HumanitasSolliciteer

lid raad van toezicht – kwaliteit en veiligheid

Humanitas is een brede dienstverlener op het gebied van welzijn, zorg en hulpverlening. Humanitas staat voor een inclusieve benadering van haar cliënten, waar mensen volwaardig onderdeel van de samenleving zijn. De dienstverlening van Humanitas staat open voor iedereen. Humanitas realiseert dit onder meer door in de hulpverlening verbinding te zoeken, zowel binnen de organisatie, tussen de maatschappelijke dienstverlening en zorg, als buiten de organisatie met lokale partners.
 
2 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT – HUMANITAS
Aandachtsgebieden: Kwaliteit & Veiligheid en Bedrijfsvoering/IT/Vastgoed
 
Humanitas is op zoek naar twee toezichthouders, die het humanistisch gedachtengoed omarmen en die van daaruit een helder beeld en visie hebben over welke keuzes er in deze huidige en toekomstige samenleving gemaakt moeten worden wat betreft welzijn, zorg en hulpverlening. Specifiek met het oog op de multiproblematiek in een grote stad.
 
Voor beide toezichthouders is historisch besef van Humanitas en wat Humanitas betekent (of heeft betekend) voor de inwoners van Rotterdam belangrijk. Eén van de twee toezichthouders dient een vrouwelijke kandidaat te zijn. Eén van de twee toezichthouders heeft bij voorkeur een niet-westerse culturele achtergrond. De kandidaten komen uit de regio Rotterdam of hebben een sterke affiniteit met de diversiteit van een grote stad.
 
Functie-eisen: Lid raad van toezicht Kwaliteit & Veiligheid op voordracht van de CCR

 • Commissie: lid van de Kwaliteitscommissie.
 • Professionele ervaring:
  • Strategische ervaring met het primaire proces (welzijn, hulpverlenings- of zorgorganisatie).
  • Denken en handelen (als toezichthouder) vanuit cliëntenperspectief.
  • Bekend met relationeel werken, relationele kwaliteit en belevingsperspectief.
  • Gericht op ontwikkeling van mensen en organisatie.
  • Ervaring met zorginnovatie (zo lang mogelijk thuis wonen en zo zelfstandig mogelijk binnen locaties).
  • Kennis van en ervaring met kwaliteitssystemen en – denken (vanuit belevingswereld).
  • Ervaring met veranderprocessen.
 • Achtergrond/Ervaring: bestuurlijke ervaring of ervaring op strategisch niveau in een complexe organisatie is een pré.
 • Toezichthoudende ervaring: geen vereiste, wel een pré.

 
Functie-eisen: Lid raad van toezicht Bedrijfsvoering/IT/Vastgoed

 • Commissie: lid van de Audit en Compliance Commissie.
 • Professionele ervaring:
  • Ervaring bedrijfsvoering breed, stevige sparringpartner op financieel terrein voor de raad van bestuur.
  • Ervaring en kennis van IC-technologie en innovatie.
  • Kennis van en ervaring met vastgoedproblematiek, met name ontwikkelingen in langdurige zorg.
 • Achtergrond/Ervaring: bijvoorbeeld ervaring als consultant, bestuurlijke ervaring is geen vereiste, wel een pré.
 • Toezichthoudende ervaring: geen vereiste, wel een pré.

 
Belangrijkste competenties:

 • Waardegedreven, systeemdenker, een goed gesprek kunnen voeren en bespiegelingen geven als adviseur en klankbord.
 • Oprechte belangstelling en waardering voor de grote diversiteit aan mensen in een grote stad. Is geïnteresseerd, luistert en staat dichtbij.
 • Creëren en behouden van een open, laagdrempelige en samenwerkingsgerichte omgeving en sfeer.
 • Zowel betrokken, rustig, verbindend en empathisch als ook daadkrachtig en stevig met een fijn gevoel voor humor.
 • Ondernemend en innovatief, durft en kan “out of the box” denken.

 
Raad van toezicht

 • Aantal leden: vijf leden inclusief de voorzitter (gaan tijdelijk naar 6 leden).
 • Commissies: Audit en Compliance Commissie, Kwaliteitscommissie en Remuneratie Commissie.
 • Vergaderschema: De raad van toezicht vergadert tenminste zesmaal per jaar, inclusief 1 à 2 beleidsdagen.
 • De Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad hebben elk het recht één lid voor te dragen.

 
Bezoldiging

 
Startdatum

 • januari 2024

  
STICHTING HUMANITAS
Ieder mens is uniek
 
Vanuit Stichting Humanitas Rotterdam en Rijnmond (hierna: Humanitas) zetten dagelijks ruim 2.700 medewerkers en vele actieve vrijwilligers zich in voor de meest kwetsbaren in de regio Rotterdam, van 0 tot 100+. Humanitas helpt deze mensen hun leven op hun eigen manier te blijven leven, zo zelfstandig mogelijk. Dit onder het motto ‘tegen de stroom in en anders durven zijn’. Voor hen wil Humanitas een breed en afgestemd palet aan zorg, welzijn en diensten aanbieden. Zowel thuis, in de wijk als in de woonvoorzieningen van Humanitas. Daarbij vindt Humanitas persoonlijke aandacht het allerbelangrijkste. Hierbij denkt Humanitas niet vanuit wetten en geldstromen, maar vanuit de mens als uniek individu met regie over zijn eigen leven.
 
Kerngegevens:

 • Aantal medewerkers/fte: ruim 2.700
 • Aantal locaties: 16
 • Aantal vrijwilligers: ca. 800
 • Jaaromzet: € 150 miljoen
 • Financiële resultaten: positief financieel resultaat en stevig weerstandsvermogen

 
Oranje Hart Competenties
In de leiderschapspositie bij Humanitas dragen alle medewerkers een integrale verantwoordelijkheid en voelen zij zich verantwoordelijk voor het eigen team en Humanitas als geheel, zijn ze trots en koesteren zij hun oranje hart. Voor jou betekent dat dat je:

 • De interne- en externe ambassadeur bent van Humanitas in gedrag.
 • De Humanitas grondhouding met het daarbij behorende morele kompas uitdraagt.
 • De stad en haar problematieken begrijpt en relaties opbouwt met interne en externe stakeholders.
 • De ander ziet en wilt begrijpen en je je benadering kunt aanpassen aan omstandigheden, situaties of wat de ander nodig heeft (in redelijkheid).
 • Vanuit expertise en verantwoordelijkheid een sparringpartner bent voor collega-leiders.
 • Focus houdt op het resultaat, beslissingen durft te nemen vanuit de integraliteit en dus ook weet wanneer je collega’s moet betrekken. Dat maakt dat je soms afwegingen maakt voor het grotere belang.

 
Strategisch beleid

 • Samenredzaam: netwerkgericht werken met de hulpvrager en de mensen om hem of haar heen. Hierin is samenredzaamheid het sleutelwoord.
 • Samen met- en in de wijk: versterken van de samenwerking met andere organisaties, dienstverleners en professionals in de wijk binnen zogenoemde wijkallianties.
 • Samen talentvol: de professionals bij Humanitas worden ‘klaargestoomd’ om de nieuwe koers in hun dagelijkse werk te implementeren en ‘eigen’ te maken. Iedere medewerker en vrijwilliger voelt zich een ambassadeur van Humanitas.
 • Naar een wendbare, veerkrachtige en daadkrachtige organisatie op basis van dienend leiderschap, om de veranderende wereld sterk en positief tegemoet te kunnen treden.

 
Organisatiestructuur gehele organisatie (zie voor details organogram op de website)

 • Raad van toezicht: vijf leden inclusief de voorzitter (gaan tijdelijk naar 6 leden).
 • Raad van bestuur: voorzitter en lid raad van bestuur (collegiaal bestuur).
 • Directieteam: 5 directies waarin de verbinding zichtbaar wordt onder het motto ‘met elkaar en voor elkaar’. Vanuit de directie Wonen met Zorg & Welzijn en de directie Langer Thuis & Hulpverlening biedt Humanitas zorg- en ondersteuning aan haar cliënten. De directie Behandeling, Innovatie, Commercie & Kwaliteit (BICK) vormt het centrale kennishart. Deze directies worden ondersteund door de directie Mens & Organisatie (M&O) en de directie Bedrijfsvoering (financiën, administraties, IT, vastgoed en facilitair).
 • Medezeggenschap: de CCR als ook de OR en de VVAR worden nauw bij de beleidsbepaling en – uitvoering betrokken en voeren regelmatig overleg met de raad van bestuur.

 
Voor meer informatie over de organisatie: www.stichtinghumanitas.nl
 
RAAD VAN TOEZICHT | 2023
 

 • Governancecode Zorg 2022 (www.governancecodezorg.nl)
  • De zorginstelling leeft de Governancecode Zorg 2022 na. Daarnaast staan de taken en bevoegdheden beschreven in de statuten en reglementen van de organisatie.
 • Rollen raad van toezicht
  • Toezichtfunctie: integraal toezichthouden houden op de doelstellingen van de organisatie, het beleid van de raad van bestuur en algemene gang van zaken. De raad van toezicht heeft dit beschreven in de toezichtvisie.
  • Adviesfunctie: bijstaan van de raad van bestuur met advies, optreden als sparringpartner en klankbord.
  • Werkgeversfunctie: werkgever van de raad van bestuur. Draagt er zorg voor dat de raad van bestuur evenwichtig is samengesteld is en blijft. Benoemt, schorst en ontslaat leden raad van bestuur
 • Samenstelling raad van toezicht
  • Evenwichtige samenstelling qua geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, leeftijd, regionale binding, rol in het team, ervaring met gezondheidszorg.
 • Diversiteit
  • Diversiteit wordt als een groot goed beschouwd. Niet alleen diversiteit in geslacht, mobiliteit, identiteit of leeftijd, maar ook in ervaring en persoonlijkheid.
 • Medezeggenschapsorganen/professionals
  • Medezeggenschap van cliënten en medewerkers en advisering en beïnvloeding door professionals is van groot belang voor de koersbepaling van de organisatie, het bewaken van de maatschappelijke doelstelling en het delen van waarden en normen. De raad van toezicht maakt met de raad van bestuur afspraken over de wijze van omgang met de medezeggenschapsorganen en professionals.
  • De communicatie met deze organen is transparant, open en proactief.
  • De cliëntenraad heeft op basis van de Wmcz het recht om een persoon voor te dragen ter benoeming in de raad van toezicht. De OR heeft adviesrecht op elke benoeming van een lid raad van toezicht. Leden die worden benoemd op bindende voordracht moeten voldoen aan de kwaliteitseisen en de vastgestelde profielschets en onafhankelijk van de voorgedragen partij kunnen functioneren. Dit kan anders zijn geregeld in de statuten.
 • Belangenverstrengeling
  • Is geen lid van een andere instelling die binnen het verzorgingsgebied van de instelling geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht; dit geldt ook voor de partner/levensgezel, (pleeg)kind of aanverwant tot in de tweede graad.
  • Is geen werknemer geweest, in de periode drie jaar voorafgaand aan het lidmaatschap, en heeft krachtens een overeenkomst van opdracht geen werkzaamheden verricht voor de instelling.
  • Is geen lid geweest van de dagelijkse leiding, in de periode van drie jaar voorafgaand aan het lidmaatschap.
  • Heeft geen zakelijke relatie onderhouden met de instelling die de onafhankelijkheid van het lid in gevaar brengt.
 • In het bijzonder toezien op
  • De continuïteit en realisatie van doelstellingen van de organisatie. De strategie en risico’s verbonden aan de activiteiten van de organisatie. De naleving van wet- en regelgeving.
  • De borging van de hoge kwaliteit en veiligheid van de zorg en welzijn en de daarvoor nodige innovatie en zorgvernieuwing.
  • De verhouding met belanghebbenden zoals cliënten en werknemers en de wijze waarop de instelling invulling geeft aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.
  • Verder verstevigen van verbindingen met samenwerkingspartners in de zorgnetwerken.
  • Verstevigen van de positie van de organisatie als aantrekkelijke werkgever alsmede een proactieve arbeidsmarktbenadering gericht op het binden en boeien van (potentiële) medewerkers.
  • De verdere ontwikkeling van de digitalisering van de zorg. Focus op duurzaamheid.
  • De financiële verantwoording en sturing, met de focus op optimalisatie van capaciteit- en procesmanagement. De ontwikkeling van plannen voor het vastgoedbestand in aansluiting op de veranderende zorgvraag.
 • Algemeen functie-eisen raad van toezicht
  • Betrokkenheid en affiniteit met de dienstverlening, ambitie, strategie en visie van de organisatie.
  • Beschikking over een actief bestuurlijk netwerk op strategisch niveau, maatschappelijk actief. Inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen.
  • Vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over de door de raad van bestuur voorgelegde aangelegenheden om het organisatiebeleid te kunnen toetsen.
  • Onafhankelijkheid en kritisch vermogen t.o.v. elkaar en t.o.v. de raad van bestuur. Inhoud kunnen geven aan de klankbordfunctie met de raad van bestuur.
  • Vermogen om op de juiste afstand van de raad van bestuur de specifieke deskundigheid in te zetten en om vragenderwijs de grote lijn en het eventueel ontbrekende zichtbaar te maken.
  • Bereidheid alle vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden.
  • Voldoende tijd ter beschikking te willen en kunnen stellen voor de vervulling van de directe toezichtstaak. Tevens beschikbaar zijn voor consultaties, werkbezoeken en overleg, zo nodig ook op korte termijn.
 • Kwalificaties voor ieder lid van de raad van toezicht
  • Weet met informatie ‘op afstand’ snel overzicht en inzicht te krijgen m.b.t. essentiële en strategische aspecten van het functioneren van de organisatie en kan op basis hiervan evenwichtig oordelen.
  • Gevoel voor verhoudingen, stelt de goede vragen en straalt rust uit, heeft overzicht.
  • Wacht niet af, neemt zelf initiatief en entameert onderwerpen en invalshoeken.
  • Teamplayer, sterk relatiegericht, goed ontwikkelde interpersoonlijke sensitiviteit.
  • Vertrouwenwekkend, integer en standvastig.
  • Een open stijl van communiceren, prettig in de omgang en met relativeringsvermogen.
  • Staat open voor kritische (zelf)reflectie vanuit het besef dat er geen toezicht op de toezichthouders wordt uitgeoefend.

 
PROCEDURE
 
Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.
 
Marja Suur voert de eerste gesprekken met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij de selectiecommissie geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het vervolg.
 
Het inwinnen van referenties kan onderdeel zijn van het selectie- en benoemingstraject.
 
CONTACT
 
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Marja Suur, partner
Annemarie Engel, PA
Chantal Fonteijn, PA
 
T: 0850 – 734 706 (Annemarie)
T: 0850 – 734 710 (Chantal)