WIJ GroningenSolliciteer

lid raad van toezicht – Informatiemanagement, Digitalisering en ICT

U KUNT NIET MEER OP DEZE VACATURE REAGEREN. DE REACTIETERMIJN IS VERSTREKEN.

De organisatie
WIJ Groningen is een organisatie van wijkteams en verleent wijkgerichte (basis)ondersteuning in het dagelijkse leven aan inwoners van 0 tot 110 jaar in de gemeente Groningen. Deze ondersteuning loopt uiteen van advies en consultatie, samenlevingsopbouw en preventie collectieve activiteiten, naar basisondersteuning en tot en met bemoeizorg en drang. Waar nodig verwijzen we naar specialistische zorg en voorzieningen in het kader van de Jeugdwet en Wmo.
 
De wijkteams zijn onderdeel van de wijk, medewerkers zijn aanwezig en zichtbaar in alle wijken en dorpen, op de scholen en bij veel huisartsenpraktijken in Groningen. Met grote betrokkenheid ondersteunen de medewerkers mensen (met een ondersteuningsvraag) om hun eigen leven vorm te geven. En waar het kan met familie en vrienden. We kennen de wijk met de mensen die er wonen, hun mogelijkheden, hun kracht en behoeften. Medewerkers versterken de buurten samen met inwoners en partners in de wijk. Ze zorgen voor (vroeg) signalering en zetten vroegtijdige interventies in, waarbij gebruik wordt gemaakt van een zorgvuldige, wetenschappelijk onderbouwde, triage. Waar het kan bieden we zelf basisondersteuning en anders verwijzen we naar zorgaanbieders. 
 
Om ervoor te zorgen dat kwetsbare inwoners en gezinnen tijdig onder de aandacht komen, zoekt WIJ Groningen de mensen op. Bij alles wat we doen staat de eigen kracht van wijkbewoners centraal. Onder het motto ‘Met elkaar voor elkaar’ worden mensen ondersteund, zodat:

 • Mensen zichzelf kunnen redden.
 • Mensen regie voeren over hun eigen leven en behoefte.
 • Bestaande problemen niet verergeren en nieuwe problemen worden voorkomen.
 • Mensen zich veilig kunnen voelen in de wijk, op straat en in huis.
 • Mensen gezond zijn en zich positief kunnen ontwikkelen.
 • Mensen (weer) zoveel mogelijk kunnen meedoen in de samenleving.

De structuur
WIJ Groningen is sinds 2017 een stichting met een coöperatieve opdracht en hanteert de raad van bestuur/raad van toezicht model. WIJ Groningen werkt in opdracht van de gemeente. Er zijn ongeveer 500 medewerkers in dienst bij de stichting (eind 2022). De stichting bestaat naast elf wijkteams en teams met stedelijke expertise uit een eenhoofdige raad van bestuur en de raad van toezicht, een directieteam, ondersteunende diensten, een ondernemingsraad en een WIJ-Raad (inwonersraad).
 
De raad van bestuur, mevrouw Mirjam Kuin, is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de Stichting WIJ Groningen. De directeur innovatie en ontwikkeling is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de basisjeugdhulp, de WIJ academie en een projectteam. De operationeel directeur geeft leiding aan het managementteam primaire proces, bestaande uit vijf managers voor het primaire proces. De vier managers sturen elk drie tot vier van de elf wijkteams aan en een manager stuurt de stedelijke teams aan. Zij geven leiding aan de dagelijkse praktijk en zijn integraal verantwoordelijk voor hun teams. De ondersteunende diensten worden aangestuurd door een kwartiermaker op de positie van directeur bedrijfsvoering en een directeur HRM.
De raad van toezicht bestaat tot nu toe uit drie leden, inclusief de voorzitter.
 
De gemeente Groningen houdt op basis van de uitvoeringsovereenkomst/ Set van Afspraken en periodiek overleg ‘vinger aan de pols’ bij de rechtmatigheid en doelmatigheid van de besteding van de subsidie; de voortgang en de ontwikkelingen van de transformatieopdracht en de rol die WIJ Groningen daarin speelt. In de statuten is vastgelegd dat bepaalde besluiten goedkeuring behoeven van het college van B&W.
 
Uitbreiding per januari 2023
Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen besloot op 26 oktober 2021 om de begeleiding en lichte behandeling van gezinnen en kinderen onder te brengen in SAMEN., taak basisjeugdhulp en dit vanaf januari 2023 te beleggen bij Stichting WIJ Groningen.
Op 6 september 2022 besloot het college de “Kaders van de opdracht en financiën SAMEN.: basisjeugdhulp, ondersteuning en preventie bij WIJ Groningen” en het implementatieplan SAMEN vast te stellen en nam de gemeenteraad op 27 september 2022 een positief besluit over de voorinvestering SAMEN. Op 14 oktober 2022 heeft WIJ Groningen de opdracht taak Basisjeugdhulp actief aanvaard.
 
De basisjeugdhulp zal meer in samenhang met de sociale basis in buurten, wijken en dorpen en de Wmo vormgegeven worden, waar mogelijk zonder indicatie beschikbaar zijn en kostenefficiënter worden georganiseerd. Met de taak basisjeugdhulp (SAMEN.) kunnen we hulp en ondersteuning voor ouders en kinderen laagdrempeliger, breder, dichterbij en meer in de eigen omgeving organiseren. Door gezinnen en kinderen veel eerder, breder en adequater te helpen, is de verwachting dat stress, instabiliteit en onrust binnen gezinnen minder zal oplopen. In de huidige situatie zien we dat gebrek aan geld, werkloosheid, schuldenproblematiek, huiselijk geweld, een onvoldoende woonsituatie of mindere gezondheid gezinnen in grote stress doen belanden.
 
Deze uitbreiding van het werk betekent een gefaseerde volumegroei, zowel in de ondersteuning van inwoners (vooral gezinnen en kinderen) als van medewerkers. De unieke, innovatieve wijze waarop transformatie binnen het sociaal domein door WIJ Groningen vorm wordt gegeven behoeft tijd en ruimte zich te ontwikkelen en zich te bewijzen. Van belang daarbij zijn een aantal vraagstukken:

 • Visie, doelen en ambities zijn helder, maar er is geen blauwdruk voor de routekaart.
 • De routekaart zal, mede afhankelijk van externe omstandigheden, op gezette tijden bijstelling behoeven. Het kunnen denken in scenario’s (creatieve alternatieven en stimuleren van "doen wat nodig is") zal zeker in deze eerste fase een belangrijke competentie zijn voor de raad van bestuur en voor de raad van toezicht;
 • De juiste balans tussen de goede kwaliteit van zorg en ondersteuning enerzijds en de beheersing van de zorgkosten anderzijds is een belangrijk aandachtspunt;
 • Van alle betrokkenen wordt commitment gevraagd om mee te bouwen aaneen, in een aantal opzichten, zichzelf uitvindende organisatie, waarbij eenduidigheid en diversiteit van aanpak, professionalisering en positionering belangrijke thema’s zijn.

De uitbreiding van taken brengt een noodzakelijke organisatiewijziging met zich mee waarbij de topstructuur en het aantal leden van de raad van toezicht verandert. Het besturingsmodel blijft gehandhaafd.
 
Meer informatie, waaronder het jaarverslag, is te vinden op https://wij.groningen.nl/.

Functieomschrijving

RAAD VAN TOEZICHT
 
De raad van toezicht is, naast toezichthouder, werkgever en sparringpartner voor de raad van bestuur van de stichting. De raad verricht de taken in overeenstemming met de statuten van Stichting WIJ Groningen. De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het aansturen van de stichting. De raad van toezicht houdt integraal toezicht op de bestuurlijke aansturing en op de algemene gang van zaken in deze maatschappelijke organisatie. De raad van toezicht staat de raad van bestuur daarbij met raad en daad terzijde. Zij houdt ook toezicht op het vorm geven van de transformatieopdracht van WIJ Groningen. De raad van toezicht vervult daarnaast de werkgeversrol voor de raad van bestuur.
 
Naast de formele rollen van toezichthouder, werkgever en sparringpartner wordt van de raad van toezicht verwacht dat het individueel en als geheel een eigen meerwaarde voor WIJ Groningen biedt. Van de raad van toezicht wordt een professionele opstelling en houding verwacht die aansluit op de wijze waarop de organisatie opereert: onafhankelijk, open, transparant, gericht op intern en extern verbinden en ontwikkelen, stimulerend en gericht op het ontwikkelen van netwerken en van nieuwe samenwerkings-/netwerkpartners. De raad van toezicht voelt zich als ambassadeur van WIJ Groningen verbonden met de missie en visie van WIJ Groningen.
 
De raad van toezicht bestaat nu uit drie leden en heeft de nadrukkelijke wens om de samenstelling van de raad uit te breiden met twee leden naar het maximale aantal van 5 leden, zoals gesteld in de statuten van de stichting WIJ Groningen. Met deze uitbreiding naar het maximumaantal van vijf leden kan de raad van toezicht naar behoren zijn taak blijven vervullen na uitbreiding van de opdracht, volumegroei en omzetgroei. Voor een volwassen en grote organisatie als WIJ Groningen is het noodzakelijk dat er een raad van toezicht is die in haar samenstelling en in het aantal leden het brede spectrum van toezichthoudende taken en aandachtsgebieden goed kan beleggen en naar behoren kan uitvoeren.
 
De raad van toezicht streeft naar een diverse samenstelling, onder meer qua sekse, leeftijd, werkervaring en maatschappelijke positie, culturele en/of etnische achtergrond.
 
WIJ Groningen kiest nadrukkelijk voor een maatschappelijk betrokken raad van toezicht; een betrokkenheid die vorm kan krijgen door middel van actieve participatie in maatschappelijk georiënteerde gremia en daarbuiten, met als doelstelling dat betrokkenen contact kunnen houden met voor WIJ Groningen relevante partijen en andere stakeholders (in de regio). Met deze houding openen zij deuren naar nieuwe (samenwerkings)partners, zijn zij alert op mogelijke nieuwe ontwikkelingen en subsidiemogelijkheden en bevorderen zij het in- en externe draagvlak voor de stichting en haar doelstellingen.
 
Door hun feeling met en hun statuur binnen zowel het politieke, het ambtelijke, het sociale domein en het bedrijfsleven zijn zij volwaardige gesprekspartners binnen deze domeinen. De leden zijn complementair aan elkaar om een scherp debat te kunnen voeren, zowel met elkaar als met de raad van bestuur en met de gemeente. De visie en wijze waarop de raad van toezicht haar rol wil uitvoeren staat omschreven in de toezichtsvisie van de raad van toezicht.
 
Alle leden van de raad van toezicht zijn onafhankelijk. Dat betekent dat geen van de leden van de Raad van toezicht een direct of indirect belang dat strijdig is, of dat de schijn van strijdigheid bevat met het doel en/of de identiteit van de organisatie. De statuten van WIJ Groningen geven helder aan welke rollen en functies onverenigbaar zijn met het lidmaatschap van de raad van toezicht. Eén lid wordt voorgedragen door de WIJ-raad (cliënten vertegenwoordiging) op bindende voordracht. Het aantal geplande plenaire vergaderingen bedraagt zes per jaar, los van eventuele commissiewerkzaamheden, de zelfevaluatie en eventuele themabijeenkomsten en bijeenkomsten met OR en WIJ-raad.
 
De leden van de raad van toezicht dienen te beschikken over de vereiste kennis en ervaring om de doelen van beleid en strategie, de dienstverlening, de organisatie en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen. Om de taken adequaat te kunnen uitoefenen moet de raad van toezicht maatschappelijk breed geïnformeerd zijn, in het bijzonder ten aanzien van ontwikkelingen in het sociaal domein. Elk lid van de raad moet een generalist zijn met de benodigde kwaliteiten om verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van de organisatie als geheel. Gezamenlijk vormen zij een multidisciplinair team. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die beschikken over een helikopterview. Daarnaast is het streven de raad van toezicht zodanig samen te stellen, dat verschillende deskundigheden en aandachtsgebieden goed vertegenwoordigd zijn. Dit is nodig om op de verschillende terreinen als klankbord en adviseur van het bestuur te functioneren.
 
Binnen de raad moeten onderstaande kennisgebieden vertegenwoordigd zijn:

 • Samenwerking met de overheid (gemeenten) op bestuurlijk en op ambtelijk niveau;
 • Ontwikkelingen in het sociaal domein; bij wijkteams en basisjeugdhulp in het bijzonder;
 • (Maatschappelijk) ondernemerschap en innovatie;
 • Financiële bedrijfsvoering, risicomanagement en scenario denken;
 • HRM en organisatieontwikkeling;
 • Informatiemanagement en digitale transformatie in sociaal domein (datagedreven werken en met technologie nieuwe manieren van werken faciliteren);
 • Kwaliteit en veiligheid;
 • Bestuurlijk-politieke ontwikkelingen.

 
Benoeming is voor de periode van 4 jaar met de mogelijkheid tot één onmiddellijke herbenoeming (van 4 jaar). De leden treden af volgens een door de raad van toezicht op te maken rooster van aftreden.
 
Algemene profieleisen leden raad van toezicht

 • U hebt een academisch niveau van denken en functioneren en inzicht in (strategische) bestuurlijke processen binnen complexe organisaties. 
 • U hebt affiniteit en kennis van en inzicht in actuele maatschappelijke ontwikkelingen binnen het sociaal domein; affiniteit met de doelstellingen van WIJ Groningen; beeld op de ketensamenwerking zorg-welzijn-wonen-onderwijs.
 • U hebt ruime bestuurlijke en toezichthoudende ervaring in complexe maatschappelijke ondernemingen (bijvoorbeeld de zorgsector), de publieke sector en/of het bedrijfsleven.
 • U hebt een analytisch vermogen om hoofd- en bijzaken te kunnen onderscheiden en om de discussie op strategisch niveau te kunnen voeren. 
 • U kunt in uw handelen een juist evenwicht brengen in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • U bent in staat om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te oefenen; een bijdrage te leveren aan de discussie, maar ook de inbreng van anderen op waarde kunnen schatten; 
 • U bent nieuwsgierig, hebt gevoel voor innovatie en bent authentiek in woord en daad.
 • U stelt het belang van de inwoner voorop, uiteraard zonder andere relevante belangen uit het oog te verliezen. 
 • U beschikt over voldoende relevante kennis en ervaring enerzijds en reflectief vermogen anderzijds om te kunnen fungeren als sparringpartner van de raad van bestuur. 
 • U kunt u onafhankelijk opstellen en bent in staat om op transparante wijze verantwoording af te leggen over de uitvoering van de toezichthoudende taak.
 • U bent voldoende beschikbaar en wilt zich met energie in te zetten voor een adequate invulling van de functie.
 • Affiniteit met het werkgebied van WIJ Groningen c.q. Noord-Nederland geldt als een pré.
 • Een landelijk netwerk, met zicht op Haagse ontwikkelingen, is een pré.

Van alle leden wordt verwacht dat zij het inwonersperspectief mede als leidraad voor hun handelen nemen.
 
Vanwege een gewenste uitbreiding van de raad van toezicht van WIJ Groningen ontstaan twee vacatures waarvan één met aandachtsgebied informatiemanagement, digitalisering en ict en één met aandachtsgebied kwaliteit en veiligheid basisjeugdhulp/ wijkteams. De hieronder weergegeven specifieke profielen vormen het uitgangspunt bij de werving- en selectieprocedure.
 
Specifieke profieleisen lid raad van toezicht met aandachtsgebied informatiemanagement, digitalisering en ICT

 • U beschikt over een (academische) bedrijfskundige opleiding en over ruime kennis op het gebied van informatiemanagement en digitalisering/ digitale transformatie, bij voorkeur opgedaan in een bestuurlijke/eindverantwoordelijke functie;
 • WIJ Groningen wil steeds beter in staat zijn om datagedreven te werken en haar eigen strategische keuzes en adviezen aan de gemeente te kunnen onderbouwen met relevante informatie en data. U heeft aantoonbaar zicht op de werking van informatiesystemen en informatiemanagement;
 • WIJ Groningen zal mede moeten kunnen sturen op data en verhalen. U heeft aantoonbare kennis van en ervaring met het gebruiken van data, van datagedreven werken, o.a. ter bewijsvoering van de businesscase van WIJ Groningen en onderbouwing van de strategische koers; u heeft inzicht in de strategische implicaties op de langere termijn en u kunt tijdig risico’s voor de missie van WIJ Groningen onderkennen en agenderen/bespreekbaar maken;
 • Een visie op digitalisering en innovatie bij WIJ Groningen wordt steeds belangrijker: u kent de business en heeft adequate kennis van en inzicht in vraagstukken met betrekking tot digitale strategie en informatiestrategie, u kunt conceptueel denken en innovatieve kansen zien en aangrijpen;
 • U heeft ervaring met de administratieve organisatie en governance en de invloed daarvan op bedrijfsvoeringsprocessen.

Specifieke profieleisen lid raad van toezicht met aandachtsgebied kwaliteit en veiligheid basisjeugdhulp/ wijkteams

 • U beschikt over een inhoudelijke achtergrond, bij voorkeur op het gebied van samenlevingsopbouw en collectieve preventie;
 • U heeft aantoonbare kennis van wat er speelt in wijkteams;
 • U heeft aantoonbare kennis van de ontwikkelingen op het gebied van (basis)jeugdhulp, zoals regionaal als landelijk;
 • U heeft kennis van en inzicht in de eisen die kwaliteit en veiligheid aan een (zorg) organisaties stellen.
 • U hebt kennis en ervaring met transitie en transformatie jeugdhulp en passend onderwijs;
 • U hebt ervaring vanuit bijvoorbeeld een directie en/of managementposities in het werkveld of als lector/onderzoeker.

 
Daarnaast zijn de volgende kwalificaties van toepassing die gelden voor ieder lid van de raad van toezicht:

 • Stevige persoonlijkheid, besluitvaardig en doortastend, positief kritisch vanuit een respectvolle attitude.
 • Analytisch, weet met informatie ‘op afstand’ snel overzicht en inzicht te krijgen m.b.t. essentiële en strategische aspecten van het functioneren van WIJ Groningen en kan op basis hiervan evenwichtig oordelen.
 • Wacht niet af, neemt zelf initiatief en verstaat de kunst van het ‘tegendraads’ meedenken.
 • Gaat meningsverschillen en ‘lastige gesprekken’ niet uit de weg, behoudt zorgvuldig het evenwicht tussen ‘klankborden’ en ‘sturen’.
 • Teamplayer, sterk relatiegericht, goed ontwikkelde interpersoonlijke sensitiviteit, heeft oog voor en kan zich inleven in (de belangen van) de cliënt en de medewerker.
 • Prettig in de omgang, open houding, beschikt over humor en kan relativeren.

 
Onafhankelijkheid en onverenigbaarheid
De leden van de raad van toezicht van WIJ Groningen zijn onafhankelijk, ook ten opzichte van elkaar. Ze handelen vanuit het belang van WIJ Groningen en vertegenwoordigen geen deelbelangen.
 
Voor de aanstelling als lid van de raad van toezicht wordt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) gevraagd. Voor de leden van de raad van toezicht is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
 
Honorering
De honorering voldoet aan de normstelling van de Wet Normering Topinkomens en de sectorale WNT-normen voor de zorg.
 
 

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.
 
Na de voorselectie door Suur & Company zal de long- en shortlist aan de opdrachtgever worden gepresenteerd.
 
Vervolgens wordt een aantal kandidaten uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie, bestaande uit (een aantal) leden van de raad van toezicht, de raad van bestuur en een adviescommissie met een vertegenwoordiger van de OR en een vertegenwoordiger van de WIJ Raad.
 
Daarna doet de selectiecommissie een voordracht aan het College van B&W van de gemeente Groningen, die het benoemingsrecht uitoefent.  
 
Van eindkandidaten wordt verwacht dat zij referenties overleggen.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Frank ten Oever, Partner
Monica van der Ven, PA
Stephanie van Houtert, PA
T: 0850 – 734 702