Lid Raad van Toezicht – Kwaliteit en Veiligheid

Als Brabantse stichting ondersteunt Lunet mensen met een verstandelijke beperking. Ruim 2.700 cliënten van alle leeftijden rekenen op Lunet voor wonen en werk, dagbesteding en vrije tijd, voor 24/7 intensieve zorg of beperkte, incidentele ondersteuning. Dagelijks staan bijna 2.650 professionals en 1.100 vrijwilligers voor hen klaar, op bijna 100 locaties of in de eigen of ouderlijke woning in regio Zuidoost-Brabant.
 
Samen werken aan een goed leven van de cliënt staat bij Lunet centraal. Een goed leven lijkt heel gewoon, maar dat is niet voor iedereen even eenvoudig. Mensen met een beperking – fysiek, mentaal, sociaal – hebben het vaak moeilijker om zich staande te houden in deze snel veranderende wereld. Als erkend specialistische instelling zorgt Lunet voor hen. Ze rekenen op Lunet voor wonen en werk, dagbesteding en vrije tijd. Daarbij handelt Lunet zorg niet vanuit de beperking, maar wordt gekeken naar wat wél kan. Hiervoor heeft Lunet methodes ontwikkeld vanuit de wetenschap en de praktijk. Lunet werkt graag samen daar waar het kan. Zo blijven de kosten voor iedereen betaalbaar en ligt een goed leven voor iedereen binnen handbereik.
 
Toekomstbestendige woningen, vernieuwing van de infrastructuur en meer toepassing van slimme technologie zijn nodig om ook in de toekomst kwaliteit van zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking te kunnen blijven leveren. Bij Lunet is de inzet van technologie altijd ondersteunend en met veel aandacht voor menselijke warmte en zorgzaamheid.
 
De komende jaren zal een slag worden gemaakt naar een nieuwe vorm van verbindend leiderschap. Bij Lunet hebben zorgprofessionals ruimte om de zorg samen met de cliënt goed te organiseren. De focus zal daarbij met name liggen op het optimaal faciliteren en verder ontwikkelen van de aansturing van de zorgteams in het primaire proces. Leidinggevenden spelen hierbij een cruciale rol en ondersteunen en stimuleren daarnaast de dialoog tussen de cliënt en de zorgprofessionals.
Lunet krijgt de komende jaren te maken met cliënten met andere ondersteuningsvragen en cliënten die langer thuis blijven wonen. In 2021 is Lunet gestart met het vormgeven van zorgpaden en de daarbij behorende zorgprogramma’s.
Om op bovenstaande ontwikkelingen een antwoord te hebben heeft Lunet de afgelopen periode een strategisch meerjarenbeleidsplan 2022-2026 vastgesteld. In de komende periode gaat Lunet het meerjarenbeleidsplan uitrollen. Zo kan duurzaam goede zorg geboden blijven worden.

Organisatiestructuur
Lunet wordt bestuurd door een tweehoofdige Raad van Bestuur, die samen met het Directieteam (DT) leiding geeft aan de organisatie en verantwoordelijk is voor de implementatie van het meerjarenbeleidsplan 2020-2026. 
 
Het DT bestaat uit zeven directeuren. Voor de aansturing van de zorgdivisies Specialistische Zorg (Woonparken) en Wonen & Zorg (Wonen in Wijken en Dorpen) / DANK (Dagbesteding, Ambulante zorg, Nachtzorg, Kind & Jeugd) wordt een nieuwe directeur Primair Proces gezocht. Het DT bestaat verder uit een Directeur Transitie (verantwoordelijk voor portefeuille Transitie), directeur Zorginhoud (Zorgpaden en Zorgprogrammering), directeur Innovatie/Digitalisering, directeur Strategie en Zorgontwikkeling, Directeur HRM en Ondersteunende Diensten, alsmede Financiën.
 
Het DT heeft ter uitvoering van zijn taak periodiek overleg met de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur heeft een sterke verbinding met het DT waarbij een cultuur heerst van gemeenschappelijkheid. Samen organiseren en samen verantwoordelijkheid dragen zijn vanzelfsprekend.
 
Lunet beschikt uiteraard over een Ondernemingsraad. Daarnaast kent Lunet Cliëntenraden en Cliëntvertegenwoordigersraden op centraal niveau en op clusterniveau.
 
Meer informatie, o.a. het jaarverslag en het organogram, is te vinden op www.lunet.nl

Functieomschrijving

Lunet hanteert de Zorgbrede Governancode als richtinggevend kader en norm voor goed bestuur en toezicht. In de uitoefening van zijn taken ziet de Raad van Toezicht in het bijzonder toe op:

 • de continuïteit van de organisatie;
 • de realisatie van de statutaire doelstellingen van de organisatie;
 • de kwaliteit en de veiligheid van de zorg;
 • de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de instelling;
 • de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
 • de financiële verantwoording en sturing;
 • de naleving van wet- en regelgeving;
 • de verhouding met belanghebbenden zoals cliënten en werknemers en de wijze waarop de instelling invulling geeft aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.

 
De Raad van Toezicht fungeert als werkgever van de Raad van Bestuur en functioneert als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur. Centraal staat het toezien op het beleid van de Raad van Bestuur en de wijze waarop het gevoerde beleid ertoe leidt dat Lunet haar maatschappelijke doelen verwezenlijkt. De leden van de Raad van Toezicht opereren als kritische gesprekspartners van de bestuurders, adviseren gevraagd en ongevraagd en kunnen elk vanuit eigen expertise kansen en risico’s vroegtijdig signaleren en agenderen.
 
De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit vijf leden. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen. Om de benodigde expertises en deskundigheid te waarborgen binnen de Raad, zijn verschillende disciplines vertegenwoordigd; te weten bestuurlijke ervaring, financiën, kwaliteit en veiligheid, zorg(markt), zorgvastgoed en bedrijfsleven. Omdat er gewerkt wordt met een trapsgewijs systeem van aan- en aftreden leden Raad van Toezicht, blijven de diverse disciplines binnen de Raad gewaarborgd.
 
De Raad van Toezicht werkt met een viertal commissies (Selectie- en benoemingscommissie, Remuneratiecommissie, Auditcommissie Financiën, Commissie Kwaliteit & Veiligheid) waarin leden van de Raad zitting hebben. Afhankelijk van de betreffende commissie en de te bespreken onderwerpen, worden de vergaderingen bijgewoond door een bestuurder, directeur of andere medewerker. De commissies hebben een voorbereidende en adviserende rol voor de Raad van Toezicht. De eindverantwoordelijkheid voor besluitvorming ligt bij de volledige Raad van Toezicht.
 
Belangrijke strategische thema’s waaraan de Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur de komende tijd aandacht zal besteden, zijn o.a.:

 • Het maken van de benodigde strategische keuzes in de cliëntdoelgroepen/portfolio en de daaruit voortvloeiende strategische ontwikkelingen rondom de HRM-, vastgoed- en digitaliseringspropositie.  
 • Het voor de gekozen doelgroepen komen tot passende en kwalitatief hoogstaande begeleidingsplannen en bijbehorend begeleidingsklimaat. 
 • Het vinden, aangaan, ontwikkelen en begeleiden van strategische samenwerkingspartners waarbij tevens het vraagstuk rondom netwerkmanagement een grote rol gaat spelen. 
 • Verstevigen van de positie van Lunet als aantrekkelijke werkgever alsmede een proactieve arbeidsmarktbenadering gericht op het binden en boeien van medewerkers.
 • Optimaal faciliteren en verder ontwikkelen van de aansturing van de zorgteams in het primaire proces.
 • De inzet van innovatieve zorgtechnologie met aandacht voor een goede balans tussen sociale en technologische innovatie.
 • De uitvoering van de vernieuwing van het vastgoedbestand in zowel wijk en dorp als op de woonparken.

 Algemeen profiel lid Raad van Toezicht

 • Academisch denk- en werkniveau.
 • Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden.
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring.
 • De deskundigheid om een juist evenwicht te vinden in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Sparringpartner kunnen zijn voor de Raad van Bestuur.
 • Het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met advies en als klankbord terzijde te staan.
 • Het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen.
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen.
 • Een integere, verantwoordelijke, positief kritische en onafhankelijke opstelling.
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, veiligheid, doelmatigheid en continuïteit aan Lunet zorg stellen.
 • Kennis van de zorg en bij voorkeur de gehandicaptenzorg om een bijdrage te kunnen leveren aan het transformatieproces, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de zorg en het verminderen van de kosten. En door de kennis en ervaring de Raad van Toezicht kunnen versterken in de ambitie om een nog betere invulling te geven aan de maatschappelijke opdracht van Lunet.

 
Bij Lunet is er momenteel een vacature voor een lid Raad van Toezicht met het profiel kwaliteit en veiligheid. Het lid Raad van Toezicht wordt benoemd op voordracht van de Centrale Cliëntenraad en de Centrale Cliëntvertegenwoordigersraad. Samen werken aan een goed leven van de cliënt staat bij Lunet zorg centraal, waarbij het denken vanuit kwaliteit en veiligheid een vertrekpunt is.
 
De kandidaat heeft affiniteit met medezeggenschap binnen een zorgverlenende organisatie en ervaring in de omgang met de verschillende opstellingen van cliënten en cliëntvertegenwoordigers binnen de medezeggenschapstructuur en weet dit in te schatten naar waarden en belang voor alle partijen. Tevens heeft hij/zij getoond een vertrouwensband met de cliënten/cliëntvertegenwoordigers te kunnen opbouwen en gaat hij/zij op regelmatige basis het gesprek met hen aan.
 
Het hieronder weergegeven specifieke profiel vormt het uitgangspunt bij de werving- en selectieprocedure.
 
Specifiek profiel lid Raad van Toezicht, aandachtsgebied kwaliteit en veiligheid en beoogd voorzitter van de commissie Kwaliteit & Veiligheid

 • Ruime ervaring met en kennis van kwaliteit en veiligheid in de zorgsector en in de VG-sector in het bijzonder, heeft een visie op de toekomst van de (kwaliteit van) zorg in de VG-sector.
 • Is bekend met het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg alsmede met voor de gehandicaptenzorg relevante wetgeving.
 • Bij voorkeur ervaring als zorgbestuurder, ervaring als toezichthouder is een eis.
 • Durft de dialoog aan te gaan omtrent, soms impactvolle, keuzes tussen het sturen vanuit waarden en het naleven van regels.
 • Heeft een persoonlijke en innovatieve visie op de zorg waarbij deze wordt afgestemd op de betekenis hiervan voor mensen met een verstandelijke beperking in de samenleving. 
 • Fungeert als een gewaardeerd gesprekspartner om mee te denken over innovatieve en creatieve concepten vanuit het perspectief van mensen met een verstandelijke beperking. 
 • Brengt een relevant netwerk mee. 

 
Daarnaast zijn de volgende kwalificaties van toepassing die gelden voor ieder lid van de Raad van Toezicht:

 • Stevige persoonlijkheid, besluitvaardig en doortastend, positief kritisch vanuit een respectvolle attitude.
 • Een sociaal persoon, iemand die geeft om andere mensen – met en zonder verstandelijke beperking.
 •  Wacht niet af, neemt zelf initiatief en verstaat de kunst van het ‘tegendraads’ meedenken.
 • Gaat meningsverschillen en ‘lastige gesprekken’ niet uit de weg, behoudt zorgvuldig het evenwicht tussen ‘klankborden’ en ‘sturen’.
 • Teamplayer, sterk relatiegericht, kan zich goed inleven in de ander.
 • Staat open voor kritische (zelf)reflectie vanuit het besef dat er geen toezicht op de toezichthouders wordt uitgeoefend.
 • Soepel in de omgang, open houding en gevoel voor humor.
 • Bereid om een substantiële tijdsinput te leveren.

 
Bezoldiging
De bezoldiging is conform de richtlijnen van de NVTZ en voldoet aan de normstelling van de WNT.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.
 
Na de voorselectie door Suur & Company zal de long- en shortlist aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Marja Suur, Partner
Annemarie Engel, Project Assistant
 
T: 0850 – 734 707