DrechtDoktersSolliciteer

Voorzitter Raad van Bestuur

DrechtDokters is een sterke, aanspreekbare, regionale eerstelijnsorganisatie, die streeft naar kwalitatief hoogstaande, toekomstbestendige zorg in haar regio. DrechtDokters bestaat uit een coöperatieve vereniging van vrijgevestigde huisartsen, een zorggroep en een huisartsenpost.
 
DrechtDokters is een organisatie die initiatieven neemt en innoveert. Die ontwikkelingen monitort, ze samen met zorgpartners in de regio omzet in concrete afspraken en acties, en zich daarbij als betrouwbare en relevante partner opstelt. Op die manier zorgt DrechtDokters ervoor dat doelen worden gerealiseerd en dat de bij DrechtDokters aangesloten huisartsen worden ‘ontzorgd’, zodat zij meer tijd hebben voor patiëntenzorg.
 
In de toekomstvisie van DrechtDokters staat het continueren van het aanbod van kwalitatief hoogstaande huisartsengeneeskundige zorg in de regio dan ook centraal. In de opinie van DrechtDokters zal de zorgsector zich steeds meer ontwikkelen volgens het principe van populatiegerichte c.q. persoonsgerichte zorg, waar naast het verbeteren van de kwaliteit van de zorg en het verbeteren van de gezondheid, de ervaringen van de patiënt, het welzijn van de zorgverleners en ook kostenbeheersing centraal staan. DrechtDokters heeft dan ook de ambitie om echte waardegedreven zorg te bieden volgens het format van ‘quadruple aim’.
 
De onlangs aangescherpte missie luidt: DrechtDokters organiseert, faciliteert en contracteert deze waardegedreven eerstelijnszorg voor de inwoners van de Drechtsteden en de West-Alblasserwaard volgens het principe van de quadruple aim, waarbij continuïteit, kwaliteit en duurzaamheid hand in hand gaan. DrechtDokters wil zijn missie realiseren in een regionaal gestructureerde samenwerking met regiopartners in 1e en 2e lijn, alsook met het sociale domein.
 
DrechtDokters kent een gezonde financiële huishouding. Ook voor het huidige jaar en toekomstige jaren verwacht de organisatie goede afspraken met de zorgverzekeraars te maken zodat er voldoende middelen kunnen worden ingezet voor innovatie en ontwikkeling. Momenteel bestaat de Zorggroep en de huisartsenpost uit een 100 tal medewerkers.
 
Beleidsaspecten
In 'DrechtDokters richting 2023 – op weg naar een sterke, aanspreekbare, regionale eerstelijnsorganisatie' wordt de strategische koers geconcretiseerd. Drie belangrijke ontwikkelgebieden hierbij zijn:

 • Oplossen van het probleem van toenemende werklast van huisartsen;
 • Realiseren van patiënt-/populatiegerichte zorg o.b.v. gezondheidsuitkomsten;
 • Versterking van de interne organisatie van DrechtDokters.

Meer toegespitst zal DrechtDokters zich nadrukkelijker profileren op de volgende strategische en uitvoerende niveaus:

 • Verbeteren van de toekomstbestendigheid van de chronische zorg(keten), incl. de ouderenzorg.
 • Met betrekking tot de organisatie van de acute zorg inzetten op het verbeteren van de digitale overdracht van patiëntgegevens en op de functionele integratie van HAP en SEH.
 • Faciliteren (ontzorgen) van de huisartsen, o.a. gericht op versterken van het praktijkmanagement en een goede afstemming m.b.t. vraag en aanbod van/aan praktijken. Tevens beter monitoren van in-/uitstroom van huisartsen en zorgen voor aantrekkelijkere arbeidsomstandigheden.
 • Onderzoeken van de mogelijkheden voor en implementeren van e-consult en e-health toepassingen, zoals o.a. het meekijkconsult.

Organisatiestructuur
De organisatiestructuur van DrechtDokters is opgezet volgens de Governancecode Zorg. De verantwoordelijkheid voor de dagelijkse bedrijfsvoering is in handen van de Raad van Bestuur, bestaande uit de voorzitter Raad van Bestuur en het lid Raad van Bestuur (medisch bestuurder). Zij worden bijgestaan door een managementteam en medewerkers op kantoor.
 
Er is een Medisch Huisartsen Board (MHB) ingesteld die de Raad van Bestuur adviseert over vakinhoudelijke aspecten en kwaliteitsaangelegenheden. De MHB bestaat uit vier huisartsen uit eigen gelederen en geeft mede richting aan het medisch beleid. De MHB zorgt voor de hechting met en het draagvlak bij de achterban voor gemaakte keuzes.
 
Meer informatie, o.a. het jaarverslag en beleidsinfo, is te vinden op www.drechtdokters.nl.

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht is op zoek naar een voorzitter Raad van Bestuur, die inspirerend, daadkrachtig en koersvast is en op basis van inhoud en partnership opereert. U vormt samen met het lid Raad van Bestuur een samenwerkingsgericht en complementair team. Ieder voor zich en tezamen bent u verantwoordelijk voor het totaal te voeren en gevoerde beleid van DrechtDokters.
 
U werkt actief aan een open en veilige sfeer en cultuur binnen de werkorganisatie en u bewaakt zorgvuldig de synergie. Met uw kwaliteiten als bouwer en verbinder bent u in staat overzicht te houden en succesvol transities en procesverbeteringen door te voeren. Door uw open wijze van communiceren fungeert u als gewaardeerd gesprekspartner voor de huisartsen, ketenpartners, management en, niet in de laatste plaats, medewerkers.
 
Resultaatgebieden (samen met het lid Raad van Bestuur)

 • Organiseert de doorontwikkeling van de huidige visie op de positionering en de koers van DrechtDokters.
 • Realiseert de ambities en doelen zoals geformuleerd in het strategisch plan en legt daarbij de focus op het toevoegen van waarde aan patiëntenzorg en aan het rendement van de huisartsenpraktijk en met als resultaat dat de huisartsen met elkaar de stap kunnen maken naar toekomstbestendige huisartsgeneeskundige zorg in de regio.
 • Vervult een voortrekkersrol op het gebied van datagestuurde verbetering van de ketenzorg en het uitvoeren van datagestuurde zorgprojecten t.b.v. kwaliteitsverbetering, patiëntvriendelijkheid en versterking van de 1e lijn (wijs verwijzen, zorg op de juiste plaats).
 • Signaleert kansen en mogelijkheden voor de ontwikkeling van nieuwe ideeën en concepten, handelt hier naar en durft weldoordachte risico s te nemen.
 • Houdt het huis intern op orde en borgt de bedrijfscontinuïteit, met de focus op meer kostenefficiency in de bedrijfsprocessen – en systemen.
 • Coördineert de contractonderhandelingen met de zorgverzekeraars.
 • Bevordert het kwaliteitsbewustzijn in een open en lerende organisatiecultuur.
 • Versterkt het interne leiderschap en motiveert en inspireert de medewerkers om zich te blijven ontwikkelen, zodat zij vanuit hun eigen expertise een bijdrage kunnen leveren aan innovatie en vernieuwing.
 • Zorg voor interne cohesie, onderlinge afstemming en de juiste prioritering.
 • Draagt zorg voor een goed overleg en goede verhoudingen met de Medisch Huisartsen Board alsmede met de medezeggenschap.
 • Draagt bij aan een constructieve samenwerkingsrelatie met de Raad van Toezicht.

Functie-eisen

 • Ruime ervaring als bestuurder of eindverantwoordelijk directeur, verkregen in een complexe zorgorganisatie.
 • Kennis/affiniteit met de 1e lijns zorg.
 • Academisch werk- en denkniveau, zowel analytisch als conceptueel sterk.
 • Scherp accent op bedrijfsvoering in business to business organisatie met hands-on mentaliteit en executiekracht.
 • Analytisch ingesteld, kan snel schakelen tussen de grote lijn, het individuele belang en de dagelijkse praktijk.
 • Communicatief sterk, in staat om goede contacten te onderhouden met diverse interne en externe partijen, alsmede uitstekende onderhandelingsvaardigheden.

Kerncompetenties en persoonskenmerken

 • Stevige persoonlijkheid, koersvast, komt overtuigend en doortastend tot afgewogen besluiten.
 • Samenwerker, verbinder, boegbeeld.
 • Creatief en innovatief met een sterk implementatievermogen.
 • Organisatiesensitief, integer en diplomatiek, gevoel voor verhoudingen, respectvol op de relatie.
 • Prettig in de omgang, benaderbaar, inspireert en stimuleert de medewerkers en biedt mensen perspectief.

Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie, met inachtneming van vigerende WNT normen en toepasselijke wet- en regelgeving.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.
 
Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten zullen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure ontvangen.
 
In het eindstadium van de procedure kan gebruik gemaakt worden van een referentiecheck.
 
Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Frank ten Oever, Partner
Stephanie van Houtert, Project Assistant
T: 0850 – 734 705