Het Oogziekenhuis RotterdamSolliciteer

Lid Raad van Toezicht (Onderzoek en Zorginnovatie)

Stichting Oogziekenhuis Rotterdam (hierna “Het Oogziekenhuis Rotterdam”) is hét topspecialistisch oogheelkundig centrum in Nederland. De missie van Het Oogziekenhuis Rotterdam is het leveren van de beste oogzorg voor iedereen. Het Oogziekenhuis Rotterdam is continu op zoek naar verbetering en vernieuwing. Door de wensen en behoeften van patiënten steeds centraal te stellen blijft Het Oogziekenhuis Rotterdam, in een dynamische omgeving, een klantgerichte en toegankelijke zorgvoorziening. Door de combinatie van patiëntenzorg, (inter)nationaal onderzoek en het verzorgen van opleiding van artsen en ondersteunend zorgpersoneel streeft Het Oogziekenhuis ernaar dat elke patiënt, ook met een meer dan gemiddeld complexe oogafwijking, de zorg krijgt die hij/zij nodig heeft. Leidende kernwaarden hierbij zijn toonaangevend, betrokken en Rotterdams.
 
Er werken ca. 550 medewerkers bij Het Oogziekenhuis. Vanuit Het Oogziekenhuis worden de specialismen oogheelkunde, anesthesiologie en interne geneeskunde aangeboden. Er zijn ongeveer 45 medisch specialisten werkzaam. De oogartsen en anesthesiologen zijn verenigd in de Coöperatie Medici Oogzorg Rotterdam U.A. (CMOR) en zijn nagenoeg allen vrijgevestigd. Binnen CMOR zijn alle oogheelkundige subspecialismen vertegenwoordigd.
 
Het Oogziekenhuis heeft een concernstructuur die het ziekenhuis in staat stelt haar ambities te realiseren en adequaat te reageren opveranderingen in de omgeving. Naast Het Oogziekenhuis behoren de volgende BV’s tot het concern:

 • Het Rotterdams Oogheelkundig Instituut B.V. (R.O.I). Het Oogziekenhuis loopt al jaren voorop in het leveren van de beste oogzorg. Om ook in de toekomst de beste oogzorg te kunnen bieden, blijft Het Oogziekenhuis innoveren. Wetenschappelijk onderzoek is essentieel voor deze vernieuwing en daarmee een belangrijke strategische pijler van het ziekenhuis. Dit onderzoek gebeurt bij het (R.O.I.). Het onderzoeksinstituut heeft in het binnen- en buitenland belangrijke samenwerkingspartners binnen de oogheelkunde. Ook worden er samenwerkingen aangegaan met partijen teneinde nieuwetechnieken te verbinden met de kennis van de oogartsen/onderzoekers en beschikbare data in Het Oogziekenhuis.
 • De Oogziekenhuis Research B.V. Deze B.V. richt zich op contractresearch op het gebied van de oogheelkunde in opdracht van externe partijen.
 • Oogziekenhuis Focuskliniek B.V. (Focuskliniek). De Focuskliniek richt zich op onverzekerde zorg zoals refractiechirurgie en ooglidcorrecties. De Focuskliniek werkt samen met deoogartsen van Het Oogziekenhuis en met perifere oogartsen uit andere ziekenhuizen. De Focuskliniek streeft naar een groeiendmarktaandeel en het vervullen van een excellente rol in de refractiechirurgie en ooglidcorrecties.

Het Oogziekenhuis heeft een gezonde financiële balans en heeft de afgelopen jaren een genormaliseerd licht positief resultaat gekend. De doelstelling is de marge structureel te verbeteren om zo meer te kunnen investeren in o.a. innovatie en investeringen die samenhangen met de topreferente functie. Daarnaast staan er grote investeringen gepland (o.a. op het gebied van ICT en nieuwbouw) die vragen om een verdere verbetering van het resultaat om deze toenemende lasten te kunnen dragen.

Strategisch beleid
De vraag naar zorg neemt in de komende jaren toe. Door de vergrijzing, maar ook ontwikkelingen als een gestegen welvaart en medisch technologische ontwikkelingen dragen daaraan bij. Dit is ook duidelijk te zien in de oogheelkundige zorg, aangezien de leeftijd van de patiënt de belangrijkste risicofactor voor vele oogheelkundige problemen is.

Om goed in te spelen op de trends en ontwikkelingen zet Het Oogziekenhuis sterk in op innovatieve derde- en vierdelijns zorg en onderzoek. Hiermee onderscheidt Het Oogziekenhuis zich van de meeste andere ziekenhuizen en klinieken. Om de zorginnovatie op het gewenste niveau te houden is Het Oogziekenhuis door het ontbreken van structurele financiering vanwege de niet-academische setting, steeds op zoek naar additionele financieringsbronnen en intensievere samenwerking met (zorg)partners.

Het Oogziekenhuis blijft aan patiënten toegankelijke (tweedelijns) basiszorg bieden over de volle breedte van de oogheelkunde. Deze basiszorg is ook belangrijk voor de opleidingsfunctie en zorgt voor grote patiëntaantallen die nodig zijn voor het doen van onderzoek. De combinatie van topspecialistische en brede oogheelkundige zorg maakt Het Oogziekenhuis als zelfstandig ziekenhuis uniek en aantrekkelijk voor patiënten, oogartsen, medewerkers en arts-assistenten. Het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg blijft centraal staan. Dit betekent dat het ziekenhuis de verwachtingen van de patiënt steeds wil overtreffen door betrokken en waardegedreven zorg.
 
Verhuisplannen
De twee panden aan de Schiedamse Vest waarin Het Oogziekenhuis is gevestigd, zijn sterk verouderd. Om geschikt te blijven voor de huidige en toekomstige doeleinden is een zeer grondige renovatie nodig. Gelet op de omvang van de benodigde investeringen en de verplichtingen die hiermee gepaard gaan, zijn afgelopen periode verschillende huisvestingsscenario’s onderzocht. Uitkomst daarvan is dat het scenario van nieuwbouw op de campus van het Erasmus MC het beste aansluit op het strategisch profiel. Dit heeft geleid tot het besluit om dit scenario uit te werken tot een integraal programma van eisen en een business case. Doelstelling is om tegen het einde van Q2 2022 een definitief besluit te nemen over het huisvestingsscenario, onder voorbehoud van financiering. Randvoorwaarde hierbij is het behoud van autonomie en een eigen identiteit van Het Oogziekenhuis.

Organisatiestructuur
Het Oogziekenhuis heeft een besturingsmodel gebaseerd op het principe van duaal management. De Raad van Bestuur werkt samen met het dagelijks bestuur van de CMOR in de Beleidsraad. Na afstemming in de Beleidsraad vindt besluitvorming plaats in de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van Het Oogziekenhuis en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Het MT bestaat uit bedrijfskundig en medisch zorgmanagers en managers van ondersteunende afdelingen. Verder is de organisatie ingedeeld in Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE’s). Zorg-RVE’s worden in de meeste gevallen aangestuurd door een teamleider en een medisch leider.

Behalve met de CMOR werkt de Raad van Bestuur ook met andere partijen in het ziekenhuis intensief samen, waaronder de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad. Het Oogziekenhuis hecht grote waarde aan een goede samenwerking met deze partijen.
 
Meer informatie
Meer informatie, o.a. het bestuursverslag, de jaarrekening en het beleidsplan, is te vinden op www.oogziekenhuis.nl

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de zorgorganisatie. Naast een toezichthoudende taak heeft de Raad van Toezicht ook een adviserende taak. De Raad van Toezicht fungeert alswerkgever van de Raad van Bestuur en heeft een klankbordfunctie voor de Raad van Bestuur. Ook onderhoudt de Raad van Toezicht contacten met het algemeen bestuur van de CMOR (Kernstaf), de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad.
 
De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de Raad van Bestuur bij zijn beleidsvorming en uitvoering van bestuurstaken:

 • oog houdt op het belang van de organisatie van Het Oogziekenhuis;
 • het bestuur voert in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting (en de rechtspersonen waarover Het Oogziekenhuis het bestuur voert) waarbij het patiëntperspectief centraal staat, met aandacht voor duurzaamheid (zinnige en zuinige zorg); en
 • een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die betrokken zijn bij Het Oogziekenhuis.

In de Visie op toezicht wordt verder uitgewerkt hoe de Raad van Toezicht werkt. In de statuten, het reglement Raad van Toezicht, het reglement Raad van Bestuur en het Informatieprotocol, is onder meer beschreven wat het toezicht inhoudt.

De Raad van Toezicht voert het toezicht uit conform de geldende Governance Code Zorg.

Samenstelling Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit zes leden. De leden zijn benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid deze termijn één keer te verlengen. De leden beschikken over voor Het Oogziekenhuis relevante kennis en ervaring in de zorg. In de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met een spreiding van de maatschappelijke achtergronden, deskundigheid en specifieke disciplines, zoals zorginhoudelijke, financieel-economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden. Gezamenlijk vormen zij een complementair team qua kennis, achtergrond en ervaring.

Om verscheidenheid in denken te realiseren en kritisch te kunnen opereren, heeft de Raad van Toezicht aandacht voor diversiteit in de samenstelling naar geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, leeftijd, regionale binding en rol in het team. Ter ondersteuning bij zijn toezicht heeft de Raad van Toezicht drie commissies: de Nominatie- en Remuneratiecommissie, de Audit- en Financiële commissie en de Commissie Kwaliteit & Veiligheid.

Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van Het Oogziekenhuis in het bijzonder. Daartoe organiseren de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht gezamenlijk bijeenkomsten voor de ontwikkeling van de effectiviteit van de Raad van Toezicht, als team en individueel. Daarnaast zorgt de Raad van Toezicht ervoor dat de benodigde opleiding van de leden van de Raad van Toezicht op elkaar wordt afgestemd en wordt gemonitord.
 
Belangrijke strategische thema’s waaraan de Raad van Toezicht de komende tijd aandacht zal besteden zijn o.a.:

 • de uitwerking van het scenario van nieuwbouw op de campus van Erasmus MC, inclusief de business case;
 • de heroriëntatie t.a.v. een nieuw toekomstig elektronisch patiëntdossier en ziekenhuis informatiesysteem;
 • de evaluatie van het besturingsmodel en een eventuele aanpassing hiervan;
 • de beoogde opbrengstgroei en rendementsverbetering;
 • bestendigen c.q. verder uitbouwen van de sterke positie van Het Oogziekenhuis als oogheelkundig expertisecentrum;
 • zorgdragen voor een stimulerend werkklimaat met dito opleidingsmogelijkheden, opdat Het Oogziekenhuis zijn positie als aantrekkelijkzorgwerkgever kan blijven behouden.

Algemeen profiel voor ieder lid van de Raad van Toezicht

 • affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van Het Oogziekenhuis;
 • algemene bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring in het bedrijfsleven of bij grotere organisaties op het snijvlak van privaat en publiek, bij voorkeur ook in de gezondheidszorg;
 • juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur een klankbord te bieden, zonder het bestuurlijke domein te treden; 
 • het vermogen om het beleid van de organisatie en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen, onder meer vanuit het perspectief van de patiënt en diens belangen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen, gemakkelijk benaderbaar, laagdrempelig;
 • integer, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over aangelegenheden die op bestuurlijk niveau aan de orde zijn;
 • stevige persoonlijkheid, sterk relatiegericht en positief kritisch vanuit een respectvolle attitude;
 • neemt zelf initiatief en entameert onderwerpen en invalshoeken;
 • gaat meningsverschillen en ‘lastige gesprekken’ niet uit de weg;
 • open stijl van communiceren, transparant, prettig in de omgang en met relativeringsvermogen;
 • beschikt over voldoende reflecterend vermogen en kan op positieve wijze feedback geven en ontvangen;
 • beschikt over een relevant netwerk voor Het Oogziekenhuis;
 • voldoende beschikbaar;
 • academisch werk – en denkniveau.

Conform het rooster van aftreden ontstaat per mei 2022 een vacature voor een lid Raad van Toezicht met de portefeuille patiëntgerichte zorg en kwaliteit. Voor deze positie heeft de Cliëntenraad het recht om een bindende voordracht te doen ter benoeming. Een op bindende voordracht van de Cliëntenraad te benoemen lid wordt benoemd op basis van een door de Raad van Toezicht vastgesteld profiel waarover de Cliëntenraad heeft geadviseerd. Hiertoe wordt het algemene profiel van een lid van de Raad van Toezicht aangevuld met de specifieke achtergrond, discipline en deskundigheid, die worden verwacht bij een bepaald aandachtsgebied, waarvoor de betrokken vacature bestaat.
 
In aanmerking nemend dat van alle leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij de belangen van patiënten in het oog hebben, heeft het lid van de Raad van Toezicht dat op bindende voordracht van de Cliëntenraad wordt benoemd, in de Raad van Toezicht zitting zonder last of ruggespraak van de Cliëntenraad en zonder het deelbelang van de patiënten te laten prevaleren. Een op bindende voordracht van de Cliëntenraad benoemd lid van de Raad van Toezicht pleegt dan ook niet afzonderlijk overleg met de Cliëntenraad.
 
Het hieronder weergegeven specifieke profiel vormt het uitgangspunt bij de werving- en selectieprocedure.

Specifiek profiel lid Raad van Toezicht, portefeuille patiëntgerichte zorg en kwaliteit

 • verdiept zich in de ontwikkelingen op het gebied van ziekenhuiszorg in het algemeen en van het Oogziekenhuis in het bijzonder;
 • heeft bij voorkeur een achtergrond als medisch specialist of huisarts;
 • heeft vanuit (medische) ervaring zicht op en kennis van de zorgprocessen en dynamiek binnen een ziekenhuis;
 • denkt vanuit patiëntbehoeften en de positie van de patiënt (centraal in de zorg);
 • inzicht en interesse in de kwaliteitssystemen in de ziekenhuiszorg;
 • toekomstgericht met oog voor de nieuwe patiënt in de zorgmarkt;
 • inzicht in en oog voor de belangen van patiënten van het ziekenhuis, met name die betrekking hebben op de zorg en veiligheid van de patiënten;
 • is voorzitter van de Commissie Kwaliteit & Veiligheid.

 Eveneens conform het rooster van aftreden ontstaat per september 2022 een vacature voor een lid Raad van Toezicht met de portefeuille onderzoek en zorginnovatie. Belangrijke speerpunten binnen het onderzoek van Het Oogziekenhuis zijn statistisch verantwoord klinisch onderzoek, computer-ondersteunende technieken voor analyse van oogheelkundige beelden en datasets, en gezondheidszorgonderzoek. Het hieronder weergegeven specifieke profiel vormt het uitgangspunt bij de werving- en selectieprocedure.

Specifiek profiel lid Raad van Toezicht, portefeuille onderzoek en zorginnovatie

 • relevante ervaring op het gebied van (zorg)innovatie en onderzoek, bij voorkeur in de zorg;
 • heeft een stevige maatschappelijke statuur en een voor het ziekenhuis relevant netwerk;
 • heeft een visie op zorginnovatie en onderzoek alsook kennis van de trends en ontwikkelingen die op dat terrein spelen en kan zo mogelijk op creatieve en uitdagende wijze een bijdrage hieraan geven;
 • fungeert als kritisch klankbord op het gebied van zorginnovatie en onderzoek.

Omwille van een evenwichtige samenstelling gaat voor beide vacatures bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat.

Bezoldiging
De bezoldiging is conform de richtlijnen van de NVTZ en voldoet aan de normstelling van de Wet Normering Topinkomens en de sectorale WNT-normen voor de zorg.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl

Na de voorselectie door Suur & Company zal de long- en shortlist aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. 

Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever.

Van eindkandidaten wordt verwacht dat zij referenties overleggen.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:

Marja Suur, Partner 
Annemarie Engel, Project Assistant
Wies Fest, Project Assistant
Annemarie Engel, Project Assistant

T: 0850 – 734 707