lid raad van toezicht – financiën en bedrijfsvoering

Isala is een groot regionaal, topklinisch ziekenhuis en traumacentrum met twee ziekenhuislocaties in Zwolle en Meppel en poliklinieken in Heerde, Kampen en Steenwijk. Bij Isala staan 7.000 medewerkers dag in dag uit klaar om de patiënten de beste zorg te bieden. Bepalende kernwaarden hierbij zijn professioneel, open & transparant, met hart & ziel, en innovatief. Bijna 700.000 mensen beschouwen Isala als hun ziekenhuis voor algemene ziekenhuiszorg. Isala kenmerkt zich als een bevlogen ziekenhuis met een sterke regionale positie, waar het creëren van toegevoegde waarde voor patiënten leidend is in de dagelijkse werkzaamheden van iedereen die binnen Isala werkt.
 
LID RAAD VAN TOEZICHT – ISALA
Aandachtsgebied Financiën en Bedrijfsvoering
 
Functie-eisen

 • Portefeuille/Aandachtsgebied: financiën en bedrijfsvoering.
 • Commissie: voorzitter van de auditcommissie.
 • Professionele ervaring:
  • Stevige financieel-economische expertise op strategisch niveau, kennis van of ervaring met ICT strekt tot aanbeveling.
  • Opleiding: academische opleiding, b.v. (bedrijfs-)economie of accountancy.
 • Ervaring als bestuurder/partner of ervaren toezichthouder in het zorgdomein (in de cure – ziekenhuis of ggz), of b.v. bij een adviesbureau in het zorgdomein.
 • Toezichthoudende ervaring is een vereiste.
 • Bij voorkeur binding met de regio.
 • Geslacht/diversiteit: bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat, bij voorkeur met een diverse culturele achtergrond.

 
Competenties en persoonskenmerken (geldt voor alle leden van raad van toezicht)

 • Stevige persoonlijkheid, positief kritisch vanuit een respectvolle attitude, evenwichtig, beschouwend en standvastig. Stelt vragen voor het hebben van een mening.
 • Weet met informatie ‘op afstand’ snel overzicht en inzicht te krijgen m.b.t. essentiële en strategische aspecten van het functioneren van de organisatie en kan op basis hiervan evenwichtig oordelen.
 • Teamplayer, sterk relatie- en samenwerkingsgericht.
 • Doortastend en proactief, neemt zelf initiatief, entameert onderwerpen en daagt uit door vanuit (verschillende) invalshoeken te reflecteren op opgaven en dilemma’s.
 • Communiceert gemakkelijk op alle niveaus, is gemakkelijk benaderbaar, heeft oog voor en kan zich inleven in (de belangen van) de cliënten, verwanten en medewerkers, onderhoudt goede contacten met de medezeggenschapsorganen.
 • Inzicht in het veld van stakeholders (zorginhoudelijk, maatschappelijk, financieel en politiek).
 • Beschikt over relevante netwerken, zowel beroepsmatig, landelijk als regionaal.
 • In staat tot zelfreflectie en in staat om de eigen bijdrage als toezichthouder kritisch te beoordelen en op basis daarvan zijn/haar bijdrage bij te stellen.
 • Onafhankelijkheid, geen (schijn van) onverenigbare belangen, posities of relaties.
 • Voldoende beschikbare tijd voor inzet en commitment voor taken als rvt-lid.

 
Samenstelling, commissies en vergaderfrequentie

 • Aantal leden: 6 leden inclusief de voorzitter:
  • Rik Terwisga (voorzitter), Job Kievit, Ronald Spanjers, Margreet Kasper Kroon.
  • Vertrekkend eind 2023 Wilma de Koning (vice-voorzitter, vacature ingevuld), vertrekkend maart 2024 Jeroen de Munnik (vacature).
 • Commissies: auditommissie (voorzitter Jeroen de Munnik), commissie zorg en remuneratiecommissie (voorzitter Wilma de Koning).
 • Vergaderschema: De raad van toezicht vergadert ca. 6x per jaar als collectief. De auditcommissie vergadert 5x per jaar en op afroep. Daarnaast zijn er 360° gesprekken met de bestuurders en zijn er locatiebezoeken.
 • Benoemingsperiode: de leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen.

Honorering

 
Startdatum

 • Februari/Maart 2024

 
ISALA

 •  Naast basiszorg verleent Isala topklinische zorg met een aantal hooggespecialiseerde functies. Om het niveau van deze zorg zo hoog mogelijk te houden, wordt voortdurend toegepast wetenschappelijk onderzoek gedaan. Isala is daarnaast traumacentrum voor Zwolle en omstreken en heeft een gespecialiseerde IC-functie voor pasgeborenen.
 • Bij Isala is samen met de patiënt beslissen over onderzoek of behandeling onlosmakelijk verbonden met de zorg van de toekomst, waarin zinnige zorg in samenspraak met de patiënt leidend wordt. Goede zorg begint met een goed gesprek tussen de patiënt en de zorgverlener.
 • Om ervoor te zorgen dat de zorg in Isala antwoord blijft geven op de uitdagingen waar Isala elke dag voor staat, wordt elke drie jaar de strategie aangepast en vernieuwd, gevisualiseerd in de strategiepiramide. De basis van de piramide wordt gevormd door de kernwaarden. Daarboven staan alle stappen die nodig zijn om te komen tot de top van de piramide: patiëntwaarde. Die top is wat de professionals bij Isala met zijn allen willen bereiken: waarde toevoegen voor de patiënten en hun naasten.
 • Het complete document: Samen maken wij Isala – strategie Isala 2023-2026, is te vinden op de website.

 
Kerngegevens:

 • Aantal medewerkers/fte: 6.803 / 5.125 fte
 • Aantal medisch specialisten: 436 / 399 fte
 • Aantal verpleegkundigen: 2.300
 • Aantal bedden: 1.206
 • Jaaromzet: € 831 mln.

 
Organisatiestructuur

 • De raad van toezicht bestaat uit zes leden.
 • De raad van bestuur (het Bestuursteam) bestaat uit drie leden (Michèle Blom, Ina Kuper, Roel Venema). De leden van het Bestuursteam zijn gezamenlijk integraal eindverantwoordelijk voor het beleid en de resultaten binnen Isala.
 • De specialisten van Isala zijn verenigd in de Vereniging de Medische Staf (VMS) van Isala. De Vereniging de Medische Staf wordt vertegenwoordigd door een Stafbestuur, bestaande uit de bestuursleden van het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) en de Vereniging voor Medisch Specialisten in Dienstverband (VMSD-I).
 • Binnen Isala hebben verpleegkundigen een belangrijke rol in de ontwikkeling van het zorgbeleid, zij zijn in hoge mate medebepalend voor de kwaliteit van de zorg en de tevredenheid van de patiënt. Het Verpleegkundig Stafbestuur (VSB) vertegenwoordigt de verpleegkundigen en is van essentieel belang.
 • De VSB neemt deel aan overleg op alle organisatieniveaus.
 • De zorg is georganiseerd in ca. 30 RVE’s. Per RVE is er een RVE bestuur, met duaal management van de RVE manager en de medisch manager. De RVE managers vormen een sterk samenwerkend team. Zij dragen als team mede de verantwoordelijkheid voor de gehele organisatie
 • De managers van de verschillende stafdiensten maken deel uit van de Concernstaf.
 • Het Bestuursteam trekt intensief samen op met alle gremia binnen Isala. Zowel het Stafbestuur en het RVE-management als de Concernstaf en de VSB, CR en OR voeren regelmatig overleg met het Bestuursteam en worden nauw betrokken bij beleid en uitvoering.

 
Meer informatie is te vinden op www.isala.nl

Suur & Company heeft, naast het bovenstaande specifieke deel, ook een algemeen profieldeel geformuleerd voor functies binnen de raad van toezicht met hierin kenmerken waar de moderne toezichthouder volgens ons mimimaal aan zou moeten voldoen. Lees hier verder.

PROCEDURE
 
Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.
 
Marja Suur voert de eerste gesprekken met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij de selectiecommissie geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het vervolg.
 
Het inwinnen van referenties kan onderdeel zijn van het selectie- en benoemingstraject.
 
 
CONTACT
 
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Marja Suur, partner
Annemarie Engel, PA
Chantal Fonteijn, PA
 
T: 0850 – 734 706 (Annemarie)
T: 0850 – 734 710 (Chantal)