FPC Dr. S. van MesdagSolliciteer

lid raad van toezicht – HR, organisatieontwikkeling en verandermanagement

U KUNT NIET MEER OP DEZE VACATURE REAGEREN. DE REACTIETERMIJN IS VERSTREKEN

Stichting FPC Dr. S. van Mesdag is een forensisch psychiatrisch centrum te Groningen en behandelt circa 270 tbs patiënten. Patiënten die een delict hebben gepleegd en daarvoor meestal een straf hebben uitgezeten in de gevangenis. Maar ook: mensen die vanwege psychiatrische en vaak ook verslavingsproblematiek, niet goed functioneren en mede daardoor het delict pleegden. Door zijn omvang en brede expertise kan FPC Dr. S. van Mesdag een op het individu georiënteerde en kleinschalig georganiseerde behandeling aanbieden; ook aan zeer kwetsbare patiënten. Respect voor de patiënt met ernstige psychiatrische problemen is daarbij het uitgangspunt. Centraal staat het streven de patiënt actief verantwoordelijkheid te laten nemen voor zijn daden en de betekenis daarvan voor het slachtoffer en voor zijn behandeling. Vanuit onze wettelijke taak werken we als forensisch psychiatrisch centrum aan een veiliger maatschappij. Daarvoor bieden we onze patiënten een passende behandeling die erop gericht is om terug te keren in de samenleving.
  
LID RAAD VAN TOEZICHT FPC DR. S. VAN MESDAG
Aandachtsgebied: HR, organisatieontwikkeling, verandermanagement
 
Kenmerkend voor de gehele organisatie, inclusief de raad van toezicht, is de overtuiging dat iedereen ongeacht zijn voorgeschiedenis aandacht, steun en een toekomst verdient.
 
Functie-eisen
–      Portefeuille/Aandachtsgebied: HR, organisatieontwikkeling, verandermanagement.
–      Commissie: lid van de remuneratiecommissie
–      Professionele ervaring:
o Ruime ervaring met HR en organisatieontwikkeling, heeft een visie op de rol en functie van HR in de organisatie als klankbord van de raad van bestuur bij de realisatie van de strategische doelen.
o Kennis van en ervaring met arbeidsmarktontwikkelingen, cultuurvorming en leiderschapsontwikkeling.
o Ervaring met transities en complexe organisatieontwikkelingen binnen organisaties, is goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom sociale innovatie, medezeggenschap en nieuwe vormen van organiseren.
–      Ervaring zorg: geen, vereiste wel een pre.
–      Afkomstig uit de regio: nadrukkelijke pre.
–      Diversiteit: Gestreefd wordt naar een divers samengestelde raad van toezicht, kwaliteit is echter leidend voor de definitieve keuze.
 
Er wordt gelijktijdig ook gezocht naar een lid raad van toezicht met de portefeuille juridisch en governance. De huidige samenstelling van de raad van toezicht laat het toe om voor één van beide portefeuilles een startende toezichthouder te verwelkomen. Dat houdt eveneens in dat voor één van de portefeuilles bestuurlijke en of toezichthoudende ervaring de voorkeur heeft.
 
De samenstelling van de portefeuilles kunnen al naar gelang de ervaring van een nieuwe collega ook nog anders worden samengesteld. 
Eén van de te benoemen kandidaten behoeft de instemming van het ministerie van Justitie & Veiligheid.

Belangrijkste competenties (geldend voor beide leden raad van toezicht)
–      Is in staat om vanuit toezichthoudend perspectief zich analytisch en constructief op te stellen en de conceptuele consistentie van de besturing te kunnen beoordelen.
–      Gaat meningsverschillen en ‘het goede gesprek’ niet uit de weg, behoudt zorgvuldig het evenwicht tussen ‘klankborden’ en ‘sturen’.
–      Actief de verbinding aangaan, zowel intern als extern.
–      Creëren en behouden van een open, laagdrempelige en samenwerkingsgerichte omgeving en sfeer.
–      Zowel betrokken, rustig, verbindend en empathisch als ook daadkrachtig en stevig.
–      Analytisch en inhoudelijk sterk, doelgericht, to-the-point, helder, scherp.
 
Raad van toezicht
–      Aantal leden: 5 leden inclusief de voorzitter, gezien de verschillende onderwerpen die er spelen bestaat voor de komende periode de raad uit 6 leden.
–      Commissies: de remuneratiecommissie, de commissie kwaliteit en veiligheid en de auditcommissie.
–      Vergaderschema: De raad van toezicht vergadert tenminste 6 maal per jaar.
–      Benoemingsperiode: de leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen.
 
Bezoldiging
–      Overeenkomstig de Wet normering topinkomens of de statuten van de organisatie
–      (https://www.topinkomens.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/wat-is-het-bezoldigingsmaximum-van-leden-van-een-raad-van-toezicht-of-een-raad-van-commissarissen-toezichthoudende-topfunctionaris)
 
Startdatum
Bij voorkeur 1 oktober 2023
 
FPC DR. S. VAN MESDAG
 
FPC Dr. S. van Mesdag is een groot forensisch psychiatrisch centrum te Groningen. Overtuigd van nut en noodzaak van tbs, heeft zij de ambitie om vooraanstaand in dit veld te zijn en heeft zij daartoe de kwaliteiten en mogelijkheden. Het uiteindelijke doel van de tbs-behandeling is ‘Veilig terugkeren naar de samenleving’. Naast beveiligen en behandelen, zijn ook opleiden en wetenschappelijk onderzoek kernactiviteiten van Van Mesdag. Door intensieve samenwerking met andere instellingen binnen de zorgketen, het justitiële veld en opleidings- en onderzoeksinstellingen, bevordert Van Mesdag de doorstroom en bundelt en ontwikkelt Van Mesdag voortdurend kennis en ervaring. Vanuit een solide basis van veiligheid en resultaatgerichtheid vermindert Van Mesdag het delict risico aanzienlijk. Daarmee neemt Van Mesdag haar maatschappelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van zorg en bescherming, rechtshandhaving en veiligheid.
 
Van Mesdag maakt deel uit van Forint, de forensisch psychiatrische zorgketen van AFPN Groningen (poliklinisch en ForFACT-teams), BW Forint en FPA Zuidlaren. De drie onderdelen zijn onderdeel van Lentis. Van Mesdag is voornemens om de Forint-onderdelen van Lentis over te nemen. Door de voorgenomen overname kan Van Mesdag zijn kernactiviteiten verder in de keten uitbreiden.
 
Momenteel worden de voorbereidingen getroffen om een organisatieverandering door te voeren, teneinde nu en in de toekomst slagvaardiger in te kunnen spelen op in- en externe ontwikkelingen.
 
De instelling heeft een gezonde financiële uitgangspositie. Er zijn voldoende mogelijkheden om te investeren in nieuwe zorgconcepten, inzet van nieuwe zorgtechnologie en opleidingsmogelijkheden. Tevens zal de komende jaren substantieel worden geïnvesteerd in ver- en nieuwbouw op de locatie in Groningen.
 
Kerngegevens:
–      Aantal medewerkers: 600
–      Aantal patiënten: ca. 260
–      Jaaromzet: € 67,5 miljoen
–      Financiële resultaten: positief financieel resultaat
 
Meer informatie, waaronder het jaarverslag, is te vinden op www.vanmesdag.nl
 
Organisatiestructuur (zie voor details organogram op de website)
–      Raad van toezicht: 5 leden, inclusief de voorzitter (tijdelijk 6).
–      Raad van bestuur: 2 leden, waarbij de voorzitter (psychiater) specifieke expertise en ervaring heeft op zorginhoudelijk gebied en kwaliteit en veiligheid en het lid raad van bestuur specifieke expertise en ervaring heeft op het gebied van organisatiebrede bedrijfsvoering.
–      Managementteam: krachtig MT.
–      Medische staf: in oprichting.
–      Medezeggenschap: patiëntenraad en ondernemingsraad.
 
KENMERKEN EN TAKEN – RAAD VAN TOEZICHT
 

 • Governancecode Zorg 2022 (https://www.governancecodezorg.nl/)
  • Iedere zorginstelling leeft de Governancecode Zorg 2022 na. Daarnaast staan de taken en bevoegdheden beschreven in de statuten en reglementen van de organisatie.
 • Rollen raad van toezicht
  • Toezichtfunctie: integraal toezichthouden houden op de doelstellingen van de organisatie, het beleid van de raad van bestuur en algemene gang van zaken. De raad van toezicht heeft dit beschreven in de toezichtvisie.
  • Adviesfunctie: bijstaan van de raad van bestuur met advies, optreden als sparringpartner
  • Werkgeversfunctie: werkgever van de raad van bestuur en draagt zorg dat de raad van bestuur evenwichtig is samengesteld is en blijft. Benoemt, schorst en ontslaat leden raad van bestuur
 • Samenstelling raad van toezicht
  • Evenwichtige samenstelling qua geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, leeftijd, regionale binding, rol in het team, ervaring met gezondheidszorg.
 • Diversiteit
  • Diversiteit wordt als een groot goed beschouwd. Niet alleen diversiteit in geslacht, mobiliteit, identiteit of leeftijd, maar ook in ervaring en persoonlijkheid.
 • Medezeggenschapsorganen/professionals
  • Medezeggenschap van cliënten en medewerkers en advisering en beïnvloeding door professionals is van groot belang voor de koersbepaling van de organisatie, het bewaken van de maatschappelijke doelstelling en het delen van waarden en normen. De raad van toezicht maakt met de raad van bestuur afspraken over de wijze van omgang met de medezeggenschapsorganen en professionals.
  • De communicatie met deze organen is transparant, open en proactief.
  • De cliëntenraad heeft op basis van de Wmcz het recht om een persoon voor te dragen ter benoeming van de raad van toezicht. De OR heeft adviesrecht op elke benoeming van een lid raad van toezicht. Leden die worden benoemd op bindende voordracht moeten voldoen aan de kwaliteitseisen en de vastgestelde profielschets en onafhankelijk van de voorgedragen partij kunnen functioneren. Dit kan anders zijn geregeld in de statuten.
 • Belangenverstrengeling
  • Is geen lid van een andere instelling die binnen het verzorgingsgebied van de instelling geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht; dit geldt ook voor de partner/levensgezel, (pleeg)kind of aanverwant tot in de tweede graad.
  • Is geen werknemer geweest, in de periode drie jaar voorafgaand aan het lidmaatschap, en heeft krachtens een overeenkomst van opdracht geen werkzaamheden verricht voor de instelling.
  • Is geen lid geweest van de dagelijkse leiding, in de periode van drie jaar voorafgaand aan het lidmaatschap.
  • Heeft geen zakelijke relatie onderhouden met de instelling die de onafhankelijkheid van het lid in gevaar brengt.
 • In het bijzonder toezien op
  • De continuïteit en realisatie van doelstellingen van de organisatie. De strategie en risico’s verbonden aan de activiteiten van de organisatie. De naleving van wet- en regelgeving.
  • De borging van de hoge kwaliteit en veiligheid van de zorg en de daarvoor nodige innovatie en zorgvernieuwing.
  • De verhouding met belanghebbenden zoals cliënten en werknemers en de wijze waarop de instelling invulling geeft aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.
  • Verder verstevigen van verbindingen met samenwerkingspartners in de zorgnetwerken.
  • Verstevigen van de positie van de organisatie als aantrekkelijke werkgever alsmede een proactieve arbeidsmarktbenadering gericht op het binden en boeien van (potentiële) medewerkers.
  • De verdere ontwikkeling van de digitalisering van de zorg. Focus op duurzaamheid.
  • De financieel verantwoording en sturing, met de focus op optimalisatie van capaciteit- en procesmanagement. De ontwikkeling van plannen voor het vastgoedbestand in aansluiting op de veranderende zorgvraag.
 • Algemeen profiel lid raad van toezicht
  • Betrokkenheid en affiniteit met de dienstverlening, ambitie, strategie en visie van de organisatie. Kennis van en inzicht in de complexiteit van de zorg en specifiek van de GGZ.
  • Beschikking over een actief bestuurlijk netwerk op strategisch niveau, maatschappelijk actief. Inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen.
  • Vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over de door de raad van bestuur voorgelegde aangelegenheden om het organisatiebeleid te kunnen toetsen.
  • Onafhankelijkheid en kritisch vermogen t.o.v. elkaar en t.o.v. de raad van bestuur. Inhoud kunnen geven aan de klankbordfunctie met de raad van bestuur.
  • Vermogen om op de juiste afstand van de raad van bestuur de specifieke deskundigheid in te zetten en om vragenderwijs de grote lijn en het eventueel ontbrekende zichtbaar te maken.
  • Bereidheid alle vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden.
  • Voldoende tijd ter beschikking te willen en kunnen stellen voor de vervulling van de directe toezichtstaak. Tevens beschikbaar zijn voor consultaties, werkbezoeken en overleg, zo nodig ook op korte termijn.
 • Kwalificaties voor ieder lid van de raad van toezicht
  • Weet met informatie ‘op afstand’ snel overzicht en inzicht te krijgen m.b.t. essentiële en strategische aspecten van het functioneren van de organisatie en kan op basis hiervan evenwichtig oordelen.
  • Gevoel voor verhoudingen, stelt de goede vragen en straalt rust uit, heeft overzicht.
  • Wacht niet af, neemt zelf initiatief en entameert onderwerpen en invalshoeken.
  • Teamplayer, sterk relatiegericht, goed ontwikkelde interpersoonlijke sensitiviteit.
  • Vertrouwenwekkend, integer en standvastig.
  • Een open stijl van communiceren, prettig in de omgang en met relativeringsvermogen.
  • Aansluiten bij de cultuur om de dialoog aan te gaan vanuit de methode van Waarderend veranderen.
  • Staat open voor kritische (zelf)reflectie vanuit het besef dat er geen toezicht op de toezichthouders wordt uitgeoefend.

 
PROCEDURE
 
Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.

Frank ten Oever voert de eerste gesprekken met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij de selectiecommissie geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het vervolg.
 
Het inwinnen van referenties kan onderdeel zijn van het selectie- en benoemingstraject.
 
 
CONTACT
 
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Frank ten Oever, Partner
Monica van der Ven, PA
Stephanie van Houtert, PA
 
T: 0850 – 734 702