LaverhofSolliciteer

Vicevoorzitter Raad van Toezicht

LAVERHOF
 
Laverhof biedt zorg en ondersteuning aan ouderen, gedurende het gehele proces van ouder en hulpbehoevender worden: van lichte ondersteuning in de vorm van huishoudelijke hulp tot intensieve zorg in een verpleeghuis.
Laverhof bestaat uit de locaties: Mgr. Bekkershuis met het naastgelegen appartementencomplex Servaeshof in Schijndel, St. Barbara, Annahof en Anna Hospice in Wijbosch, Cunera en De Bongerd in Heeswijk-Dinther en Het Retraitehuis met daarnaast de appartementen van Kloosterpark in Uden.
 
Laverhof speelt met haar brede zorgaanbod op proactieve wijze in op de zich ontwikkelende zorgvraag van mensen en wil als ouderenzorgorganisatie een substantiële bijdrage leveren aan de maatschappelijke opgave om de groeiende groep kwetsbare burgers passende ondersteuning te bieden. En Laverhof heeft een droom: een sterke leefgemeenschap waarin mensen betekenisvol ouder worden. Een leefgemeenschap waarin mensen, van verschillende generaties en met verschillende behoeften, voor elkaar van waarde zijn. Een manier van samen leven waarin eigen kracht, ondersteuning door het netwerk en formele zorg één geheel vormen.
Om die droom uit te laten komen, gaat Laverhof aan de slag met zes bewegingen:
 

 1. Beweging van zorggemeenschap naar leefgemeenschap. Laverhof draagt bij aan een sterke leefgemeenschap, waarin mensen (van jong tot oud) in verbinding met elkaar betekenisvol kunnen leven. De leefgemeenschap ondersteunt zelfstandigheid, waardoor behoefte aan formele zorg minder of later nodig is.
 2. Beweging naar kwaliteit van leven. Laverhof zet zich in voor de kwaliteit van leven en het welzijn van mensen. Dat gaat verder dan kwaliteit van zorg.
 3. Beweging naar samenwerken, netwerkvorming en samen leren. Laverhof werkt samen met partners (zoals andere ouderenzorgaanbieders, huisartsen, ziekenhuizen, gemeenten, welzijnsorganisaties en vastgoedpartijen) om de juiste zorg op de juiste plek te bieden. Ook binnen Laverhof werken we aan het samen leren en ontwikkelen.
 4. Beweging naar vertrouwen en vakmanschap. Laverhof biedt medewerkers mogelijkheden en zeggenschap om vanuit hun eigen rol bij te dragen aan kwaliteit van leven van mensen en aan ontwikkeling van Laverhof als organisatie. We vertrouwen erop dat medewerkers de intentie hebben het juiste te doen.
 5. Beweging naar vinden, vormen en verbinden van medewerkers. Laverhof werkt actief aan onderlinge verbondenheid en werkplezier. Laverhof biedt uitdagende ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden die ook nieuwe medewerkers aantrekken.
 6. Beweging naar inzet van technologie die helpt, verrijkt en ondersteunt. Technologie biedt kansen om betrokkenheid te organiseren, samenwerking te ondersteunen en taken over te nemen. Daardoor kunnen mensen langer en beter thuis wonen en medewerkers hun werk beter en efficiënter doen. 

Laverhof is een financieel gezonde organisatie en kent een stevig weerstandsvermogen. Ook voor het huidige jaar en toekomstige jaren verwacht de organisatie positieve financiële resultaten te boeken en het weerstandsvermogen op peil te houden. Er zijn voldoende mogelijkheden om te investeren in zorginnovatie en uitvoering te geven aan diverse bouwprogramma’s.
 
De eenhoofdige Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de activiteiten en resultaten van Laverhof. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de besturing door de Raad van Bestuur. Laverhof kent een Ondernemingsraad, een Centrale Cliëntenraad en lokale cliëntenraden.
 
Laverhof kenmerkt zich door een platte organisatiestructuur met korte lijnen. De bestuurder, de directeuren zorg en de managers van de ondersteunende diensten vormen tezamen het MT, waarin de randvoorwaarden en kaders worden vastgesteld en bevoegdheden en verantwoordelijkheden zo veel als mogelijk worden gedelegeerd naar de taakvolwassen teams in het primaire proces. De Centrale Cliëntenraad als ook de Ondernemingsraad worden nauw bij de beleidsbepaling en – uitvoering betrokken en voeren regelmatig overleg met het MT en de bestuurder.
 
Meer informatie, waaronder het beleidsplan en het jaarverslag, is te vinden op www.laverhof.nl.
 
 
RAAD VAN TOEZICHT
 
De eisen die in deze tijd aan maatschappelijke organisaties worden gesteld zijn hoog. Gemeenten, de samenleving, zorgkantoren en zorgverzekeraars en externe toezichthouders zijn kritisch als het gaat om het maatschappelijk ondernemerschap en de kwaliteit en de kwantiteit van de zorg- en dienstverlening van maatschappelijke organisaties. Dit vraagt van de organisatie een duidelijke visie, kritisch reflecterend vermogen en proactief anticiperen op interne en externe ontwikkelingen.
 
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur van Laverhof en bewaakt dat de organisatie steeds handelt in het belang van de doelstellingen van de organisatie, relevante ontwikkelingen en maatschappelijke belangen. De Raad van Toezicht verleent onder meer goedkeuring aan de begroting, jaarrekening, beleids- en meerjarenplannen en is werkgever van het bestuur. Daarnaast adviseert de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd de Raad van Bestuur conform de statuten en de bestuurs- en toezichtsreglementen van Laverhof.
 
De Raad van Toezicht van Laverhof bestaat uit 5 leden, inclusief de voorzitter. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen. Binnen de Raad van Toezicht zijn een viertal commissies, respectievelijk de Remuneratiecommissie, de Agendacommissie, de Auditcommissie en de Commissie Kwaliteit, Veiligheid en Identiteit. Het is de taak van de commissies om de Raad van Toezicht te ondersteunen door voorbereidende werkzaamheden te verrichten voor de vergaderingen van de Raad van Toezicht en de Raad van Toezicht te adviseren over de specifieke thema’s die voor de commissies zijn benoemd.
 
In de Raad van Toezicht is diversiteit in deskundigheid en achtergronden van belang, zoals zorginhoudelijke deskundigheid, financieel-economische deskundigheid, bedrijfskundige deskundigheid, etc. om vanuit verschillende perspectieven ontwikkelingen te kunnen beoordelen. Diversiteit betekent ook een evenwichtige man-vrouw verdeling.
 
De benodigde tijd voor het lidmaatschap van de Raad van Toezicht is gebaseerd op tenminste zeven formele vergaderingen per jaar, aangevuld met vergaderingen in toezichtcommissies en het bijwonen van een tot twee vergaderingen van de medezeggenschapsorganen. Van leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij ook aanwezig zijn bij informele bijeenkomsten van de stichting zoals een eindejaarsviering.
 
Belangrijke strategische thema’s waaraan de Raad van Toezicht de komende tijd vanuit haar rol aandacht zal besteden zijn o.a.:

 • De implementatie van het strategisch beleidsplan, het concretiseren van de zes bewegingen die daar deel van uitmaken en het uitwerken van het bijbehorende strategisch vastgoedplan.
 • De borging van de continuïteit van zorg, o.a. door het zorgen voor personele continuïteit met het oog op de toenemende arbeidsmarktkrapte en door Laverhof te profileren als aantrekkelijk werkgever.
 • De borging van de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening.
 • Ervoor zorgdragen dat Laverhof financieel op orde blijft.
 • Verder ontwikkelen van de corporate story van Laverhof, met de nadruk op het eigen karakter en het familiegevoel.
 • De inzet van innovatieve zorgtechnologie met aandacht voor een goede balans tussen sociale en technologische innovatie.
 • Scheppen van stimulerende voorwaarden en kaders, zodat iedereen vanuit zijn of haar eigen rol kan bijdragen aan kwaliteit van leven voor de zorgvrager en de leefgemeenschap.

Algemeen profiel lid Raad van Toezicht

 • een academisch werk- en denkniveau;
 • bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring, bij voorkeur in maatschappelijke organisaties; 
 • maatschappelijke betrokkenheid in het algemeen en affiniteit met de doelstelling, missie en visie van de stichting in het bijzonder; 
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit stellen aan een organisatie als de stichting, zowel aan de interne organisatie als aan de zorg- en dienstverlening;
 • voldoende inzicht in de taken en rollen van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht en de eisen die ‘goed bestuur’ daaraan stelt;
 • de benodigde kennis van zaken om het beleid en het functioneren van de Raad van Bestuur kritisch en constructief te kunnen toetsen;
 • het vermogen om een goede gesprekspartner en klankbord te zijn voor de Raad van Bestuur;
 • goede communicatieve en sociale vaardigheden;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • het vermogen om in teamverband advies en toezicht uit te oefenen;
 • de persoonlijkheid om dat op een prettige manier te doen: initiërend en proactief, ondersteunend aan een cultuur van openheid en constructieve scherpte;
 • voldoende toewijding en beschikbaarheid;
 • de bereidheid om de benodigde kennis en deskundigheid op peil te houden;
 • bij voorkeur binding met de regio.

Functieomschrijving

Gelet op de maximale zittingstermijn van de leden van de Raad van Toezicht ontstaat op korte termijn een vacature voor de positie van vicevoorzitter van de Raad van Toezicht. De kandidaat wordt tevens benoemd als voorzitter van de Auditcommissie en lid van de Remuneratiecommissie en de Agendacommissie. Het hieronder weergegeven specifieke profiel vormt het uitgangspunt bij de werving- en selectieprocedure.
 
Specifiek profiel vicevoorzitter Raad van Toezicht, aandachtsgebied Bedrijfsvoering

 • Ruime ervaring met een breed samengestelde bedrijfsvoeringsportefeuille, bij voorkeur binnen de gezondheidszorg. Tevens bij voorkeur ervaring als toezichthouder.
 • Heeft een duidelijke visie op de toekomst van en ontwikkelingen in de ouderenzorg in de volle breedte van de samenleving.
 • Bezit de ervaring en de kennis om thema’s te behartigen als de afstemming tussen strategie en bedrijfsprocessen, de financiële doorwerking van het strategisch beleid en de financiële consequenties van veranderingen in wet- en regelgeving en van dynamische ontwikkelingen in de externe omgeving.
 • Geeft invulling aan de klankbordfunctie voor de Raad van Bestuur in het kader van de financiële continuïteit.
 • Het vermogen autoriteit en natuurlijk gezag uit te oefenen.
 • Een collegiale en bindende leiderschapsstijl, die gericht is op de ontwikkeling van teamwork binnen de Raad van Toezicht.
 • De gevoeligheid om tegenstellingen binnen de Raad van Toezicht op constructieve wijze tot een oplossing te brengen.
 • In staat om een functionele werkrelatie met de Raad van Bestuur op te bouwen.
 • Het vermogen extern een adequate rol te kunnen vervullen in het belang van Laverhof.  

Daarnaast zijn de volgende competenties en kwalificaties van belang die gelden voor ieder lid van de Raad van Toezicht:

 • Stevige persoonlijkheid, positief kritisch vanuit een respectvolle attitude, integer en standvastig.
 • Teamplayer, sterk relatiegericht, goed ontwikkelde interpersoonlijke sensitiviteit, heeft oog voor en kan zich inleven in (de belangen van) de cliënt en de medewerker. 
 • Inzicht in en visie op maatschappelijk engagement.
 • Wacht niet af, neemt zelf initiatief, triggert en stelt opbouwend-kritische vragen.
 • Vernieuwend en met het vermogen om ideeën buiten de normale paden op hun waarde te beoordelen.
 • Goede antenne voor integriteitsvraagstukken.
 • Professionaliteit, humor, reflectievermogen en gelijkwaardigheid.

 
Bezoldiging
De bezoldiging is conform de richtlijnen van de NVTZ en voldoet aan de normstelling van de WNT-2.
 
 

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.
 
Na de voorselectie door Suur & Company zal de long- en shortlist aan de opdrachtgever worden gepresenteerd.
 
In overleg met de Raad van Toezicht worden kandidaten uitgenodigd die in aanmerking komen voor een gesprek
met de selectiecommissie.
 
De uiteindelijke benoeming geschiedt door de Raad van Toezicht.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Marja Suur, Partner
Monica van der Ven, Personal Assistant
T: 0850 – 734 734