GGZ RivierduinenSolliciteer

lid raad van toezicht – HR, medezeggenschap en bedrijfsvoering

GGZ Rivierduinen biedt gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg in het noorden en midden van Zuid-Holland. De bijna 2.300 medewerkers en vele vrijwilligers zetten zich met hart en ziel in om iedere dag persoonlijke zorg aan de cliënten te garanderen. GGZ Rivierduinen zet in op een nieuwe manier van denken en werken. Van anders leren kijken. Waarbij niet het proces, maar juist de mens weer centraal staat. Waar een diagnose en behandeling weer hulpmiddelen worden en geen doel op zich. GGZ Rivierduinen zet ook in op persoonlijke begeleiding van familie, vrienden en verzorgers, daar waar de cliënt dat wenst. Naasten hebben tenslotte een wezenlijke rol in de kwaliteit van iemands leven.
 
Bijzonderheden GGZ Rivierduinen

 • GGZ Rivierduinen doet er alles aan om dichtbij en bereikbaar te blijven, en wel zoveel mogelijk in de vertrouwde omgeving van de cliënten, met de wijkteams, in de acute zorg, binnen de herstellocaties en de poliklinieken. Daarnaast is er het topklinische organisatieonderdeel Eetstoornissen Ursula. Ook biedt GGZ Rivierduinen consultatie en deskundigheidsbevordering in ziekenhuizen, verpleeghuizen en thuiszorginstellingen.
 • Buiten de eigen organisatie werkt GGZ Rivierduinen aan een 'netwerk van houvast’. Hiertoe investeert GGZ Rivierduinen in goede relaties met verwijzers, ketenpartners, collega-instellingen, gemeenten en financiers. Ook daar is een verbinding van onderling vertrouwen het uitgangspunt, omdat zo een betere, gezonde samenwerking ontstaat. Waar mogelijk deelt GGZ Rivierduinen uiteraard haar kennis en inzichten. Om zodoende gezamenlijk vorm te geven aan een GGZ, die begrijpt dat mensen belangrijker zijn dan een systeem.
 • GGZ Rivierduinen hecht veel belang aan vernieuwingen op het gebied van behandelingen en participeert waar mogelijk in wetenschappelijk onderzoek. Op het gebied van wetenschappelijk onderzoek onderhoudt GGZ Rivierduinen nauwe contacten met een aantal academische ziekenhuizen en de Stichting TOPGGz.
 • GGZ Rivierduinen heeft een gezonde financiële huishouding. Voor 2023 is een totale omzet begroot van ruim € 200 miljoen.
 • GGZ Rivierduinen neemt haar verantwoordelijkheid om nu, maar ook in de toekomst, met alle uitdagingen zorg van hoge kwaliteit te blijven leveren aan cliënten in de regio en de toegankelijkheid van de zorg te waarborgen, onder meer door de inzet van innovatieve zorgtechnologie.
 • Diversiteit wordt bij GGZ Rivierduinen als een groot goed beschouwd. Niet alleen diversiteit in geslacht, identiteit of leeftijd, maar ook diversiteit in ervaring en persoonlijkheid.

 
Organisatiestructuur

 • De raad van toezicht van GGZ Rivierduinen bestaat uit zes leden.
 • De leiding van GGZ Rivierduinen ligt bij een tweehoofdige raad van bestuur, die op collegiale basis samenwerkt en het leiderschap deelt. De raad van bestuur streeft naar consensus in en met het directieteam over de beleids- en besluitvorming. De raad van bestuur doet dit binnen zijn wettelijke en statutaire verantwoordelijkheid en legt hierover verantwoording af aan de raad van toezicht.
 • De directeuren algemene zaken en behandelzaken van de zorgfuncties zijn samen integraal verantwoordelijk voor het zorginhoudelijk en bedrijfsmatig functioneren. Zij zijn in nauwe samenwerking met de geneesheer-directeur verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van de (individuele) patiëntenzorg.
 • Met het belang van GGZ Rivierduinen en haar cliënten voor ogen werken de onderdelen van GGZ Rivierduinen samen aan het behalen van de gestelde strategie en doelstellingen.

 
Meer informatie, zoals het jaarbericht, jaarrekening en organogram, is te vinden op www.rivierduinen.nl

Functieomschrijving

De raad van toezicht van GGZ Rivierduinen bestaat uit zes leden. De raad van toezicht is collectief verantwoordelijk voor het houden van toezicht op de raad van bestuur en zijn beleid en functioneren en op de algemene en dagelijkse gang van zaken binnen GGZ Rivierduinen. Onder het toezicht vallen in elk geval de realisatie van de doelstellingen, de strategie, risicobeheersing, het financieel beleid, de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening en de medezeggenschap.
 
De raad van toezicht heeft een adviserende (gevraagd en ongevraagd), raadgevende en stimulerende rol richting de raad van bestuur en neemt besluiten over onderwerpen die bij wet, statuten of reglementen aan hem zijn toebedeeld. De raad van toezicht benoemt, beoordeelt, schorst en ontslaat de leden van de raad van bestuur. De raad van toezicht heeft drie commissies ingesteld die de vergaderingen van de raad van toezicht voorbereiden en adviseren: de remuneratiecommissie, de auditcommissie financiën en de commissie kwaliteit en veiligheid.
 
De raad van toezicht heeft een goede samenwerkingsrelatie met de raad van bestuur waarbij de raad van bestuur het voorgenomen beleid deelt en beide gremia samen toegroeien naar besluitvorming, met gepaste afstand vanuit de raad van toezicht. Deze samenwerking typeert zich als strategisch partnerschap.
 
Aandachtsvelden voor de raad van toezicht

 • De invulling van de maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid van GGZ Rivierduinen, zodanig dat goede zorg wordt geleverd en gewaarborgd binnen een financieel gezonde organisatie.
 • Het beleid ten aanzien van de zorgverlening, waaronder het kwaliteits-, veiligheids- en innovatiebeleid.
 • De visie, missie, strategie en ontwikkeling van de organisatie alsmede de positionering ten opzichte van andere partijen in de zorgsector.
 • Relatie met lokale, provinciale en landelijke overheden en zorginhoudelijke instanties, brancheorganisaties en samenwerkingsverbanden en financiers.
 • Ontwikkeling van normen en waarden en antwoorden op morele en ethische vraagstukken.
 • Begroting, jaarrekening, de benoeming van en het onderhouden van de contacten met de externe accountant.
 • De ontwikkeling van de exploitatie, het vastgoedbeleid en risicomanagement.
 • Uitgangspunten voor organisatie- en personeelsbeleid, de inrichting van de organisatie, inrichting van de bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen, opleiding en leiderschap.
 • Er wordt gewerkt conform het ‘Toezichtkader GGZ Rivierduinen’ en de ‘Zorgbrede Governancecode’ van de brancheorganisaties in de zorg.
 • De raad van toezicht wordt in zijn functioneren ondersteund door de bestuurssecretaris en het bestuurssecretariaat van GGZ Rivierduinen.

 
Profiel van de raad van toezicht als geheel

 • De raad van toezicht is gezamenlijk verantwoordelijk voor het totaal aan taken en treedt met één stem naar buiten.
 • De raad van toezicht behoudt een zorgvuldig evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand in het samenspel met de raad van bestuur.
 • De leden zijn in staat ten opzichte van elkaar, van de raad van bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritische te opereren.
 • Ieder lid van de raad van toezicht is in staat om de hoofdlijnen van het totale beleid en het functioneren van GGZ Rivierduinen en de raad van bestuur te beoordelen en met raad ter zijde te staan.
 • De samenstelling van de raad van toezicht is zodanig dat er voldoende affiniteit aanwezig is met de zorg in het algemeen en in het bijzonder met de maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid van GGZ Rivierduinen en de positie en belangen van de cliënten alsmede de ontwikkelingen daarin zowel wat betreft de zorginhoud als ten aanzien van politiek-maatschappelijke ontwikkelingen.
 • Ieder lid van de raad van toezicht beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn/haar taak, binnen zijn/haar rol in het kader van deze profielschets, zodat de raad van toezicht als geheel in staat is zijn rol adequaat in te vullen.
 • De raad van toezicht verzekert zich van een goede en collegiale samenwerking in een veilig en open klimaat, met respect en waardering voor elkaars deskundigheid en inbreng en met een alerte en kritische houding.
 • In de samenstelling van de raad van toezicht wordt gestreefd naar een voldoende aantal leden dat woonachtig is in het werkgebied van GGZ Rivierduinen, met een spreiding van maatschappelijke achtergronden en deskundigheden.

 
Conform het rooster van aftreden zijn er momenteel een tweetal vacatures binnen de raad van toezicht. De hieronder weergegeven specifieke profielen vormen het uitgangspunt bij de werving- en selectieprocedure. Om een evenwichtige samenstelling te borgen, dient één van de kandidaten afkomstig te zijn uit dan wel binding te hebben met de regio waarin GGZ Rivierduinen actief is.
 
Functie-eisen nieuw lid raad van toezicht, op voordracht van de ondernemingsraad

 • Aandachtsgebied: HR, medezeggenschap en bedrijfsvoering
 • Commissie: beoogd voorzitter van de remuneratiecommissie en beoogd lid van de auditcommissie financiën
 • Benoeming per: 1 mei 2023

 

 • Professionele ervaring:
  • Brede ervaring met HR en inzicht in de huidige arbeidsmarktproblematiek.
  • Stevige visie op HR voor de toekomst en ervaring met en visie op moderne werknemersmedezeggenschap.
  • Kennis en ervaring op het terrein van bedrijfsstrategie en – voering.
  • Kennis van governance vraagstukken.
  • Brede ervaring op directie- of eindverantwoordelijk bestuursniveau in een grote (maatschappelijke) organisatie in een dynamisch werkveld.
  • Toezichthoudende ervaring.

 
Functie-eisen nieuw lid raad van toezicht

 • Aandachtsgebied: zorginnovatie en digitalisering
 • Commissie: beoogd lid van de commissie kwaliteit en veiligheid
 • Benoeming per: 1 mei 2023

 

 • Professionele ervaring:
  • Brede kennis en ervaring op het gebied van kwaliteit en zorginnovatie (waaronder zorgdomotica).
  • In staat om een dialoog te bevorderen over het effectief en efficiënt gebruik van technologie en data.
  • Beschikt over een goed conceptueel en strategisch denkvermogen, een innovatieve instelling met een goed beeld van de trends in zorginhoudelijke en kwalitatieve ontwikkelingen in de ggz, dan wel is in staat om zich deze kennis snel eigen te maken.
  • Is goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom sociale innovatie en nieuwe vormen van organiseren, mede in het licht van de huidige arbeidsmarktproblematiek.
  • Toezichthoudende ervaring is geen vereiste. De kandidaat dient de breedte van de toezichthoudende rol zich wel in afzienbare tijd eigen te kunnen maken. Een ‘on going’ of afgeronde opleiding tot toezichthouder bij een erkende onderwijsinstelling strekt tot aanbeveling.

 
Competenties, persoonskenmerken en context (geldt voor alle leden van raad van toezicht)

 • stevige persoonlijkheid, positief kritisch vanuit een respectvolle attitude, evenwichtig, beschouwend en standvastig;
 • teamplayer, sterk relatie- en samenwerkingsgericht;
 •  in staat om mee te denken met de bestuurders en een klankbordrol te vervullen, zonder op hun stoel te gaan zitten;
 • in staat om op hoofdlijnen het beleid en ontwikkelingen te volgen en in staat tijdig te signaleren wanneer specifieke (risicovolle) situaties vragen om een nadere verdieping;
 • communiceert gemakkelijk op alle niveaus, is gemakkelijk benaderbaar, heeft oog voor en kan zich inleven in (de belangen van) de cliënten, verwanten en medewerkers;
 • inzicht in het veld van stakeholders (zorginhoudelijk, maatschappelijk, financieel en politiek);
 • beschikt over relevante netwerken;
 • onafhankelijkheid, geen (schijn van) onverenigbare belangen, posities of relaties;
 • voldoende beschikbare tijd voor inzet en commitment voor taken als rvt-lid.

 
Honorering
De bezoldiging over 2023 is €15.610 op jaarbasis en valt daarmee binnen de richtlijnen van de NVTZ en de normstelling van de Wet Normering Topinkomens en de sectorale WNT-normen voor de zorg.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl
 
Marja Suur van Suur & Company voert de eerste gesprekken met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij de selectiecommissie geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het vervolg. Er zullen 2 of 3 selectiegesprekken zijn met de selectiecommissie en kennismakingsgesprekken met andere gremia.  
 
Onderdeel van het selectietraject is het inwinnen van referenties.

Contact

Voor inhoudelijke vragen:
Marja Suur, Partner
 
Annemarie Engel, Project Assistant
Chantal Fonteijn, Project Assistant
 
T: 0850 – 734 706