Stichting NIKOSolliciteer

Twee leden Raad van Toezicht

Stichting NIKO is een mensgerichte kleinschalige zorgorganisatie in Alkmaar-Zuid die zorg- en welzijnsdiensten aan ouderen levert. Thuis en in de huiselijke woonzorgcentra. Hierbij is het uitgangspunt: wat kunt u zelf en waar kunnen wij u ondersteunende hulp bieden? Binnen NIKO is er een gemoedelijke sfeer, geborgenheid en goede onderlinge communicatie. Samen realiseren de mensen bij NIKO dagelijks een prettige woon- en werkomgeving met passende, professionele zorg en grote aandacht voor welzijn.
 
De missie en visie van NIKO:
“Wij zorgen dat het KLOPT – Niet één kloppend HART, maar honderden. De juiste zorg vinden is belangrijk, de juiste zorg bieden in een passende omgeving eveneens. Wij staan voor toewijding, professionaliteit, deskundigheid en zorgvuldigheid.” De medewerkers werken vanuit de kernwaarden warm, samen en zichtbaar.
 
NIKO levert intramurale zorg- en dienstverlening aan 245 overwegend ouderen verdeeld over locaties De Palatijn en De Nieuwpoort. Daarnaast biedt NIKO ook wijkverpleging, overbruggingszorg en Volledig Pakket Thuis (VPT) in Alkmaar-Zuid.
 
De omzet bedraagt ca. € 21 miljoen. NIKO kent een stevige financiële buffer (solvabiliteit ca. 50%) en is in staat om de consequenties van de Corona-uitbraak op te vangen en tevens voldoende middelen vrij te maken voor innovatie en investeringen. Met 370 medewerkers en 130 vrijwilligers staat NIKO 24/7 klaar om het verschil te maken!
 
NIKO bereidt zich proactief voor op de dynamische veranderingen in de maatschappij. Het samenspel met gemeenten in het werkgebied alsmede met zorgverzekeraars vraagt veel aandacht van het bestuur. De focus voor de komende jaren ligt op samenwerking en het versterken van de verschillende verbindingen tussen ziekenhuiszorg, thuiszorg, huisarts en andere eerstelijns zorgverleners. Ook heeft NIKO de wens om het thema diversiteit een meer centrale plek te geven in de organisatie. Hiertoe zal een verdiepingsslag moeten worden gemaakt, gericht op de potentiële doelgroep c.q. cliëntsamenstelling waar NIKO zich op zal gaan richten, en zal tevens de focus in het strategisch beleid worden herzien en aangescherpt.
 
Organisatie
NIKO staat onder leiding van een eenhoofdige Raad van Bestuur/Bestuurder met een strategische, bestuurlijke en externe focus. Naast de bestuurder bestaat het krachtige MT uit de controller en 7 teammanagers. Onder eindverantwoordelijkheid van de bestuurder wordt het beleid van de organisatie vastgesteld en geëvalueerd. Het vastgestelde beleid wordt vervolgens door de Raad van Toezicht getoetst en indien van toepassing goedgekeurd.
 
De locaties staan onder leiding van teammanagers, die binnen de beleid- en begrotingscyclus verantwoording afleggen aan de bestuurder.
 
Bij NIKO is de medezeggenschap intensief betrokken bij de ontwikkelingen in de organisatie en rondom kwaliteit en veiligheid. Dat geldt zowel voor de Cliëntenraad van de beide locaties en de wijkzorg, als de Verpleegkundige Adviesraad en de Ondernemingsraad.
 
Meer informatie, waaronder jaarverslagen en het organogram, is te vinden op www.stichtingniko.nl

Functieomschrijving

NIKO hanteert de Governancecode Zorg als richtinggevend kader en norm voor goed bestuur en toezicht. In de uitoefening van zijn taken ziet de Raad van Toezicht in het bijzonder toe op:
–       de continuïteit van de organisatie;
–       de realisatie van de statutaire doelstellingen van de organisatie;
–       de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de instelling;
–       de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
–       de financiële verantwoording en sturing;
–       de kwaliteit en de veiligheid van de zorg;
–       de naleving van wet- en regelgeving;
–       de verhouding met belanghebbenden zoals cliënten en werknemers en de wijze waarop de instelling invulling geeft aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid;
–       de contacten met stakeholders.
 
De Raad van Toezicht fungeert als werkgever van de Raad van Bestuur en functioneert als adviseur en klankbord voor de bestuurder. Centraal staat het toezien op het beleid van de bestuurder en de wijze waarop het gevoerde beleid ertoe leidt dat NIKO haar maatschappelijke doelen verwezenlijkt. De leden van de Raad van Toezicht opereren als kritische gesprekspartners van de bestuurder, adviseren gevraagd en ongevraagd en kunnen elk vanuit eigen expertise kansen en risico’s vroegtijdig signaleren en agenderen. De samenwerking tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht wordt als prettig ervaren.
 
De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen. De Raad van Toezicht vergadert minimaal zes keer per jaar met de bestuurder. Een afvaardiging van de Raad van Toezicht neemt deel aan overlegvergaderingen met de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad. Ook worden door een afvaardiging van de Raad van Toezicht periodiek bezoeken gebracht aan de locaties en familiebijeenkomsten.
 
Binnen de Raad van Toezicht zijn een drietal commissies, respectievelijk de Auditcommissie, de Remuneratiecommissie en de commissie Kwaliteit & Veiligheid. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden tezamen beschikken over de vereiste kennis en kunde om de doelen van strategie en beleid, de resultaten en prestaties van de zorg, de zorginstelling en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft een specifiek aandachtsgebied. Hij of zij heeft ook zitting in de commissies van dat aandachtsgebied.
 
Belangrijke strategische thema’s waaraan de Raad van Toezicht de komende tijd aandacht zal besteden zijn o.a.:

 • Inspelen op de veranderende cliëntsamenstelling en de gevolgen hiervan voor de toekomstige strategie van NIKO.
 • De borging van de kwaliteit, veiligheid en continuïteit van de zorgverlening aan cliënten, mede in het licht van de huidige krapte op de arbeidsmarkt.
 • De profilering van NIKO als gewaardeerde samenwerkingspartner in de zorgketen.
 • Ervoor zorgdragen dat NIKO financieel op orde blijft.
 • De ontwikkeling van plannen voor het vastgoedbestand in aansluiting op de veranderende zorgvraag.
 • Ontwikkeling van de teammanagers, met de focus op eigenaarschap, kwaliteit en veiligheid.

Algemeen profiel lid Raad van Toezicht

 • Academisch denk- en werkniveau.
 • Bestuurlijke ervaring in combinatie met bewezen toezichthoudende kwaliteiten.
 • Herkent zich in de missie en ambities van NIKO.
 • Inzicht in de verdeling van taken en rollen tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur, bekend met de issues van corporate governance.
 • Vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te oefenen.
 • Vermogen om op strategisch niveau te acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden en om het organisatiebeleid te toetsen.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Beperkt aantal nevenfuncties/toezichthoudende functies.
 • Voldoende tijd om de toezichthoudende functie naar behoren uit te voeren.
 • Gemakkelijk benaderbaar, sterk relatiegericht, open stijl van communiceren.

 
Gelet op de maximale zittingstermijn van de leden van de Raad van Toezicht zoekt NIKO op korte termijn twee leden voor de Raad van Toezicht. De hieronder weergegeven specifieke profielen vormen het uitgangspunt bij de werving- en selectieprocedure.

Specifiek profiel lid Raad van Toezicht: zorgontwikkeling, kwaliteit en veiligheid, ketenzorg, innovatie; op voordracht van de Cliëntenraad.

 • Zorginhoudelijke achtergrond, kent de (ouderen)zorgsector van binnen en van buiten, is tevens bekend met de brede keten van zorg en de verbinding naar andere sectoren.
 • Heeft een heldere visie op landelijke ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit en veiligheid in de VVT en heeft kennis van kwaliteits- en veiligheidssystemen van zorgorganisaties in brede zin.
 • Kan zich een goed oordeel vormen over het belang van vernieuwing, conceptontwikkeling en verbinding met aanpalende sectoren en domeinen.
 • Gemakkelijk benaderbaar, heeft oog voor en kan zich inleven in (de belangen van) de cliënt, verkrijgt het vertrouwen van de cliëntenraad door middel van heldere en transparante communicatie en dito informatieverstrekking.
 • Verbindt zich met de governance-ontwikkeling en de dynamiek in en van de organisatie en kan zich een oordeel vormen over de ontwikkeling naar meer diversiteit in de organisatie.
 • Staat midden in het maatschappelijk leven en beschikt over een relevant netwerk.
 • Ervaring als toezichthouder is een pre.

 
Specifiek profiel lid Raad van Toezicht: organisatiebrede bedrijfsvoering

 • Ruime ervaring met een eindverantwoordelijke breed samengestelde bedrijfsvoering portefeuille, verkregen in een complexe en professionele organisatie binnen of buiten de zorg.
 • In staat om investeringsbeslissingen inzake vastgoed en huisvesting te beoordelen in het licht van verantwoorde vermogensparameters en toe te zien op het kostenefficiënt benutten van vastgoed.
 • Ervaring / affiniteit met investeringsafwegingen en implementatierisico’s inzake ICT en digitalisering.
 • Kennis van dan wel affiniteit met de VVT-sector strekt tot aanbeveling.
 • Verbindt zich met de governance-ontwikkeling en de dynamiek in en van de organisatie en kan zich een oordeel vormen over de ontwikkeling naar meer diversiteit in de organisatie.
 • Een passend professioneel netwerk is een pre.
 • Ervaring als toezichthouder is een pre.

 
Daarnaast gelden de volgende kwalificaties en persoonskenmerken:

 • Stevige persoonlijkheid, heeft een warm hart van de zorg, stelt zich onafhankelijk op, zowel in handelen als denken.
 • Analytisch, weet met informatie ‘op afstand’ snel overzicht en inzicht te krijgen m.b.t. essentiële en strategische aspecten van het functioneren van NIKO en kan op basis hiervan evenwichtig oordelen.
 • Teamplayer, sterk relatiegericht, goed ontwikkelde interpersoonlijke sensitiviteit.
 • Doortastend, neemt zelf initiatief en entameert onderwerpen en invalshoeken.
 • Goede antenne voor integriteitsvraagstukken.
 • Gaat meningsverschillen en ‘lastige gesprekken’ niet uit de weg, behoudt zorgvuldig het evenwicht tussen ‘klankborden’ en ‘sturen’.

 
De Raad van Toezicht hecht waarde aan diversiteit en een goede verdeling ten aanzien van leeftijd, deskundigheid, sociale en culturele achtergrond.
 
Bezoldiging
De bezoldiging is conform de richtlijnen van de NVTZ en voldoet aan de normstelling van de WNT, waarbij de Raad van Toezicht voor zichzelf een bescheiden inschaling kiest.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl
 
Na de voorselectie door Suur & Company zal de long- en shortlist aan de opdrachtgever worden gepresenteerd.
 
In overleg met de Raad van Toezicht worden kandidaten uitgenodigd die in aanmerking komen voor een gesprek met de selectiecommissie.
 
Van eindkandidaten wordt verwacht dat zij referenties overleggen.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Frank ten Oever, Partner
Stephanie van Houtert, Personal Assistant
T: 0850 – 734 705