Sinai Centrum (Arkin)Solliciteer

voorzitter Commissie Sinai Centrum

U KUNT NIET MEER OP DEZE VACATURE REAGEREN. DE REACTIETERMIJN IS VERSTREKEN
Het Sinai Centrum is een behandel- en expertisecentrum gespecialiseerd in de behandeling van PTSS en trauma-gerelateerde stoornissen. Van oudsher staat de Joodse identiteit van de organisatie centraal. Door jarenlange ervaring met het behandelen van Joodse overlevenden van de Tweede Wereldoorlog is er diepgaande en grote deskundigheid opgebouwd bij de behandeling van psychotrauma’s die zijn veroorzaakt door vroegkinderlijk misbruik, oorlog, vervolging en ander intermenselijk geweld.
 
Het Sinai Centrum is er behalve voor de Joodse doelgroep voor iedereen, ongeacht achtergrond of religie. In de behandeling hebben de professionals oog voor ieders achtergrond en levensverhaal. Er wordt grote waarde gehecht aan professionaliteit, wetenschappelijk onderlegde behandeling en een aanpakkers-mentaliteit. Het Sinai Centrum verdiept zich in nieuwe ontwikkelingen en schoolt daarop bij; er is aandacht voor ieders professionele en persoonlijke ontwikkeling. Het Sinai Centrum werkt multidisciplinair, er wordt nauw samengewerkt met psychiaters, GZ-/klinisch en basispsychologen, artsen, verpleegkundigen en HBO-behandelaren, ook over verschillende vestigingen heen.
 
De Joodse identiteit van de organisatie is nog steeds zichtbaar en voelbaar. Voor de Joodse doelgroep is specifiek behandelaanbod beschikbaar en -voor wie dat wil- zijn er verschillende Joodse voorzieningen zoals koosjer eten, een sjoel en Joodse geestelijke verzorging.
 
Het Sinai Centrum heeft vestigingen in Amsterdam, Amstelveen, Utrecht, en Amersfoort. Het Sinai Centrum is TopGGz erkend en is een onderdeel van Arkin. Arkin is een overkoepelende stichting die 12 specialismen omvat die psychiatrische- en verslavingszorg bieden.
 
Meer informatie is te vinden op www.sinaicentrum.nl
 
Statutaire commissie Sinai Centrum
Bij de juridische fusie tussen de Stichting Arkin en Sinai Centrum B.V. is in verband met de borging van de Joodse identiteit van het centrum een statutaire commissie Sinai Centrum ingesteld. Deze commissie ziet toe op de borging van de Joodse identiteit en de zorg voor de Joodse doelgroep binnen het Sinai Centrum.
 
De commissie Sinai Centrum weet haar opdracht te plaatsen binnen de brede maatschappelijke opdrachten van de zorg. Dit vraagt dat de commissie een brede blik heeft op externe ontwikkelingen, kwaliteit van zorg en bedrijfsvoering. De commissie heeft oog voor de stabiliteit en continuïteit van de organisatie, bij beleidsvorming en uitvoering van taken wordt zorgvuldig en evenwichtig een afweging gemaakt van de belangen van alle betrokken partijen. De commissie Sinai Centrum heeft daarnaast een advies- en klankbordfunctie voor de directie van het Sinai Centrum en voor de raad van bestuur van Arkin.
 
De commissie Sinai Centrum heeft jaarlijks tenminste eenmaal een contactmoment met de medezeggenschap (cliëntenraad en ondernemingscommissie) van het Sinai Centrum, als ook met de raad van bestuur en raad van toezicht van Arkin. De commissie Sinai Centrum vergadert tenminste drie keer per jaar met de directie van het Sinai Centrum. De commissie Sinai Centrum bevordert waar nodig de eigen deskundigheid. Om de twee jaar vindt een evaluatie van het eigen functioneren plaats.
 
De commissie Sinai Centrum bestaat uit tenminste drie leden en is zodanig samengesteld dat ze haar taak naar behoren kan invullen. Hierbij is van belang dat er voldoende spreiding is van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines. De leden van de commissie beschikken over:

 • voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van het Sinai Centrum in het bijzonder;
 • aantoonbare affiniteit met en kennis over de Joodse cultuur, levenswijze en religie;
 • een brede maatschappelijke binding en een relevant netwerk.

 
Belangrijke strategische thema’s waar de commissie Sinai Centrum zich de komende tijd bij betrokken weet zijn o.a.:

 • Duurzaam borgen van de Joodse identiteit en goede zorg voor de Joodse doelgroep binnen het Sinai Centrum.
 • De kwaliteit van zorg en optimale behandeling en begeleiding van mensen met PTSS en trauma-gerelateerde stoornissen enerzijds en de ontwikkeling van en aandacht voor de medewerkers anderzijds.
 • De borging van de continuïteit van de zorg, o.a. door het zorgen voor personele continuïteit met het oog op de toenemende arbeidsmarktkrapte en door het Sinai Centrum te profileren als aantrekkelijke werkgever.
 • Verbeteren en versterken van de communicatie rondom de Joodse identiteit, zowel intern als extern, als ook het creëren van momenten om te verbinden en samen te komen. Hierbij is van belang dat er een goede balans is tussen liberale en orthodoxe perspectieven.
 • Er voor zorgen dat het Sinai Centrum een inclusieve plek is waar mensen met diverse levensovertuigingen zichzelf kunnen zijn.

Functieomschrijving

Momenteel zijn er vacatures voor de positie van voorzitter en lid van de commissie Sinai Centrum. Het hieronder weergegeven specifieke profiel vormt het uitgangspunt bij de werving- en selectieprocedure.
 
Functie-eisen lid commissie Sinai Centrum (geldend voor zowel de voorzitter als het lid)

 • Heeft de statuur en uitstraling om de Joodse identiteit van het Sinai Centrum te bewaken binnen de pluriformiteit van Joods Nederland (ook op de langere termijn).
 • Brede kennis van de algemene Joodse identiteit, in het bijzonder de Joodse cultuur, levenswijze en religie.
 • Draagt bij aan een actieve en zichtbare rol van de commissie in de organisatie.
 • Vervult de rol van klankbord voor de directie Sinai Centrum bij de uitvoering van het Plan van Aanpak Joodse Identiteit.
 • Wijs en constructief in de interne en externe verhoudingen, met een afgewogen balans tussen distantie en betrokkenheid.
 • Zoekt steeds naar een juist evenwicht tussen harmonie, compromis en confrontatie en overbrugt eventuele meningsverschillen.
 • Verbindende persoonlijkheid en bruggenbouwer, betrokken, zichtbaar, representatief en slagvaardig.
 • Positief kritisch vanuit een respectvolle attitude, evenwichtig, beschouwend en standvastig.
 • Beschikt over een netwerk binnen de Joodse gemeenschap en/of over een Joods netwerk in de zorg- en welzijnssector, dan wel is in staat om dit snel op te bouwen en te onderhouden.
 • Eén lid met een professionele en wetenschappelijke achtergrond (b.v. psychiater/psycholoog) en één lid met een financiële/bedrijfsmatige achtergrond, bij voorkeur in de zorg.
 • Affiniteit met de GGz en met begeleiding van mensen met PTSS en trauma-gerelateerde stoornissen en oog voor het cliëntenperspectief.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl
 
Sollicitanten met passende werkervaring worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie wordt de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever gepresenteerd. Hiervan wordt een aantal kandidaten uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever.
 
In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Marja Suur, Partner
Chantal Fonteijn, PA
Annemarie Engel, PA
 
T: 0850 – 734 710