Koninklijke Auris GroepSolliciteer

Lid Raad van Toezicht – Onderwijs / Bedrijfsvoering

Koninklijke Auris Groep (hierna: Auris) is de professionele partner van mensen die ondersteuning nodig hebben bij horen, spreken of taal. Auris bestaat uit scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs, ambulante diensten, audiologische centra en zorglocaties. Auris zorgt voor passend onderwijs en begeleidt professionals door bijvoorbeeld scholing en advies. Daarnaast voert Auris praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek uit. In de regio’s Zuid, West, Noordwest en Midden werken ruim 1.600 mensen om te zorgen dat de cliënten zo veel mogelijk zelfstandig hun leven leiden en optimaal kunnen deelnemen aan de maatschappij. In 2018 werd Auris Zorg erkend als expertisecentrum Zintuiglijk Gehandicapten (ZG). Auris heeft drie excellente so-scholen.
De kernwaarden bij Auris zijn samen, zorgvuldig en slagvaardig. Deze waarden van Auris zijn geformuleerd, net als de missie en visie, vanuit het perspectief van de cliënt en leerling. Zij staan bij Auris centraal.

Auris bestaat uit basisscholen voor speciaal onderwijs, scholen voor voortgezet speciaal onderwijs, ambulante diensten, audiologische centra en zorg(behandel)locaties. De kern van de organisatie Auris is het werken met en voor de cliënten en leerlingen die doof of slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis hebben. Tot op het niveau van de Raad van Bestuur is de aansturing van onderwijs en zorg een gezamenlijke verantwoordelijkheid, waarmee de cliënt en leerling ook daadwerkelijk centraal staan in de organisatie. Er is de laatste jaren gewerkt aan een entree die efficiënt is en recht doet aan de vragen van de cliënt en aan doorlopende lijnen waardoor kind/cliënt en plan centraal staan.

Organisatie
Auris omvat in juridische zin de volgende stichtingen: Stichting Koninklijke Auris Groep, Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep en Stichting Zorg Koninklijke Auris Groep die allen worden bestuurd door een tweehoofdige Raad van Bestuur. In 2017 zijn zowel de voorzitter (1 december) als het lid (1 september) gestart in deze functie. Auris kent twee niveaus van resultaatverantwoordelijkheid: Auris (Raad van Bestuur), en de regio’s (Zuid, Midden, West en Noordwest) en Auris Ondersteunende Diensten. Gezamenlijk zijn zij één in hun oriëntatie op de maatschappelijke opdracht van Auris: de professionele partner zijn van mensen die ondersteuning nodig hebben bij horen, spreken of taal. Het besturingsmodel is recent aangepast aan de strategie van Auris. De implementatie daarvan is in volle gang.

Strategisch meerjarenbeleid Auris 2020
Alle activiteiten van Auris staan ten dienste van cliënt, leerling en ouders. Voor hen zijn persoonlijke aandacht, maatwerk, samenhang in aanbod en benadering, herkenbaarheid, efficiënte processen en toepassing van technologieën noodzakelijke voorwaarden om te komen tot goede begeleiding en zorg. Voor andere stakeholders, zoals diagnostische centra, cliëntorganisaties en jeugdhulpverlening, is Auris een partner die herkenbaar en bereikbaar is. De opdracht van Auris is om voor haar doelgroepen effectieve interventies aan te bieden en te blijven streven naar verdere verbetering van begeleiding, behandeling, onderwijs en ondersteuning. De effecten en de meerwaarde van het onderwijs en de zorg voor cliënten en leerlingen van Auris dienen komende jaren onmiskenbaar zichtbaar en aantoonbaar te zijn.

Auris richt daarbij op:

 • Ontwikkeling tot expertise-organisatie: voortdurend ontwikkelen en in de praktijk toepassen van expertise, mede door de inzet van excellent toegerust personeel. Onderzoek doen en werken op basis van Evidence Informed begeleiding staan hierin centraal. De effecten en effectiviteit worden doormiddel van evaluaties structureel gemonitord;
 • Fungeren als expertisecentrum in de keten en in de sector, regionaal en landelijk, toegankelijken zichtbaar, afgestemd op de behoeften van de diverse stakeholders;
 • Ontwikkelen van dienstverlening aan D/SH- en TOS-leerlingen/cliënten met meerwaarde, gericht op meetbare resultaten en op integratie na uitstroom, onder toepassing van de nieuwste (wetenschappelijke) inzichten.

Actueel is de evaluatie van de (implementatie van de) Wet Passend Onderwijs. De status aparte die het onderwijs voor leerlingen met een communicatieve en/of auditieve beperking heeft gekregen in de doorgevoerde stelselherziening in de onderwijssector wordt op korte termijn gewogen en beoordeeld door de landelijke politiek. Auris werkt nauw samen met de andere drie cluster-2 instellingen om dit onderwijs state-of-the-art aan te blijven bieden en werkt daarnaast toe naar leerlingen zoveel mogelijk in het reguliere onderwijs: gewoon als het kan, speciaal als het moet.

Kerncijfers 2020
De (financiële) ontwikkelingen vragen continu aandacht. Het beleid is in eerste instantie gericht op de doelstellingen van de organisatie en blijft uiteraard gericht op kostenbeheersing.

 • Op basis van de meerjarenbegroting voorziet Auris dat de totale baten de aankomende jaren zullen toenemen tot ruim € 112 miljoen. Hiervan is ongeveer € 93 miljoen aan subsidies ministerie OCW en ongeveer € 18 miljoen aan zorgbaten.
 • Geconsolideerde solvabiliteit (eigen vermogen + voorzieningen / totaal vermogen) ca. 80%.
 • Jaarresultaat 2019: positief € 1,7 miljoen.
 • Ruim 1.700 medewerkers (ruim 1.250 fte) + vele vrijwilligers.

Meer informatie
Meer informatie, waaronder het jaarverslag, is te vinden op de website: www.auris.nl

Functieomschrijving

Het toezicht in de zorg en onderwijs heeft de laatste jaren ingrijpende ontwikkelingen doorgemaakt. Enerzijds is de formele inhoud van de verantwoordelijkheden van bestuur en toezichthouders uitgewerkt in de formele Zorgbrede Governancecode. Anderzijds zijn bestuurders en toezichthouders zich nog sterker bewust geworden van verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid voor de organisatie met verscherpte aandacht voor de veiligheid en kwaliteit van de zorg- en dienstverlening en voor budgettaire discipline. De Raad van Toezicht werkt volgens de Zorgbrede Governancecode (2017) en de Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (2021).

In de uitoefening van zijn taken ziet de Raad van Toezicht in het bijzonder toe op:

 • de realisatie van de statutaire doelstellingen van de organisatie;
 • de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de instelling;
 • de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
 • de financiële discipline en opvolgende verslaglegging;
 • de kwaliteit en de veiligheid van de zorg- en dienstverlening en onderwijs;
 • de naleving van wet- en regelgeving;
 • de verhouding met belanghebbenden zoals cliënten, werknemers en opdrachtgevers;
 • de wijze waarop de instelling invulling geeft aan zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De Raad van Toezicht van Auris bestaat uit minimaal vijf leden en maximaal zeven leden. De leden zijn benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid deze termijn één keer te verlengen. In de samenstelling van de Raad wordt rekening gehouden met een spreiding van de maatschappelijke achtergronden, deskundigheid en specifieke disciplines, zoals onderwijs- en zorginhoudelijke, financieel-economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden. Het functioneren van een lid van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit, integraliteit en een onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat hij of zij in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze belang heeft bij de organisatie.

De Raad vergadert ongeveer zes keer per jaar volgens schema met de Raad van Bestuur en incidenteel als hier aanleiding voor is. De Raad hecht waarde aan het gesprek met de medezeggenschapsorganen en vergadert tenminste twee keer per jaar met de leden van de Medezeggenschapsraad, Ondernemingsraad en Cliëntenraad. De Raad van Toezicht werkt met een aantal commissies: de remuneratie commissie, de commissie Kwaliteit en Veiligheid en de commissie Financiën. De RvT-leden leggen een of twee keer per jaar een werkbezoek af en zijn aanwezig bij de opening van het cursus jaar en de nieuwjaarsbijeenkomst.

Het competentieprofiel voor een lid Raad van Toezicht bevat tenminste de volgende aspecten:

 • een academisch werk- en denkniveau;
 • brede bestuurlijke ervaring;
 • ervaring als toezichthouder;
 • betrokkenheid bij dan wel affiniteit met de doelgroepen en werkgebieden van Auris;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Auris stellen;
 • goed inzicht in taken en rollen tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur en bekend zijn met (de ontwikkelingen binnen) corporate governance;
 • de capaciteit en de mentaliteit om de Raad van Bestuur als klankbord terzijde te staan;
 • het vermogen om het beleid van Auris en het functioneren van de Raad van Bestuur te beoordelen;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • het vermogen in teamverband te functioneren;
 • maatschappelijk actief;
 • voldoet aan de codes (o.a. Wet bestuur en toezicht), zoals niet teveel (neven)functies of functies die niet te verenigen zijn met het lidmaatschap van de RvT;
 • voldoende tijd en aandacht om de toezichtrol op een goede wijze uit te voeren; 
 • bereidheid om continu te werken aan de eigen professionele ontwikkeling.

De Raad van Toezicht van Auris komt graag in contact met een deskundig lid Raad van Toezicht die vanuit het aandachtsgebied onderwijs bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van de kwaliteit en de maatschappelijke functie van Auris. Het hieronder weergegeven specifieke profiel vormt het uitgangspunt bij de werving- en selectieprocedure.
 
Conform artikel 24d, tweede lid van de Wet op het voortgezet onderwijs, is de benoeming van het nieuwe lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de medezeggenschap.

Specifiek profiel lid Raad van Toezicht, aandachtsgebied Onderwijs/Bedrijfsvoering

 • Beschikt over relevante bestuurlijke ervaring in het (voortgezet) onderwijs dan wel heeft op een andere wijze kennis en ervaring opgedaan over of in het onderwijs.
 • Affiniteit met of ervaring in het speciaal onderwijs en op hoofdlijnen op de hoogte van de ontwikkelingen daarbinnen en daarbuiten. Met name met de evaluatie van Passend Onderwijs.
 • In staat om vanuit de toezichthoudende rol de organisatie qua onderwijsprocessen te doorgronden, met een scherp oog voor relevante vraagstukken rondom onderwijskwaliteit en -innovatie.
 • Bij voorkeur kennis van de geldstromen in de onderwijssector en in staat om op strategisch vlak te fungeren als klankbord voor de Raad van Bestuur waar het financiële – en bedrijfsvoeringsaspecten betreft.
 • Gemakkelijk benaderbaar, heeft oog voor en kan zich inleven in (de belangen van) de leerling/cliënt, ouders en medewerkers.
 • Kan vanuit kennis en/of ervaring of vanuit een netwerk de aansluiting zoeken met het wetenschappelijke veld.

Daarnaast zijn de volgende competenties van toepassing die gelden voor ieder lid van de Raad van Toezicht:

 • Staat dicht bij het arbeidsproces;
 • Beschikt over natuurlijk gezag, is onafhankelijk, integer en betrouwbaar;
 • Teamspeler, sterk relatie- en samenwerkingsgericht;
 • Evenwichtig en standvastig, positief kritisch vanuit een respectvolle attitude;
 • Hanteert een open stijl van communiceren.

Bezoldiging
De bezoldiging is conform de richtlijnen van de NVTZ en voldoet aan de normstelling van de WNT-2.

Procedure

De procedure wordt uitgevoerd door Suur & Company, in samenwerking met Wesselo & Partners.
 
Na de voorselectie zal de long- en shortlist aan de opdrachtgever worden gepresenteerd.
In overleg met de Raad van Toezicht worden kandidaten uitgenodigd die in aanmerking komen voor een gesprek met de selectiecommissie bestaande uit twee leden van de Raad van Toezicht en twee leden van de GMR.
 
Vervolgens staat een gesprek gepland met de overige leden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. 
 
De uiteindelijke benoeming geschiedt door de Raad van Toezicht op bindende voordracht van de medezeggenschap.
 
Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kan overleggen.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met: Marja Suur, Partner, marjasuur@suurcompany.nl
Monica van der Ven, Personal Assistant, monicavanderven@suurcompany.nl
T: 0850 – 734 734

Wesselo & Partners
Jos Engel, Partner, j.engel@wesselopartners.nl
T: 030 – 275 84 46