RIBW K/AMSolliciteer

Twee leden Raad van Toezicht

RIBW K/AM ondersteunt mensen met psychiatrische kwetsbaarheid in het hervinden en ontwikkelen van hun veerkracht. De missie van de organisatie richt zich op meedoen, erbij horen. RIBW K/AM is er voor mensen waarvoor meedoen en erbij horen niet vanzelfsprekend is. De kracht en mogelijkheden van ieder mens zijn bepalend en niet de beperkingen.
 
In de afgelopen jaren is gewerkt aan het opstellen en vervolgens vormgeven van de visie: “Vitaal Verder”. Deze visie sluit aan bij de definitie van Positieve Gezondheid: “het vermogen van mensen om zich aan te passen en een vorm van regie te voeren op hun eigen welbevinden, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen”. Vanuit deze visie ondersteunt RIBW K/AM mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid bij het versterken van hun veerkracht. Dat is niet alleen iets van deze mensen zelf, maar ook van de mensen en systemen om hen heen.
 
Deze visie is concreet vertaald naar een begeleidingsaanbod gericht op twee bewegingen. De ene beweging (regie versterken) ondersteunt mensen om vanuit veerkracht hun leven verder in te kleuren en te verrijken. De andere beweging (patroon doorbreken) richt zich op het versterken en ontwikkelen van veerkracht waar deze is vastgelopen in uitputtende actie-reactiepatronen. Deze manier van “Vitaal versterkend werken” heeft een grote impact op de organisatie en het werken van haar medewerkers. De benodigde transitie is een paar jaar geleden ingezet en uit zich ook in wijziging van werkwijzen en structuur, alles ten behoeve van de cliënt.
 
Voor zo’n volgende stap hebben mensen andere mensen nodig. Samen, mét elkaar gaan zij de situatie aan. Met haar professionele ondersteuning sluit RIBW K/AM aan op de onderliggende universele waarden van waaruit mensen keuzes maken. Door deze manier van kijken en werken dragen de professionals van RIBW K/AM bij aan de veerkracht van mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid én aan die van hun omgeving.
 
Het hoofdkantoor is gevestigd in Haarlem. RIBW K/AM heeft 35 locaties in de regio's Amstelland en de Meerlanden, Midden-Kennemerland en Zuid-Kennemerland. De bezetting is ca. 460 fte. Ook zijn er ruim 200 vrijwilligers die zich voor RIBW K/AM inzetten.
 
RIBW K/AM heeft een sterke positie in het GGZ-werkveld door haar specialistische kennis van een aantal doelgroepen, o.a. jeugd en jongvolwassenen, autisme, syndroom van Korsakov en borderline. Ook begeleidt RIBW K/AM een aantal cliënten met een ambulante forensische indicatie.
 
Als organisatie heeft RIBW K/AM de stap gezet naar het volgend niveau van meedoen (regie versterken), een volgend niveau van aansluiten (patroon doorbreken) en een volgend niveau van vakmanschap. RIBW K/AM vindt ketensamenwerking belangrijk en wil hiermee bijdragen aan een samenleving die de verantwoordelijkheid wil nemen én zich wil toerusten op kwetsbare burgers. Om dit streven kracht bij te zetten neemt RIBW K/AM op verschillende niveaus deel aan samenwerkingsverbanden en overlegvormen om tot integrale zorg en afstemming met ketenpartners te komen.
 
De organisatie kenmerkt zich door een gezonde financiële uitgangspositie met een solide weerstandsvermogen en met ruime liquide middelen. De jaaromzet ligt in de orde van grootte van ca. € 40 miljoen. In 2020 en 2021 was er sprake van een negatief financieel resultaat. Echter, door strak op de kosten te sturen en door het realiseren van meer efficiëntie in de primaire en in de ondersteunende processen verwacht de organisatie voor het huidige jaar en toekomstige jaren weer positieve financiële resultaten te boeken. Daarmee zijn er voldoende mogelijkheden om te investeren in nieuwe zorgconcepten.
 
Het bestuur van RIBW K/AM wordt gevormd door een eenhoofdige Raad van Bestuur/ bestuurder. De bestuurder is eindverantwoordelijk voor het besturen van RIBW K/AM en voor de realisatie van de (statutaire) doelstellingen, strategie en beleid van de organisatie alsmede de daaruit voortvloeiende resultaatontwikkeling, kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening. De Raad van Toezicht ziet toe op het bestuur en beleid van RIBW K/AM en fungeert als klankbord, adviseur en werkgever voor de bestuurder.
                   
De bestuurder vormt samen met de drie zorgdirecteuren, de directeur bedrijfsvoering, de manager P&O en de strategisch adviseur het directieteam. De indeling voor de drie zorgdirecteuren is op inhoud: “Regieversterkend”, “Patroondoorbrekend en Specialismen” en “24 uurs”. De inhoudelijke indeling overstijgt de regionale indeling in Noord, Midden en Zuid.
 
De besturing van RIBW K/AM is gericht op consensus en een actieve betrokkenheid van alle geledingen bij het beleid en de uitvoering. Cliënten en naasten participeren bij de continue doorontwikkeling van de kwaliteit van zorg, zowel op bestuurlijk niveau als ook op management- en teamniveau. De centrale cliëntenraad en de ondernemingsraad worden nauw bij de beleidsbepaling en uitvoering betrokken en voeren regelmatig overleg met de bestuurder.
 
Meer informatie is te vinden op www.ribw-kam.nl

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de zorgorganisatie. Naast een toezichthoudende taak heeft de Raad van Toezicht ook een adviserende taak. De Raad van Toezicht fungeert als werkgever van de Raad van Bestuur en heeft een klankbordfunctie voor de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht voert het toezicht uit conform de geldende Governance Code Zorg.
 
In de uitoefening van zijn taken ziet de Raad van Toezicht in het bijzonder toe op:

 • De continuïteit van de organisatie;
 • De realisatie van de statutaire doelstellingen van de organisatie;
 • De strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de instelling;
 • De opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
 • De financiële verantwoording en sturing;
 • De kwaliteit en de veiligheid van de zorg;
 • De naleving van wet- en regelgeving;
 • De verhouding met belanghebbenden zoals cliënten en werknemers en de wijze waarop de instelling invulling geeft aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid;
 • De contacten met stakeholders.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen. Een afvaardiging van de Raad van Toezicht neemt deel aan overlegvergaderingen met de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad.
 
De leden van de Raad van Toezicht opereren als kritische gesprekspartners van de Raad van Bestuur, adviseren gevraagd en ongevraagd en kunnen elk vanuit eigen expertise kansen en risico’s vroegtijdig signaleren en agenderen. De samenwerking tussen de Raad van Toezicht onderling en met de Raad van Bestuur is constructief en plezierig.
 
Binnen de Raad van Toezicht zijn een drietal commissies, respectievelijk de Auditcommissie, de Remuneratiecommissie en de Commissie Kwaliteit en zorg. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden tezamen beschikken over de vereiste kennis en kunde om de doelen van strategie en beleid, de resultaten en prestaties van de zorg, de zorginstelling en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen.
 
Belangrijke strategische thema’s waaraan de Raad van Toezicht de komende tijd aandacht zal besteden zijn o.a.:

 • De borging van de kwaliteit, veiligheid en continuïteit van de zorgverlening aan cliënten, mede in het licht van de huidige krapte op de arbeidsmarkt van zorgpersoneel.
 • Ervoor zorgdragen dat RIBW K/AM financieel op orde blijft.
 • Tot afronding brengen van de aanpassingen in de organisatiestructuur; dit betreft de overgang van een tweehoofdige naar een eenhoofdige Raad van Bestuur en de toevoeging van een derde directeur zorg aan het directieteam.
 • De profilering van RIBW K/AM als gewaardeerde samenwerkingspartner in de zorgketen.

Algemeen profiel voor ieder lid van de Raad van Toezicht

 • Affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van RIBW K/AM;
 • Academisch werk – en denkniveau;
 • Algemene bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten;
 • Juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur een klankbord te bieden, zonder het bestuurlijke domein te betreden;
 • Het vermogen om het beleid van de organisatie en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen, onder meer vanuit het perspectief van de cliënt en diens belangen;
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen, gemakkelijk benaderbaar, laagdrempelig;
 • Integer, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • Beschikt over voldoende reflecterend vermogen en kan op positieve wijze feedback geven en ontvangen;
 • Voldoende beschikbaarheid.

Conform het rooster van aftreden ontstaan er op korte termijn twee vacatures voor leden Raad van Toezicht. Tevens zal in verband met persoonlijke omstandigheden een van de huidige leden de werkzaamheden als toezichthouder moeten beëindigen. De aandachtsgebieden hierbij zijn respectievelijk de organisatiebrede bedrijfsvoering, zorginnovatie/kwaliteit en veiligheid en HR/organisatieontwikkeling. De hieronder weergegeven specifieke profielen vormen het uitgangspunt bij de werving- en selectieprocedure van de verschillende aandachtsgebieden.
 
Een van de kandidaten zal tevens de positie van voorzitter Raad van Toezicht gaan bekleden. Naast de specifieke inhoudelijke kwaliteiten zullen kwalificaties als brede bestuurlijke ervaring, senioriteit en persoonskenmerken bepalend zijn. Enkele specifieke profieleisen voor de positie van voorzitter worden tevens hieronder weergegeven.
 
Specifiek profiel lid Raad van Toezicht, aandachtsgebied organisatie brede bedrijfsvoering

 • Ruime ervaring met een breed samengestelde bedrijfsvoering portefeuille en bij voorkeur kennis en ervaring op strategisch niveau op het gebied van digitalisering/ICT en hiermee samenhangende aanbestedingstrajecten.
 • Bezit de ervaring en de kennis om thema’s te behartigen als de afstemming tussen strategie en bedrijfsprocessen, de financiële doorwerking van het strategisch beleid en de financiële consequenties van veranderingen in wet- en regelgeving en van dynamische ontwikkelingen in de externe omgeving.
 • Scherpe financiële blik, geeft invulling aan de klankbordfunctie voor de Raad van Bestuur in het kader van de financiële continuïteit.
 • Affiniteit met de doelgroepen van RIBW K/AM.
 • Beschikt over een stevige maatschappelijke statuur en een voor de organisatie relevant netwerk.
 • Ervaring als toezichthouder is een pre.

Specifiek profiel lid Raad van Toezicht, aandachtsgebied zorginnovatie en kwaliteit en veiligheid. Voor deze positie heeft de centrale cliëntenraad het recht om een bindende voordracht te doen ter benoeming.

 • Kennis en ervaring met het proces van kwaliteit en veiligheid in de GGZ-sector.
 • Fungeert als een gewaardeerde gesprekspartner om mee te denken over innovatieve en creatieve concepten vanuit het zorgperspectief van de cliënten.
 • Affiniteit met de doelgroepen van RIBW K/AM.
 • Beschikt over een stevige maatschappelijke statuur en een voor de organisatie relevant netwerk.
 • Ervaring als toezichthouder is een pre.

Specifiek profiel lid Raad van Toezicht, aandachtsgebied met als aandachtsgebied HR en organisatieontwikkeling, tevens beoogd voorzitter van de Remuneratiecommissie

 • Ruime ervaring met HR en organisatieontwikkeling, heeft een visie op de rol en functie van HR in de organisatie als steun en toeverlaat van de Raad van Bestuur bij de realisatie van de strategische doelen.
 • Is goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom sociale innovatie, medezeggenschap en nieuwe vormen van organiseren.
 • Ervaring met het succesvol doorvoeren van veranderings- en herpositioneringsprocessen.
 • Heeft een visie op leren en ontwikkelen, het binden en boeien van medewerkers en heeft ook ervaring met de toepasbaarheid ervan in organisaties.
 • Affiniteit met de doelgroepen van RIBW K/AM.
 • Beschikt over een stevige maatschappelijke statuur en een voor de organisatie relevant netwerk.
 • Ervaring als toezichthouder is een pre.

Aanvullende specifieke profieleisen voor de positie van voorzitter Raad van Toezicht

 • Bezit ruime bestuurlijke ervaring in complexe zorgorganisaties of in grote organisaties in het maatschappelijk werkveld, actuele kennis van het zorglandschap.
 • Ruime inhoudelijke kennis en ervaring op een van de genoemde terreinen (organisatiebrede bedrijfsvoering, zorginnovatie/kwaliteit en veiligheid en HR/organisatieontwikkeling)
 • Ervaring als toezichthouder.
 • Hanteert een stijl van professionele nabijheid en heeft voldoende tijd beschikbaar wanneer dit aan de orde is.
 • Bruggenbouwer, beschikt over de persoonlijkheid en achtergrond om een leidende rol te vervullen bij de menings- en besluitvorming door de Raad van Toezicht.
 • Zoekt steeds naar een juist evenwicht tussen harmonie, compromis en confrontatie en overbrugt eventuele meningsverschillen.
 • Beschikt over de statuur en uitstraling om RIBW K/AM te vertegenwoordigen en, in overleg met de Raad van Bestuur, deel te nemen aan relevante (regionale) bestuurlijke netwerken.

Daarnaast gelden de volgende kwalificaties en persoonskenmerken, die voor ieder lid van de Raad van Toezicht gelden:

 • Stevige persoonlijkheid, positief kritisch vanuit een respectvolle attitude, integer en standvastig.
 • Wacht niet af, neemt zelf initiatief en entameert onderwerpen en invalshoeken.
 • Speelt alert in op actuele maatschappelijke ontwikkelingen, is in staat om zaken en ontwikkelingen vanuit verschillende invalshoeken te beoordelen en mede richting te geven aan de organisatiekoers.
 • Gaat meningsverschillen en ‘het goede gesprek’ niet uit de weg, behoudt zorgvuldig het evenwicht tussen ‘klankborden’ en ‘sturen’.
 • Teamplayer, sterk relatiegericht, kan zich goed inleven in de ander.
 • Staat open voor kritische (zelf)reflectie.
 • Soepel in de omgang, open houding en gevoel voor humor.
 • Bereid om een substantiële tijdsinput te leveren.

 
Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en gebaseerd op de Beloningscode Bestuurders in de Zorg en de vigerende Wetgeving inzake Normering Topinkomens (WNT).

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.
 
Sollicitanten met passende werkervaring zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever.
 
In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Frank ten Oever, Partner
Monica van der Ven, Project Assistant
Wies Fest, Project Assistant
T: 0850 – 734 702