GGZ FrieslandSolliciteer

Manager ICT & Informatievoorziening

GGZ Friesland is een toonaangevende en dynamische organisatie. Zij biedt moderne, hoogwaardige ggz-expertise in de hele provincie voor alle leeftijdsgroepen, handelt naar nieuwe inzichten en is ontwikkelingsgericht. GGZ Friesland richt zich daarbij op die mensen die door hun psychiatrische aandoening op meerdere levensterreinen beperkingen ervaren. GGZ Friesland biedt zorg en behandeling zonder schotten, dicht bij de patiënt en in samenwerking met hun naasten. Inhoudelijk staat daarmee de herstelvisie centraal. De professionals van GGZ Friesland bieden ruimte voor het eigen verhaal en de eigen kracht van de patiënt. Zij vertrouwen op de zelfkennis van patiënten en dragen vanuit hun deskundigheid bij aan het herstel van de patiënten.
 
GGZ Friesland heeft als missie: Wij zijn er voor de mensen die ons het hardste nodig hebben. De kernwaarden die hierbij horen zijn bekwaam, betrokken en bevlogen.
 
GGZ Friesland wil zich verbinden met anderen in een open, niet-defensieve samenwerking en staat bekend als open, aanspreekbaar en betrouwbaar. In de eerste plaats voor de patiënten en hun naasten maar evenzeer voor verwijzers, collega-aanbieders en financiers. Voor professionals wil GGZ Friesland aantrekkelijk zijn, bij GGZ Friesland is het goed werken! In januari 2021 is GGZ Friesland gestart met het toepassen van horizontaal toezicht in samenwerking met de zorgverzekeraar.
 
Jaarlijks behandelt GGZ Friesland ca. 12.000 cliënten. De personeelsbezetting is ruim 1.500 fte. De totale omzet is ca. € 160 miljoen. GGZ Friesland kenmerkt zich door een gezonde financiële huishouding en verwacht voor de komende jaren een continuering van positieve financiële resultaten te realiseren. Er zijn voldoende mogelijkheden om te investeren in innovatie en zorgtechnologie.
 
Beleid
Het fundament onder het organisatiebeleid voor de komende jaren wordt bepaald door drie thema’s die aantoonbaar breed gedeeld worden:

 • Meer en betere samenwerking; versterking van de interne samenhang en verder bouwen aan de alliantiestrategie.
 • Meer eigenaarschap en lokale regie; het zwaartepunt voor de inhoudelijke sturing verschuift naar de (in de regio werkende) professionals en de regionale samenwerking waarbij (teams van) medewerkers meer verantwoordelijkheden nemen en krijgen.
 • Minder bureaucratie; de regeldruk aan de voorkant van het behandelproces, maar ook aan de achterkant in het administratieve proces, moet substantieel omlaag.

Organisatiestructuur
GGZ Friesland wordt geleid door een 2-hoofdige collegiale Raad van Bestuur. De teams van GGZ Friesland worden aangestuurd door het directieteam. Iedere divisie of divisie-onderdeel heeft twee directeuren, namelijk een algemeen directeur en een directeur behandelzaken. Samen met de directeuren en managers van de ondersteunende disciplines hebben de Raad van Bestuur en de directeuren van de divisies de integrale verantwoordelijkheid voor de organisatie als goed samenwerkend geheel. Zij ondersteunen alle professionals om hun werk voor de cliënt zo goed mogelijk te kunnen doen.
 
GGZ Friesland ontwikkelt zich naar een High Performance Organization (HPO) waarbij de kwaliteit van alle lagen van management én medewerkers centraal staat, net als continue verbetering en vernieuwing. “Zelf aan zet” is een credo dat breed wordt omarmd en dat leidend is bij alle domeinen als behandeling, samenwerking, ontwikkeling etc. Daarnaast zijn openheid, discipline en actiegerichtheid maatgevende begrippen.
 
Informatie
Meer informatie is te vinden op de website: www.ggzfriesland.nl.

Functieomschrijving

Je bent integraal eindverantwoordelijk voor het ontwikkelen van strategisch ICT-beleid en het realiseren van de ICT-dienstverlening. Vanuit een vraag- en klantgerichte houding vertaal je de wensen vanuit het bestuur, het directieteam en de werkvloer naar verantwoorde ICT-oplossingen. Je draagt zorg voor optimale ondersteuning van de verschillende onderdelen in het primaire proces. Je bouwt aan een toekomstgerichte ICT-omgeving door proactief de meest recente technologische ontwikkelingen op de voet te volgen en gebruik te maken van de kracht van samenwerking met partners voor adoptie en implementatie van nieuwe technologie. Je hebt tevens een visie op ICT-governance en risicomanagement.
 
Je maakt deel uit van het directieteam van GGZ Friesland. Je werkt constructief samen met de collega’s in het directieteam op zowel strategisch als tactisch niveau. Vanuit eigen kennis en ervaring draag je actief bij aan de strategievorming – en implementatie op organisatiebreed niveau. Gezamenlijk met je collega directeuren en managers in staf en ondersteuning zorg je integraal voor een optimale ondersteuning van het primaire proces.
 
Je legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur. Je geeft (direct en indirect) leiding aan een multidisciplinair team van ICT-specialisten en dienstverleners (ca. 15-20 fte). Je staat dicht bij de zorg, je investeert in goede en plezierige werkrelaties met de collega’s in het directieteam en binnen de eigen discipline en je staat open voor hun wensen en adviezen.
 
Resultaatgebieden

 • (Door-)ontwikkelen en vaststellen van een breedgedragen ICT-strategie en hiervan afgeleide beleids- en jaarplannen incl. investeringsbegroting voor de gehele ICT, in nauwe afstemming met de Raad van Bestuur en het directieteam.
 • Zorgdragen voor optimale verbinding tussen Zorg en ICT, zodanig dat de ICT-systemen qua werking als ook qua inrichting efficiënt aangesloten zijn op de meest optimale inrichting van zowel de zorg- als ook de ondersteunende processen, zodat ook alle benodigde operationele, tactische en strategische informatie tijdig, juist en volledig op systematische wijze kan worden opgeleverd.
 • Aanjagen van business-IT alignment, door onder meer het voeren van portfoliomanagement op alle lopende (ICT-)projecten.
 • Bevorderen van het kwaliteitsdenken en risicomanagement en tevens zorgdragen voor de governance op ICT-gebied en hiertoe contacten onderhouden met in- en externe partijen.
 • Verantwoordelijkheid dragen voor het afsluiten van alle ICT-contracten, in afstemming met de afdeling Inkoop.
 • Leidinggeven aan een harmonieus en uitgebalanceerd team van ICT-specialisten en zorgen voor een stimulerend personeelsbeleid waarbij je het beste uit de medewerkers haalt, zowel individueel als in teamverband, en met oog voor hun verdere ontwikkeling als professional.
 • Sturen op voldoende capaciteit en kennis om de continuïteit, beschikbaarheid en veiligheid van de ICT-infrastructuur te kunnen garanderen.
 • Actief deelnemen aan diverse overleggen/commissies op verschillend niveau en vertegenwoordigen van GGZ Friesland in externe overlegvormen, aangaande ICT-vraagstukken.

Functie-eisen

 • Academische opleiding, bij voorkeur bedrijfskunde en/of informatica, uitstekende vakkennis en helder inzicht in de vakinhoudelijke verbindingen.
 • Ruime ervaring in een soortgelijke integraal verantwoordelijke leidinggevende positie in een complexe organisatie in non-profit/profit.
 • Affiniteit met de zorg, goed beeld van de ondersteuningsbehoefte vanuit het primaire proces; vertaalt de inhoud van zorg naar een duidelijke ICT-visie.
 • Beschikt over aantoonbare innovatiekracht, sterk op Business & ICT alignment.
 • Volgt ontwikkelingen rond zorg-ICT op de voet, kennis van actuele ontwikkelingen rond e-health.
 • Goede coachende managementkwaliteiten en leidinggevende ervaring aan een diverse groep van professionals.
 • Ervaren met project- en programmamanagement: heeft overzicht en weet hoe het werkt, ook in aansturing van externen en leveranciers.
 • Effectief communicator en onderhandelaar met pragmatische insteek.

Kerncompetenties en persoonskenmerken

 • Besluitvaardig en standvastig, kan een strategische koers bepalen vanuit analytisch oogpunt.
 • Gericht op samenwerking, verbinder en teamspeler, sociaal vaardig.
 • Kan goed functioneren in een hoogprofessionele en academische omgeving.
 • Organisatiesensitief, integer en diplomatiek, gevoel voor verhoudingen, respectvol op de relatie.
 • Prettig in de omgang, inspireert en stimuleert de medewerkers en biedt mensen perspectief.

Arbeidsvoorwaarden
GGZ Friesland biedt een marktconforme salariëring in overeenstemming met de CAO GGZ en passend binnen het salarisgebouw van GGZ Friesland.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.
 
Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten zullen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure ontvangen.
 
In het eindstadium van de procedure kan gebruik gemaakt worden van een referentiecheck.
 
Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Frank ten Oever, Partner
Stephanie van Houtert, Personal Assistant
T: 0850 – 734 705