Anna ZorggroepSolliciteer

manager klinisch bedrijf

De kracht van de Anna Zorggroep te Geldrop zit in de kleinschalige, goede en brede basiszorg. Het complementaire aanbod omvat zorg op het gebied van preventie, ziekenhuiszorg (cure), verpleging en woonzorgcentra (care) en nazorg. De Anna Zorggroep bestaat uit het Anna Ziekenhuis, Anna Ouderenzorg (Geldrop/Heeze) met vier woonzorgcentra voor verpleging en verzorging en medisch sportgezondheidscentrum Anna TopSupport (Eindhoven), het centrum voor Sport en Bewegen. Tussen het Anna Ziekenhuis, Anna TopSupport en Anna Ouderenzorg wordt intensief samengewerkt en kennis gedeeld. Alle medewerkers herkennen zich in de kernwaarden ‘professioneel en persoonlijk’ en ‘vindingrijk en verbindend’.
 
De acute zorg is 24 uur per dag bereikbaar om patiënten snel en adequaat te helpen. In de chronische zorg staat persoonlijke aandacht voorop en wordt de cliënt optimaal ondersteund. Anna Zorggroep onderscheidt zich verder door korte toegangs- en doorlooptijden en speelt proactief met passende, originele concepten in op de veranderende zorgvraag.
 
De Anna Zorggroep werkt als netwerkorganisatie sinds lange tijd samen met diverse partners in de zorgketens. Het doel is optimaal vormgeven aan intensieve samenwerking, zodat ook in de toekomst een compleet en samenhangend pakket medisch specialistische zorg aan de inwoners van het verzorgingsgebied kan worden geboden.
 
De centrale positionering, vastgelegd in het strategisch kader 2021 t/m 2024, is: ‘Gezond zijn & Aangenaam beter worden’. De organisatie onderscheidt zich met ‘Aangenaam Anna’ en met haar warme benadering van patiënten, cliënten, hun familie en medewerkers: mensen voelen zich er ‘thuis’. Op dit punt is en blijft Anna Zorggroep de nummer 1 in de regio. Het gastvrijheidsprincipe, dat al sterk verankerd zit in het DNA van Anna, wordt verder in de volle breedte van de dienstverlening uitgebouwd. Vanaf de ontvangst van patiënten door de aanwezige gastvrouwen en gastheren, tot aan de inrichting van de gebouwen, de uitvoering van de zorg, de variatie en keuze in voeding tot aan de specifieke aandacht voor ieders individuele behoefte. De medewerkers maken hierin het verschil.
 
De focus in de aansturing van de organisatie ligt op stuurbaarheid, creativiteit, flexibiliteit van medewerkers, intensieve samenwerking in de regio en breed inzetbaar personeel.
 
Anna Zorggroep kent een gezonde financiële huishouding en realiseerde in 2022 een omzet van ruim € 200 miljoen. De organisatie verwacht voor het huidige jaar en toekomstige jaren positieve financiële resultaten, zodat er voldoende middelen kunnen worden vrijgemaakt voor innovatie en investeringen.
 
Cluster Klinisch Bedrijf
Het cluster bestaat uit de functies die Anna Zorggroep levert vanuit het Anna Ziekenhuis. Belangrijke onderdelen zijn:

 • OK Chirurgie en OK Anesthesie 
 • Acuut
 • IC/CCU/EHH
 • Kliniek Beschouwend en Kliniek Snijdend

 
Het cluster onderhoudt een breed scala van samenwerkingsrelaties in de regio. Het cluster Klinisch Bedrijf wordt, evenals de 4 andere zorgclusters van Anna Zorggroep, duaal aangestuurd door een manager bedrijfsvoering en een clusterspecialist (medisch specialist).
 
Meer informatie, o.a. het strategisch plan en het organogram van Anna Zorggroep en van het cluster, is te vinden op www.st-anna-zorggroep.nl

Functieomschrijving

Manager klinisch bedrijf
 
Als gedreven en ondernemende leider ben je samen met de clusterspecialist integraal verantwoordelijk voor het beleid, de uitvoering en de resultaten van het Cluster Klinisch Bedrijf.
 
Je bent het boegbeeld van het cluster en een verbinder, zowel binnen het eigen cluster als met de managers bedrijfsvoering van de vier zorgclusters als ook met externe partijen. Je combineert strategie en visie met een hands-on aanpak. Je staat dicht bij het primair proces en bij de mensen op de werkvloer. Je fungeert als aanjager van creativiteit, onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling.
 
Je voelt goed aan wat er speelt op het klinisch zorggebied, zoals bij de OK’s en de acute zorg met hun eigen dynamiek, en je bent in staat om de juiste verbinding te maken met het beschouwend cluster. Zowel met de medisch specialisten als met de verpleegkundigen onderhoud je op een laagdrempelige manier uitstekende contacten.
 
Je valt hiërarchisch direct onder en je rapporteert aan de raad van bestuur. Als MT-lid geef je mede vorm aan de visie en implementatie van het strategisch beleid van Anna Zorggroep in totaliteit en draag je bij aan de samenwerking binnen het MT als team.
 
Samen met de clusterspecialist geef je coachend leiding aan in totaal 8 leidinggevenden (afdelingshoofden en zorgcoördinatoren) en indirect aan ca. 415 fte. Je zet medewerkers en teams in hun kracht, waarbij voorbeeldgedrag en zichtbaarheid centraal staan, en je hebt oog voor het werkplezier van de medewerkers. Je hebt ervaring met integraal management, je zet de lijnen uit, je brengt focus aan, je stuurt op output en je kunt stuurinformatie helder verwoorden en interpreteren.
 
Je taken en verantwoordelijkheden zijn gevarieerd en veelomvattend:

 • Je ontwikkelt en implementeert het strategisch beleid rondom de zorg en de bijbehorende dienstverlening en zorgt voor de vertaling naar meerjaren- en jaarplannen, beleidsplannen en een concretisering in productieafspraken en budgetten.
 • Je draagt verantwoordelijkheid voor een gezonde bedrijfsvoering en voor het capaciteitsmanagement van de onderdelen OK, POS en opname planning. Ook zorg je voor de beschikbaarheid van voldoende personeel binnen het cluster.
 • Je stuurt en coacht de afdelingshoofden en zorgcoördinatoren van het cluster; kernwoorden zijn zichtbaarheid, beschikbaar zijn, eigenaarschap en regelruimte.
 • Je stuurt resultaatgericht met oog voor kostenbeheersing en het tot stand brengen van kostenbewustzijn.
 • Je initieert en geeft leiding aan het proces van zorginnovatie en hiervoor benodigde investeringen voor het cluster.
 • Je signaleert in-en externe ontwikkelingen, veranderingen in wet- en regelgeving, kansen dan wel verbeterpunten en vertaalt deze naar o.a. beleidsnotities.
 • Je vervult een voorbeeldrol en draagt bij aan een organisatiecultuur, waarin in alle openheid en veiligheid ruimte is voor het professioneel reflecteren op de kwaliteit van zorg en geleverd werk, zowel op individueel niveau als in teamverband.
 • Met lef en creativiteit speel je samen met de afdeling HR in op de huidige arbeidsmarktkrapte in de sector en draag je bij aan de positionering van Anna Zorggroep als aantrekkelijke werkgever, die in staat is om de juiste medewerkers te werven, te boeien en te binden, onder meer door goede scholingsmogelijkheden en dito loopbaanperspectieven.
 • Je bent vanuit jouw cluster het gezicht naar buiten en je vertegenwoordigt het cluster in externe netwerkcontacten.
 • Je voert regelmatig overleg met de afvaardiging van de ondernemingsraad en de cliëntenraad van het ziekenhuis.

 Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Ruime leidinggevende ervaring in het op betrokken wijze aansturen en inspireren van een groot organisatieonderdeel binnen, bij voorkeur, een ziekenhuisorganisatie.
 • Ruime ervaring met capaciteitsmanagement.
 • Financieel onderlegd, analytisch sterk, stuurt strak op een goede balans tussen ‘operational excellence’ (kostenefficiency en procesinnovatie) enerzijds en ‘customer intimacy’ anderzijds.
 • Ervaring in het sturing geven aan en implementeren van complexe verandertrajecten, sterk in het schakelen tussen zorgprocessen, productie en bedrijfsvoering.
 • Uitstekend in staat om multidisciplinaire teams te verbinden en draagvlak te creëren.
 • Sterk gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en weet adequaat om te gaan met tegengestelde belangen.
 • Communicatief sterk, in staat om goede contacten te onderhouden met externe partijen.

 Kerncompetenties en persoonskenmerken

 • Besluitvaardig en daadkrachtig, stimuleert ondernemerschap, openheid, flexibiliteit en resultaatgerichtheid en weet te verbinden.
 • Hart voor de zorg en gericht op de patiënt en processen rondom de patiënt.
 • Stevige gesprekspartner zowel op medisch, verpleegkundig als bestuurlijk vlak.
 • Snelle denker: analytisch sterk met oog voor de zachte kant.
 • Teamspeler, ervaring met harmonieuze en constructieve samenwerking met medisch specialisten. Bij voorkeur ervaring met duo-management.
 • Staat open voor zelfreflectie.
 • Beschikt over relativeringsvermogen en humor.

 Arbeidsvoorwaarden
De Anna Zorggroep biedt marktconforme arbeidsvoorwaarden. De functie is ingeschaald op het niveau FWG 75 conform de CAO Ziekenhuizen.

Procedure

Solliciteren kan via https://suurcompany.nl/. U kunt tot 29 maart op deze vacature reageren.
 
Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie wordt de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever gepresenteerd. Hiervan worden een aantal kandidaten uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze gesprekken vinden plaats met een selectie – en een adviescommissie.
 
In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.
 
Een (ontwikkel)assessment maakt deel uit van de procedure.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Frank ten Oever, partner
Monica van der Ven, PA
Stephanie van Houtert, PA
 
T: 0850 – 734 702