Lid Raad van Toezicht – Vastgoed en Financiën

Amsta geeft zorg aan ouderen, mensen met een verstandelijke beperking en iedere andere Amsterdammer die een steuntje in de rug nodig heeft. Amsta is een diverse en grootstedelijke organisatie in alle facetten en is gesitueerd op enkele van de mooiste plekken in de stad. De medewerkers en cliënten bij Amsta zijn net zo divers als de stad zelf met haar verschillende culturen, leefstijlen en achtergronden. Binnen Amsta zijn er verpleeghuizen, woonzorgcentra en verschillende kleinschalige woonvormen voor ouderen en mensen met een verstandelijke beperking. Ook biedt Amsta ambulante ondersteuning en beschikt Amsta over speciale expertise voor de zorg en ondersteuning aan mensen met complexe problematiek. Kernwaarden bij Amsta zijn: persoonlijk, professioneel, praktisch en liefdevol.
 
De 27 locaties hebben ieder hun eigen kleur en sfeer die samen met cliënten en familie wordt vormgegeven. Cliënten worden uitgenodigd gebruik te maken van de mogelijkheden die de stad biedt en er wordt aansluiting gezocht met buurtgenoten en welzijnsinitiatieven in de wijk. Ook zorginhoudelijk is Amsta thuis in de stad; door intensieve samenwerking met ketenpartners en gemeente.
 
Amsta gaat ervan uit dat mensen zelf graag sturing geven aan hun leven en daar waar mogelijk de verantwoordelijkheid voor nemen. In kleine en grote zaken. Het verduidelijken van de ondersteuningsvraag is dan ook een essentiële start voor de relatie die Amsta opbouwt met de cliënt en diens naasten. De medewerkers bij Amsta sluiten vol energie en betrokkenheid aan bij de belevingswereld en de gewenste levensstijl van de cliënt. Voor het invullen van de eigen leefstijl van de cliënten is een actieve inzet van de mantelzorgers en vrijwilligers onmisbaar.
 
De vijf ambities voor Amsta voor de komende jaren zijn: invulling geven aan zorgvisie en kwaliteitsbeleid, arbeidsmarktopgave, vastgoedopgave (vernieuwing van gebouwen), ICT-opgave en innovatie (inzet ICT in de zorgprocessen) en financiële beheersing en sturing.
 
Ruim 2.300 medewerkers (ca. 1.500 fte) en ca. 450 mantelzorgers en vrijwilligers staan garant voor professionele, praktische, persoonlijke en vooral liefdevolle ondersteuning voor 2.800 cliënten. De omzet bedraagt ca. € 150 miljoen. Amsta kent een stevige financiële buffer en is in staat is om de consequenties van de Corona-uitbraak op te vangen en om voldoende middelen vrij te maken voor innovatie en investeringen.
 
Klantgroepen
Amsta biedt zorg aan voor vijf klantgroepen. De woonomgeving- en sfeer, faciliteiten en zorgstijl zijn aangepast naar de wensen van de cliënt, binnen de kaders van de klantgroep, zodat gelijkgestemde bewoners met eenzelfde zorgvraag zich thuis kunnen voelen.
 

 • 'Leven op stadse wijze' is voor bewoners die intensieve zorg nodig hebben en zo zelfstandig mogelijk hun leven voortzetten zoals ze dat gewend waren. Amsta biedt binnen deze klantgroep ook expertiseteams voor jonge mensen met dementie, bewoners met het syndroom van Korsakov, ouderen met een LHBTI-achtergrond en ouderen met een psychiatrische problematiek.
 • 'Leven in een kleine groep' geeft ouderen met dementie een beschermde – gesloten – leefomgeving in grote en kleinere huiselijk voorzieningen.
 • 'Leven met de wijk'; ouderen met een diverse zorgindicatie zijn welkom in een van de huizen van Amsta voor wonen met zorg en een zinvolle dagbesteding.
 • Amsta Herstel is er voor tijdelijk verblijf als thuis wonen even niet meer gaat en revalidatie.
 • Amsta Karaad biedt zorg aan mensen met een verstandelijke beperking, zowel 24-uurs zorg als ambulante zorg en dagbehandeling. Een ambulant expertiseteam voor mensen met een justitiële achtergrond is onderdeel van de dienstverlening.

Organisatiestructuur
De tweehoofdige Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de activiteiten van Amsta. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de besturing door de Raad van Bestuur. Amsta kent een Ondernemingsraad, een Centrale Cliëntenraad en lokale cliëntenraden.
 
Amsta kenmerkt zich door een platte organisatiestructuur met korte lijnen. Bestuurders, klantgroepmanagers en managers van de ondersteunende diensten vormen tezamen het MT, waarin de randvoorwaarden en kaders worden vastgesteld en bevoegdheden en verantwoordelijkheden zo veel als mogelijk worden gedelegeerd naar de teams in het primaire proces.
 
Meer informatie is te vinden op de website: https://www.amsta.nl/

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur van Amsta en bewaakt dat de organisatie steeds handelt in het belang van de doelstellingen van de organisatie, relevante ontwikkelingen en maatschappelijke belangen. Dit gebeurt zonder uitdrukkelijke voorafgaande opdracht en onafhankelijk van bijkomstige belangen.
 
De Raad van Toezicht verleent onder meer goedkeuring aan de begroting, jaarrekening, beleids- en meerjarenplannen en is werkgever van het bestuur. Daarnaast adviseert de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd de Raad van Bestuur conform de statuten en de bestuurs- en toezichtsreglementen van Amsta. Naast 5 vergaderingen per jaar en een themabijeenkomst is er 2 x per jaar een delegatie van de Raad van Toezicht aanwezig bij overlegvergaderingen met de medezeggenschap. Ook worden door de Raad van Toezicht periodiek bezoeken gebracht aan de locaties van Amsta.
 
De Raad van Toezicht vervult zijn toezichttaken vanuit een collectieve verantwoordelijkheid en eigentijdse visie op zichtbaar betrokken en proactief toezichthouden. De Zorgbrede Governance Code vormt naast wet- en regelgeving de leidraad voor goed bestuur, goed toezicht en verantwoording.
 
De Raad van Toezicht van Amsta bestaat uit 5 leden, inclusief de voorzitter. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen. Binnen de Raad van Toezicht zijn een drietal commissies, respectievelijk de commissie Werkgeverschap, de Financiële commissie en de Commissie Kwaliteit. De Raad van Toezicht wordt ondersteund door de bestuurssecretaris van Amsta.
 
De Raad van Toezicht is samengesteld o.g.v. profielschetsen waarbij gestreefd wordt naar verscheidenheid in deskundigheden c.q. aandachtsgebieden. De Raad van Toezicht streeft naar een evenwichtige samenstelling ten aanzien van geslacht en leeftijd.
 
Belangrijke strategische thema’s waaraan de Raad van Toezicht de komende tijd vanuit haar rol aandacht zal besteden zijn o.a.:

 • De borging van de continuïteit van zorg, o.a. door het zorgen voor personele continuïteit met het oog op de toenemende arbeidsmarktkrapte en door Amsta te profileren als aantrekkelijk werkgever.  
 • De borging van de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening. 
 • Ervoor zorgdragen dat Amsta financieel op orde blijft.
 • De inzet van innovatieve zorgtechnologie met aandacht voor een goede balans tussen sociale en technologische innovatie.
 • De uitvoering van de vernieuwing van een deel van de vastgoedportefeuille.

Algemeen profiel lid Raad van Toezicht

 •  Academisch denk- en werkniveau.
 • Ruime ervaring in een bestuurlijke-/directiefunctie of als toezichthouder van een complexe maatschappelijke onderneming, qua organisatie en schaalgrootte vergelijkbaar met Amsta.
 • Sterke affiniteit met het maatschappelijk speelveld van Amsta.
 • Algemene kennis van het zorg- en financieringssysteem.
 • Inzicht hebben in de zorgsector en zorgverlening.
 • Oog voor ontwikkelingen in de markt, ondernemerschap en innovatie.
 • Evenwaardige gesprekspartner voor de Raad van Bestuur, mede ter invulling van de klankbordfunctie.
 • Invulling geven aan de werkgeversrol van de toezichthouder.
 • Gewend zijn om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde thema’s en om het beleid van Amsta te toetsen met een juist evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • De effectiviteit van de raad als team onderkennen en hieraan willen bijdragen met een inzet en voldoende beschikbaarheid.
 • De samenstelling van de Raad en de werving van nieuwe kandidaten worden tevens beoordeeld op diversiteit.

Gelet op de maximale zittingstermijn van de leden van de Raad van Toezicht ontstaat op korte termijn een vacature voor lid Raad van Toezicht met als aandachtsgebied vastgoed en financiën. De kandidaat wordt lid van de Financiële commissie. Het hieronder weergegeven specifieke profiel vormt het uitgangspunt bij de werving- en selectieprocedure.
 
Specifiek profiel lid Raad van Toezicht, aandachtsgebied vastgoed en financiën

 • Ervaring met zorgvastgoed en financiën, b.v. als directeur/manager/adviseur in de profit-of een dienstverlenende organisatie.
 • In staat om investeringsbeslissingen inzake vastgoed te beoordelen in het licht van verantwoorde vermogensparameters en toe te zien op het kostenefficiënt benutten van vastgoed.
 • Bezit de ervaring en de kennis om thema’s te behartigen als de afstemming tussen strategie en bedrijfsprocessen, de financiële doorwerking van het strategisch beleid en de financiële consequenties van veranderingen in wet- en regelgeving en van dynamische ontwikkelingen in de externe omgeving.
 • Scherpe financiële blik, analytisch, doortastend, vraagt door en kijkt achter de cijfers.
 • Kennis van treasury-vraagstukken en van actuele ontwikkelingen in ICT, governance en auditing.
 • Ervaring als toezichthouder is een pre maar geen vereiste.  

Daarnaast gelden de volgende kwalificaties en persoonskenmerken:

 • Stevige persoonlijkheid, positief kritisch vanuit een respectvolle attitude, integer en standvastig.
 • Teamplayer, sterk relatiegericht, goed ontwikkelde interpersoonlijke sensitiviteit.
 • Goede antenne voor integriteitsvraagstukken.
 • Gaat meningsverschillen en ‘lastige gesprekken’ niet uit de weg, behoudt zorgvuldig het evenwicht tussen ‘klankborden’ en ‘sturen’.
 • Staat open voor kritische (zelf)reflectie.
 • Stijlflexibiliteit in communicatie, gericht op verheldering en verbinding.

 
Bezoldiging
De bezoldiging is conform de richtlijnen van de NVTZ en voldoet aan de normstelling van de WNT-2.

 

Procedure

Solliciteren kan via https://suurcompany.nl/vacatures/
 
Na de voorselectie door Suur & Company zal de long- en shortlist aan de opdrachtgever worden gepresenteerd.
In overleg met de Raad van Toezicht worden kandidaten uitgenodigd die in aanmerking komen voor een gesprek met de selectiecommissie.
De eindkandidaat heeft, in het kader van het adviesrecht, tevens een gesprek met (een afvaardiging van) de OR en de CCR.
Van eindkandidaten wordt verwacht dat zij referenties overleggen.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Marja Suur, Partner
Monica van der Ven, Personal Assistant
T: 0850 – 734 734