De Twentse ZorgcentraSolliciteer

Manager HIFI

De Twentse Zorgcentra is de grootste aanbieder van zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking in Twente. Binnen de regio’s en het netwerk Ambulant, Kind & Gezin worden uiteenlopende vormen van zorg en dienstverlening aangeboden. In totaal maken ruim 2.300 cliënten gebruik van de verschillende zorgvormen of dienstverlening, geboden door ca. 2.500 medewerkers en ruim 600 vrijwilligers. Bij De Twentse Zorgcentra werken de medewerkers iedere dag vanuit de missie: Jouw leven ondersteunen we samen, dichtbij en deskundig.
 
Cliënten wonen op beschermde zorgparken in Losser of Enschede, of in kleinschalige woonvormen in wijken en dorpen in Twente. Er zijn mogelijkheden voor dagbesteding of werk op een groot aantal locaties of bij werkgevers. De instelling werkt in dagbesteding en werk met ontwikkelgerichte leer- en werklijnen, die steeds meer vorm krijgen. De Twentse Zorgcentra biedt ondersteuning in de thuissituatie, in het onderwijs, heeft een kinderdagcentrum en logeermogelijkheden.
 
De organisatie kenmerkt zich door een solide financiële huishouding. Door onverminderd scherp op de kosten te blijven letten en door procesverbeteringen te realiseren verwacht De Twentse Zorgcentra de komende jaren voldoende middelen te kunnen blijven inzetten voor zorginnovatie.
 
De tweehoofdige Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor De Twentse Zorgcentra. Naast de beide bestuurders bestaat het MT uit drie regiomanagers, de manager behandeling, de manager HIFI (Huisvesting, Inkoop, Facilitair, ICT), de concerncontroller (F&C), de manager P&O en de bestuurssecretaris. De tactische en met name strategische beleidsontwikkeling voor De Twentse Zorgcentra richt zich primair op cliënt en zorg; de regiomanagers hebben hierbij een leidende rol vanuit hun verantwoordelijkheid voor de zorg.
 
Binnen De Twentse Zorgcentra wordt gewerkt met zelforganiserende teams (± 150). Deze teams bepalen – met gegeven doelen en binnen de kaders – de dagelijkse gang van zaken en zijn hier ook verantwoordelijk voor. Daarbij staat het voorop om goede persoonsgerichte en deskundige zorg te verlenen die in samenspraak met de cliënt en de verwant tot stand komt. Teams werken conform de missie en visie van de organisatie. Daarnaast monitoren ze hun eigen resultaten en voortgang en verbeteren ze waar nodig hun manier van werken.
 
Meer informatie, waaronder het kwaliteitsverslag, is te vinden op de website www.detwentsezorgcentra.nl

Functieomschrijving

U bent eindverantwoordelijk voor de afdeling Huisvesting, Inkoop, Facilitair en ICT (HIFI). U geeft, in samenspraak met de coördinatoren van de diverse subafdelingen en teams, leiding en sturing aan de gehele afdeling. De afdeling bestaat uit ca. 44 fte.
 
U ressorteert direct onder de Raad van Bestuur. U maakt deel uit van het MT met wie u een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de gehele organisatie deelt. U bepaalt mede het strategische organisatiebeleid van De Twentse Zorgcentra en zet de lijnen uit voor de operationalisatie.
 
U draagt concreet bij aan het transformatieproces om te komen tot de optimale ondersteuning van het primaire proces binnen De Twentse Zorgcentra en u neemt het voortouw bij de realisatie van de hiervoor benodigde inrichting van de afdeling HIFI. Daarnaast hebt u een visie op de ontwikkelingen in de verschillende vakgebieden en onderhoudt u een intensieve relatie met de buitenwereld om zo de toekomstbestendigheid van De Twentse Zorgcentra waar het het gaat om ondersteuning van het primair proces maximaal te verzekeren. U werkt hierbij nauw samen met de collega-managers van de afdelingen P&O en F&C.
 
U voelt zich betrokken bij de zorg, bent zichtbaar en aanspreekbaar. U investeert in goede en plezierige werkrelaties met zowel het primair proces als de professionals van de subafdelingen van HIFI en u staat open voor hun wensen en adviezen. U toont vertrouwen in de kennis en kunde van uw mensen en u stimuleert en inspireert hen bij het afdelingsbreed bevorderen van proces- en klantgericht denken en handelen. U kunt zowel inhoudelijk als in leidinggevende stijl goed uit de voeten met de verschillende vraagstukken, dynamiek en persoonlijkheden binnen uw afdelingen. U bent in staat met elke subafdeling een passende relatie op te bouwen en tevens de samenhang binnen uw verantwoordlijkheidsgebied te versterken.
 
Resultaatgebieden

 • Met de klantvraag als uitgangspunt realiseren van uniform ingerichte processen en daarbij zorgen voor rol- en taakduidelijkheid voor zowel de eigen mensen als gezien vanuit de gehele organisatie, met als basis korte communicatielijnen en de juiste medewerker op de juiste plek.
 • Doorontwikkelen van de ICT- en Informatiestrategie en hierop afgestemde applicatiearchitectuur.
 • Zorgdragen voor verbinding tussen Zorg en HIFI, zodanig dat de diverse systemen binnen HIFI qua werking als ook qua inrichting efficiënt aangesloten zijn en met als resultaat optimale ondersteuning van het primaire proces.
 • Onderhouden van contacten met bestaande leveranciers en onderzoeken van (markt)mogelijkheden voor nieuwe samenwerkingsrelaties dan wel mogelijkheden voor inkooprationalisatie, waar dit de prijs/kwaliteitsverhouding ten goede komt.
 • Verantwoording dragen voor de optimale inzet, nieuwbouw en verbouw/ herontwikkeling van aantrekkelijk vastgoed om hiermee een prettige, veilige en toekomstbestendige woon- en werkomgeving te realiseren.
 • In goede banen leiden en tot succesvolle afronding brengen van de (aanstaande) verbouw- en nieuwbouwprojecten op de locaties Losser, Enschede en Almelo.
 • In aansluiting op de green deal nadrukkelijk bijdragen aan de verduurzaming van De Twentse Zorgcentra.
 • Verantwoording dragen voor een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering binnen HIFI. Essentieel hierbij is dat de focus meer wordt gelegd op slimmer werken en op meer kostenbewustzijn, met behoud van de hoge kwaliteitstandaarden.
 • Stevig positioneren van de facilitaire dienstverlening (services en hospitality) als een vanzelfsprekend onderdeel van het primair proces, met oog voor ontwikkelingen in de markt en vooral de behoeftes van de zorg en de eigen mensen.
 • Volgen, signaleren en analyseren van ontwikkelingen en trends in de markt op het gebied van Huisvesting, Inkoop, Facilitair en ICT, die van invloed (kunnen) zijn op het toekomstig beleid en deze vertalen naar toepasbaarheid binnen de organisatie.
 • Realiseren van een cultuur en structuur, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van initiatieven en ideeën van medewerkers en waarbij de focus ligt bij innovatie, klantgerichtheid en kwaliteitsbewustzijn.
 • Onderhouden c.q. ontwikkelen van diverse interne en externe (samenwerkings)relaties.

Functie-eisen

 • Opleiding op academisch niveau, b.v. bedrijfskunde, aantoonbare kennis van de verschillende onderdelen van HIFI en in staat om op inspirerende wijze en met visie een ondernemende en servicegerichte bedrijfscultuur neer te zetten.
 • Beschikt over relevante inhoudelijke, brede managementervaring in verschillende bedrijfstakken en bedrijfsprocessen, bij voorkeur ook in de gezondheidszorg.
 • Goed financieel inzicht.
 • In staat een conceptuele bijdrage te leveren aan vraagstukken rondom Huisvesting, Inkoop, Facilitair en ICT en vaardig in het doorgronden en optimaliseren van ondersteunende processen.
 • Ervaring met het sturing geven aan complexe op verandering gerichte organisatieprocessen alsmede ervaring met het sturing geven aan omvangrijke projecten.
 • In staat om breed draagvlak te creëren en win-win situaties te bewerkstelligen. Neemt een positie in en kan standhouden.
 • Goede sensor voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.
 • Communicatief sterk, in staat om zowel extern als intern goede contacten te onderhouden.

Kerncompetenties

 • Stevige persoonlijkheid, ambitieus, resultaatgericht, ondernemend, commercieel onderlegd.
 • Kan goed omgaan met de dynamiek in de sector, behoudt het overzicht, is koersvast.
 • Verbinder en teamplayer, open, motiverend, integer en betrokken, zichtbaar en aanspreekbaar.

Arbeidsvoorwaarden
De inschaling van de functie is marktconform gezien sector, verantwoordelijkheden en breedte van de functie.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.
 
Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten zullen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure ontvangen.
 
In het eindstadium van de procedure kan gebruik gemaakt worden van een referentiecheck.
 
Een (ontwikkel)assessment maakt deel uit van de procedure.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
Frank ten Oever, Partner
Stephanie van Houtert, Personal Assistant
T: 0850 – 734 705