Zorggroep AlmereSolliciteer

Twee leden Raad van Bestuur

Zorggroep Almere biedt eerstelijnszorg in gezondheidscentra, op de huisartsenpost en in thuissituaties. Wanneer het thuis niet meer lukt, kunnen mensen terecht in één van de woonzorgcentra. Zorg en behandeling is er in alle fasen van het leven: verloskunde, jeugdgezondheidszorg, huisarts, apotheek, wijkverpleging, fysiotherapie, geriatrische revalidatie en intramurale ouderenzorg.
 
Missie
De inwoners van Almere voelen zich ondersteund bij de zorg voor hun gezondheid, in elke fase van het leven. Daartoe stelt Zorggroep Almere een breed en kwalitatief hoogstaand palet aan diensten beschikbaar, werkt Zorggroep Almere samen met partners in de gemeente en is ze altijd dichtbij.
 
Zorggroep Almere is altijd bereikbaar voor vragen over gezondheid en het inzetten van zorg en behandeling. Vaak biedt ze zelf de oplossing. En als dat niet lukt, dan helpt ze iemand verder in het netwerk van zorg en welzijn in Almere. Zorg en behandeling worden geboden vanuit een sterke organisatie. De ruim 2.500 toegewijde medewerkers en bijna 800 vrijwilligers bij Zorggroep Almere laten zich hierbij inspireren door de richtinggevende kernwaarden: betrokken, betrouwbaar en deskundig.
                                                                                                                                                  
Naast persoonsgebonden hulp ondersteunt Zorggroep Almere de samenleving bij het vitaal en veerkrachtig houden van de stad. Omdat gezondheid en kwaliteit van leven niet alleen gaan over het lichamelijk of geestelijk welzijn, maar ook samenhangen met zingeving, meedoen en je goed voelen in het dagelijks leven. Dat doet ze door regionaal en op buurtniveau aan netwerken deel te nemen met de gemeente, welzijnsinstellingen, ggz, woningcorporaties, onderwijs, ziekenhuis en zorgverzekeraars.
 
Bij Zorggroep Almere heeft de corona-gerelateerde problematiek een grote impact op de medewerkers en op de persoonlijke levens van de cliënten en patiënten en hun verwanten. Echter, door de gezamenlijke inzet van een ieder is Zorggroep Almere in staat om de hiermee gepaard gaande onzekerheden op te vangen en het hoge niveau van kwaliteit van zorg te handhaven.
 
Strategisch beleid
Zorggroep Almere speelt proactief in op de dynamische ontwikkelingen in de gezondheidszorg en in de maatschappij. De veranderende zorgvraag, de noodzaak tot preventie en vroegsignalering, de aandacht voor gezondheid en gedrag, de arbeidsmarktproblematiek en nog ongekende technologische ontwikkelingen vragen om anders werken en slimme oplossingen. Zorggroep Almere wil een voortrekkersrol vervullen om er voor te zorgen dat de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment en met passende deskundigheid plaatsvindt.
 
De hierop gebaseerde negen richtinggevende keuzes in de strategie van Zorggroep Almere kunnen als volgt worden samengevat:

 • Focus op positieve gezondheid.
 • Werken aan verbinding, een inclusieve samenleving.
 • Accent op preventie.
 • Bouwen aan bereik: meegroeien met de stad Almere, in termen van investeren in vernieuwende ontwikkelingen en kwaliteitsimpulsen, en profileren als betrouwbare partner die de inwoners van Almere kent en bereikbaar en beschikbaar is.
 • Investeren in vernieuwing, digitalisering en duurzaamheid.
 • Ruim baan geven aan talent en scheppen van een cultuur waarin medewerkers zich ontwikkelen en initiatieven en verantwoordelijkheid durven nemen.
 • In stand houden van een gezond bedrijf met een gezonde toekomst.
 • Meer aandacht voor ‘zorglogistiek’, door te focussen op de juiste zorg op de juiste plek en op adequate kostenbeheersing.
 • Inrichten van klantgerichte en deskundige ondersteuning.

Organisatiestructuur
Momenteel kent Zorggroep Almere een eenhoofdige Raad van Bestuur. Mede ingegeven door het op handen zijnde vertrek van de huidige bestuurder heeft de Raad van Toezicht een interne analyse uitgevoerd naar het meest geëigende toekomstige bestuursmodel. De toenemende complexiteit en dynamiek in de externe omgeving en de ambities en strategische keuzes van Zorggroep Almere zijn hierbij mede in beschouwing genomen.
 
De Raad van Toezicht heeft het besluit genomen om over te gaan naar een collegiale Raad van Bestuur bestaande uit twee leden. De beide bestuurders zijn nevengeschikt aan elkaar en zijn gezamenlijk integraal eindverantwoordelijk voor het beleid en de resultaten binnen Zorggroep Almere.
 
De organisatorische laag onder de Raad van Bestuur bestaat uit acht disciplines, aangestuurd door vier directies (directeur JGZ Almere en Verloskunde, directeur Fysiotherapie en Wijkverpleging, directeur Huisartsenzorg, Huisartsenpost en Farmacie, directeur Intramurale Ouderenzorg). De stafafdelingen ICT, Vastgoed, Facilitair, Finance en Control, HR en het Bestuursbureau faciliteren het uitvoeringsproces.
 
Zorggroep Almere kent een twaalftal cliëntenraden, een centrale cliëntenraad en een ondernemingsraad, die nauw bij de beleidsbepaling en – uitvoering worden betrokken.
 
Directie, management en medewerkers werken binnen gestelde kaders waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de kracht van vakmanschap, samenwerking en eigenaarschap. De korte lijnen verhogen de slagvaardigheid en de resultaten van de organisatie op alle terreinen.
 
Meer informatie, zoals het meerjaren strategisch beleidskader 2021 – 2024 en het organogram, is te vinden op www.zorggroep-almere.nl
 
De jaarrekening is te vinden op www.jaarverantwoordingzorg.nl

Functieomschrijving

De beide bestuurders vormen een samenwerkingsgericht en complementair team, waarbij zij elkaar aanvullen, scherp houden en feedback geven. Beide bestuurders staan in direct contact met de werkvloer en sturen samen met de directeuren de verschillende zorgonderdelen en stafafdelingen aan. Ook treden beide bestuurders in onderling overleg naar buiten als boegbeeld van Zorggroep Almere en onderhouden zij diverse externe contacten.
 
Beide bestuurders beschikken over een algemeen bestuurlijk profiel, waarbij het ene lid Raad van Bestuur bij voorkeur specifieke expertise en ervaring heeft op zorginhoudelijk gebied en kwaliteit en veiligheid en het andere lid Raad van Bestuur bij voorkeur specifieke expertise en ervaring heeft op het gebied van organisatie brede bedrijfsvoering.
 
Beide bestuurders vervullen een voorbeeldrol als empathisch en coachend leider en gaan de verbinding aan met alle lagen in de organisatie. Zij zetten zich met hart en ziel in om gezamenlijk met anderen doelen te realiseren en zo samen meer mogelijk te maken. Vanuit een open en luisterende houding inspireren en motiveren zij de directeuren, managers en zorgprofessionals om zich verantwoordelijk te voelen en te gedragen en zo eigenaarschap verder tot ontwikkeling te brengen.
 
De bestuurders onderschrijven het belang van de medezeggenschapsorganen alsmede van de Wmcz en zien deze organen als belangrijke samenwerkings- en sparringpartner. Gezamenlijk leggen de bestuurders verantwoording af aan de Raad van Toezicht.
 
Resultaatgebieden (als Raad van Bestuur gezamenlijk)

 • Vanuit de missie en de visie verder verstevigen van de identiteit van de organisatie en hiertoe de strategie herijken, implementeren en tijdig bijstellen indien de omstandigheden wijzigen.
 • Creëren van meerwaarde voor de organisatie door het optimaliseren van de samenwerking tussen de medewerkers van de verschillende organisatieonderdelen.
 • Behouden en bewaken van de financiële continuïteit, met de focus op een flexibele bedrijfsvoering en procesoptimalisatie.
 • Realiseren van zorginhoudelijke vernieuwing en verbeteringen en hiertoe implementeren van bewezen technologische innovaties als ook innovaties op organisatorisch gebied.
 • Initiëren en tot ontwikkeling brengen van nieuwe concepten van wonen voor een meer inclusieve samenleving, in nauwe samenwerking met woningcorporaties en welzijnsorganisaties.
 • Borgen van een toekomstbestendige, innoverende en ondersteunende ICT-organisatie en optimaal benutten van de mogelijkheden van digitalisering en e-health.
 • (Her-)inrichten van geïntegreerde en faciliterende ondersteuning met als kenmerken eenvoud, maatwerk en optimale service.
 • Onderhouden van relaties op strategisch niveau met diverse netwerkpartners en aangaan van nieuwe kansrijke partnerschappen, die de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening kunnen verhogen en/of kunnen leiden tot meer efficiency.
 • Op de bres staan voor de positie van de cliënten, patiënten en verwanten en constructief samenwerken met de centrale cliëntenraad; dit in overeenstemming met de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz).
 • Bewaken van de medezeggenschap en tevredenheid van de medewerkers en fungeren als gewaardeerd gesprekspartner in gelijkwaardigheid.
 • Optimaal faciliteren en in hun kracht zetten van de directeuren, zodat zij in staat zijn om de sleutelrol te vervullen bij de verdere ontwikkeling richting persoonlijk leiderschap van managers en teamleiders.
 • Tot uitvoering brengen van het strategisch vastgoed-/huisvestingsplan en realiseren van kwalitatief hoogwaardige huisvesting, die tevens beantwoordt aan de eigentijdse eisen betreffende duurzaamheid.
 • Vanuit bestuurlijk perspectief deelnemen aan contractonderhandelingen met gemeenten en zorgverzekeraars/-kantoren en uitonderhandelen van gunstige contractvoorwaarden en volumes.
 • Investeren in kwaliteit van de medewerkers en in het boeien en binden van medewerkers, o.a. door goede scholingsmogelijkheden en loopbaanperspectieven, en zorgdragen voor een wervend HR-beleid, zodat Zorggroep Almere een aantrekkelijk werkgever blijft.
 • Constructief samenwerken met de Raad van Toezicht vanuit een attitude van openheid en transparantie en verder vormgeven van moderne zorggovernance.

Functie-eisen

 • Bij voorkeur aantoonbare ervaring op directie-/bestuursniveau in een vergelijkbare zorgorganisatie.
 • Academisch werk- en denkniveau,
  • ene lid met ruime ervaring met het aansturen van zorgprocessen en op het gebied van kwaliteit en veiligheid,
  • andere lid met ruime ervaring op het gebied van financiën en bedrijfsvoering in brede zin (financiën, vastgoed, HR, ICT).
 • Beschikt over strategisch inzicht en is in staat om een strategie te ontwikkelen, te implementeren, uit te voeren, te evalueren en bijstellen, mede gerelateerd aan maatschappelijke ontwikkelingen.
 • Ruime ervaring met het begeleiden van complexe zorginhoudelijke en bedrijfsmatige verandertrajecten, heeft hierbij oog voor de gevolgen ervan voor de medewerkers en voor de cliënten, patiënten en verwanten.
 • Inspirerende coach, toont oprechte belangstelling, stimuleert, geeft vertrouwen en ruimte.
 • Ziet het belang van integrale zorg en samenwerking met netwerkpartners en heeft daarbij oog voor zowel de sociale dynamiek als de proceskant van samenwerkingsinitiatieven.
 • Ervaring in een complex krachtenveld, waarbij uiteenlopende onderhandelings- en overlegsituaties een rol spelen.
 • Bij voorkeur bekend met of beschikkend over een relevant lokaal netwerk dan wel is in staat dit op korte termijn op te bouwen en te onderhouden.
 • Beschikt over uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden.

Kerncompetenties en hiermee samenhangende persoonskenmerken

 • Daadkrachtig, besluitvaardig, in staat om richting en koers te geven en hieraan vast te houden.
 • Samenwerker en verbinder.
 • Inhoudelijk strateeg met brede blik, ondernemend, gericht op leren, innoveren en vooruitgang.
 • Teamplayer, in staat om een goed team op te bouwen.
 • Creëert een open en veilige cultuur waar cliënten, patiënten, verwanten en medewerkers zich durven uit te spreken en hun mening te geven.
 • Vertrouwenwekkend, optimistisch en benaderbaar.
 • Goed gevoel voor verhoudingen, omgevingssensitief, moreel kompas.
 • Flexibel en veerkrachtig, blijft ook bij tegenslag effectief presteren.
 • Relativeringsvermogen, zelfinzicht, gevoel voor humor.

 
Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en gebaseerd op de Beloningscode Bestuurders in de Zorg en de WNT (klasse V).

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.
 
Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten zullen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure ontvangen.
  
In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.
 
Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Contact

Voor inhoudelijke vragen:
Marja Suur, Partner
Annemarie Engel, Project Assistant
T: 0850 – 734 707