Canisius Wilhelmina ZiekenhuisSolliciteer

manager finance & control

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ): dat zijn 4.000 medewerkers die met hart en ziel klaar staan voor de inwoners van Nijmegen en omstreken met goede topklinische zorg en warme aandacht. CWZ geeft iedere dag opnieuw de best mogelijke zorg aan patiënten in een inspirerende omgeving. Waar medewerkers zich uitgedaagd voelen, zich ontwikkelen en met plezier en in saamhorigheid komen werken. De cultuur van CWZ kenmerkt zich door professionals die de kernwaarden samen, open, duurzaam en grensverleggend als uitgangspunt nemen voor het gedrag dat zij belangrijk vinden en uitdragen. Vanuit vertrouwen in het vakmanschap en de kwaliteit van elkaar en met openheid over bedoelingen en processen.
De toenemende en veranderende zorgbehoefte, de krapte op de arbeidsmarkt en de grenzen aan betaalbaarheid van de zorg hebben ertoe geleid dat CWZ haar ambities opnieuw heeft aangescherpt. Het als partner van de patiënt leveren van waardevolle, zinnige zorg en als hét ziekenhuis van de regio inspireren en leren. Hiermee wordt het wetenschappelijke- en topklinische klimaat verder uitgebouwd. Het waarmaken van deze ambities is uitdagend en vraagt om een slag te maken naar duurzame oplossingen samen met de patiënt en de zorgpartners in de regio.
 
Voor de versterking van haar Managementteam zoekt CWZ een ervaren en ondernemende manager finance & control
 
MANAGER FINANCE & CONTROL
 
Specifieke verantwoordelijkheden

 • U bent verantwoordelijk voor de financiële kolom in het ziekenhuis. De doorontwikkeling van de dienstverlening vanuit uw afdeling naar de verschillende stakeholders in en om het ziekenhuis zijn een belangrijke opgave.
 • CWZ bevindt zich financieel in een uitdagende fase, uw bijdrage om samen met de raad van bestuur, het management, de medici en overige stakeholders scherp aan de wind te varen is cruciaal.
 • Het ziekenhuis is in een transformatie om de veranderende dienstverlening in een nieuwe organisatiestructuur en waar van toepassing in een vernieuwd vastgoedconcept vorm te geven. U levert hieraan een belangrijke bijdrage.

Functie-eisen

 • Vakgebied: Financiën & Bedrijfsvoering.
 • Opleiding: Academisch werk- en denkniveau.
 • Professionele & leidinggevende ervaring:
  • Leidinggevende ervaring: ruime leidinggevende ervaring in het aansturen van een toekomstgerichte, efficiënte en ondersteunende expertafdeling.
  • Financieel expert, analytisch sterk, ervaring met onderhandelingen, stuurt op een goede balans tussen de zorg voor de patiënt en de financiële aspecten van de zorgprocessen in de breedste zin.
 • Ervaring in een ziekenhuis: geen vereiste, wel een pre.
 • Overige functie-eisen
  • Ervaring in het sturing geven aan en implementeren van complexe verandertrajecten, sterk in het schakelen tussen financiën/ bedrijfsvoering ten behoeve van de zorgprocessen.
  • Goed in staat om aan te sluiten bij en om te gaan met de medici.
  •  Uitstekend in staat om verschillende teams te verbinden en draagvlak te creëren.
  • Sterk gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en weet adequaat om te gaan met tegengestelde belangen.
  • Communicatief sterk, in staat om goede contacten te onderhouden met externe partijen.

Competenties

 • Stevige persoonlijkheid, ambitieus, straalt senioriteit uit, positief ingesteld en optimistisch.
 • Zichtbaar, toegankelijk, echte teamspeler en verbinder.
 • Draagt bij aan een veilige en open aanspreekcultuur.
 • Daadkrachtig, doelgericht en besluitvaardig.
 • Goede onderhandelingsvaardigheden.

Arbeidsvoorwaarden

 • FWG 80, cao-ziekenhuizen.

Gewenste startdatum:

 • 1 december 2023

CWZ
 
De visie van CWZ is dat “we in 2025 dé regisseur zijn van de tweedelijns medisch-specialistische zorg in een duurzaam gezonde regio Nijmegen waar we samen aan bouwen”.
Om dit te bereiken en om de slagkracht te vergroten heeft CWZ gekozen voor een organisatieontwikkeling en een herijking van de organisatie inrichting met als basis het samenwerkingsmodel. De focus ligt hierbij op de integrale reis die de patiënten maken door het ziekenhuis; langs poliklinieken, diagnostiekafdelingen, behandellocaties en verpleegafdelingen, waarin capaciteiten en logistiek in onderlinge samenhang zijn georganiseerd. In de nieuwe structuur werken afdelingen en specialismen meer en beter met elkaar samen en wordt het potentieel optimaal benut in termen van integraliteit, slagkracht en de inzet van beschikbare capaciteit.
 
Kerngegevens:

 • Aantal medewerkers/fte: 3.500 unieke medewerkers/ 2.544 fte
 • Aantal medisch specialismen/ ten: 30 specialismen en ongeveer 190 medisch specialisten
 • Aantal patiënten/cliënten: 125.000 unieke patiënten
 • Aantal locaties: 3
 • Aantal vrijwilligers: ruim 100
 • Jaaromzet: € 375 mln.
 • Financiële resultaten: nettoresultaat 6,4 mln, solvabiliteit 24,3%, EBITDA € 30,4 mln, Debt Service Coverage ratio 3,1

Meer informatie is te vinden op https://www.cwz.nl/over-cwz/
 
Organisatiestructuur gehele organisatie

 • Raad van toezicht: 5 leden
 • Raad van bestuur: 2 leden, voorzitter en lid.
 • Organisatie medici: Vereniging Medische Staf, er zijn 4 bestuursleden.
 • Managementteam: bestaat uit de managers van de capaciteitsclusters (Intensief en Acuut, Poliklinische Zorg, Klinische Zorg, Medisch Ondersteunende Dienstverlening en Staf Zorg) en stafclusters (Mens & Ontwikkeling, Medische Informatie Technologie, Kwaliteit & Verbeteren, Facilitair en Vastgoed, Klant en Strategie en Bestuursbureau). Het exacte overzicht vindt u op de bovengenoemde website.
 • Medezeggenschap: Ondernemingsraad, Cliëntenraad en een Verpleegkundige Staf.

Organisatiestructuur Finance & Control

 • Aantal medewerkers: 65 unieke medewerkers / 55 fte
 • Aantal leidinggevenden: 4 hoofden (Financiële Administratie, Zorgcontrol, Inkoop en Business Control/Business Intelligence)
 • Jaarbudget: € 4,0 mln.
 • Specifieke organisatieonderdelen: Financiële Administratie, Zorgcontrol, Inkoop, Business Control en Business Intelligence

DIRECTIE & MANAGEMENT | 2023
 
– Leiderschap

 • Bevorderen van een cultuur van samenwerking waar mensen met plezier werken en het nemen van initiatieven en verantwoordelijkheid door medewerkers wordt gestimuleerd. Organiseren van transparante en vlot lopende communicatie waar medewerkers elkaar vanuit een positief kritische houding op gedrag aanspreken en laten aanspreken. Fungeert als inspirerend leider, aanspreekpunt en sparringpartner voor de leidinggevenden en stelt samen met hen ambitieuze en haalbare doelen die ook gerealiseerd worden. Geeft de leidinggevenden ruimte en draagt zorg voor hun opleiding en ontwikkeling.

Rol organisatiecultuur

 • Vervullen van een voorbeeldrol en bijdragen aan een organisatiecultuur, waarin in alle openheid en veiligheid ruimte is voor het professioneel reflecteren op de kwaliteit van zorg en geleverd werk, zowel op individueel niveau als in teamverband.

Patiënt/cliënt

 • Balans zoeken waar toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van zorg passend is bij de behoefte van de patiënt/cliënt ongeacht hun achtergrond. Directe betrokkenheid organiseren met de patiënten/cliënten, bevorderen Samen Beslissen zodat patiënten/cliënten meer in de regie komen van hun eigen zorgproces.

Medewerkers

 • Proactief inspelen op de huidige arbeidsmarktkrapte en de organisatie positioneren als aantrekkelijke werkgever, die in staat is om de juiste medewerkers te werven, te boeien en te binden, onder meer door excellente scholingsmogelijkheden en loopbaanperspectieven.
 • Met lef en creativiteit speel je samen met de afdeling HR in op de huidige arbeidsmarktkrapte in de sector en draag je bij aan de positionering van de organisatie als aantrekkelijke werkgever, die in staat is om de juiste medewerkers te werven, te boeien en te binden, onder meer door goede scholingsmogelijkheden en dito loopbaanperspectieven.

Beleid/strategie

 • Mede ontwikkelen en implementeren van het strategisch beleid van de organisatie, dit beleid vertalen naar meerjaren- en jaarplannen. Verantwoordelijk voor concretisering in productieafspraken en budgetten.
 • Bestendigen en verder uitbouwen van de ingezette strategische koers, realiseren toekomstig zorgportfolio, juiste zorg op de juiste plek, inzet digitalisering en zorginnovatie, inzet zinnige zorg en waarde gedreven zorg, focus op gezondheidswinst en gezond gedrag en duurzaamheid.

Bedrijfsvoering/procesinrichting

 • Versterken van de financiële- en bedrijfseconomische positie van de eigen organisatieonderdelen. Actief zoeken naar mogelijkheden om deze positie te verbeteren en deze op succesvolle wijze te implementeren zodat de noodzakelijke versnelling van de digitale transformatie van de zorg en de noodzakelijke investeringen mogelijk gemaakt kunnen worden.

Kwaliteit van zorg en zorginnovatie

 • Vervullen van een strategische en initiërende rol bij het monitoren van kwaliteit en veiligheid van zorg en treffen van (tijdige) maatregelen om hierin zo nodig bij te sturen, zodat veilige zorg te allen tijde gewaarborgd is.
 • Initiëren en leidinggeven aan het proces van zorginnovatie en digitalisering en hiervoor benodigde investeringen.

Netwerken/netwerksamenwerking/regionalisering

 • Onderhouden, uitbouwen en aangaan van diverse netwerkrelaties en netwerksamenwerking (zorgorganisaties, financiële instellingen, overheden, brancheverenigingen, zorgverzekeraars, etc.).
 • Signaleren van in-en externe ontwikkelingen, veranderingen in wet- en regelgeving, kansen dan wel verbeterpunten en deze vertalen naar o.a. beleidsnotities. Vanuit het organisatieonderdeel onderhouden van externe contacten.

Medezeggenschap

 • Bewaken van de medezeggenschap en tevredenheid van patiënten/cliënten en medewerkers en fungeren als gewaardeerd en transparant gesprekspartner voor de CR, OR en VAR. Hecht aan de inzet van ervaringsdeskundigheid.

Diversiteit

 • Diversiteit wordt als een groot goed beschouwd. Niet alleen diversiteit in geslacht, mobiliteit, identiteit of leeftijd maar ook diversiteit in ervaring en persoonlijkheid.

 
PROCEDURE
 
Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.
 
Geselecteerde kandidaten vragen wij een specifiek motivatiedocument en arbeidsvoorwaarden-document aan te leveren. Na de voorselectie wordt de long- en shortlist met de gevraagde documenten aan de opdrachtgever gepresenteerd. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten ontvangen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure.
 
In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.
 
Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.
 
CONTACT
 
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Frank ten Oever, partner
Monica van der Ven, PA
Stephanie van Houtert, PA
 
T: 0850 – 734 702 (Monica)
T: 0850 – 734 705 (Stephanie)