Amphia ZiekenhuisSolliciteer

manager HR

U KUNT NIET MEER OP DEZE VACATURE REAGEREN. DE REACTIETERMIJN IS VERSTREKEN.

Amphia is een groot Topklinisch Opleidingsziekenhuis (STZ) met ambitie.
Amphia is een vooraanstaand kennis- en behandelcentrum in de regio en wil zich verder ontwikkelen tot het toonaangevend kenniscentrum voor passende gezondheidszorg en zorg voor gezondheid in de West-Brabantse regio. Hiertoe beschikt Amphia over de meest moderne faciliteiten in een volledig vernieuwde huisvesting. Vanuit haar regionale regierol zet Amphia er zich iedere dag voor in de zorg beter te maken en op de meest efficiënte wijze ervoor te zorgen dat iedereen op het juiste moment de beste zorg ontvangt. Met de patiënt zelf als belangrijkste regisseur in dat proces. Bepalende kernwaarden hierbij zijn veiligheid, aanspreekbaarheid, deskundigheid en gastvrijheid.
 
De komende jaren krijgt Amphia te maken met een aantal uitdagingen, waarbij een professionele, innovatieve
en wendbare Kenniskern HR noodzakelijk is. HR heeft als opdracht en ambitie maximaal bij te dragen aan het realiseren van de strategie van Amphia in de komende jaren, deze strategie heeft 5 themalijnen namelijk: de professional; de patiënt; samenwerking; wetenschap & digitalisering en duurzaamheid. De afdeling HR heeft een voortrekkersrol bij de implementatie van de strategielijn ‘De Professional’. Naast deze strategielijn met een focus op instroom, duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, een positief werkklimaat en opleiding en ontwikkeling zijn overige belangrijke HR thema’s voor de komende jaren de optimalisatie van de basisdienstverlening van HR, functiehuis en arbeidsvoorwaarden.
 
Manager HR
Ben jij de manager die vanuit vertrouwen, steun en ruimte voor de medewerkers de uitdaging aangaat om de veranderingen in de zorg en ambities van Amphia samen met medewerkers en teams waar te maken? Dan gaat Amphia graag met jou in gesprek.
 
Specifieke verantwoordelijkheden

 • Vanuit de verantwoordelijkheid voor het concernbrede HR beleid vormgeven aan en implementeren van de visie en agenda m.b.t. de Kenniskern HR, waarbij het denken vanuit het primaire proces voorop staat en er continu wordt gestuurd op de samenhang in de dienstverlening door de Kenniskern HR en op een optimale samenwerking tussen de teams. Samen met de Raad van Bestuur verder invulling geven aan de transformatie van HR is hierbij een belangrijke doelstelling.
 • Coachend en inspirerend leidinggeven aan het MT van de Kenniskern HR, een MT dat regie neemt, richting geeft, prioriteert, voorwaarden schept en voorbeeldgedrag vertoont voor een positief leerklimaat en aanspreekcultuur.
 • Sturing geven aan de verdere optimalisering en digitalisering van de HR-processen en daarbij behorende ondersteunende systemen, om daarmee een efficiencyslag te kunnen maken en de gewenste dienstverlening te kunnen leveren met de beschikbare capaciteit. Tevens verschaffen van een up to date inzicht in toekomstige uitdagingen t.a.v. de personele planning.
 • Borgen en verder stimuleren van de ontwikkelingen op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie, wervings- en instroomprocessen en onboarding en verder operationaliseren en in de organisatie borgen van het strategisch project ViT (vitaliteit, inzetbaarheid en talentontwikkeling).
 • Doorontwikkelen van een gespecialiseerd recruitmentteam, dat in co-creatie met het management eraan bijdraagt dat Amphia de meest aantrekkelijke zorgwerkgever in de regio is waar professionals graag willen werken, alsmede vormen van een gespecialiseerd verzuimteam.
 • Binnen de regie van de Raad van Bestuur onderhouden van een goede en inhoudelijke relatie met de verschillende medezeggenschapsorganen.
 • Extern de Kenniskern HR vertegenwoordigen, actief bouwen aan een relevant netwerk en actief onderzoeken van samenwerkingsmogelijkheden.

Functie-eisen

 • Vakgebied: HR
 • Opleiding: Academisch werk- en denkniveau (richting HR en/of bedrijfskunde), evt. aangevuld met een managementopleiding.
 • Professionele & leidinggevende ervaring:
  • Leidinggevende ervaring: ruime leidinggevende ervaring in het aansturen van een toekomstgerichte, efficiënte en ondersteunende expertafdeling.
  • Kennis en ervaring met strategievorming- en veranderingsprocessen, en in staat deze op een inspirerende en effectieve wijze tot resultaten te brengen. Tevens ervaring met projectmanagement.
  • Aansprekend trackrecord, heldere visie op HR-beleid, leiderschap en leiderschapsprogramma’s en ook actuele kennis van ontwikkelingen in de arbeidsmarkt.
 • Ervaring in een ziekenhuis: geen vereiste, wel een pre.
 • Overige functie-eisen
  • Goed in staat om aan te sluiten bij en om te gaan met professionals.
  • Uitstekend in staat om verschillende teams te verbinden en draagvlak te creëren.
  • Sterk gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en weet adequaat om te gaan met tegengestelde belangen.
  • Communicatief sterk, in staat om goede contacten te onderhouden met externe partijen.

Competenties

 • Verbindende persoonlijkheid, positief ingesteld en optimistisch.
 • Combineert visie met hands-on aanpak, resultaatgericht en besluitvaardig.
 • Creatief en innovatief, durft out of the box te denken.
 • Inspireert en stimuleert de medewerkers en biedt mensen perspectief.
 • Draagt bij aan een veilige en open aanspreekcultuur.
 • Ruimte voor humor en relativeringsvermogen.

Arbeidsvoorwaarden

 • FWG 80, CAO Ziekenhuizen.

 
Gewenste startdatum:

 • Op zo kort mogelijke termijn in onderling overleg

 
AMPHIA
 
Amphia werkt vanuit de locaties in Breda, in Oosterhout en in Etten-Leur. Naast medische topzorg behoren opleiding, onderwijs en onderzoek en aantrekken en behouden van talentvolle medewerkers tot de kerntaken. Amphia heeft samenwerkingsverbanden met universitair medische centra, waarvan Amphia het meest met Erasmus MC samenwerkt. Daarnaast kent Amphia vele regionale samenwerkingsverbanden met zorgorganisaties zoals huisartsen, verpleeg- en thuiszorginstellingen, herstel- en revalidatiecentra, en wat in de toekomst verstevigd dient te worden gezien de zorgopgave om passende zorg te leveren en daarmee maatschappelijk bij te dragen aan het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg in een steeds krappere arbeidsmarkt. Innovatie en zorgvernieuwing gepaard aan duurzaamheid zijn derhalve belangrijke thema’s.
 
De Amphia Academie en het wetenschapsbureau zijn de organisatieonderdelen waarin beleid, regie, advies en ondersteuning integraal bijdragen aan het leer- en onderzoekklimaat binnen Amphia. Zo maken onderwijs en onderzoek onlosmakelijk deel uit van het strategisch beleid en ambitie van de organisatie.
 
Amphia is een financieel gezonde organisatie en kent een stevig weerstandsvermogen. Naar verwachting zijn er voldoende mogelijkheden om de komende jaren te investeren in zorg en innovatie.
 
Kerngegevens:

 • Aantal medewerkers: 4.400
 • Aantal medisch specialisten: 309
 • Aantal vrijwilligers: 350
 • Jaaromzet: € 589 miljoen
 • Financiële resultaten: € 11,8 miljoen

Meer informatie, waaronder de strategie vanaf 2023, is te vinden op www.amphia.nl.
 
Organisatiestructuur

 • Raad van Bestuur: driehoofdige Raad van Bestuur, voorzitter en twee leden.
 • Raad van Commissarissen: 5 leden.
 • Organisatie medici: Het medisch specialistisch bedrijf – Amphia (MSB-A) is een coöperatie van de medisch specialisten die collectief werken in goede samenwerking met de Amphia organisatie. De Raad van Bestuur en het bestuur van het MSB-A werken met elkaar samen in de BestuursRaad. De leden van de BestuursRaad maken afspraken over hoe Amphia de beste medische zorg biedt. 
 • Managementteam: De organisatorische laag onder de Raad van Bestuur bestaat uit managers en meewerkend teamleidinggevenden (MTL).
 • Zowel de managers als de Ondernemingsraad, de Verpleegkundige Regieraad en de Cliëntenraad voeren regelmatig overleg met het bestuur en worden nauw betrokken bij beleid en uitvoering.

Organisatiestructuur Kenniskern HR (nieuwe situatie)

 • Onderdelen: HR Services en HR Advies, Vitaliteit en Instroom
 • Managementteam: MTL HR Services, MTL HR Advies, Vitaliteit en Instroom, Adviseur Strategie en Projecten
 • Aantal medewerkers: 47 fte
 • Jaarbudget: € 3,3 miljoen

DIRECTIE & MANAGEMENT | 2023

 • Leiderschap
  • Bevorderen van een cultuur van samenwerking waar mensen met plezier werken en het nemen van initiatieven en verantwoordelijkheid door medewerkers wordt gestimuleerd. Organiseren van transparante en vlot lopende communicatie waar medewerkers elkaar vanuit een positief kritische houding op gedrag aanspreken en laten aanspreken. Fungeert als inspirerend leider, aanspreekpunt en sparringpartner voor de leidinggevenden en stelt samen met hen ambitieuze en haalbare doelen die ook gerealiseerd worden. Geeft de leidinggevenden ruimte en draagt zorg voor hun opleiding en ontwikkeling.
 • Rol organisatiecultuur
  • Vervullen van een voorbeeldrol en bijdragen aan een organisatiecultuur, waarin in alle openheid en veiligheid ruimte is voor het professioneel reflecteren op de kwaliteit van zorg en geleverd werk, zowel op individueel niveau als in teamverband.
 • Patiënt/cliënt
  • Balans zoeken waar toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van zorg passend is bij de behoefte van de patiënt/cliënt ongeacht hun achtergrond. Directe betrokkenheid organiseren met de patiënten/cliënten, bevorderen Samen Beslissen zodat patiënten/cliënten meer in de regie komen van hun eigen zorgproces.
 • Medewerkers
  • Proactief inspelen op de huidige arbeidsmarktkrapte en de organisatie positioneren als aantrekkelijke werkgever, die in staat is om de juiste medewerkers te werven, te boeien en te binden, onder meer door excellente scholingsmogelijkheden en loopbaanperspectieven.
  • Met lef en creativiteit speel je samen met de afdeling HR in op de huidige arbeidsmarktkrapte in de sector en draag je bij aan de positionering van de organisatie als aantrekkelijke werkgever, die in staat is om de juiste medewerkers te werven, te boeien en te binden, onder meer door goede scholingsmogelijkheden en dito loopbaanperspectieven.
 • Beleid/strategie
  • Mede ontwikkelen en implementeren van het strategisch beleid van de organisatie, dit beleid vertalen naar meerjaren- en jaarplannen. Verantwoordelijk voor concretisering in productieafspraken en budgetten.
  • Bestendigen en verder uitbouwen van de ingezette strategische koers, realiseren toekomstig zorgportfolio, juiste zorg op de juiste plek, inzet digitalisering en zorginnovatie, inzet zinnige zorg en waarde gedreven zorg, focus op gezondheidswinst en gezond gedrag en duurzaamheid.
 • Bedrijfsvoering/procesinrichting
  • Versterken van de financiële- en bedrijfseconomische positie van de eigen organisatieonderdelen. Actief zoeken naar mogelijkheden om deze positie te verbeteren en deze op succesvolle wijze te implementeren zodat de noodzakelijke versnelling van de digitale transformatie van de zorg en de noodzakelijke investeringen mogelijk gemaakt kunnen worden.
 • Kwaliteit van zorg en zorginnovatie
  • Vervullen van een strategische en initiërende rol bij het monitoren van kwaliteit en veiligheid van zorg en treffen van (tijdige) maatregelen om hierin zo nodig bij te sturen, zodat veilige zorg te allen tijde gewaarborgd is.
  • Initiëren en leidinggeven aan het proces van zorginnovatie en digitalisering en hiervoor benodigde investeringen.
 • Netwerken/netwerksamenwerking/regionalisering
  • Onderhouden, uitbouwen en aangaan van diverse netwerkrelaties en netwerksamenwerking (zorgorganisaties, financiële instellingen, overheden, brancheverenigingen, zorgverzekeraars, etc.).
  • Signaleren van in-en externe ontwikkelingen, veranderingen in wet- en regelgeving, kansen dan wel verbeterpunten en deze vertalen naar o.a. beleidsnotities. Vanuit het organisatieonderdeel onderhouden van externe contacten.
 • Medezeggenschap
  • Bewaken van de medezeggenschap en tevredenheid van patiënten/cliënten en medewerkers en fungeren als gewaardeerd en transparant gesprekspartner voor de CR, OR en VAR. Hecht aan de inzet van ervaringsdeskundigheid.
 • Diversiteit
  • Diversiteit wordt als een groot goed beschouwd. Niet alleen diversiteit in geslacht, mobiliteit, identiteit of leeftijd maar ook diversiteit in ervaring en persoonlijkheid.

PROCEDURE

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.
 
Geselecteerde kandidaten vragen wij een specifiek motivatiedocument en arbeidsvoorwaarden-document aan te leveren. Na de voorselectie wordt de long- en shortlist met de gevraagde documenten aan de opdrachtgever gepresenteerd. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten ontvangen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure.
 
In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.
 
Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Frank ten Oever, partner
Monica van der Ven, PA
Stephanie van Houtert, PA
 
T: 0850 – 734 702 (Monica)
T: 0850 – 734 705 (Stephanie)