LentisSolliciteer

voorzitter raad van bestuur

Bestuursstichting Lentis is een toonaangevende instelling voor geestelijke gezondheidszorg (Lentis) en ouderenzorg (Dignis) in Groningen.
Na jarenlang in een concern te hebben gewerkt gaan Lentis en Dignis zich steeds meer richten op het eigen type zorg. Hierbij is het streven om per 1 januari 2025 ook juridisch te zijn verzelfstandigd. Voor het huidige concern zoekt Bestuursstichting Lentis een voorzitter die mee gaat naar de GGZ na de juridische verzelfstandiging.
Lentis is de systeemaanbieder in Groningen, gericht op herstelgerichte complexe zorg. Lentis heeft de ambitie om de inwoners van Groningen een gezond en kansrijk perspectief te bieden. Hierbij werken wij samen met onze netwerkpartners. Persoonlijk herstel is belangrijk, maar ook een plek om te wonen, meedoen in de samenleving, vrijetijdsbesteding en werk. Lentis is er voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen en staat voor goede, toegankelijke specialistische zorg. Dit doet Lentis met bevlogen collega’s en op een zo duurzaam mogelijke manier.
 
Bestuursstichting Lentis zoekt voor haar raad van bestuur een inspirerende en ervaren inhoudelijk bestuurder die als voorzitter mee richting kan geven aan de toekomst.
 

VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR BESTUURSSTICHTING LENTIS* TEVENS BEOOGD VOORZITTER LENTIS 
 
Bestuurlijke opgave

 • Lentis positioneren als vitale, dynamische en toekomstbestendige organisatie.
 • “Met schwung” mede sturing geven aan de beoogde juridische verzelfstandiging van Lentis en Dignis.
 • Mede sturing geven aan de implementatie van de toekomstige organisatie-inrichting en autonomer vormgeven van de GGZ en de ouderenzorg.
 • Lentis stevig verankeren in het veranderende zorglandschap met alle blijvende veranderingen die de GGZ op dit moment kenmerken.
 • Op- en verder uitbouwen van de verschillende samenwerkingsrelaties in de keten.
 • Lentis stevig positioneren als aantrekkelijke werkgever.

 
Functie-eisen

 • Stevige zorginhoudelijke basis bij voorkeur als psychiater dan wel klinisch psycholoog of een andere zorginhoudelijke professional, bij voorkeur ervaring in de GGZ.
 • Ruime ervaring op bestuursniveau in de zorg.
 • Onderdeel kunnen en willen zijn van een complementair en samenwerkingsgericht team.
 • Een duidelijke visie op de transformatie naar duurzame en innovatieve zorg van de toekomst en samen met collega-bestuurder(s) en directie/ management de randvoorwaarden scheppen voor een Lentis waarmee stakeholders, ketenpartners en zorgverzekeraars graag samenwerken.
 • Is nadrukkelijk een boegbeeld voor de professionals in de organisatie.
 • Beschikt over een goed trackrecord wat betreft het in goede banen leiden en succesvol in de organisatie borgen van organisatieontwikkelings- en veranderingsprocessen, met de focus op innovatie, digitalisering en duurzaamheid.
 • Beschikt over strategisch inzicht en is in staat om een strategie te ontwikkelen, te implementeren, uit te voeren en te evalueren, mede gerelateerd aan maatschappelijke ontwikkelingen. 

Competenties

 • Verbindend en gericht op het bouwen en onderhouden van relaties binnen en buiten de organisatie.
 • Toekomstgerichte en ondernemende strateeg en boegbeeld.
 • Daadkrachtig, overtuigend, beschikt over executiekracht en is koersvast.
 • Warm, integer en collegiaal, zichtbaar aanwezig.
 • Inspireert, krijgt mensen in beweging, is vernieuwend en is een out-of-the-box denker.
 • Teamplayer, verbinder en relatiebouwer, zowel in- als extern. Sympathieke en effectieve netwerker.
 • Weet ook onder tijdsdruk en bij tegenslagen de rust te behouden en effectief te presteren.
 • Staat open voor feedback, bevraagt actief, heeft relativeringsvermogen en humor.

Inschaling
–    WNT (Klasse V)
 
Gewenste startdatum
–    december 2023

*Bestuursstichting Lentis bestaat uit de Stichting Lentis Maatschappelijke Onderneming en de Stichting Dignis  

LENTIS 

Patiënten/cliënten van alle leeftijden kunnen bij Lentis terecht voor diagnostiek, behandeling, ondersteuning en begeleiding bij (ernstige) psychiatrische, psychogeriatrische en psychosociale problemen. Lentis biedt haar GGZ-hulp ambulant, poliklinisch, in deeltijd (dagbehandeling), klinisch (24 uur) in een beschermde woonvorm of in een werk- of leerproject.
 
Meerjaren Strategie
Een gezond en kansrijk perspectief voor alle mensen in onze regio binnen tien jaar. Daar willen wij ons voor inzetten. We willen bijdragen aan het doorbreken van patronen die soms van generatie op generatie zijn overgedragen. Tegelijkertijd moeten we ervoor zorgen dat zorg van goede kwaliteit beschikbaar en betaalbaar blijft. Als Lentis kiezen we ervoor om in het totale zorgaanbod in onze provincie de zorgaanbieder te zijn die er is voor de mensen met complexe psychische problemen. Dat doen we door met onze kennis over gestapelde (psychische) problemen heel goed samen te werken met onze patiënten/cliënten, hun naasten en de andere partijen in de regio. En door onze eigen complexe zorg heel goed te ontwikkelen. Hierdoor leveren we een bijdrage aan een kansrijk perspectief voor de mensen in onze regio met (kans op) psychiatrische problemen. Omdat we tegenover de stijgende zorgvraag een toenemende schaarste van onder druk staande zorgprofessionals zien, gaan we hard aan de slag met het boeien, binden en ruimte bieden aan onze collega’s. Dat doen we onder meer door meer gebruik te maken van digitale zorg. De keuzes in het portfolio en de herinrichting van het primaire proces worden aangepast op de strategische keuzes.
 
De volgende vier ontwikkellijnen vormen samen de strategische koers voor de jaren 2023 tot en met 2026:
1.    Een kansrijk perspectief voor de mensen in onze regio met (kans op) psychiatrische problemen.
In 2026…

 • vormen eigen regie, herstel en/of ontwikkeling en het samenwerken met het persoonlijk en professioneel netwerk van de patiënt/cliënt onderdeel van alle behandelstappen vanaf de doorverwijzing;
 • dragen we bij aan initiatieven in de regio die (hernieuwde) opname voorkomen en zelfhulp en eigen regie stimuleren.

2.    Een robuust aanbod van complexe GGZ in de regio.
In 2026…

 • is het aanbod van cruciale ggz in de regio of bovenregionaal geborgd en ons interne aanbod van complexe ggz passend bij de eisen die gesteld worden aan (cruciale) GGZ-zorg in onze regio; 
 • zijn in de regio mentale gezondheidscentra opgericht waar Lentis haar expertise beschikbaar stelt;
 • is Lentis een duurzaam gezonde organisatie met de focus op de complexe GGZ;
 • voldoen de wachttijden tussen aanmelding en start behandeling bij Lentis in de meeste gevallen aan de geldende norm.

3.    Samen maken wij Lentis 
In 2026…

 • voelen onze collega’s zich verbonden met Lentis. Ze zijn trots en dragen dit uit aan anderen;
 • zijn we als Lentis toegerust op de consequenties van de toenemende personeelsschaarste en hebben we onze functiemix hierop aangepast;
 • weten we collega’s langdurig aan ons te verbinden en nieuwe collega’s aan te trekken;
 • zijn onze collega’s vitaal en duurzaam inzetbaar.

4.    Optimaal gebruik maken van digitale middelen.
In 2026…

 • wordt ons gehele zorgaanbod (ook) digitaal ondersteund;
 • worden onze collega’s ontzorgd in hun werk door slimme digitale ondersteuning;
 • maken we voor zorg en bedrijfsvoering meer gebruik van informatie gebaseerd op data en onderzoeksuitkomsten.

 
Kerngegevens (2022): Lentis Bestuursstichting 
Aantal fte: ca. 3.000
Aantal mensen in zorg: ca. 23.000
Jaaromzet: € 285 miljoen

Lentis 
Aantal ft: ca. 2.200
Aantal mensen in zorg: ca. 21.500 
Jaaromzet: € 209 miljoen
Financiële resultaten: Lentis stuurt actief op kostenreductie en financiële ombuigingen en verwacht voor de komende jaren positieve resultaten te boeken.
 
Meer informatie, waaronder het jaarverslag en de strategische koers, is te vinden op www.lentis.nl.
 
Organisatiestructuur

 • De raad van toezicht kent zes leden.
 • De raad van bestuur bestaat uit vier leden en voert zijn taak zoveel mogelijk als collegiaal bestuur uit, waarbij een van de leden als voorzitter is benoemd. Er is sprake van een verdeling van aandachtsgebieden.
 • Professionele staf, geneesheer-directeur.
 • Directie- of managementteam: directeuren van de zorgclusters en de directeuren van de ondersteunende diensten.
 • Medezeggenschap: centrale cliëntenraad, familieraad en centrale ondernemingsraad.

 
 
RAAD VAN BESTUUR | 2023
 
– Leiderschap

 • Bevorderen van een cultuur van samenwerking waar mensen met plezier werken en het nemen van initiatieven en verantwoordelijkheid door medewerkers wordt gestimuleerd. Organiseren van transparante en vlot lopende communicatie waar medewerkers elkaar vanuit een positief kritische houding op gedrag aanspreken en laten aanspreken. Fungeert als inspirerend leider, aanspreekpunt en sparringpartner voor de directeuren en managers en stelt samen met hen ambitieuze en haalbare doelen die ook gerealiseerd worden. Geeft hen ruimte en draagt zorg voor hun ontwikkeling.

–    Patiënt/cliënt

 • Balans zoeken waar toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van zorg passend zijn bij de behoefte van de patiënt/cliënt ongeacht hun achtergrond. Directe betrokkenheid organiseren met de patiënten/cliënten, zodat zij meer in de regie komen van hun eigen zorgproces.

–    Medewerkers

 • Proactief inspelen op de huidige arbeidsmarktkrapte en de organisatie positioneren als aantrekkelijke werkgever, die in staat is om de juiste medewerkers te werven, te boeien en te binden, onder meer door excellente scholingsmogelijkheden en loopbaanperspectieven.

–    Beleid/strategie

 • Bestendigen en verder uitbouwen van de ingezette strategische koers, realiseren toekomstig zorgportfolio, juiste zorg op de juiste plek, bewerkstelligen samenwerken in de regio/landelijk, inzet digitalisering en zorginnovatie, inzet zinnige zorg en waardegedreven zorg, focus op gezondheidswinst, gezond gedrag en duurzaamheid.

–    Netwerken/netwerksamenwerking

 • Onderhouden, uitbouwen en aangaan van diverse netwerkrelaties en netwerksamenwerking (zorgorganisaties, financiële instellingen, overheden, brancheverenigingen, zorgverzekeraars, etc.).

–    Kwaliteit van zorg

 • Vervullen van een strategische en initiërende rol bij het monitoren van kwaliteit en veiligheid van zorg en treffen van (tijdige) maatregelen om hierin zo nodig bij te sturen, zodat veilige zorg te allen tijde gewaarborgd is.

–    Bedrijfsvoering/procesinrichting

 • Versterken van de financiële- en bedrijfseconomische positie, actief zoeken naar mogelijkheden om deze positie te verbeteren en deze op succesvolle wijze te implementeren zodat de noodzakelijke versnelling van de digitale transformatie van de zorg en de noodzakelijke (bouw) investeringen mogelijk gemaakt kunnen worden.
 • Waarborgen van de continuïteit door het realiseren van duurzame, effectieve en efficiënte inrichting van de zorg- en ondersteuningsprocessen en ervoor zorgdragen dat het ziekenhuis proactief inspeelt op de dynamiek in de externe omgeving.
 • Eindverantwoordelijk voor: contractonderhandelingen, meerjaren investeringsprogramma’s, vastgoedbeleid, ICT, digitalisering.

–    Medezeggenschap

 • Bewaken van de medezeggenschap en tevredenheid van patiënten/cliënten en medewerkers en fungeren als gewaardeerd en transparant gesprekspartner voor de medezeggenschapsorganen. Hecht aan de inzet van ervaringsdeskundigheid.

–    Diversiteit

 • Diversiteit wordt als een groot goed beschouwd. Niet alleen diversiteit in geslacht, identiteit of leeftijd maar ook diversiteit in ervaring en persoonlijkheid.

  
PROCEDURE
 
Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.
 
Geselecteerde kandidaten vragen wij een specifiek motivatiedocument aan te leveren. Na de voorselectie wordt de long- en shortlist met de gevraagde documenten aan de opdrachtgever gepresenteerd. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten ontvangen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure.
 
In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.
 
Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Frank ten Oever, partner
Stephanie van Houtert, PA
Monica van der Ven, PA
 
T: 0850 – 734 705 (Stephanie)
T: 0850 – 734 702 (Monica)