GGZ NHNSolliciteer

lid raad van toezicht – kwaliteit en veiligheid

U KUNT NIET MEER OP DEZE VACATURE REAGEREN. DE REACTIETERMIJN IS VERSTREKEN
GGZ Noord-Holland-Noord (GGZ NHN) behandelt en begeleidt mensen en hun naasten vanuit de herstelvisie en draagt daarmee bij aan het symptomatisch, maatschappelijk en persoonlijk herstel van mensen met een psychiatrische aandoening. GGZ NHN biedt vanuit ruim 30 locaties hulp aan kinderen, jeugd, volwassenen en ouderen in de regio’s Noord-Kennemerland, Kop van Noord-Holland en West-Friesland. Tevens biedt GGZ NHN voor kinderen en jeugdigen ook hulp in Purmerend, Zaandam en Hoofddorp.
 
GGZ NHN werkt vanuit de missie ‘Zichtbaar Beter’. Centraal bij deze missie staat het bevorderen van herstel bij cliënten, met de overtuiging dat dit het beste bereikt kan worden in de eigen omgeving van de cliënt. Beter worden doe je thuis is sinds jaar en dag het uitgangspunt van GGZ NHN en haar medewerkers en vormt de kern van haar missie. Dit komt tot uiting in de diepgewortelde ambitie tot ambulantisering van de geestelijke gezondheidszorg, waarbij tegenwoordig ook digitale ondersteuning en het online aanbod een belangrijke rol spelen.
 
Bijzonderheden GGZ NHN

 • -GZ NHN bestaat ruim 90 jaar en houdt zich vanaf de oprichting bezig met vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg en het ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden. Dat zij bekend staat als innovatieve ggz-organisatie maakt haar trots, maar is geen reden om achterover te leunen. Er is immers nog veel te verbeteren in de nationale en internationale geestelijke gezondheidszorg.
 • Jaarlijks worden ruim 14.000 cliënten geholpen door GGZ NHN. Bij GGZ NHN werken ongeveer 2.200 professionals die allen op eigen wijze bijdragen aan betere geestelijke gezondheidszorg voor de cliënten en hun naasten.
 • Belangrijke thema’s in de nieuwe meerjarenstrategie 2023 – 2025 zijn:
  • Uitvoering geven aan het IZA en in dit kader initiatieven ontplooien voor de toekomstige regionalisering van de zorgverlening.
  • Digitale focus.
  • Arbeidsmarkt/HRM-beleid.
  • Samenwerken in netwerken.
  • Toekomstige renovatie- en nieuwbouwprogramma’s van verschillende locaties.
  • Duurzaamheid.
 • GGZ NHN is een vitale organisatie. Dat komt voort uit een visie-gedreven bedrijfsvoering en is het resultaat van een gezamenlijke inspanning. In 2022 bedroeg het resultaat ruim € 1,5 miljoen op een totale omzet van € 168 miljoen. Door onverminderd scherp op de financiën te blijven letten, verwacht GGZ NHN de komende jaren voldoende middelen te kunnen blijven inzetten voor kwalitatief goede zorg, zorginnovatie en voorgenomen renovatie- en nieuwbouwplannen.

Organisatiestructuur

 • GGZ NHN heeft een tweehoofdige collegiale raad van bestuur, te weten mevrouw Elsbeth de Ruijter (psychiater) en de heer Jos Brinkmann (bedrijfskundige).
 • Het directieteam bestaat uit de directeuren van de divisie Jeugd & Gezin, de divisie Maatschappelijk & Specialistisch, divisie Acuut & Forensisch, de FIT-academy en de dienst bedrijfsvoering. De divisies in het primair proces hebben een duale directie, bestaande uit een directeur bedrijfsvoering en een directeur behandelzaken. Daarnaast maken de geneesheer-directeuren deel uit van het directieteam, evenals de bestuurssecretaris, de bestuursadviseur en de raad van bestuur. In totaal bestaat het directieteam uit 15 personen.
 • De interne stakeholders zijn de medezeggenschapsraad en de cliënten- en familieraad met wie het bestuur en de raad van toezicht periodiek overleggen. Het zijn bijeenkomsten waarin een actieve uitwisseling van informatie plaatsvindt en gezamenlijke themabijeenkomsten worden georganiseerd.

 Meer informatie, o.a. het strategisch beleidsplan en het organogram, is te vinden op www.ggz-nhn.nl
De jaarrekening is te vinden op www.jaarverslagenzorg.nl

Functieomschrijving

De raad van toezicht rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid:

 • het zorgdragen voor een goed functionerende raad van bestuur door vaststelling van de omvang en samenstelling van de raad van bestuur en door benoeming, beoordeling, schorsing en ontslag, het vaststellen van een maatschappelijk passende beloning, de contractduur, de rechtspositie en de andere arbeidsvoorwaarden van de individuele leden van de raad van bestuur;
 • het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht door benoeming, beoordeling en ontslag van (leden van) de raad van toezicht en het vaststellen van de honorering;
 • het functioneren als adviseur en klankbord voor de raad van bestuur;
 • het houden van integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken in de instelling;
 • het goedkeuren van strategische beslissingen en de in de statuten genoemde besluiten van de raad van bestuur;
 • bijdragen aan het netwerk rondom GGZ NHN.

Specifieke kenmerken raad van toezicht

 • De raad van toezicht bestaat uit vijf leden, inclusief de voorzitter.
 • De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen.
 • In de samenstelling van de raad van toezicht wordt rekening gehouden met een spreiding van maatschappelijke achtergrond en deskundigheid, zoals zorginhoudelijk, financieel-economisch, juridisch, politiek, sociaal en bedrijfskundig. Gezamenlijk vormen de leden van de raad een complementair team qua kennis, achtergrond en ervaring.
 • Diversiteit wordt bij GGZ NHN als een groot goed beschouwd. Niet alleen diversiteit in geslacht, culturele achtergrond of leeftijd, maar ook in ervaring en persoonlijkheid. Bij de werving- en selectie wordt aandacht geschonken aan de gewenste diversiteit in de raad van toezicht.
 • Van de leden wordt verwacht dat zij zich verdiepen in ontwikkelingen op het gebied van gezondheidszorg in het algemeen en de geestelijke gezondheidszorg in het bijzonder. Ten aanzien van kandidaten die geen hoofdfunctie meer bekleden, is het van belang dat zij nog volop maatschappelijk actief zijn en in ruime mate beschikken over actuele netwerken.
 • Binnen de raad van toezicht bestaan drie commissies, respectievelijk de remuneratiecommissie, de auditcommissie en de commissie kwaliteit en veiligheid. Het is de taak van de commissies om thema’s verdiepend te bespreken en de raad van toezicht te adviseren.
 • De auditcommissie ondersteunt en adviseert de raad van toezicht door voorbereidende werkzaamheden te verrichten voor wat betreft de beoordeling van de financiële verslaglegging, de administratieve organisatie, inclusief de ICT ondersteuning daarvan, het vermogensbeheer en de aanstelling en het functioneren van de accountant.
 • De auditcommissie houdt zich onder meer bezig met de volgende onderwerpen:
  • de financiële informatieverstrekking en de interne planning- en controlcyclus;
  • de begroting, de jaarrekening, het auditplan van de externe accountant en het controlplan van de directeur bedrijfsvoering;
  • de interne risicobeheersings- en controlesystemen en de inrichting van de administratieve organisatie en de managementinformatie.
 • De commissie kwaliteit en veiligheid bespreekt onder meer de volgende thema’s:
  • de ontwikkeling van de indicatoren op het gebied van kwaliteit en veiligheid van zorg;
  • de innovaties op het gebied van digitale zorg en veiligheid;
  • de ontwikkelingen bij de zorgdivisies.
 • De volgende competenties gelden voor elk lid van de raad van toezicht:
  • een academisch werk- en denkniveau;
  • generalist met helicopterview, sterk gericht op verbinding;
  • stevige persoonlijkheid, positief kritisch vanuit een respectvolle attitude, stelt de goede vragen, staat boven de materie en maakt dilemma’s en moeilijke onderwerpen bespreekbaar;
  • maatschappelijke betrokkenheid in het algemeen en affiniteit met de doelstelling, missie en visie van GGZ NHN in het bijzonder;
  • een visie op de toekomst van en ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg in de volle breedte van de samenleving en in staat om op hoofdlijnen het beleid en ontwikkelingen te volgen en tijdig te signaleren wanneer specifieke (risicovolle) situaties vragen om een nadere verdieping;
  • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit stellen aan een organisatie als GGZ NHN, zowel aan de interne organisatie als aan de zorg- en dienstverlening;
  • inzicht in de rol en functie van HR in de organisatie als klankbord van de raad van bestuur bij de realisatie van de strategische doelen;
  • het vermogen om een goede gesprekspartner en klankbord te zijn voor de raad van bestuur;
  • het vermogen om in teamverband advies en toezicht uit te oefenen, door gebruik te maken van de aanwezige complementariteit in de raad van toezicht;
  • communiceert gemakkelijk op alle niveaus, is gemakkelijk benaderbaar, heeft oog voor en kan zich inleven in (de belangen van) de cliënten, verwanten en medewerkers;
  • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
  • voldoende toewijding en beschikbaarheid;
  • de bereidheid om de benodigde kennis en deskundigheid op peil te houden.
 • De raad van toezicht komt ca. zes keer per jaar bijeen, vier keer plenair, twee themabijeenkomsten inclusief een zelfevaluatie. De audit- en de kwaliteitscommissie komen gemiddeld vier keer per jaar bijeen. Daarnaast leggen de leden van de raad minimaal één keer per jaar een werkbezoek af.
 • De raad van toezicht werkt op een prettige wijze samen met de medezeggenschap. Met de beide interne stakeholders (medezeggenschapsraden) wordt door (een delegatie van) de raad van toezicht jaarlijks tweemaal (thema)overleg gevoerd.

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT
 
GGZ NHN zoekt twee leden van de raad van toezicht met hart voor de geestelijke gezondheidszorg, die met beide benen in de samenleving staan en bij voorkeur beschikken over een netwerk dat bijdraagt aan de maatschappelijke opdracht van GGZ NHN. De hieronder weergegeven specifieke profielen vormen het uitgangspunt bij de werving- en selectieprocedure.
 
Functie-eisen nieuw lid raad van toezicht – Kwaliteit van zorg

 • Aandachtsgebied: kwaliteit van zorg
 • Commissie: beoogd lid van de commissie kwaliteit en veiligheid
 • Benoeming per 1 januari 2024
 • Professionele ervaring:
  • Kennis van het primaire proces en/of van het sociale domein (gemeente, welzijnssector), een professionele zorgachtergrond is een pre.
  • Brede kennis en ervaring op het gebied van kwaliteit en zorginnovatie, b.v. als wetenschapper.
  • Goed beeld van de trends in zorginhoudelijke en kwalitatieve ontwikkelingen in de ggz, dan wel is in staat om zich deze kennis snel eigen te maken.
  • Is goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom sociale innovatie en nieuwe vormen van organiseren, mede in het licht van de huidige arbeidsmarktproblematiek
  • Erkent de toegevoegde waarde van de medezeggenschap en draagt actief bij aan de communicatie met de beide raden.
  • Beschikt over een doordachte visie op toezichthouden en de taken en verantwoordelijkheden van intern toezicht.

Functie-eisen nieuw lid raad van toezicht – Organisatiebrede Bedrijfsvoering

 • Aandachtsgebied: organisatiebrede bedrijfsvoering
 • Commissie: beoogd lid van de auditcommissie
 • Benoeming per 1 januari 2024
 • Professionele ervaring:
  • Beschikt over brede ervaring op het terrein van organisatiebrede bedrijfsvoering op strategisch niveau.
  • Ervaring met ondernemerschap, tevens ervaring met complexe logistieke processen alsmede met implementatietrajecten en hiermee samenhangende veranderingsprocessen.
  • Kennis en ervaring op het terrein van bedrijfsstrategie en bedrijfsvoering en heldere opvattingen over risicomanagement en ‘control’.
  • Vanuit financieel perspectief kunnen kijken naar vraagstukken op het gebied van vastgoed, ICT, (meerjaren)-begroting, (meerjaren)-investeringsbegroting en jaarverslaglegging.
  • Erkent de toegevoegde waarde van de medezeggenschap en draagt actief bij aan de communicatie met de beide raden.
  • Bestuurlijke en toezichthoudende ervaring, bijvoorbeeld verkregen als bestuurder en/of toezichthouder in het bedrijfsleven.

De procedure wordt in samenhang bezien. Derhalve is van belang dat de beide nieuwe leden raad van toezicht gezamenlijk voldoen aan de volgende vereisten:

 • Ervaring in het sociale domein (gemeente/overheid).
 • Ervaring met en een visie op (zorg-)technologie, digitalisering en digitale veiligheid.
 • Binding met en/of bekend is met de regio Noord-Holland-Noord.
 • Persoonlijke ervaring met de GGZ geldt als een pré.

Honorering
De leden van de raad van toezicht ontvangen op jaarbasis een vergoeding overeenkomstig de Gedragscode van de NVTZ en de Wet normering topinkomens.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.
 
Marja Suur van Suur & Company voert de eerste gesprekken met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij de selectiecommissie geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het vervolg.
 
Onderdeel van het selectietraject is het inwinnen van referenties.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Marja Suur, Partner
Chantal Fonteijn, PA
Annemarie Engel, PA
 
T: 0850 – 734 710