De RijnhovenSolliciteer

lid raad van toezicht – kwaliteit, veiligheid en innovatie

 
Een thuis voor ouderen, met zelfstandigheid waar mogelijk en precies de zorg, het welzijn en de behandeling die nodig is. Dit is de kern van de dienstverlening van De Rijnhoven. De Rijnhoven, gevestigd in Harmelen (650 medewerkers, 300 vrijwilligers, omzet ca. € 35 miljoen), is een ambitieuze en vernieuwende organisatie op het gebied van verpleeghuiszorg, thuiszorg, dagbegeleiding en eerstelijnsbehandeling in Utrecht-stad en aan de westzijde van Utrecht.
 
De Rijnhoven biedt een breed pakket aan van zorg, welzijn, behandeling en dienstverlening en is specialist op het terrein van kwetsbare ouderen, met name op het gebied van psychogeriatrie, gerontopsychiatrie en somatiek. De missie is kwetsbare ouderen te ondersteunen bij een optimale kwaliteit van leven met behoud van zoveel mogelijk zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Daarvoor zet men niet alleen de eigen kennis en expertise in, maar werkt men samen met een groot aantal partners in verschillende disciplines in en buiten de regio.
 
De Rijnhoven hanteert de kernwaarden: vakbekwaam, verbinden en vertrouwen en heeft in haar meerjarenbeleidsplan ("De beste zorg op de juiste plaats") vastgelegd welke ambities zij nastreeft. Sociaal-maatschappelijke en demografische ontwikkelingen beïnvloeden de vraag naar zorg en tegelijkertijd zijn de middelen beperkt. De opgave voor de kwaliteit van zorg, veiligheid en innovatie verandert daarmee ook. De inhoudelijke ambitie en gedrevenheid blijkt onder andere uit de regionale functie en een succesvol behandel- en adviescentrum, dat ook werkzaam is voor diverse andere ouderzorgorganisaties in de regio en in de eerste lijn. De Rijnhoven is opleider van specialisten ouderengeneeskunde, gz-psychologen en geriatriefysiotherapeuten. De Rijnhoven heeft een innovatief zorg- en opleidingsbeleid en is op weg een Topcare expertisecentrum te worden. Vanuit de focus op inhoud groeit de organisatie en zal ze door blijven gaan met innovatieve zorginhoudelijk gefundeerde keuzes en acties.
 
Organisatiestructuur
Het bestuur van De Rijnhoven wordt gevormd door een eenhoofdige raad van bestuur/ bestuurder. De bestuurder is eindverantwoordelijk voor het besturen van De Rijnhoven en voor de realisatie van de (statutaire) doelstellingen, strategie en beleid van de organisatie alsmede de daaruit voortvloeiende resultaatontwikkeling en kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening. De bestuurder doet dit in collegiale samenwerking met een ervaren en goed op elkaar ingespeeld rolvolwassen directieteam.
 
De organisatie werkt met zelforganiserende teams die een duidelijke teamopdracht met eigen ruimte en verantwoordelijkheid hebben. De medewerker van De Rijnhoven is vakbekwaam en oprecht geïnteresseerd in de mens. De professionele relaties zijn gebaseerd op transparantie, respect en vertrouwen.
 
Meer informatie is te vinden op https://www.rijnhoven.nl/.
 
RAAD VAN TOEZICHT
 
In de uitoefening van zijn taken ziet de raad van toezicht in het bijzonder toe op:

 • de continuïteit van de organisatie; 
 • de realisatie van de statutaire doelstellingen van de organisatie;
 • de kwaliteit en de veiligheid van de zorg;
 • de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de instelling;
 • de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
 • de financiële verantwoording en sturing;
 • de naleving van wet- en regelgeving;
 • de verhouding met belanghebbenden zoals cliënten en werknemers en de wijze waarop de instelling invulling geeft aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De raad van toezicht fungeert als werkgever van de raad van bestuur en functioneert als adviseur en klankbord voor de raad van bestuur. De leden van de raad van toezicht opereren als kritische gesprekspartners van de bestuurder, adviseren gevraagd en ongevraagd en kunnen elk vanuit eigen expertise kansen en risico’s vroegtijdig signaleren en agenderen.
 
De raad van toezicht bestaat uit vijf leden. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen. Om de benodigde expertises en deskundigheid te waarborgen binnen de raad van toezicht, zijn verschillende disciplines vertegenwoordigd; te weten bestuurlijke ervaring, financiën, kwaliteit en veiligheid, zorg(markt), zorgvastgoed en bedrijfsleven.
 
De raad van toezicht en het bestuur hechten veel waarde aan een goed bestuur waarin transparantie, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid centraal staan. De Rijnhoven onderschrijft de Governancecode Zorg 2022 en de principes die hieraan ten grondslag liggen en is daarop intern en extern aanspreekbaar.
 
Toezichtsvisie
De raad van toezicht hecht aan onafhankelijkheid en een constructief-kritische attitude van zijn leden, waarbij het belang van de organisatie voorop staat. De raad van toezicht is overtuigd van de meerwaarde van een goede onderlinge samenwerking van de leden van de raad en van die tussen de raad en het bestuur. De basis voor die samenwerking ligt in transparantie, openheid, vertrouwen en het nemen van verantwoordelijkheid, waarbij de discussie niet geschuwd wordt. Kenmerk van de samenwerking is het bewaken van de balans tussen onafhankelijkheid en betrokkenheid. Hierbij past een houding van dialoog op basis van argumenten en van kritisch doorvragen. De raad van toezicht houdt toezicht vanuit vertrouwen en niet vanuit controle en kijkt daarmee dus primair naar de toekomst. De raad heeft zijn toezichtsvisie neergelegd in een notitie.
 
Bij de benoeming van zijn leden stelt de raad van toezicht hoge eisen aan het verantwoordelijkheidsgevoel en maatschappelijke sensitiviteit. Daarnaast hecht de raad van toezicht aan levenservaring, diversiteit en aan een intrinsieke belangstelling voor de ouderenzorg en de bedoeling achter beleid en uitvoering.
 
De raad van toezicht werkt met een drietal commissies: de remuneratiecommissie, de commissie kwaliteit, veiligheid en innovatie en de auditcommissie financiën en vastgoed. De commissies hebben een voorbereidende en adviserende rol voor de raad van toezicht. De eindverantwoordelijkheid voor besluitvorming ligt bij de volledige raad van toezicht.
 
De raad van toezicht komt regulier vier keer per jaar bijeen. Daarnaast zijn er commissievergaderingen, werkbezoeken en de zelfevaluatie. De raad vergadert tweemaal per jaar met (een delegatie van) de ondernemingsraad en de cliëntenraad. Ook wordt een actieve bijdrage aan Rijnhovenbrede bijeenkomsten verwacht. Jaarlijks wordt een inspiratiebijeenkomst georganiseerd met bestuur, management en medezeggenschap (Raadsaam).
 
Algemeen profiel lid raad van toezicht
Om goed te kunnen functioneren, wordt onderstaand algemeen profiel door De Rijnhoven gehanteerd voor alle leden van de raad van toezicht:

 • academisch werk- en denkniveau;
 • bestuurlijke en toezichthoudende ervaring;
 • nauwe betrokkenheid en affiniteit met (langdurige) zorg en dienstverlening;
 • beschikking over een actief bestuurlijk netwerk, maatschappelijk actief;
 • inzicht in de verdeling van taken en rollen tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur, bekendheid met issues van corporate governance;  
 • beschikking over een juist evenwicht in betrokkenheid, nabijheid en toezichthoudende afstand;
 • vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • proactief toezichthouderschap vanuit belangstelling en vertrouwen voor zaken die van belang zijn voor de toekomst van De Rijnhoven;
 • vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over de door de raad van bestuur voorgelegde aangelegenheden om het organisatiebeleid te kunnen toetsen;
 • vermogen en attitude om inhoud te kunnen geven aan de klankbordfunctie met de raad van bestuur;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • sensitiviteit voor (cliënt)medezeggenschap;
 • beschikking over een aantal voor de instelling relevante netwerken op strategisch niveau;
 • voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie;
 • bereidheid deel te nemen aan werkbezoeken en diverse activiteiten in de organisatie om zo een breed beeld te ontwikkelen, tot het doen van werkbezoeken en houden van gesprekken op locatie;
 • bereidheid om zich verder te scholen als toezichthouder en actuele ontwikkelingen op het gebied van de governance bij te houden. 

Gelet op het periodiek aftreden van een van de leden van de raad van toezicht begin 2023, wordt gezocht naar een nieuw lid. De raad van toezicht van De Rijnhoven kijkt dan ook uit naar een visionaire collega met strategisch inzicht en actuele kennis op het gebied van kwaliteit, veiligheid en innovatie. In het bijzonder goede bekendheid met de zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen en/of mensen met een handicap en/of mensen met een psychische aandoening. Het hieronder weergegeven specifieke profiel vormt het uitgangspunt bij de werving- en selectieprocedure.

Functieomschrijving

Gelet op het periodiek aftreden van een van de leden van de raad van toezicht begin 2023, wordt gezocht naar een nieuw lid. De raad van toezicht van De Rijnhoven kijkt dan ook uit naar een visionaire collega met strategisch inzicht en actuele kennis op het gebied van kwaliteit, veiligheid en innovatie. In het bijzonder goede bekendheid met de zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen en/of mensen met een handicap en/of mensen met een psychische aandoening. Het hieronder weergegeven specifieke profiel vormt het uitgangspunt bij de werving- en selectieprocedure.

Functie-eisen nieuw lid raad van toezicht

 • Aandachtsgebied: kwaliteit, veiligheid en innovatie
 • Commissie: beoogd lid van de commissie kwaliteit, veiligheid en innovatie
 • Benoeming per: mei 2023
 • Professionele ervaring:
  • Bij voorkeur in functie met gezaghebbende senioriteit.
  • Kennis van het primaire proces en een professionele zorgachtergrond is een pre.
  • Ruime ervaring binnen en actuele kennis van de langdurige zorg en zijn wettelijke kaders (Wlz, Zvw en Wmo).
  • Een strategische visie op toekomstmogelijkheden en gewenste ontwikkelingen op de gebieden kwaliteit, veiligheid en innovatie.
  • Kennis van en ervaring met kwaliteitsbeleid.
  • Inzicht in digitale transformaties, medische technologie en informatietechnologie, niet vanuit de technische kant maar vooral vanuit de betekenis hiervan voor de ontwikkeling van innovatieve zorgconcepten.
  • Bij voorkeur beschikkend over een relevant en divers netwerk, bekend met de wereld van ketenpartners, overheidsinstanties en toezichthoudende instanties (o.a. IGJ).
  • Kennis van de wetenschappelijke, politieke en beleidsmatige ontwikkelingen van de zorg.
 • Bestuurlijke ervaring: is een pre, doch geen vereiste.
 • Toezichthoudende ervaring: geen vereiste, wel een pre.

 
Daarnaast zijn de volgende kwalificaties van toepassing die gelden voor ieder lid van de raad van toezicht:

 • Stevige persoonlijkheid, besluitvaardig en doortastend, positief kritisch vanuit een respectvolle attitude.
 • Analytisch, in staat om proactief in te spelen op toekomstige ontwikkelingen, kan snel schakelen.
 • Wacht niet af, neemt zelf initiatief en verstaat de kunst van het ‘tegendraads’ meedenken.
 • Gaat meningsverschillen en ‘lastige gesprekken’ niet uit de weg, behoudt zorgvuldig het evenwicht tussen ‘klankborden’ en ‘sturen’.
 • Teamplayer, sterk relatiegericht, kan zich goed inleven in de ander.
 • Staat open voor kritische (zelf)reflectie vanuit het besef dat er geen toezicht op de toezichthouders wordt uitgeoefend.
 • Soepel in de omgang, open houding en gevoel voor humor.
 • Bereid om een substantiële tijdsinput te leveren.

 
Bezoldiging
De leden van de raad van toezicht ontvangen op jaarbasis een vergoeding, gebaseerd op de Wet Normering Topinkomens. Voor 2023 heeft De Rijnhoven de maximale vergoeding voor een lid raad van toezicht vastgesteld op € 12.000.
 

Procedure

Solliciteren kan via https://suurcompany.nl/. U kunt tot 17 april op deze vacature reageren.
 
Frank ten Oever voert de eerste gesprekken met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij de selectiecommissie geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het vervolg. Er zullen 2 of 3 selectiegesprekken zijn met de selectiecommissie en kennismakingsgesprekken met andere gremia.
 
Onderdeel van het selectietraject is het inwinnen van referenties.
 
Van eindkandidaten wordt verwacht dat zij een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Frank ten Oever, Partner
Stephanie van Houtert, PA
Monica van der Ven, PA
 
T: 0850 – 734 705