Parnassia GroepSolliciteer

Voorzitter raad van commissarissen

Parnassia Groep is een grote aanbieder van geestelijke gezondheidszorg in Nederland. Parnassia Groep zet zich dagelijks met hart en ziel in bij het bieden van hulp bij psychische problemen. Hierbij wordt optimaal gebruik gemaakt van de kracht van de groep als geheel.

Parnassia Groep heeft de ambitie om als netwerkorganisatie het initiatief te nemen bij het vormgeven van de gewenste regionalisering van de zorg. Regionalisering biedt voordelen in termen van betrokkenheid en draagvlak en het beter kunnen inspelen op wat verschillende gebieden en populaties nodig hebben. Tegelijkertijd leidt het gezamenlijk met netwerkpartners optrekken tot het optimaal benutten van potentiële schaalvoordelen. Ook kunnen partijen op regionaal niveau slim gebruikmaken van elkaars kennis, kunde en capaciteit.
 
Parnassia Groep werkt dichtbij in wijken/stadsdelen en ook in de thuissituatie van de cliënt. Poliklinieken zijn verspreid in de steden. Voor een beperkt deel van de cliënten is een tijdelijke opname noodzakelijk. Een deel van de cliënten woont in een woonvoorziening in de stad of op één van de woonzorgparken. Parnassia Groep werkt nauw samen met partners om goede begeleiding en behandeling te kunnen geven. In toenemende mate zijn er digitale contacten via e-health en (beeld)bellen. Om de toegankelijkheid niet alleen geografisch in te vullen maar ook betaalbaar te houden, biedt Parnassia Groep zorg kort en dichtbij waar dat kan en intensiever en langduriger waar dat nodig is.
 
De drie breed gedragen kernwaarden hierbij zijn deskundig, respectvol en optimistisch.
Respect betekent voor Parnassia Groep: met oog, waardering en eerbied voor de persoon in kwestie. Dit betekent ook denken en werken vanuit het principe van herstelgerichte zorg en inclusiviteit. Parnassia Groep maakt zich sterk voor een omgeving waar alle (toekomstige) collega’s en cliënten tot hun recht komen en zich thuis voelen, ongeacht geslacht, genderidentiteit, leeftijd, seksuele geaardheid, levensbeschouwing, etniciteit en mentale of fysieke gesteldheid.
 
Parnassia Groep behandelt en begeleidt jaarlijks zo’n 180.000 cliënten, in kleinschalige behandelteams gevestigd in 70 gemeenten en in en rondom 500 huisartsenpraktijken. Parnassia Groep bestaat uit verschillende zorgbedrijven met ieder een eigen doelgroep/specialisme. Iedereen met psychische problemen kan bij Parnassia Groep terecht dankzij de inzet van ruim 13.500 trotse collega’s. Daarnaast is een groep van stagiaires en vrijwilligers actief.
 
De professionals vormen de kern van Parnassia Groep, hun deskundige inbreng bij het bepalen van het beleid is dan ook essentieel. Die inbreng waarborgt Parnassia Groep op verschillende manieren, onder meer door de vertegenwoordiging van professionals in het bestuur en management en door deelname aan beleidsoverleggen. Daarnaast door vertegenwoordiging in adviesraden en staven, zoals de Verpleegkundige Advies Raad (VAR), de Ervaringsdeskundige Advies Raad (EAR), de medische staf en de psychologische staf. Zij zorgen zo voor een vertegenwoordiging van nagenoeg alle zorgcollega’s en zijn van grote meerwaarde bij het vormgeven van beleid.
 
Parnassia Groep heeft de volgende zorgbedrijven:

 • Youz (kinder- en jeugdpsychiatrie)
 • Indigo (basis-GGZ, POH GGZ en preventie)
 • i-psy PsyQ Brijder (interculturele psychiatrie, specialistische ggz en verslavingszorg)
 • Triora (specialistische verslavingszorg)
 • 1nP (ambulante GGZ door zelfstandige behandelaars)
 • Reakt (maatschappelijke participatie, dagbesteding, activering en re-integratie in herstelacademies)
 • Parnassia (ketenzorg regio’s Noord-Holland en Haaglanden)
 • Antes (ketenzorg en verslavingszorg regio Rijnmond)
 • Fivoor (forensische zorg), in samenwerking met Altrecht.

 
Daarnaast zijn de ondersteunende functies en de academie gebundeld in de gezamenlijk georganiseerde professionele diensten. Ten behoeve van de beleidsvoorbereiding is er een bureau bestuursondersteuning.
 
Parnassia Groep biedt specialistische hulp voor alle psychische problemen. Ze is divers georganiseerd in behandel- en begeleidingsteams die nauw samenwerken in de cliëntenzorg. Door onderling kennis te delen, door de sterke focus op innovatie maar ook doordat specialisten van verschillende zorgmerken gezamenlijke teams vormen kan Parnassia Groep meer betekenen voor haar cliënten. Door de sterke positie in de kernregio’s staat Parnassia Groep ervoor een dekkend aanbod te organiseren zodat er geen cliënten tussen wal en schip kunnen vallen.
 
De professionals bij Parnassia Groep zetten zich met hart en ziel in om de kwaliteit en toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg vooruit te helpen. Want de behandeling van psychische problemen kan altijd beter. Met wetenschappelijk onderzoek, professionele ontwikkeling via de eigen academie en de ontwikkeling en innovatie van nieuwe behandelmethoden verlegt Parnassia Groep grenzen en worden steeds nieuwe mogelijkheden ontdekt.
 
Strategisch plan 2021-2024: Samen Grenzen Verleggen
In dit plan wordt ingezoomd op de ontwikkelingen die Nederland, de zorgsector en Parnassia Groep in het bijzonder gaan beïnvloeden. Op basis hiervan heeft Parnassia Groep een zestal speerpunten vastgesteld, die de komende jaren inzet zullen zijn van beleid en uitvoering en die ertoe bijdragen dat Parnassia haar executiekracht als groep kan versterken. In het belang van de samenleving, van de collega’s en van de mensen met psychische problemen die behandeling en begeleiding nodig hebben.
 
De zes speerpunten:

 • Elke collega telt: voldoende en geïnspireerde collega’s.
 • Cliënten en naasten die Parnassia Groep van harte aanbevelen.
 • Extern partnerschap: Parnassia Groep draagt merkbaar bij.
 • De hulpverlening eerder, dichterbij en zo mogelijk korter en lichter.
 • Interne samenwerking: de kracht van de groep benutten.
 • Professionele ondersteuning: afstemmen op de behoefte van de zorg.

 
Deze speerpunten staan vaak voor langere tijd en zijn voor de komende periode concreet ingevuld met wat Parnassia Groep wil bereiken. Een belangrijk deel van deze speerpunten worden door de zorgbedrijven zelf ingevuld. De raad van bestuur heeft hierbij een regierol en stuurt aan en bij daar waar dat noodzakelijk is om de resultaten te behalen. Per kernregio is er verbinding op deze activiteiten. Daar waar nodig en/of wenselijk worden er ook groepsbrede acties ingezet om deze doelen te bereiken. Aan ieder speerpunt of prioriteit zijn – op basis van expertise en interesse – een of twee bestuurders/directeuren verbonden. Zij zorgen binnen Parnassia Groep voor de verbinding.
 
Het plan 2021-2024 wordt van een update voorzien aan de hand van het integraal zorgakkoord, waarin o.a. de vorming van mentale gezondheidscentra is opgenomen.
 
Organisatiestructuur
De zorgbedrijven hebben de eigen verantwoordelijkheid om hun resultaten te behalen en staan onder leiding van een bestuur dat (samen met de directeuren) verantwoording aflegt aan de raad van bestuur. De bestuurders zorg en bedrijfsvoering zijn eindverantwoordelijk voor het functioneren van hun zorgbedrijf. In die verantwoordelijkheid worden ze ondersteund door de collega’s in klantteams van de professionele diensten, die gezamenlijk zijn georganiseerd. Ook dragen zij medeverantwoordelijkheid voor het functioneren van de groep als geheel, onder meer door te participeren in de bestuursraad van Parnassia Groep. Een aantal taken en onderwerpen (b.v. treasury) zijn georganiseerd op het niveau van de groep en vallen direct onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur.
 
De eindverantwoordelijkheid voor de besturing van Parnassia Groep ligt bij de driehoofdige raad van bestuur. Deze bepaalt de strategie van de groep zoveel mogelijk op geleide van wensen van cliënten, financiers, collega’s en samenwerkingspartners, om de groep zo goed mogelijk voorbereid te laten zijn op toekomstige ontwikkelingen. De voorzitter raad van bestuur en de beide leden raad van bestuur dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het functioneren van de organisatie in totaliteit en leggen hierover verantwoording af aan de raad van commissarissen. De raad van bestuur bestuurt de groep in samenspraak met de bestuurders van de zorgbedrijven.
 
De Stichting Parnassia houdt alle aandelen van Parnassia Groep BV, waarin alle activiteiten van de groep zijn ondergebracht. Het bestuur van de stichting vormt derhalve de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA). De stichting heeft als belangrijkste taak het bewaken van het profiel van de groep, zodat de zorg aan de verschillende doelgroepen van GGZ-cliënten ook op de lange termijn wordt gerealiseerd.
 
In de centrale cliëntenraad (CCR) zijn de cliëntenraden vertegenwoordigd van de zorgbedrijven. De ondernemingsraden van de zorgbedrijven hebben een vertegenwoordiging in de centrale ondernemingsraad (COR). Beide centrale medezeggenschapsorganen zijn gesprekspartner van de raad van bestuur voor zaken die de groep als geheel betreffen.
 
Meer informatie, o.a. het jaarbericht en een infographic, is te vinden op www.parnassiagroep.nl

Functieomschrijving

Conform de landelijke Governancecode voor zorgorganisaties, heeft de RvC de volgende taken:

 • Toezichthouden op de organisatie in algemene zin;
 • Goedkeuren van het jaarplan en de begroting;
 • Advies geven en sparren met de raad van bestuur (RvB) over beleid, uitgangspunten en vormgeving van de organisatie;
 • Werkgeverschap van de RvB.

 
De RvC dient zodanig samengesteld te zijn dat de leden van de RvC ten opzichte van elkaar, de RvB en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De RvC bestaat bij voorkeur uit 6 leden, onder wie de voorzitter (volgens de statuten minimaal 3 en maximaal 6 leden). Vanwege de overgangsfase in de opvolging van leden kan er tijdelijk sprake zijn van 7 leden. De zittingstermijn van een commissaris is 4.jaar. Een commissaris is eenmaal herbenoembaar.
 
De samenstelling van de RvC dient afgestemd te zijn op zijn taken en de doelstelling van de organisatie. Binnen de RvC zijn de volgende deskundigheden gewenst:

 • Financieel, fiscaal en bedrijfseconomisch;
 • Zorginhoudelijk (psychiater-psycholoog-verpleegkundige);
 • HR en organisatieontwikkeling;
 • Maatschappelijke omgeving;
 • Organisatiebrede bedrijfsvoering (waaronder ICT, juridische zaken, vastgoed, marketing).

 
Een lid van de RvC kan meerdere aandachtsgebieden hebben.
 
De RvC heeft drie commissies ingesteld die de vergaderingen van de RvC voorbereiden en adviseren: de remuneratiecommissie, de auditcommissie en de commissie kwaliteit en veiligheid.
 
De RvC heeft een goede samenwerkingsrelatie met de RvB waarbij de RvB het voorgenomen beleid deelt en beide gremia samen toegroeien naar besluitvorming, met gepaste afstand vanuit de RvC. Deze samenwerking typeert zich als strategisch partnerschap.
 
Taken van de voorzitter

 • bepaalt in overleg met de voorzitter van de RvB de agenda van de vergadering van de RvC en leidt deze vergaderingen. Alle commissarissen kunnen agendapunten inbrengen;
 • is namens de RvC het eerste aanspreekpunt voor de voorzitter van de RvB en de voorzitter van het stichtingsbestuur/de AVA;
 • zorgt er, samen met de voorzitter van de RvB, voor dat de leden tijdig alle relevante informatie ontvangen zodat zij hun taak goed kunnen uitoefenen;
 • draagt samen met de vice-voorzitter zorg voor de renumeratieaspecten met betrekking tot de RvB (benoeming en beoordeling);
 • draagt zorg voor de procedure van (her)benoeming van de leden van de RvC, alsmede voor de leden van het stichtingsbestuur. Dit laatste samen met de voorzitter van de RvB. De voorzitter wordt hierbij ondersteund door de secretaresse en/of andere professionele ondersteuners en/of leden van de RvB;
 • draagt, samen met de voorzitter van de RvB, zorg voor de procedure van (her)benoeming van de leden van het stichtingsbestuur;
 • ziet er op toe dat de leden van de RvC goed functioneren;
 • draagt er zorg voor dat de RvC jaarlijks stilstaat bij het onderling functioneren.

 
Profielkenmerken van de RvC als geheel
Elk individueel lid van de RvC moet in staat zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Het gaat om de combinatie van zorg en bedrijfsvoering (zowel een evenwicht tussen zorg en bedrijfsvoering als een onderlinge versterking van zorg en bedrijfsvoering). De RvC (diens leden) is integraal verantwoordelijk voor het gevoerde toezicht. Daarom worden door zijn commissies geen aan de RvC voorbehouden besluiten genomen en worden de relevante stukken ook altijd in de RvC besproken.
 
Uitgangspunt is dat de RvC bestaat uit leden die de capaciteit bezitten om zich een totaal oordeel van alle aspecten van de belangen van de organisatie te vormen en die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die ieder een eigen eerste aandachtsgebied hebben, maar bovenal een helikopterview.
 
Van elk lid van de RvC wordt verwacht dat deze beschikt over de volgende kwaliteiten en/of eigenschappen:

 • helikopterview, het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken;
 • kennis en ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
 • inzicht in strategische afwegingsprocessen;
 • kunnen werken in teamverband, met behoud van ruimte voor de eigen inbreng;
 • actieve maatschappelijke oriëntatie en meer in het bijzonder in de (geestelijke) gezondheidszorg;
 • onderschrijft de groepsvisie en kernwaarden van de Parnassia Groep;
 • onderschrijft de strategie van de Parnassia Groep;
 • affiniteit met de statutaire doelstelling van de Parnassia Groep;
 • kennis om de verbanden, en het onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn van zorg en bedrijfsvoering te zien en dit na te streven;
 • kennis om de kwaliteit en kwantiteit van de geleverde zorg, de bedrijfsvoering en financiën te kunnen beoordelen;
 • discussievaardigheid, vergadervaardigheid, besluitvaardigheid en communicatievaardigheid;
 • vermogen om de missie en doelstellingen van de Parnassia Groep te koppelen aan het eigen aandachtsgebied;
 • inzicht in de noodzaak om bedrijfsmatig te werken;
 • in staat zijn om kritische vragen te stellen aan de RvB;
 • vermogen om een goed evenwicht te zoeken tussen de toezichthoudende rol van de RvC en de besturende en uitvoerende rol van de RvB.

 
Niemand voldoet volledig aan het hierboven beschreven profiel. Al deze eisen gelden in zekere mate voor ieder lid van de RvC. Uiteraard kan voor de verschillende leden een verschillend gewicht aan de respectievelijke eigenschappen worden toegekend. De profielen van de RvC dienen elkaar zodanig aan te vullen, dat bovengenoemde eigenschappen ten volle en in een evenwichtige combinatie aanwezig zijn.
 
Conform het rooster van herbenoeming en aftreden ontstaat er een vacature voor de positie van voorzitter RvC. Het hieronder weergegeven specifieke profiel vormt het uitgangspunt bij de werving- en selectieprocedure.
 
Specifieke profielkenmerken voorzitter RvC:

 • Initiatieven weten te nemen en zo nodig de voortrekkersrol vervullen, steeds in goed overleg met de collega’s in de RvC.
 • Adequaat leiding kunnen geven aan verkennende (strategische) gesprekken in de RvC en aan oordeels- en besluitvormende processen van de RvC.
 • Bindend vermogen met betrekking tot de RvC als team. Een functionele cultuur weten te realiseren waarin scherpe zakelijke discussies kunnen worden gevoerd, met behoud van constructieve relaties.
 • Bijzonder goede communicatieve eigenschappen.
 • Goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.
 • Goede kennis van en inzicht in huidig denken over good governance.
 • Vertrouwen stellen in, c.q. weten te winnen bij de CCR en COR.
 • Gezag hebben bij collega-commissarissen, bij de RvB en bij het stichtingsbestuur/de AVA.
 • Heeft een klik met de recent benoemde voorzitter van de RvB, met de juiste balans tussen afstand en nabijheid.
 • Representatief en met gezag kunnen optreden waar nodig, ook extern.
 • Kan goed omgaan met crisissituaties en bewaakt de goede sfeer en de rust in de organisatie.
 • Voldoende tijd en energie hebben om de taak van voorzitter goed in te vullen.
 • Bij uitstek beschikken over zelfreflecterend vermogen.
 • Heeft vanuit zijn eigen functie in het dagelijks leven zicht op het overall functioneren van de Nederlandse gezondheidszorg en kent de kernspelers.
 • Is een ervaren gesprekspartner voor de RvB op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg in Nederland.

 
Honorering
De bezoldiging is afgeleid van de normstelling wet normering topinkomens en bedraagt voor 2023 € 19.400 per jaar.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl
 
Voor de invulling van een vacature stelt de RvC een werving- en selectiecommissie in, waar vanuit de RvC de voorzitter en vice-voorzitter zitting hebben. Om een werving in goede afstemming mogelijk te maken neemt de voorzitter van de RvB deel aan de wervings- en selectiecommissie van de RvC.
 
Marja Suur van Suur & Company voert de eerste gesprekken met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij de werving- en selectiecommissie geïntroduceerd. De werving- en selectiecommissie legt de (long)list met kandidaten voor aan de RvC, de RvB en het stichtingsbestuur/de AVA. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het vervolg.
 
Onderdeel van het selectietraject is het inwinnen van referenties.

Contact

Voor inhoudelijke vragen:
Marja Suur, Partner
 
Annemarie Engel, Project Assistant
Chantal Fonteijn, Project Assistant
 
T: 0850 – 734 706