OmringSolliciteer

Lid Raad van Toezicht – Zorg

Omring heeft al meer dan honderd jaar haar wortels in West-Friesland, de kop van Noord-Holland en op Texel. Omring is altijd in de buurt op het moment dat goede zorg en ondersteuning nodig is. Omring is een visiegedreven zorgorganisatie die diensten aanbiedt op het gebied van wijkverpleging, wonen met zorg, geriatrische revalidatie, thuisbegeleiding en dagbesteding.
 
Omring. Samen de beste zorg dichtbij. De kernwaarden sluiten nauw op de mensvisie aan en geven handvatten voor het dagelijks handelen. Het zijn Eigen Regie, Samen, Positief en Vindingrijk. De kernregio’s zijn West-Friesland en de Kop van Noord-Holland, inclusief Texel. Omring heeft 31 woonzorglocaties, deels in eigendom, deels gehuurd, verspreid over het werkgebied en beschikt daarmee over een substantiële vastgoedportefeuille.
De omzet bedraagt ca. € 200 miljoen. Omring kent een stevige financiële buffer en is in staat om de consequenties van de Corona-uitbraak op te vangen en tevens voldoende middelen vrij te maken voor innovatie en investeringen. Recentelijk is Omring bestuurlijk gefuseerd met Vrijwaard, een VVT-organisatie actief in de ouderenzorg in Den Helder met diverse woonzorglocaties. Door de fusie ontstaan er meer mogelijkheden voor vernieuwing in wonen, zorg en welzijn voor de bewoners in Den Helder e.o.
 
Beleid en strategie
De agenda voor de toekomst draait om drie belangrijke thema’s: duurzaam werkgeverschap, zorg voorkomen en verplaatsen en excellent organiseren.
 

 1. Duurzaam werkgeverschap: de toenemende urgentie met betrekking tot de arbeidsmarktproblematiek vergt maximale inspanning en creativiteit bij het opleiden, werven, behouden en vitaal houden van medewerkers in de zorg. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt kunnen de zorgvraag niet bijhouden en vragen ook inspanningen op het gebied van sociale innovatie. Het hebben van voldoende personeel en maatschappelijke participatie zijn cruciale randvoorwaarden voor het kunnen leveren van kwalitatief goede zorg.
 2. Zorg voorkomen en verplaatsen: een belangrijk streven is dat mensen, ook al zijn ze kwetsbaar, zo lang mogelijk gezond en zelfstandig kunnen blijven. De ambitie is verder te bouwen aan het voorkomen en verplaatsen van de zorgvraag door preventie en door slimmere (keten)oplossingen te bedenken en in te voeren.
 3. Excellent organiseren: met een uitgekiende strategie op het gebied van digitalisering en zorgtechnologie draagt Omring bij aan het ontzorgen en efficiënt faciliteren van zorgmedewerkers, het versterken van eigen regie bij cliënten en substitutie van zorg.

 
Organisatiestructuur
Omring wordt bestuurd door een tweehoofdige Raad van Bestuur. Met een wendbare en flexibele organisatiestructuur kan Omring proactief inspelen op de dynamiek in de externe omgeving.
 
Op concernniveau is de medezeggenschap voor cliënten geregeld in de Centrale Cliëntenraad. Deze bestaat uit leden (veelal de voorzitters) van cliëntenraden binnen Omring. Er is een cliëntenraad Thuiszorg en de meeste woonlocaties hebben een eigen cliëntenraad. Omring heeft één Ondernemingsraad. Deze bestaat uit zestien medewerkers die uit de verschillende regio’s en organisatieonderdelen zijn gekozen.
 
Meer informatie
Meer informatie, o.a. het jaarverslag en het kwaliteitsplan, is te vinden op de website: www.omring.nl
 

 Omring hanteert de Zorgbrede Governancode als richtinggevend kader en norm voor goed bestuur en toezicht. In de uitoefening van zijn taken ziet de Raad van Toezicht in het bijzonder toe op:

 • continuïteit van de organisatie; 
 • realisatie van de statutaire doelstellingen van de organisatie;
 • kwaliteit en de veiligheid van de zorg;
 • strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de instelling;
 • opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
 • financiële verantwoording en sturing;
 • naleving van wet- en regelgeving;
 • verhouding met belanghebbenden zoals cliënten en werknemers en de wijze waarop de instelling invulling geeft aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.

 
De Raad van Toezicht houdt conform zijn statutaire en wettelijke taak toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken bij Omring en de daaraan verbonden ondernemingen. Daarnaast fungeert de Raad van Toezicht als klankbord voor de Raad van Bestuur en vervult hij de werkgeversrol richting de Raad van Bestuur. De werkwijze van de Raad van Toezicht is omschreven in het reglement Raad van Toezicht. Hierin is opgenomen dat de Raad werkt met een drietal commissies: de Auditcommissie, de Remuneratiecommissie en de Commissie Kwaliteit, Veiligheid en Werken. Deze commissies hebben separate reglementen. De commissies adviseren de Raad over onderwerpen binnen hun taakgebied en bereiden de besluitvorming van de Raad voor.
 
De Raad van Toezicht bestaat uit zeven leden, incl. de voorzitter. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen. De Raad van Toezicht komt volgens de statuten minimaal 6 keer per jaar bijeen. Uit de praktijk blijkt dat de Raad van Toezicht gemiddeld 6 tot 8 keer regulier vergadert. Daarnaast komen de afzonderlijke deelcommissies ca. 4 keer per jaar bijeen. Tot slot houden de leden van de Raad van Toezicht contact met de organisatie door deelname aan bijvoorbeeld werkbezoeken, adviesdagen, ontmoetingen met de medezeggenschaporganen (OR en CCR), het management en themabijeenkomsten.
 
De Raad van Toezicht is samengesteld o.g.v. profielschetsen waarbij gestreefd wordt naar verscheidenheid in deskundigheden, namelijk zorg ge­relateerde kennis, financieel economische expertise, kennis van governance, kennis van vastgoed en kennis van juridische zaken. De Raad van Toezicht streeft naar een evenwichtige samenstelling ten aanzien van geslacht en leeftijd.
 
Belangrijke strategische thema’s waaraan de Raad van Toezicht de komende tijd aandacht zal besteden zijn o.a.:

 • Vergroten van de executiekracht passend bij de maatschappelijke opgave om bij te dragen aan toegankelijke, kwalitatief goede en betaalbare gezondheidszorg.
 • Verstevigen van de positie van Omring als aantrekkelijke werkgever alsmede een proactieve arbeidsmarktbenadering gericht op het binden en boeien van (jonge potentiële) medewerkers. 
 • De inzet van innovatieve zorgtechnologie met aandacht voor een goede balans tussen sociale en technologische innovatie. 
 • Verder verstevigen van verbindingen met samenwerkingspartners in de zorgketen.
 • De ontwikkeling van plannen voor het vastgoedbestand in aansluiting op de veranderende zorgvraag.
 • Verder ontwikkelen van visiegestuurd en impactvol leiderschap.

 
Algemeen profiel lid Raad van Toezicht

 • Academisch denk- en werkniveau.
 • Bestuurlijke en toezichthoudende ervaring en kwaliteiten, gezaghebbend zonder dominant te zijn.
 • Heeft kennis van de zorgsector en een scherp zicht op algemene maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op het werkveld van Omring.
 • Affiniteit met cliëntparticipatie en medezeggenschap in de gezondheidszorg.
 • Geeft inhoud aan de klankbordfunctie dus het vermogen om op strategisch niveau te kunnen denken en om de strategie, richting en keuzes en het organisatiebeleid te kunnen toetsen.
 • Is bekend met de issues van corporate governance, heeft inzicht in de verdeling van taken en rollen tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur alsmede een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Brede maatschappelijke binding en ontvankelijkheid voor het brede maatschappelijke belang en het individuele belang van de cliënt.
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Omring stellen en daaruit volgende mogelijke risico’s. 

 
 

Functieomschrijving

In verband met het aanvaarden van een nieuwe functie van een van de leden van de Raad van Toezicht ontstaat er een vacature voor een lid Raad van Toezicht met een zorginhoudelijk profiel. Hij/Zij zal deel uitmaken van de Commissie Kwaliteit en Veiligheid, als lid of als voorzitter, afhankelijk van de kwaliteiten en ervaring.
 
Specifiek profiel lid Raad van Toezicht, aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid, professionele ontwikkeling

 • Aansprekend academisch/wetenschappelijk profiel op het gebied van gezondheidszorg.
 • Beschikt over een goed conceptueel en strategisch denkvermogen, een innovatieve instelling met een goed beeld van de trends in zorginhoudelijke en kwalitatieve ontwikkelingen in de sector waarin Omring actief is.
 • Kan zich goed inleven in het werken met en voor cliënten en professionals in het werkveld van Omring en heeft een heldere visie op de zorg en dienstverlening voor cliënten.
 • Heeft kennis van kwaliteits- en veiligheidssystemen van zorgorganisaties en de hiermee verband houdende auditing en certificering.
 • Heeft een visie op de mogelijkheden van technologische ontwikkelingen, zoals e-health en robotisering, en de impact daarvan op de zorgverlening.
 • Verkrijgt het vertrouwen van de cliëntenraad door middel van heldere en transparante communicatie en dito informatieverstrekking.
 • Een passend professioneel netwerk is een pre.
 • Ervaring als toezichthouder is een pre.
 • Voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.

Daarnaast zijn de volgende kwalificaties van toepassing die gelden voor ieder lid van de Raad van Toezicht:

 • Strategisch georiënteerde gesprekspartner en in staat proactief mee te denken over strategische vraagstukken. Weet hierbij ook verbindingen te leggen naar nieuwe businessconcepten en de invloed van burgerschap en samenleving.  
 • Oprecht betrokken, vertrouwensvol met een warm hart voor de zorg, communicatief vaardig.
 • Integere teamplayer, sterk relatiegericht, kan zich goed inleven in de ander.
 • Toegankelijk, aanspreekbaar, bemoedigend en stimulerend.
 • (Zelf)reflectief, onafhankelijk, onbevooroordeeld, proactief, doortastend en kritisch.
 • Goed ontwikkeld probleemoplossend en analytisch vermogen om complexe en gevarieerde probleemgebieden snel te doorgronden en verbanden te kunnen leggen.
 • Gaat meningsverschillen en ‘lastige gesprekken’ niet uit de weg, behoudt zorgvuldigheid het evenwicht tussen ‘klankborden’ en ‘sturen’. Is in staat om goed om te gaan met verschillende belangen. Goede antenne voor integriteitsvraagstukken. Voelt zich goed bij onderwerpen als waarderend organiseren en horizontale besluitvormingsprocessen.

 
Bezoldiging
De bezoldiging is conform de richtlijnen van de NVTZ en voldoet aan de normstelling van de WNT-2.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.
 
Na de voorselectie door Suur & Company zal de long- en shortlist aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Marja Suur, Partner
Monica van der Ven, Personal Assistant
T: 0850 – 734 734