BasaltSolliciteer

Lid Raad van Toezicht

Basalt is hét erkende expertisecentrum voor medisch specialistische revalidatiezorg in de regio. Basalt stelt zich ten doel om kinderen, jongeren en volwassenen in kracht te laten groeien, zodat zij (weer) in de samenleving kunnen meedoen. Basalt beschikt over 10 locaties. Deze zijn gesitueerd in Den Haag (op 4 locaties), Leiden, Leiderdorp, Alphen aan de Rijn, Delft, Gouda en Zoetermeer.

De organisatie behandelt patiënten met complexe motorische en/of cognitieve beperkingen als gevolg van een (lichamelijke) ziekte, ongeluk of aangeboren aandoening:

 • door het aanbieden van (complexe) medisch specialistische revalidatiebehandelingen; 
 • door het voortdurend vernieuwen van de revalidatiezorg;
 • door een voortrekkersrol in te nemen in het netwerk van de revalidatiezorg: voor, tijdens en na de revalidatiebehandeling.

Bij Basalt wordt samen met de patiënten vorm gegeven aan de revalidatiezorg. Primair doel daarbij is het in kracht laten groeien van de patiënt, zodat hij of zij kan meedoen in de samenleving. Dit kan betrekking hebben op het dagelijks functioneren, de sociaal maatschappelijke participatie, de lichaamsfuncties, het mentaal welbevinden, de zingeving en/of de kwaliteit van leven. Kortom, op de zes gezondheidsdimensies van positieve gezondheid. Basalt is gericht op het maximaliseren van de waarde van zorg voor de patiënt en het reduceren van de bijbehorende zorgkosten. Anders gesteld, positieve gezondheid gaat voor Basalt hand in hand met Value Based Healthcare.

Basalt heeft alle specialisten onder één dak; er wordt nauw samengewerkt met huisartsen en medisch specialisten in de ziekenhuizen in de Zuid-Hollandse regio om af te stemmen welke behandeling de patiënt op welk moment nodig heeft. De komende jaren zal er fors worden ingezet op kinderrevalidatie en op het vergroten van hun zelfredzaamheid.

Basalt is koploper op het gebied van zorg innovatie en eHealth. Basalt volgt de laatste technologische ontwikkelingen en ontwikkelt en test vernieuwende technische toepassingen waarmee patiënten geholpen zijn. Van 3D geprinte orthopedische hulpmiddelen tot apps die patiënten ondersteunen bij het koken.

Er wordt grote vooruitgang geboekt op het gebied van e-revalidatie waarbij de patiënt ook thuis aan zijn/haar herstel kan werken. Bij Basalt gaat het continu verbeteren van de kwaliteit van zorg hand in hand met een gezonde bedrijfsvoering.

Basalt vervult een belangrijke rol bij het revalidatieproces van patiënten die herstellen van corona. Kort na de corona-uitbraak presenteerden de medisch specialisten van Basalt al snel een programma waarmee patiënten na een ziekenhuisopname in de klinieken in Leiden en Den Haag konden starten met hun herstel. Recentelijk hebben een team van artsen van Basalt een poliklinisch programma ingevoerd gericht op het optimaal herstel voor de post corona patiënt, zodat nog meer patiënten na corona terecht kunnen bij Basalt.

De organisatiestructuur wordt op strategisch niveau gevormd door een tweehoofdige Raad van Bestuur, bestaande uit een algemeen bestuurder en een bestuurder met een zorginhoudelijk profiel. De organisatie-indeling van de patiëntenzorg is onderverdeeld naar negen Zorgeenheden en onderliggende teams. Elke Zorgeenheid heeft een zorgmanager en een medisch manager (een arts).

Jaarlijks behandelt Basalt ruim 10.000 patiënten. Bij Basalt zijn ca. 1.185 medewerkers (incl. medisch specialisten) werkzaam. De totale jaaromzet bedraagt ca. € 74 miljoen. De organisatie kenmerkt zich door een gezonde financiële huishouding.

Meer informatie, o.a. het jaarverslag 2019, is te vinden op de website www.basaltrevalidatie.nl.

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op de realisatie van de doelstellingen van Basalt, het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in het revalidatiecentrum. De Raad van Toezicht staat het bestuur met raad terzijde en kan ook op eigen initiatief advies uitbrengen aan het bestuur. Tevens vervult de Raad van Toezicht de werkgeversrol voor de Raad van Bestuur.

In de Raad van Toezicht is in ieder geval vertegenwoordigd:

 • Kennis van de ziekenhuiszorg en revalidatiezorg in haar algemeenheid;
 • Financiële, economisch en bedrijfskundige kennis en inzichten;
 • Medisch-specialistische expertise;
 • Juridische expertise;
 • Kennis en inzicht in sociale, maatschappelijke en personele vraagstukken;
 • Kennis en inzicht in ontwikkelingen binnen de ICT;
 • Kennis en inzicht in bestuurlijke verhoudingen en organisatieontwikkeling.

De Raad van Toezicht heeft op hoofdlijnen een breed overzicht op alle facetten van het beleid en de bedrijfsvoering van het revalidatiecentrum: het strategisch beleid en de besturing, patiëntenbeleid, financieel beleid, bouwvraagstukken, samenwerkingsverbanden met ketenpartners en samenwerking met professionals en adviesorganen.

De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen. Het werkgeverschap van de Raad van Toezicht krijgt gestalte binnen de Remuneratiecommissie, bestaande uit de voorzitter en vicevoorzitter. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht auditcommissies voor Kwaliteit & Veiligheid (K&V) en voor Financiën. Deze commissies komen twee maal per jaar bijeen met de Raad van Bestuur. De commissies functioneren onder verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht en bereiden besluiten voor van de Raad van Toezicht. De commissies bieden extra ruimte voor het uitdiepen van relevante ontwikkelingen. De Raad van Toezicht vergadert minimaal zes maal per jaar, doorgaans op een donderdag.

De Raad van Toezicht dient over voldoende expertise te beschikken om de hem opgedragen wettelijke taken, het uitoefenen van toezicht op bestuur en beheer van de organisatie, het toezien op naleving van de geldende wettelijke voorschriften alsmede advisering van de Raad van Bestuur, adequaat uit te oefenen. Het streven is er steeds op gericht een optimale mix van personen, vaardigheden, kennis en ervaring te realiseren hetgeen ertoe kan leiden dat sommige competenties in grotere mate aanwezig zijn dan andere. Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorg- en behandelfunctie van Basalt in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.

Enkele belangrijke strategische thema’s waaraan de Raad van Toezicht de komende tijd aandacht zal besteden zijn o.a.:

 • Verstevigen van de positie van Basalt als aantrekkelijke werkgever alsmede een proactieve arbeidsmarktbenadering gericht op het binden en boeien van (jonge potentiële) medewerkers.
 • Beperken van de impact van de huidige coronacrisis op de reguliere patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs.
 • De inzet van innovatieve zorgtechnologie met aandacht voor een goede balans tussen sociale en technologische innovatie.
 • Het functioneren van het risicomanagement- en interne controlesysteem.

Algemeen profiel lid Raad van Toezicht

 • affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van Basalt;
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand; 
 • het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • het vermogen om het beleid van Basalt en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling in lijn met de Governance Code Zorg 2019;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Basalt stellen;
 • het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 • voldoende beschikbaarheid.

Conform het rooster van aftreden is er momenteel een vacature binnen de Raad van Toezicht. Het hieronder weergegeven specifieke profiel vormt het uitgangspunt bij de werving- en selectieprocedure.

Specifiek profiel lid Raad van Toezicht (medisch profiel)

 • Medisch inhoudelijke achtergrond, b.v. arts, medisch specialist of fysiotherapeut.
 • Kan binnen korte tijd een visie ontwikkelen op de trends in zorginhoudelijke en kwalitatieve ontwikkelingen in de revalidatiezorg.
 • Bij voorkeur ervaring met wetenschappelijk onderzoek en met opleiding.
 • Kennis van ICT binnen de zorg is een pre.
 • Kennis van en ervaring met kwaliteitsvraagstukken en –systemen in de zorg. 
 • Een passend professioneel netwerk is een pre.
 • Ervaring als toezichthouder is een pre.

Daarnaast zijn de volgende kwalificaties van toepassing die gelden voor ieder lid van de Raad van Toezicht:

 • Stevige, authentieke, onderzoekende persoonlijkheid.
 • Overziet het grote geheel, toekomstgericht, op de hoogte van trends in de (revalidatie)zorg, ziet het belang in van positieve gezondheid.
 • Positief kritisch adviseur, analytisch sterk.
 • Wacht niet af, neemt zelf initiatief en entameert onderwerpen en invalshoeken.
 • Gaat meningsverschillen en ‘lastige gesprekken’ niet uit de weg, behoudt zorgvuldig het evenwicht tussen ‘klankborden’ en ‘sturen’.
 • Teamplayer, sterk relatiegericht, kan zich goed inleven in de ander.
 • Staat open voor kritische (zelf)reflectie vanuit het besef dat er geen toezicht op de toezichthouders wordt uitgeoefend.
 • Soepel in de omgang, open houding en gevoel voor humor.
 • Bereid om een substantiële tijdsinput te leveren.

Bezoldiging
De bezoldiging is conform de richtlijnen van de NVTZ en voldoet aan de normstelling van de WNT-2.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.

Na de voorselectie door Suur & Company zal de long- en shortlist aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever.

Uiteindelijke benoeming geschiedt door de Raad van Toezicht.

Van eindkandidaten wordt verwacht dat zij referenties overleggen.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:

Marja Suur, Partner
Monica van der Ven, Personal Assistant
T: 0850 – 734 734