GGZ RivierduinenSolliciteer

Lid Raad van Toezicht – Voorzitter Auditcommissie Financiën

Stichting Rivierduinen (GGZ Rivierduinen) is gevestigd in Leiden en levert specialistische geestelijke gezondheidszorg in haar werkgebied in Zuid-Holland Noord vanuit 10 locaties met circa 2.000 medewerkers. Jaarlijks maken ruim 15.000 cliënten gebruik van de zorg van GGZ Rivierduinen.

GGZ Rivierduinen biedt de zorg die het best past bij de situatie van de cliënt: thuis als het kan, in één van de poliklinieken of klinieken als het moet. GGZ Rivierduinen behandelt en begeleidt volwassenen, ouderen, kinderen en jongeren.

GGZ Rivierduinen onderhoudt nauwe samenwerkingsrelaties met de huisartsen, andere zorginstellingen, gemeenten en maatschappelijke organisaties. De professionele en deskundige medewerkers vinden het belangrijk zorg te verlenen op een persoonlijke, betrokken wijze. Richtinggevend is daarbij de behoefte en vraag van cliënten, leidraad is een respectvolle en mensgerichte bejegening. De betrokkenheid van familie en naasten is daarbij essentieel.

De organisatie is ingedeeld op basis van de volgende vier zorgfuncties: Acute psychiatrie, Poliklinische psychiatrie, Wijkgerichte psychiatrie en Herstelvoorzieningen. Verder is er een Servicebedrijf dat een veelheid aan functies omvat die ten dienste staan van het primaire proces. Daarnaast heeft GGZ Rivierduinen het topklinische Centrum Eetstoornissen Ursula. Elke zorgfunctie en het Servicebedrijf staat onder leiding van twee directeuren die rapporteren aan de tweehoofdige Raad van Bestuur. Het bestuur en de directeuren vormen gezamenlijk het directieoverleg.

In 2018 heeft GGZ Rivierduinen de visie bepaald: “Samen bouwen aan herstel”. De missie “Beter binnen bereik” bestaat al langer. Samen geven ze aan dat zij hun expertise op maat in afstemming en in samenwerking inzetten; geleid door de ontwikkelwens van de cliënt maar ook soms bepaald door acute nood. Momenteel geeft GGZ Rivierduinen in een positioneringsproces opnieuw woorden en inhoud aan de visie en de missie.

Meer informatie is te vinden op de website: www.rivierduinen.nl.

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht van GGZ Rivierduinen bestaat uit zes leden. De Raad van Toezicht is collectief verantwoordelijk voor het houden van toezicht op de Raad van Bestuur en zijn beleid en functioneren en op de algemene en dagelijkse gang van zaken binnen GGZ Rivierduinen. Onder het toezicht vallen in elk geval de realisatie van de doelstellingen, de strategie, risicobeheersing, het financieel beleid, de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening en de medezeggenschap.

De Raad van Toezicht heeft een adviserende (gevraagd en ongevraagd), raadgevende en stimulerende rol richting de Raad van Bestuur en neemt besluiten over onderwerpen die bij wet, statuten of reglementen aan hem zijn toebedeeld. De Raad van Toezicht benoemt, beoordeelt, schorst en ontslaat de leden van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft twee commissies ingesteld die de vergaderingen van de Raad van Toezicht voorbereiden en adviseren: de Auditcommissie Financiën en de Commissie Kwaliteit en Veiligheid.

De regels ten aanzien van de positie en het functioneren van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten van GGZ Rivierduinen en in de reglementen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht wordt in zijn functioneren ondersteund door de bestuurssecretaris en het bestuurssecretariaat van GGZ Rivierduinen.

Aandachtsvelden voor de Raad van Toezicht

 • De invulling van de maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid van GGZ Rivierduinen, zodanig dat goede zorg wordt geleverd en gewaarborgd binnen een financieel gezonde organisatie.
 • Het beleid ten aanzien van de zorgverlening, waaronder het kwaliteits-, veiligheids- en innovatiebeleid.
 • De visie, missie, strategie en ontwikkeling van de organisatie alsmede de positionering ten opzichte van andere partijen in de zorgsector.
 • Relatie met lokale, provinciale en landelijke overheden en zorginhoudelijke instanties, brancheorganisaties en samenwerkingsverbanden en financiers.
 • Ontwikkeling van normen en waarden en antwoorden op morele en ethische vraagstukken.
 • Begroting, jaarrekening, de benoeming van en het onderhouden van de contacten met de externe accountant.
 • De ontwikkeling van de exploitatie, het vastgoedbeleid, het beleggingsbeleid en risicomanagement.
 • Uitgangspunten voor organisatie- en personeelsbeleid, de inrichting van de organisatie, inrichting van de bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen, opleiding en leiderschap.
 • Er wordt gewerkt conform het ‘Toezichtkader GGZ Rivierduinen’ en de ‘Zorgbrede Governancecode’ van de brancheorganisaties in de zorg.

Profiel van de Raad van Toezicht als geheel

 • De Raad van Toezicht is gezamenlijk verantwoordelijk voor het totaal aan taken en treedt met één stem naar buiten.
 • De Raad van Toezicht behoudt een zorgvuldig evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand in het samenspel met de Raad van Bestuur.
 • De leden zijn in staat ten opzichte van elkaar, van de Raad van Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritische te opereren.
 • Ieder lid van de Raad van Toezicht is in staat om de hoofdlijnen van het totale beleid en het functioneren van GGZ Rivierduinen en de Raad van Bestuur te beoordelen en met raad ter zijde te staan.
 • De samenstelling van de Raad van Toezicht is zodanig dat er voldoende affiniteit aanwezig is met de zorg in het algemeen en in het bijzonder met de maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid van GGZ Rivierduinen en de positie en belangen van de cliënten alsmede de ontwikkelingen daarin zowel wat betreft de zorginhoud als ten aanzien van politiek-maatschappelijke ontwikkelingen.
 • De Raad van Toezicht beschikt als geheel over de volgende kwalificaties:
  • bestuurlijk inzicht en ervaring,
  • affiniteit met psychiatrische zorg aan kwetsbare mensen,
  • financieel-economisch en vastgoed kennis en ervaring,
  • bedrijfskundige kennis en ervaring,
  • affiniteit met personeel en organisatie,
  • juridisch inzicht en analytisch vermogen,
  • strategisch inzicht,
  • maatschappelijke betrokkenheid en gevoel voor maatschappelijke verhoudingen.
 • Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn/haar taak, binnen zijn/haar rol in het kader van deze profielschets, zodat de Raad van Toezicht als geheel in staat is zijn rol adequaat in te vullen.
 • De Raad van Toezicht verzekert zich van een goede en collegiale samenwerking in een veilig en open klimaat, met respect en waardering voor elkaars deskundigheid en inbreng en met een alerte en kritische houding.
 • In de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gestreefd naar een voldoende aantal leden dat woonachtig is in het werkgebied van GGZ Rivierduinen, met een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden, diversiteit naar geslacht en leeftijd.

Specifiek profiel lid Raad van Toezicht, aandachtsgebied financiën
Vanwege het verstrijken van de maximale benoemingstermijn ontstaat een vacature in de Raad van Toezicht voor een lid met een financieel/bedrijfseconomisch profiel, die tevens de rol van voorzitter van de Auditcommissie Financiën invult. Op grond van de huidige situatie en de uitdagingen in de ggz-sector en binnen GGZ Rivierduinen luidt naast hetgeen hierboven is vermeld het volgende profiel:

 • Achtergrond als CFO en/of partner bij een accountantsbureau, met ervaring in de zorgsector.
 • Academisch niveau met bij voorkeur opleiding als RA of RC.
 • Affectie met ’corporate governance’ en ervaring als toezichthouder bij voorkeur bij een complexe organisatie.
 • Belangstelling voor, en bij voorkeur kennis van de verschillende financieringsstromen in de zorg en van de specifieke problematiek van de financiële en intern-organisatorische beheersing van grote gezondheidsinstellingen, alsmede de motivatie voor permanente educatie op dit gebied.
 • In staat de rol van klankbord/sparringpartner op financieel en bedrijfseconomisch gebied in te vullen.
 • Vaardig in het hanteren van “contact en contract” als basisprincipe.
 • Inzicht in het belang van de relatie tussen de zeggenschap van de Raad van Toezicht en de medezeggenschap.

Omwille van een evenwichtige samenstelling van de Raad van Toezicht gaat bij gelijke geschiktheid voor een van de twee vacatures de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat. Tevens bestaat de wens dat een van de kandidaten binding heeft met de regio waarin GGZ Rivierduinen actief is en dat een van de kandidaten een niet-westerse achtergrond heeft.

Bezoldiging
De bezoldiging is conform de richtlijnen van de NVTZ en voldoet aan de normstelling van de WNT-2.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.

Na de voorselectie door Suur & Company zal de long- en shortlist aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever.

De uiteindelijke benoeming geschiedt door de Raad van Toezicht.

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kan overleggen. 

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:

Marja Suur, Partner
Monica van der Ven, Personal Assistant
T: 0850 – 734 734