Voorzitter Raad van Bestuur

Isala is een groot regionaal, topklinisch ziekenhuis en traumacentrum met twee ziekenhuislocaties in Zwolle en Meppel en poliklinieken in Heerde, Kampen en Steenwijk. Bij Isala staan 7.000 medewerkers dag in dag uit klaar om de patiënten de beste zorg te bieden. Bepalende kernwaarden hierbij zijn professioneel, open & transparant, met hart & ziel, en innovatief. Bijna 700.000 mensen beschouwen Isala als hun ziekenhuis voor algemene ziekenhuiszorg. Isala kenmerkt zich als een bevlogen ziekenhuis met een sterke regionale positie, waar het creëren van toegevoegde waarde voor patiënten leidend is in de dagelijkse werkzaamheden van iedereen die binnen Isala werkt.

Bijzonderheden Isala

 • Naast basiszorg verleent Isala topklinische zorg met een aantal hooggespecialiseerde functies. Om het niveau van deze zorg zo hoog mogelijk te houden, wordt voortdurend toegepast wetenschappelijk onderzoek gedaan. Isala is daarnaast traumacentrum voor Zwolle en omstreken en heeft een gespecialiseerde IC-functie voor pasgeborenen.
 • Isala heeft recentelijk haar strategie opnieuw vastgesteld. Isala zet in op een versnelling bij het vormgeven aan passende zorg, conform het Integraal Zorg Akkoord (IZA), in nauwe samenwerking met de ketenpartners in de regio.
 • Isala loopt voorop met het organiseren van zorgketens of zorg rondom patiëntgroepen, waarbij een multidisciplinair team (met input vanuit cure en care) integraal verantwoordelijk is voor de kwaliteit in de zorgketen. Op deze wijze geeft Isala invulling aan het realiseren van zoveel mogelijk patiëntwaarde.
 • Isala is een mProve-ziekenhuis: een combinatie van zeven vooroplopende ziekenhuizen die elkaar gevonden hebben in hun streven om de zorg op een innovatieve manier te verbeteren.
 • Isala zet maximaal in op het (door)ontwikkelen van nieuwe processen waarmee continue kwaliteitsverbetering wordt nagestreefd. Hierbij worden de principes van Lean verbonden met waardegedreven zorg.
 • Om steeds meer zorg op afstand mogelijk te maken richt Isala zich op connected care, zoals b.v. telemonitoring waarbij de herstellende patiënt via een app of speciale meetapparatuur op afstand begeleiding ontvangt of een app waarbij de patiënt tips krijgt ter voorbereiding op een behandeling of bij herstel van een operatie. Door in te zetten op digitale technologie en connected care draagt Isala bij aan nog betere zorg voor de patiënten en wordt tegelijkertijd de schaarste aan personeel bij de toenemende zorgvraag verminderd.
 • Isala heeft een gezonde financiële huishouding. In 2021 realiseerde Isala een totale groepsomzet van ca. € 825 miljoen. Voor dit jaar verwacht het ziekenhuis een gematigde omzetgroei en een positief financieel resultaat. Naar verwachting zijn er voldoende mogelijkheden om de komende jaren te investeren in zorg en innovatie.

Organisatiestructuur

 • Er is een Raad van Toezicht met zeven leden.
 • De Raad van Bestuur (het Bestuursteam) bestaat uit vier leden: de voorzitter/CEO (vacature, opvolging van Rob Dillmann), CMO Ina Kuper, CFO Roel Venema en COO Roos Leber. De leden van het Bestuursteam zijn gezamenlijk integraal eindverantwoordelijk voor het beleid en de resultaten binnen Isala.
 • De specialisten van Isala zijn verenigd in de Vereniging de Medische Staf (VMS) van Isala. De Vereniging de Medische Staf wordt vertegenwoordigd door een Stafbestuur, bestaande uit de bestuursleden van het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) en de Vereniging voor Medisch Specialisten in Dienstverband (VMSD-I).
 • Binnen Isala hebben verpleegkundigen een belangrijke rol in de ontwikkeling van het zorgbeleid, zij zijn in hoge mate medebepalend voor de kwaliteit van de zorg en de tevredenheid van de patiënt. De Verpleegkundige adviesraad (VAR) vertegenwoordigt de verpleegkundigen en is van essentieel belang. De VAR neemt deel aan overleg op alle organisatieniveaus.
 • De zorg is georganiseerd in ca. 30 RVE’s. Per RVE is er een RVE bestuur, met duaal management van de RVE manager en de medisch manager. De RVE managers vormen een sterk samenwerkend team. Zij dragen als team mede de verantwoordelijkheid voor de gehele organisatie.
 • De managers van de verschillende stafdiensten maken deel uit van de Concernstaf.
 • Het Bestuursteam trekt intensief samen op met alle gremia binnen Isala. Zowel het Stafbestuur en het RVE-management als de Concernstaf en de VAR, CR en OR voeren regelmatig overleg met het Bestuursteam en worden nauw betrokken bij beleid en uitvoering.

Meer informatie is te vinden op www.isala.nl

Functieomschrijving

In het collegiale bestuur zijn de bestuurders gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van visie en strategie van de organisatie, de kwaliteit en veiligheid van de geleverde zorg, de bedrijfsvoering en het onderhouden van externe relaties. Zij verdelen daarin een aantal verantwoordelijkheden. Dit betreft kwaliteit en veiligheid van zorg, finance en control, innovatie en ICT/digitalisering, vastgoed en facilitair beleid, HR en sociaal beleid, marketing en communicatie. Daarnaast kunnen de bestuurders taken hebben of een bijdrage leveren aan aandachtsgebieden die primair bij de collega-bestuurders zijn ondergebracht. Dit laat de gezamenlijke verantwoordelijkheid onverlet: iedere bestuurder is verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het totaal. De voorzitter heeft een extra verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat het Bestuursteam effectief opereert en tijdig besluiten neemt.

Samenwerking in het Bestuursteam en verbinding met de interne organisatie

 • De bestuurders zijn zowel in ervaring als expertise complementair aan elkaar, vullen elkaar aan, houden elkaar scherp en geven elkaar feedback. De bestuurders maken zich sterk voor teamwork op elk niveau in de organisatie en dragen uit dat zij net als de medewerkers een deel zijn van een groter geheel. 
 • Zij bevorderen de bereidheid van alle organisatieonderdelen om over de afzonderlijke vak- en werkgebieden heen te kijken, multidisciplinair en patiëntgericht samen te werken en op die wijze een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kwaliteit.
 • Als Bestuursteam vervullen zij een voorbeeldrol en zijn zij zichtbaar aanwezig in en buiten de organisatie. De bestuurders stralen vertrouwen uit in de capaciteiten van de leiding van de RVE’s en stafdiensten, stellen zich faciliterend op en maken zich sterk voor meer integraal denken en handelen, minder regeldrang, steviger onderlinge verbindingen en meer overlaten aan bevlogen professionals.

Uw profiel in het kort
U bent een maatschappelijk betrokken en verbindend leider met natuurlijk overwicht en met een hoge emotionele intelligentie. U profileert zicht als boegbeeld, zowel binnen de Isala organisatie als ook regionaal en landelijk in de keten van netwerkpartners, en geeft hiervoor ook ruimte aan de collega’s in het Bestuursteam. Samen met de collega’s in het Bestuursteam gaat u voortvarend aan de slag met de hieronder geformuleerde opdracht. Naar gelang de urgentie brengt u hierin versnelling aan, dan wel weet u waar nodig te vertragen.

Opdracht

 • Verder bepalen van de strategische koers, met de focus op de basis op orde houden, innovatie van zorgprocessen (waardegedreven zorg) en continu verbeteren, in samenwerking met de netwerkpartners en in overleg met de verschillende stakeholders.
 • Isala positioneren als betrouwbare spil in (regionale) samenwerkingsverbanden en als koploper op het gebied van slim georganiseerde en duurzame zorg met hoge patiëntwaarde, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden van connected care en digitale zorgtechnologie.
 • Fungeren als pleitbezorger van de trias academica en medisch, paramedisch en verpleegkundig onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg in de dagelijkse praktijk actief met elkaar verbinden.
 • Actief inspelen op de huidige urgente dossiers, zoals vermindering van de werkdruk, zorgen voor voldoende beschikbaar personeel en terugdringen van wachtlijsten.
 • Zorgen voor een veilig en open klimaat waarin medewerkers en leidinggevenden gestimuleerd worden tot openheid, elkaar aanspreken en eigen verantwoordelijkheid durven te nemen.
 • Uitbouwen van de strategische netwerkpositie van Isala in de transmurale keten in de regio en aangaan van nieuwe kansrijke samenwerkingsverbanden met andere zorgaanbieders, in het licht van het IZA en de ontwikkeling richting zorg op afstand.
 • Behartigen van de belangen van Isala op regionaal en landelijk niveau en opbouwen en onderhouden van netwerkcontacten met beleidsbepalende gremia.
 • Proactief inspelen op de huidige arbeidsmarktkrapte en Isala positioneren als aantrekkelijke werkgever met de focus op het behouden van duurzaam inzetbare medewerkers. Strategische personeelsplanning en stimulerende leiderschaps- en opleidingsprogramma’s maken hier onderdeel van uit.
 • Actief (blijven) investeren in een goede en gelijkgerichte samenwerkingsrelatie met het Stafbestuur als ook met de VAR en hen stimuleren om hun invloed aan te wenden bij het verder optimaliseren van de bedrijfsvoering en bij de innovatie van zorgprocessen.
 • Bewaken van de medezeggenschap en tevredenheid van patiënten en medewerkers en fungeren als gelijkwaardige gesprekspartner voor de CR en OR met oog voor de verschillende rollen en verantwoordelijkheden.

Functie-eisen

 • Ruime ervaring als zorgbestuurder, bij voorkeur in een ziekenhuis, of ervaring als eindverantwoordelijke bestuurder in een complexe maatschappelijke organisatie van vergelijkbare omvang.
 • Heeft de uitstraling en de capaciteiten om te fungeren als boegbeeld van Isala, staat garant voor een optimaal samenwerkend Bestuursteam en beschikt over de kwaliteiten om een leidende rol te vervullen bij de menings- en besluitvorming binnen het Bestuursteam.
 • In staat om visie en strategie te ontwikkelen en te vertalen naar alle niveaus van de organisatie en beleid om te zetten in resultaten.
 • Ervaring met het Lean gedachtengoed en met de verbinding ervan met waardegedreven zorg.
 • Aantoonbaar succesvol gebleken in het initiëren van nieuwe ontwikkelingen, het bevorderen van kwaliteit en het stimuleren van medewerkers om hieraan een actieve bijdrage te leveren.
 • Succesvol leiding hebben gegeven aan organisatieveranderingstrajecten.
 • Ervaring in een complex krachtenveld, in staat om netwerkrelaties met ketenpartners binnen en buiten de regio te continueren en uit te bouwen, bewaakt daarbij de belangen van Isala.

Kerncompetenties en persoonskenmerken

 • Sterke persoonlijkheid, verdient respect en krijgt vertrouwen door een mensgerichte en betrokken leiderschapsstijl, inspireert en krijgt mensen in beweging.
 • Samenwerker en verbinder, faciliterend leider en gids die delegeert en mensen in hun kracht zet.
 • Initiërend, daadkrachtig, gericht op leren, innoveren en vooruitgang.
 • Duidelijk zichtbaar in alle lagen van de organisatie, legt het oor te luister en voelt goed aan wat er speelt in de organisatie.
 • Past qua persoonlijkheid goed bij de regio en de bedrijfscultuur van Isala.
 • Beschikt over relativeringsvermogen en staat open voor humor en een kwinkslag op z’n tijd.

Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en gebaseerd op de Wet normering topinkomens (WNT).

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.

Sollicitanten met passende werkervaring zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. 

In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.
 
Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:

Marja Suur, Partner
Annemarie Engel, Project Assistant
Wies Fest, Project Assistant

T: 0850 – 734 706