Saxenburgh GroepSolliciteer

Manager Ziekenhuis

Saxenburgh in het Vechtdal (Ommen, Hardenberg, Coevorden, Gramsbergen) is een zorgnetwerkorganisatie die inwoners persoonsgerichte zorg biedt met aandacht voor de kwaliteit van leven waarbij het gaat om ziekenhuiszorg, ouderenzorg en thuiszorg. Het is de ambitie van Saxenburgh om in de regio breed (h)erkend te zijn als vitale en onmisbare schakel in de keten van gezondheid en zorg. Dit alles nadrukkelijk samen met de cliënten en patiënten zelf, maar uiteraard ook met huisartsen, andere zorgaanbieders en gemeenten in de regio.
 
Bijzonderheden Saxenburgh

 • Saxenburgh is een veelzijdige, multifunctionele zorgaanbieder. Met elf ouderenzorglocaties in het Vechtdal brengt Saxenburgh de zorg voor ouderen zo dicht mogelijk bij cliënten in de buurt. Als aanbieder van medisch specialistische basis ziekenhuiszorg (Saxenburgh Medisch Centrum), complexe zorg voor kwetsbare ouderen, revalidatiezorg en thuiszorg heeft Saxenburgh continu te maken met veranderingen, ingegeven door ontwikkelingen binnen de specialismen, consumententrends en overheidsmaatregelen.
 • Saxenburgh organiseert de zorg samen met de patiënt, cliënt en/of familie en samen met de zorgverleners buiten Saxenburgh. Daarnaast heeft Saxenburgh een actieve rol als oprichter van vitale netwerken zoals Vitaal Vechtdal en Gezond Coevorden.
 • Met ca. 2.000 medewerkers en 800 vrijwilligers staat Saxenburgh klaar voor haar cliënten en patiënten, voor hun gezondheid en voor wonen met zorg.
 • Saxenburgh heeft recent een nieuw ziekenhuis in gebruik genomen en is tevens gestart met het nieuwbouwproject voor één van de ouderenzorglocaties.
 • Saxenburgh heeft haar financiële positie de afgelopen tijd versterkt en wil deze trend de komende jaren doorzetten om ook op de langere termijn de mogelijkheid te houden om haar strategische doelen te realiseren en om te kunnen innoveren en investeren in bouw en ICT.

 
Organisatiestructuur

 • De voorzitter Raad van Bestuur en het lid Raad van Bestuur vormen een collegiaal bestuur. De beide bestuurders zijn integraal verantwoordelijk voor respectievelijk Saxenburgh Medisch Centrum, het onderdeel Ouderenzorg en de ondersteunende diensten. Zij vervullen een sleutelrol bij het faciliteren van de verbinding tussen ouderenzorg en ziekenhuiszorg op alle niveaus binnen Saxenburgh.
 • Recentelijk heeft Saxenburgh de interne structuur en aansturing met het oog op de toekomst aangepast. Onder de directe aansturing van de manager ziekenhuis functioneren de clustermanagers, die integraal verantwoordelijk zijn voor de verschillende clusters.
 • Het MSB, de VMSD en de medische staf richten momenteel een zogenaamde combi-coöperatie op. Hiermee komt er één bestuur dat namens de artsen samenwerkt in de besturing van de medisch specialistische zorg. Binnen de ouderenzorg vervullen de specialisten ouderengeneeskunde hierin een eigen rol. Beide gremia van specialisten worden nauw bij de beleidsbepaling en – uitvoering betrokken. Datzelfde geldt voor de Centrale Cliëntenraad (ouderenzorg), de Patiëntenraad (Saxenburgh Medisch Centrum), de Ondernemingsraad en de VVAR (Verzorgende en Verpleegkundige Advies Raad).
 • Management en medewerkers werken binnen gestelde kaders waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de kracht van vakmanschap, samenwerking en eigenaarschap.

 
Meer informatie, zoals het jaarverslag en het organogram, is te vinden op www.saxenburgh.nl

Functieomschrijving

Positie en typering
Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en bedrijfsvoering van Saxenburgh Medisch Centrum. Je bent een echte teamspeler en je zet je met hart en ziel in om gezamenlijk met anderen doelen te realiseren. Je kunt goed schakelen tussen strategisch niveau en het operationaliseren en implementeren met als uitgangspunt uitstekende kwaliteit van zorg, patiënt- en medewerkerstevredenheid en financiële continuïteit.
 
Je bent in staat om met veranderende omstandigheden en dynamiek in de externe omgeving om te gaan en deze te vertalen naar consequenties voor de organisatie en de bedrijfsvoering van het ziekenhuis. Je bent een ambitieuze kandidaat met een ‘can do’ mentaliteit, die zich als een vis in het water voelt bij een organisatie in beweging. Lef, doorpakken, de regie in handen nemen en echt iets neerzetten typeren jou.
 
Je stuurt de clustermanagers aan, je biedt hen de ruimte, coacht hen en stuurt op resultaat. Je gaat de verbinding aan met de medisch specialisten, waarbij de hiërarchische aansturing van de artsen in loondienst jouw taak is. Je bent zichtbaar op de werkvloer. Je werkt constructief samen met je collega managers aan de innovatie en ontwikkeling van Saxenburgh. Als lid van het managementteam draag je mede de verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering binnen Saxenburgh als geheel. Je rapporteert rechtstreeks aan de Raad van Bestuur.
 
Opdracht voor de komende jaren

 • Zorg dragen voor stevige inbedding van de aangepaste organisatiestructuur van het ziekenhuis en fungeren als creatieve en inspirerende leidinggevende, coach en sparringpartner voor de clustermanagers.
 • Uitvoeren en doorontwikkelen van het Verbeterplan Saxenburgh, dat moet leiden tot structurele verbeteringen in het resultaat van het ziekenhuis.
 • Sturen op een gezonde bedrijfsvoering en daarmee samenhangend een optimale benutting van de capaciteit van het ziekenhuis.
 • Zorg dragen voor het systematisch implementeren van het strategisch beleid en realiseren van de resultaten voor het ziekenhuis, zoals vastgelegd in het jaarplan.
 • Samen optrekken met de manager ouderenzorg en realiseren van de synergievoordelen van de onderdelen ziekenhuiszorg en ouderenzorg.
 • Met de manager ouderenzorg de verbinding aangaan met externe ketenpartners en stakeholders, waaronder de 1e lijn, brancheorganisaties etc., en aansluiten bij landelijke ontwikkelingen.
 • Monitoren en zo nodig bijsturen van de innovatie- en investeringsagenda in nauw overleg met de stakeholders op basis van in- externe ontwikkelingen.
 • Proactief inspelen op de actuele ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en samen met de HR discipline realiseren van een aantrekkelijk HR beleid met het accent op het werven en behouden van medewerkers, arbeidsvitaliteit, ruime ontplooiingsmogelijkheden en medewerkerstevredenheid.
 • Kritisch monitoren van kwaliteit en veiligheid van zorg en treffen van (tijdige) maatregelen om hierin zo nodig bij te sturen.
 • Opbouwen en onderhouden van een uitstekende samenwerkingsrelatie met de medisch specialisten binnen de clusters.
 • Bewaken van de medezeggenschap en tevredenheid van patiënten en medewerkers en fungeren als gewaardeerd gesprekspartner voor de Patiëntenraad, de Ondernemingsraad en de VVAR met oog voor de verschillende rollen en verantwoordelijkheden.

 
Functie-eisen

 • Ervaring op management-/directieniveau met een breed samengestelde portefeuille in een ziekenhuisorganisatie.
 • Afgeronde academische opleiding, bedrijfskundig sterk onderlegd.
 • Kennis van (de ontwikkelingen in) het zorgstelsel en de financiering daarvan is een pre.
 • Ruime kennis van en ervaring met het aansturen van processen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en risicomanagement.
 • Ruime ervaring met het sturing geven aan complexe veranderingstrajecten.
 • In staat om medewerkers te motiveren, te stimuleren en te coachen.
 • Organisatiesensitief, scherpe politieke antenne in combinatie met een goed ontwikkeld gevoel voor mensen met hun specifieke belangen en drijfveren.

 
Kerncompetenties

 • Stevige persoonlijkheid, optimistische inslag, enthousiast, straalt plezier in het werk uit.
 • Verbinder, sterk gericht op samenwerking.
 • Visionair, ondernemend, innovatief, heeft lef en pakt door.
 • Zoekt continu naar mogelijkheden voor groei en verbetering en stimuleert dit bij anderen.
 • Mensgericht, transparant, zichtbaar voor medewerkers en wanneer nodig voor patiënten en verwanten.
 • Communicatief sterk, in staat om goede contacten te onderhouden met in- en externe partijen.
 • Kan relativeren als dat nodig is en vraagstukken met de juiste dosis humor benaderen.

 
Arbeidsvoorwaarden
Afhankelijk van ervaring vindt inschaling plaats in FWG 75/80 conform de CAO Ziekenhuizen.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl
 
Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten zullen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure ontvangen.
 
In het eindstadium van de procedure kan gebruik gemaakt worden van een referentiecheck.
 
Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met:
 
Frank ten Oever, Partner
Monica van der Ven, Project Assistant
Wies Fest, Project Assistant
 
T: 0850 – 734 702