 • Naast medische topzorg behoren opleiding, onderwijs en onderzoek en aantrekken en behouden van talentvolle medewerkers tot de kerntaken. Amphia heeft samenwerkingsverbanden met universitair medische centra, waarvan Amphia het meest met Erasmus MC samenwerkt. De inzet van deze samenwerking is het bieden van de beste zorg en bijdragen aan de gezondheid en de zorgopgave waar Nederland voor staat. Daarnaast kent Amphia vele regionale samenwerkingsverbanden met zorgorganisaties zoals huisartsen, verpleeg- en thuiszorginstellingen, herstel- en revalidatiecentra, en wat in de toekomst verstevigd dient te worden gezien de zorgopgave om passende zorg te leveren en daarmee maatschappelijk bij te dragen aan het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg in een steeds krappere arbeidsmarkt. Innovatie en zorgvernieuwing gepaard aan duurzaamheid zijn derhalve belangrijke thema’s.
 • De Amphia Academie en het wetenschapsbureau zijn de organisatieonderdelen waarin beleid, regie, advies en ondersteuning integraal bijdragen aan het leer- en onderzoekklimaat en daarmee tevens bijdragen aan een innovatief klimaat voor het continu verbeteren van de zorg binnen Amphia. Zo maken onderwijs en onderzoek onlosmakelijk deel uit van het strategisch beleid en ambitie van de organisatie.
 • Vanaf 2023 werkt Amphia vanuit de strategie ‘Eén Amphia maken we met z’n allen!’ met betrokkenheid van al haar professionals en stakeholders, met als centrale thema’s:
  • De professional;
  • De patiënt: De juiste zorg op de juiste plek voor de juiste patiënt;
  • Samenwerking voor toekomstbestendige zorg;
  • Wetenschap en technologie;
  • Duurzame bedrijfsvoering in de breedste zin van het woord.
 • In 2021 bedroeg de jaaromzet van Amphia € 575 miljoen. Met een ebitda van € 55 miljoen heeft Amphia een gezonde financiële positie. Naar verwachting zijn er voldoende mogelijkheden om de komende jaren te investeren in zorg en innovatie. De jaarcijfers van 2022 zullen over enige maanden beschikbaar zijn.

Organisatiestructuur

 • De Raad van Bestuur (RvB) bestaat uit drie leden: voorzitter/ CEO (recent benoemd), vicevoorzitter/ COO en lid/ CFO.
 • Er is een Raad van Commissarissen (RvC), bestaande uit vijf leden.
 • De RvB van Amphia bepaalt het beleid van de totale organisatie en is verantwoordelijk voor de besturing van de organisatie en de uitgezette koers, voor de visie en strategievorming van het ziekenhuis, daarop inspelend op de ontwikkelingen van de toekomst.
 • De RvB werkt nauw en intensief samen met het bestuur van de Coöperatie Medisch Specialistisch Bedrijf Amphia U.A. (MSB-A), dat de belangen van de in Amphia werkzame medisch specialisten vertegenwoordigt en de organisatie vanuit medisch-specialistisch perspectief mede richting geeft. De besturen doen dat in het Amphia-specifiek bestuursmodel van de BestuursRaad, waardoor de gezamenlijke verantwoordelijkheid nog meer tot uiting komt. Als separate entiteit heeft het MSB-A haar eigen verantwoordelijkheid en financieel beheer. De RvC ondersteunt deze nauwe samenwerking.
 • Met de nieuwe strategie ligt voor Amphia ook het vraagstuk van heroverweging van de organisatie inrichting op de bestuurstafel voor, waarover RvB en het MSB-A-bestuur dit najaar intern het debat hebben opgestart.
 • De organisatorische laag onder de RvB bestaat uit managers die zowel als leidinggevende en ook als zorgprofessional opereren met hun dagelijkse zorgtaken.
 • De RvB trekt intensief samen op met alle gremia binnen Amphia. Zowel de managers als de Ondernemingsraad, de Verpleegkundige RegieRaad en de Cliëntenraad voeren regelmatig overleg met het bestuur en worden nauw betrokken bij beleid en uitvoering.

Meer informatie is te vinden op www.amphia.nl.

Functieomschrijving

De Raad van Commissarissen (RvC) ziet toe op de beschikbaarheid, kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg en op al datgene wat deze goede patiëntenzorg faciliteert. De RvC is zich bewust van het maatschappelijk belang van de realisatie van de maatschappelijke doelstellingen van Amphia. Betrokkenheid en zorgvuldigheid zijn daarbij voor de RvC de kenmerken van hedendaags modern toezicht.
 
Voor het besturen van de stichting heeft de RvC de Raad van Bestuur (RvB) aangesteld, die hij met raad terzijde staat. Bij de vervulling van hun taken richten de leden van de RvC zich naar het belang van de stichting, haar professionals, patiënten en de samenleving in brede zin. Hiervoor kiest de RvC voor een grote mate van betrokkenheid en investeert hij in leiderschap. Naast het zijn van klankbord, is de RvC werkgever van de leden van de RvB.
 
De RvB werkt nauw samen met het bestuur van de Coöperatie Medisch Specialistisch Bedrijf Amphia U.A. (MSB-A), dat de belangen van de in Amphia werkzame medisch specialisten behartigt en de organisatie vanuit medisch-specialistisch perspectief mede richting geeft. De RvC ondersteunt deze nauwe samenwerking die in het Amphia-specifiek bestuursmodel van de BestuursRaad is vormgegeven, waardoor de gezamenlijke verantwoordelijkheid nog meer tot uiting komt. De RvC ondersteunt de beide besturen in het onderhouden van een harmonieuze samenwerking, die gericht is op de belangen van de (potentiële) patiënten en alle stakeholders van Amphia.
 
De RvC onderkent de complexiteit en de kosten van (medisch specialistische) zorg in de hedendaagse samenleving en het beroep dat daarvoor op de zorgprofessionals wordt gedaan. De leden van de RvC zijn zich, samen met de besturen van Amphia en het MSB-A, bewust van de noodzaak tot samenwerking met alle partijen in de keten. De RvC moedigt de besturen aan hierin een regierol op zich te nemen en zich te ontwikkelen tot een leidend initiatiefnemer.
 
De RvC werkt momenteel met de volgende vijf commissies:

 • Commissie Kwaliteit & Veiligheid
 • Auditcommissie
 • Commissie Mens en Organisatie
 • Tijdelijke commissie IT
 • Remuneratiecommissie

Om zijn rol zo goed mogelijk uit te voeren is de RvC samengesteld uit specialisten met veel ervaring op een of meerdere aspecten van modern bestuur en/of toezicht. De RvC komt gemiddeld zes keer per jaar als gehele RvC bijeen voor overleg met de RvB. Daarnaast komen de afzonderlijke deelcommissies circa vier keer per jaar bijeen. Tot slot houden de leden van de RvC contact met de organisatie door ontmoetingen met het MSB-A, de medezeggenschapsorganen Ondernemingsraad, Cliëntenraad en Verpleegkundig RegieRaad en brengen ze werkbezoeken in het ziekenhuis.
 
Voorzitter Raad van Commissarissen
De RvC is op zoek naar een nieuw voorzitter en is – gelet op de huidige samenstelling – op zoek naar een kandidaat met bestuurlijke ervaring en met aantoonbare affiniteit met medische specialistische (kwaliteit van) zorg. Een kandidaat die goed op de hoogte is van ontwikkelingen en initiatieven op het gebied van passende zorg en die fungeert als pleitbezorger voor en uitdaagt tot zorginnovatie opdat Amphia toonaangevend kan blijven met toekomstgerichte medische topzorg.
 
De voorzitter vindt het van toegevoegde waarde om (op geleide van hoofddossiers) met de gehele RvB in contact te zijn. Dit vanuit het beginsel dat een vorm van gelijkwaardige samenwerking tussen de voorzitter van de RvC met de gehele RvB bijdraagt aan openheid tussen RvC en RvB en een gezamenlijke aanspreekcultuur met een beter leerklimaat.
 
De benoeming is voor een periode van vier jaar. Er kan eenmaal voor een periode van vier jaar worden herbenoemd.
 
Profiel

 • Bestuurlijke ervaring in grotere zorgorganisaties en weet een juist evenwicht te behouden in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Strategisch denker, zowel qua proces als inhoud;
 • Affiniteit met ziekenhuiszorg en oog voor de maatschappelijke veranderingen waaraan zorginstellingen – en het toezicht daarop – onderhevig zijn;
 • De te werven voorzitter bij heeft voorkeur een medische/ zorg achtergrond;
 • Beschikt over leiderschapskwaliteiten en over de persoonlijkheid en achtergrond om een leidende rol te vervullen bij de menings- en besluitvorming door de RvC;
 • Teamspeler, sterk gericht op de ontwikkeling van teamwork binnen de RvC, beschikt over samenbindend vermogen, ook in relatie tot de RvB, en is in staat de kwaliteiten van de leden RvC tot zijn recht te laten komen;
 • Is in staat om vernieuwend te denken met visie op het creëren van kansen en mogelijkheden voor de organisatie;
 • Is goed op de hoogte van ontwikkelingen en initiatieven op het gebied van (zorg)innovatie, de daarbij horende ICT-ontwikkelingen, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen;
 • Staat de RvB als klankbord en met raad graag terzijde en is in staat het beleid van Amphia en het functioneren van de RvB te toetsen;
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling zijn vanzelfsprekend;
 • Inzicht in de eisen die financiën, cultuur, kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Amphia stellen;
 • Bereidheid ten minste vier jaar als voorzitter in de RvC zitting te nemen, te functioneren en is hiervoor voldoende beschikbaar.

Als voorzitter RvC bent u actief in een maatschappelijk betrokken functie voor hét ziekenhuis van de regio. Een prachtige, toonaangevende organisatie die zich de komende jaren richt op haar strategische doelstellingen ten aanzien van waardevolle en zinnige patiëntenzorg. U krijgt de kans om uw ervaring en kennis toe te passen in een interessante en leerzame omgeving. Dit gebeurt in prettige samenwerking binnen de raad en met alle andere betrokkenen. De leden van de RvC zijn ieder op hun eigen manier sterke, inspirerende personen. Met ieder hun eigen invalshoek, ervaring en expertise. Uw actieve rol voor Amphia is iets om trots op te zijn.
 
Honorering
De honorering voldoet aan de normstelling van de Wet Normering Topinkomens en de sectorale WNT-normen voor de zorg. Binnen Amphia zijn er scholingsmogelijkheden voor de RvC-leden.

Procedure

U kunt tot 19 juni solliciteren via www.suurcompany.nl.
 
Frank ten Oever voert de eerste gesprekken met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij de selectiecommissie geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het vervolg. Er zullen 2 of 3 selectiegesprekken zijn met de selectiecommissie en kennismakingsgesprekken met andere gremia. 
 
Van eindkandidaten wordt verwacht dat zij referenties overleggen.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Frank ten Oever, Partner
Monica van der Ven, PA
Stephanie van Houtert, PA
 
T: 0850 – 734 705