Canisius Wilhelmina ZiekenhuisSolliciteer

manager CWZ academie

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ): dat zijn 4.000 medewerkers die met hart en ziel klaar staan voor de inwoners van Nijmegen en omstreken met goede topklinische zorg en warme aandacht. CWZ geeft iedere dag opnieuw de best mogelijke zorg aan patiënten in een inspirerende omgeving. Waar medewerkers zich uitgedaagd voelen, zich ontwikkelen en met plezier en in saamhorigheid komen werken. De cultuur van CWZ kenmerkt zich door professionals die de kernwaarden samen, open, duurzaam en grensverleggend als uitgangspunt nemen voor het gedrag dat zij belangrijk vinden en uitdragen. Vanuit vertrouwen in het vakmanschap en de kwaliteit van elkaar en met openheid over bedoelingen en processen.
 
De toenemende en veranderende zorgbehoefte, de krapte op de arbeidsmarkt en de grenzen aan betaalbaarheid van de zorg hebben ertoe geleid dat CWZ haar ambities opnieuw heeft aangescherpt. Het als partner van de patiënt leveren van waardevolle, zinnige zorg en als hét ziekenhuis van de regio inspireren en leren. Hiermee wordt het wetenschappelijke- en topklinische klimaat verder uitgebouwd. Het waarmaken van deze ambities is uitdagend en vraagt om een slag te maken naar duurzame oplossingen samen met de patiënt en de zorgpartners in de regio.
 
Om de slagkracht te vergroten heeft CWZ gekozen voor een organisatieontwikkeling en een herijking van de organisatieinrichting met als basis het samenwerkingsmodel. De focus ligt hierbij op de integrale reis die de patiënten maken door het ziekenhuis; langs poliklinieken, diagnostiekafdelingen, behandellocaties en verpleegafdelingen, waarin capaciteiten en logistiek in onderlinge samenhang zijn georganiseerd. In de nieuwe structuur werken afdelingen en specialismen meer en beter met elkaar samen en worden de potenties optimaal benut in termen van integraliteit, slagkracht en de inzet van beschikbare capaciteit.
 
De raad van bestuur bestaat uit een voorzitter raad van bestuur, een lid raad van bestuur CFO en een lid raad van bestuur COO inkomend voorzitter. De raad van bestuur opereert als collegiaal bestuur en is als college integraal eindverantwoordelijk voor de continuïteit en duurzame ontwikkeling van CWZ.
 
Meer informatie is te vinden op https://www.cwz.nl/over-cwz/
 
CWZ Academie
CWZ is een ambitieus topklinisch ziekenhuis, Dat houdt onder meer in dat het leerklimaat en de leeromgeving belangrijk en essentieel worden geacht. Eén van de ondersteunende stafclusters die medebepalend voor de identiteit en het succes van CWZ is, is dan ook het leerhuis; de CWZ Academie. In dit stafcluster komen een aantal sleutelprocessen samen die het onderzoeks- en leerklimaat binnen de organisatie in hoge mate bepalen en faciliteren.
 
De CWZ Academie wordt aangestuurd door de manager CWZ Academie, in samenwerking met de medisch-, wetenschap- en verpleegkundig decanen.
 
De academie bestaat uit een 25-tal collega’s en kent de volgende afdelingen:

 • Medische opleidingen.
 • Beroeps en vervolgopleidingen, bij- en nascholing.
 • Wetenschapscentrum, voor alle vragen rondom wetenschappelijk onderzoek als ook voor ondersteuning en training.
 • Secretariaat.

 
De CWZ Academie heeft een fase met de nodige veranderingen doorgemaakt en staat voor de opgave om een volgende stap in haar samenwerking en dienstverlening aan te gaan.
 

Functieomschrijving

Ben jij de manager die vanuit vertrouwen, steun en ruimte voor medewerkers de uitdaging aangaat om de veranderingen in de zorg en ambities van CWZ samen met medewerkers en teams waar te maken? Dan gaat CWZ graag met jou in gesprek.
 
Wat ga je doen?
Als manager CWZ Academie geef je in samenwerking met de medisch-, wetenschap- en verpleegkundig decanen leiding aan alle medewerkers van de CWZ-academie (ca 20 fte), waar taken op het gebied van wetenschap, onderwijs en opleiden zijn samengebracht. Je hebt een directe lijn met de raad van bestuur. Je werkt nauw samen met de manager bedrijfsvoering van het stafcluster Mens & Ontwikkeling.
 
Je ziet erop toe dat maatschappelijk relevant (para)medisch en verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd, dat zich vooral richt op het aantoonbaar verbeteren van de waarde van onze zorg. Je geeft uitvoering aan het strategisch opleidingsplan waar ingezet wordt op de opleiding en scholing en daarmee ontwikkeling van alle CWZ-medewerkers, specifiek het verpleegkundig en persoonlijk leiderschap.
 
Je zorgt ervoor dat medische vervolgopleidingen een bijdrage leveren aan de permanente kennisontwikkeling van medisch specialisten, doordat zij jonge mensen begeleiden in hun groei naar vakbekwaamheid aan de hand van de moderne opleidingseisen. Je biedt ondersteuning aan de professionals van het Wetenschapscentrum bij hun werkzaamheden op het gebied van o.a. de lokale uitvoerbaarheid van onderzoek, onderzoekscontracten en opzet en uitvoering van wetenschappelijk onderzoek.
 
Nadere specificering van je taken en verantwoordelijkheden

 • Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de visie op het gebied van leren en ontwikkelen, opleiden en wetenschap, het vertalen hiervan naar CWZ-breed beleid en strategie en je vertaalt de strategie van CWZ door naar een heldere visie op het gebied van leren en ontwikkelen, opleiden en wetenschap.
 • Binnen het stafcluster vervul je een zichtbare voorbeeldrol als boegbeeld voor collega leidinggevenden en ben je inhoudelijk sparringpartner van collega MT-leden.
 • Je begeleidt en adviseert bij implementatie en bij complexe opleidings- ontwikkeltrajecten en je stuurt op een optimale dienstverlening van de academie aan haar klanten.
 • Je bent verantwoordelijk voor het optimaliseren, ontwikkelen en initiëren van de processen binnen de academie en je geeft op inspirerende wijze leiding aan de medewerkers van de academie.
 • Je stelt het daarbij behorende strategische opleidings- en ontwikkelingsbeleid op, je verdeelt de budgetten en je draagt zorg voor de uitvoering van het beleid.
 • Je bepaalt of producten en/of diensten worden ingekocht dan wel binnen de organisatie worden ontwikkeld, je selecteert leveranciers en stelt het product of de dienst inhoudelijk met hen samen (in co-creatie met inhoudsdeskundigen).
 • Je vertaalt vastgestelde klantbehoeften naar een meerjarenplan, bespreekt deze met de betrokken leidinggevenden en je stelt in overleg met de manager bedrijfsvoering van het stafcluster Mens & Ontwikkeling het meerjarenplan vast.
 • Inzake beleidsontwikkeling stem je zaken nauw af met de verpleegkundig en medisch decanen, betrokken leidinggevenden en functionarissen.
 • Je fungeert als de spin in het web tussen verschillende gremia op regionaal en landelijk niveau.

Functie-eisen en persoonskenmerken

 • Afgeronde academische opleiding.
 • Sterke affiniteit met/ kennis van de gezondheidszorg, de veranderingen binnen het zorglandschap en de rol van ziekenhuiszorg daarbinnen.  
 • (Programma)managementervaring opgedaan in grote, professionele organisaties.
 • Kennis van vraagstukken op het snijvlak van HRD en HRM, met name op het terrein van professionalisering, kennisontwikkeling en veranderstrategieën.
 • Heldere en eigentijdse visie op de functie van opleiden, onderzoek en innovatie.  
 • Procesmatige en resultaatgerichte stijl van leidinggeven.
 • Competenties om verbinding te maken met verschillende doelgroepen en stakeholders (onderzoekers, verpleegkundigen, de arts-assistenten, de medische specialisten, het ziekenhuismanagement, de raad van bestuur en externen).
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en voor individuele belangen en drijfveren.
 • Hoge mate van organisatiesensitiviteit en innovatief vermogen.
 • Kennis van en ervaring met het verwerven, coördineren en verantwoorden van regionale, landelijke en Europese subsidies, bij voorkeur op de terreinen van opleidingen, arbeidsmarkt, wetenschappelijk onderzoek, innovatie en zorg(vernieuwings)projecten.

 
De ideale kandidaat is een ervaren, enthousiaste, intelligente zelf startende organisator. Iemand die kansen ziet, ideeën tot uitvoering kan brengen, zeer goed kan verbinden en samenwerken en binnen het budget kan blijven. Hij/zij is goed in staat hoofd- en bijzaken te scheiden, kan focus en structuur aanbrengen, pakt regie op veel, soms langs elkaar heen lopende, verschillende initiatieven, durft keuzes te maken en daarmee (mede) richting te geven.
 
Arbeidsvoorwaarden
CWZ biedt marktconforme arbeidsvoorwaarden. De functie is ingeschaald op het niveau FWG 75 conform de CAO Ziekenhuizen.

Procedure

Solliciteren kan tot 17 juni via www.suurcompany.nl.
 
Geselecteerde kandidaten vragen wij een specifiek motivatiedocument en arbeidsvoorwaarden-document aan te leveren. Na de voorselectie wordt de long- en shortlist met de gevraagde documenten aan de opdrachtgever gepresenteerd. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten ontvangen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure.
 
In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.
 
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met:
 
Frank ten Oever, Partner
Monica van der Ven, PA
Stephanie van Houtert, PA
 
T: 0850 – 734 702