Amphia ZiekenhuisSolliciteer

Voorzitter Raad van Bestuur

Amphia is een groot Topklinisch Opleidingsziekenhuis (STZ) met ambitie. Amphia is een vooraanstaand kennis- en behandelcentrum in de regio en wil zich verder ontwikkelen tot het toonaangevend kenniscentrum voor passende gezondheidszorg en zorg voor gezondheid in de West-Brabantse regio. Hiertoe beschikt Amphia over de meest moderne faciliteiten in een volledig vernieuwde huisvesting.
 
Vanuit haar regionale regierol zet Amphia er zich iedere dag voor in de zorg beter te maken en op de meest efficiënte wijze ervoor te zorgen dat iedereen op het juiste moment de beste zorg ontvangt. Met de patiënt zelf als belangrijkste regisseur in dat proces. Bepalende kernwaarden hierbij zijn veiligheid, aanspreekbaarheid, deskundigheid en gastvrijheid.
 
Bijzonderheden Amphia

 • Amphia werkt vanuit de locaties in Breda, in Oosterhout en in Etten-Leur. Het ziekenhuis heeft 4.300 medewerkers die zich samen met 270 medisch specialisten en 340 vrijwilligers dagelijks inzetten om kwalitatief hoogwaardige zorg voor haar patiënten te leveren. Amphia is sinds 2017 JCI geaccrediteerd. Daarmee voldoet het ziekenhuis aan de hoogste internationale kwaliteits- en veiligheidseisen. In 2023 zal de volgende JCI-heraccreditatie plaatsvinden.
 • Naast medische topzorg behoren opleiding, onderwijs en onderzoek en aantrekken en behouden van talentvolle medewerkers tot de kerntaken. Amphia heeft samenwerkingsverbanden met universitair medische centra, waarvan Amphia het meest met Erasmus MC samenwerkt. De inzet van deze samenwerking is het bieden van de beste zorg en bijdragen aan de gezondheid en de zorgopgave waar Nederland voor staat. Daarnaast kent Amphia vele regionale samenwerkingsverbanden met zorgorganisaties zoals huisartsen, verpleeg- en thuiszorginstellingen, herstel- en revalidatiecentra, en wat in de toekomst verstevigd dient te worden gezien de zorgopgave om passende zorg te leveren en daarmee maatschappelijk bij te dragen aan het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg in een steeds krappere arbeidsmarkt. Innovatie en zorgvernieuwing gepaard aan duurzaamheid zijn derhalve belangrijke thema’s
 • De Amphia Academie en het wetenschapsbureau zijn de organisatieonderdelen waarin beleid, regie, advies en ondersteuning integraal bijdragen aan het leer- en onderzoekklimaat binnen Amphia. Zo maken onderwijs en onderzoek onlosmakelijk deel uit van het strategisch beleid en ambitie van de organisatie.
 • Vanaf 2023 werkt Amphia vanuit de strategie ‘Eén Amphia maken we met z’n allen!’ met betrokkenheid van al haar professionals en stakeholders, met als centrale thema’s:
  • De professional;
  •  De patiënt: De juiste zorg op de juiste plek voor de juiste patiënt;
  •  Samenwerking voor toekomstbestendige zorg;
  •  Wetenschap en technologie;
  •  Duurzame bedrijfsvoering in de breedste zin van het woord.
 • In 2021 bedroeg de jaaromzet van Amphia € 575 miljoen. Met een ebitda van € 55 miljoen heeft Amphia een gezonde financiële positie. Naar verwachting zijn er voldoende mogelijkheden om de komende jaren te investeren in zorg en innovatie. De jaarcijfers van 2022 zullen over enige maanden beschikbaar zijn.

Organisatiestructuur

 • De Raad van Bestuur (RvB) bestaat uit Christianne Lennards (vicevoorzitter/ COO) en Ivo Vergouwen (lid/ CFO). De positie van voorzitter/ CEO-functie is vacant.
 • Er is een Raad van Commissarissen (RvC), bestaande uit vijf leden.
 • De RvB van Amphia bepaalt het beleid van de totale organisatie en is verantwoordelijk voor de besturing van de organisatie en de uitgezette koers, voor de visie en strategievorming van het ziekenhuis, daarop inspelend op de ontwikkelingen van de toekomst.
 • De RvB werkt nauw en intensief samen met het bestuur van de Coöperatie Medisch Specialistisch Bedrijf Amphia U.A. (MSB-A), dat de belangen van de in Amphia werkzame medisch specialisten vertegenwoordigt en de organisatie vanuit medisch-specialistisch perspectief mede richting geeft. De besturen doen dat in het Amphia-specifiek bestuursmodel van de BestuursRaad, waardoor de gezamenlijke verantwoordelijkheid nog meer tot uiting komt. Als separate entiteit heeft het MSB-A haar eigen verantwoordelijkheid en financieel beheer. De RvC ondersteunt deze nauwe samenwerking.
 • Met de nieuwe strategie ligt voor Amphia ook het vraagstuk van heroverweging van de organisatie inrichting op de bestuurstafel voor, waarover RvB en het MSB-A-bestuur dit najaar intern het debat hebben opgestart.
 • De organisatorische laag onder de RvB bestaat uit managers die zowel als leidinggevende en ook als zorgprofessional opereren met hun dagelijkse zorgtaken.
 • De RvB trekt intensief samen op met alle gremia binnen Amphia. Zowel de managers als de Ondernemingsraad, de Verpleegkundige RegieRaad en de Cliëntenraad voeren regelmatig overleg met het bestuur en worden nauw betrokken bij beleid en uitvoering.

Meer informatie is te vinden op www.amphia.nl.

Functieomschrijving

De RvC van Amphia komt graag in contact met kandidaten voor de positie van voorzitter RvB.
 
De drie bestuurders zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van visie en strategie van Amphia, de kwaliteit en veiligheid van de geleverde zorg, de bedrijfsvoering en het onderhouden van externe relaties. De bestuurders besturen vanuit een integrale visie en hebben een samen afgesproken portefeuilleverdeling van zorgkernen (zorgafdelingen) en kennis- en servicekernen (staf- en bedrijfsvoering-afdelingen) die aansluit bij ieders competenties. Dit laat de gezamenlijke verantwoordelijkheid onverlet: iedere bestuurder is verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het totaal. De voorzitter heeft een extra verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de RvB effectief opereert en tijdig besluiten neemt.
 
De bestuurders vormen een samenwerkingsgericht team. De bestuurders zijn complementair aan elkaar, vullen elkaar aan, houden elkaar scherp en geven elkaar feedback. Zij kunnen elkaar naadloos vinden en vervangen indien nodig. Zij zijn zichtbaar en verbindend, binnen Amphia als ook binnen het netwerk van het ziekenhuis in de regio. De bestuurders leggen verantwoording af aan de RvC.
 
Uw profiel in het kort
Kwaliteiten als integriteit en verbindend vermogen zijn passend bij uw onafhankelijke geest en energieke, toegankelijke stijl van werken. U gaat moeilijke gespreksonderwerpen niet uit de weg en u weet aan alle betrokkenen goed uit te leggen waarom bepaalde strategische keuzes noodzakelijk zijn. U bent zichtbaar voor de patiënten/cliënten en de medewerkers. Dit doet u met passie en plezier.
 
Van u wordt verwacht dat u voortdurend de juiste balans weet te bewaren in belangen van de patiënten/cliënten en hun naasten, de professionals, de continuïteit van de organisatie en het brede maatschappelijk belang.
In uw leidinggevende stijl werkt u echt samen, bent u gewend transparant te zijn en afstemming te zoeken, te delegeren en te communiceren zowel intern als extern. U maakt zich sterk voor teamwork op elk niveau in de organisatie. U draagt uit dat u net als uw medewerkers een deel bent van een groter geheel en dat het uw rol is ervoor te zorgen dat medewerkers in staat zijn het beste uit zichzelf te halen en continu mee te denken met het verbeteren van de zorg. Ook bent u oprecht geïnteresseerd in mensen, weet u moeiteloos verbindingen te leggen tussen alle lagen van de organisatie en bevordert u het gemeenschapsgevoel en de trots op de eigen organisatie. Uw stijl kenmerkt zich voorts door passie, lef, energie en de bereidheid ‘to go the extra mile’.
 
U werkt op constructieve wijze samen met het management, de medische- en zorgprofessionals en de medezeggenschapsorganen. U zorgt nadrukkelijk voor verbinding met (vertegenwoordigers van) deze interne stakeholders, maar ook met externe stakeholders.
 
Met het oog op een effectief bestuur zal bij de werving en selectie gelet worden op voldoende diversiteit en een evenwichtige samenstelling van de RvB.

Resultaatgebieden (als RvB gezamenlijk)

 • Vervolg geven aan en waar nodig aanvullen van de ingezette strategische koers, zodat Amphia haar positie als hét topklinische ziekenhuis met een compleet en hoogwaardig zorgaanbod in de regio verder kan uitbouwen en waarbij maatschappelijke opdrachten zoals vastgelegd in het Integraal Zorg Akkoord worden vertaald naar opdrachten voor Amphia.
 • Zichtbaar en toegankelijk zijn in de organisatie met gevoel voor de menselijke verhoudingen en de dagelijkse werkzaamheden in het ziekenhuis, met oog voor alle collega’s en ieders rol in het geheel.
 • Scheppen van een veilig klimaat, waarin alle professionals vertrouwen hebben in elkaar en gestimuleerd worden tot persoonlijke ontplooiing, vakinhoudelijke vernieuwing en teamgeest.
 • Constructief samenwerken met het MSB-A en versterken van draagvlak voor gezamenlijke verantwoordelijkheid bij beleidsvoorbereiding en besluiten en de uitvoering ervan.
 • Behouden en bewaken van de financiële continuïteit, met de focus op een optimaal begrotingsproces, een flexibele bedrijfsvoering, meer procesefficiency en de inzet van zorgtechnologie.
 • Borgen van een toekomstbestendige, innoverende en ondersteunende ICT-organisatie en optimaal benutten van de mogelijkheden van digitalisering en e-health.
 • Stimuleren en aanjagen van het kwaliteits- en veiligheidsmanagement als integraal onderdeel van de beleidscyclus, met de focus op de juiste zorg op de juiste plek, en met als resultaat een hogere kwaliteit van zorg voor de patiënt/cliënt als ook een betere ervaring voor de zorgprofessional.
 • Stimuleren van onderzoek en het uitbouwen van het wetenschappelijk profiel in lijn met de topklinische status.
 • Fungeren als inspirerend leider, aanspreekpunt en sparringpartner voor de managers en hen stimuleren om hun capaciteiten als resultaatgerichte, inhoudelijk gedreven, inspirerende en creatieve leidinggevende verder aan te scherpen.
 • Proactief inspelen op de huidige arbeidsmarktkrapte en Amphia positioneren als aantrekkelijke werkgever, die in staat is om de juiste medewerkers te werven, te boeien en te binden, onder meer door excellente scholingsmogelijkheden en dito loopbaanperspectieven.
 • Behartigen van de belangen in het maatschappelijk en politieke krachtenveld, landelijk, regionaal en lokaal.
 • Relaties opbouwen en effectief samenwerken met stakeholders in de regio (huisartsen, VVT, GGZ, collega ziekenhuizen, Embraze, ROAZ, gemeenten etc.).
 • Bewaken van patiënten-/cliëntenparticipatie en tevredenheid van patiënten/cliënten, naasten en medewerkers en fungeren als gewaardeerd gesprekspartner in gelijkwaardigheid, met oog voor de verschillende rollen en verantwoordelijkheden.
 • Constructief samenwerken met de RvC vanuit een attitude van openheid en transparantie en verder vormgeven van moderne zorggovernance.

Functie-eisen

 • Academische opleiding en/of aantoonbaar academisch denk- en werkniveau, bij voorkeur een medische- of zorgachtergrond. Gepromoveerd zijn vormt een pre.
 • Ruime ervaring op eindverantwoordelijk bestuursniveau met een breed samengestelde portefeuille in een grote complexe zorg- of ziekenhuisorganisatie.
 • Kennis van- en visie op de (landelijke) ontwikkelingen in de zorg en het vermogen deze te vertalen (nu en in de toekomst) naar de eigen organisatie, de zorgketen, landelijke samenwerkingsverbanden en de regio.
 • Beschikt over kennis en inzicht in de bedrijfsvoering, inclusief financiën en ICT. Neemt gerichte stappen in het kader van duurzaamheid en cybersecurity, in het verlengde van verdere “automatisering” van medische processen.
 • Beschikt ook over een goed trackrecord wat betreft het in goede banen leiden en succesvol in de organisatie borgen van organisatieontwikkelings- en veranderingsprocessen.
 • Vaardigheid in het bedenken van innovatieve oplossingen, het initiëren van nieuwe ontwikkelingen, het bevorderen van kwaliteit en het stimuleren van medewerkers om hieraan een actieve bijdrage te leveren.
 • Ruime ervaring met onderhandelen en lobbyactiviteiten, kent het ambtelijke en politieke speelveld.
 • In staat een goede werkrelatie met (medisch) professionals op te bouwen en te onderhouden.
 • Communiceert op een open en heldere wijze in de organisatie, heeft een ontvankelijke houding t.a.v. medezeggenschap en onderhoudt een open dialoog met de medezeggenschapsorganen.
 • Beschikt over relevante netwerkcontacten, bij voorkeur met universitaire centra.

Competenties en persoonskenmerken

 • Sterke persoonlijkheid, samenwerker, verbinder.
 • Daadkrachtig, overtuigend en besluitvaardig, in staat om richting en koers te geven en draagvlak te creëren.
 • Ondernemend, vernieuwend en resultaatgericht.
 • Visionair en inhoudelijk strateeg met brede blik, realistisch, gericht op innoveren en vooruitgang.
 • Heeft een geduldig en luisterend oor en toont interesse in de mensen op de werkvloer.
 • Ziet samenwerken als voorwaarde om risico’s te beperken, prestaties te vergroten en synergie tot stand te brengen.
 • Is flexibel en veerkrachtig, weet ook onder tijdsdruk en bij tegenslagen de rust te behouden en effectief te presteren.
 • Is reflecterend, gericht op eigen ontwikkeling en leren.
 • Relativeringsvermogen, gevoel voor humor.

Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en gebaseerd op de Wet normering topinkomens.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl. Reageren is mogelijk tot 15 februari 2023.
 
Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie wordt de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten ontvangen in een vroegtijdig stadium een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure.
 
In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.
 
Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Frank ten Oever, Partner
Stephanie van Houtert, Project Assistant
Monica van der Ven, Project Assistant
 
T: 0850 – 734 705