Revant Medisch Specialistische RevalidatieSolliciteer

lid raad van toezicht – financiën en bedrijfsvoering

Revant biedt binnen een veranderend zorglandschap een duurzaam, kwalitatief hoogwaardig, effectief en efficiënt zorgaanbod aan volwassenen en kinderen. Dit betreft klinische en poliklinische revalidatiediagnostiek, -advisering en -behandeling op het gebied van medisch specialistische revalidatie en revalidatie bij complex chronisch longfalen binnen één van de vijf gespecialiseerde longcentra van Nederland.
 
De revalidatiezorg binnen Revant is gericht op complexe medisch specialistische problematiek. Met ca. 550 medewerkers wordt gewerkt vanuit de locaties in Breda, Goes, Middelburg en Terneuzen. Daarnaast verrichten de revalidatieartsen poliklinische behandelingen en consultaties op de locaties van het Amphia Ziekenhuis en het Adrz en ZorgSaam.
 
Revant, het expertisecentrum revalidatie, staat voor kracht tot ontwikkeling vanuit een medisch specialistische basis in een sterk regionaal netwerk. De revalidatiebehandeling is gericht op het verbeteren/behouden van de mogelijkheden om te participeren in de samenleving en dagelijkse activiteiten zo goed mogelijk uit te voeren. Revant stelt de revalidant en zijn of haar naasten in staat om vroegtijdig betrokken te zijn bij het zorgtraject en waar mogelijk eigen regie te nemen. De hulpvraag van de revalidant is het vertrekpunt en leidend in de keuzes en besluitvorming gedurende de behandeling: Revalidatie betekent het oude loslaten en zoeken naar nieuwe mogelijkheden”. Het succes daarin wordt bepaald door het samenspel tussen de revalidant en de interdisciplinaire teams.
 
Revant heeft de ambitie om haar revalidanten, bezoekers en medewerkers een gezonde en menswaardige omgeving te bieden. Ook sluit Revant aan op de landelijke ontwikkeling binnen de zorg om aandacht te hebben voor preventie. Het gedachtegoed over positieve gezondheid waarbij gezondheid wordt gezien als het vermogen om zich aan te passen en eigen regie te voeren in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen vormt hierbij een belangrijk uitgangspunt en is de rode draad waar Revant voor staat en gaat: “Kracht tot Ontwikkeling”. De kernwaarden van waaruit de professionals en medewerkers bij Revant werken zijn verbinding, wendbaarheid en lef.
 
Revant heeft inzicht in de uitkomsten van de geleverde zorg, werkt altijd vanuit de waarde voor de revalidant en meet deze aan de hand van revalidantgerichte uitkomsten. Revant levert passende zorg en biedt een hoge kwaliteit van revalidatieprogramma’s. Deze ambitie vergt naast professionele zorgverleners, een adequaat bestuur, beleid en toezicht. De organisatie is ingericht om de zorg, werkwijzen en belangrijke beslissingen binnen Revant continu te monitoren en te optimaliseren vanuit een integrale benadering. Zelforganisatie ondersteunt de visie van Revant op het revalidatieproces van de revalidanten en organisatiedoelstellingen. De hoogopgeleide professionals krijgen de ruimte om zich te ontwikkelen en het werk binnen de kaders en omstandigheden naar eigen inzicht te organiseren.
 
Al jaren wordt de zorg op de diverse locaties van Revant hoog gewaardeerd door de revalidanten. Dit komt tot uitdrukking in landelijke benchmarks en ook in de interne revalidant tevredenheidsonderzoeken.
 
Beleid
Binnen het netwerk wil Revant het expertisecentrum zijn en een verbindende rol vervullen tussen de verschillende netwerkpartners. Revant wil de juiste zorg, op de juiste plek, op het juiste moment aanbieden, tegen maatschappelijk te verantwoorden kosten. Revant wil haar expertise op het gebied van medisch specialistische revalidatie inzetten binnen diverse samenwerkingsverbanden, o.a. met het Amphia Ziekenhuis, Adrz en ZorgSaam.
 
Revant speelt proactief in op de dynamiek in de externe omgeving en zet in op het verder optimaliseren van haar processen. Adequaat capaciteitsmanagement speelt een belangrijke rol in het waarborgen van efficiënt werken met de juiste inzet van mensen en middelen. Belangrijke elementen in relatie tot capaciteit en processen betreffen o.a. zorg op afstand, vastgoedvraagstukken en de krimpende arbeidsmarkt.
 
 
De focus in het strategisch meerjarenplan 2023-2026 ligt o.a. op:

 • Positioneren. Revant wil als kennis- en expertisecentrum blijven acteren in de regio West-Brabant en Zeeland en de eigen zichtbaarheid én samenwerking – regionaal en landelijk – verder verbeteren. Ook wil Revant nadrukkelijk de klant beter bereiken. In het keuzepalet dat de revalidant heeft, moet Revant duidelijk naar voren komen als de potentiële partner voor de zorg. Daarnaast zet Revant in op verstevigde en verder geconcretiseerde samenwerkingen op het gebied van innovatie, onderzoek, opleiding en duurzaamheid met sterke partners. Met als doel om de zorg blijvend te verbeteren.
 • Informatiegedreven organiseren. Revant wil vanuit een informatiegedreven organisatie continu leren en verbeteren. Data wordt daarbij van tactische en strategische waarde beschouwd. Revant zet deze in om de verbeterbeweging op gang te krijgen, zorg aan de revalidanten te verbeteren, besluitvorming te ondersteunen of processen efficiënter in te richten.
 • Digitaliseren. De technologische ontwikkelingen binnen de zorg gaan razendsnel. Hiermee wordt de kwaliteit van zorg verbeterd en biedt het oplossingsrichtingen voor de uitdagingen van de toekomst. Ook als communicatie- en informatiemiddel om revalidanten, zorgprofessionals en zorgpartners bij elkaar te brengen. Het uitgangspunt van Revant is digitaal waar het kan, en fysiek waar het moet. Het verlagen van de administratieve lasten voor de collega’s is daarnaast een belangrijk aandachtspunt.
 • Gastvrij en compact bouwen. Vastgoedvraagstukken benadert Revant met als voornaamste uitgangspunten: gastvrij en compact te zijn voor revalidanten, naasten en samenwerkingspartners, en een prettige werkplek voor alle collega’s te zijn. Hierbij zorgt Revant ervoor dat deze ontwikkelingen niet ten koste gaan van de persoonlijke benadering en gastvrijheid.
 • Vitaal organiseren. Duurzame inzetbaarheid van alle collega’s is in deze tijd van groot belang. Om als organisatie te kunnen (blijven) binden en boeien, ligt de focus bij goed werkgeverschap op vitaliteit, leren en ontwikkelen. In een tijd waar veel gevraagd wordt op gebied van de toegankelijkheid, bereikbaarheid en betaalbaarheid van de zorg heeft Revant tevens extra oog voor een gezonde bedrijfsvoering. Vitaal organiseren betekent voor Revant ook duurzaam en groen organiseren met een zo laag mogelijke belasting voor de omgeving.

 
Bestuur
De tweehoofdige collegiale raad van bestuur heeft de regie op strategisch beleidsniveau en is eindverantwoordelijk voor het behalen van de resultaten die Revant zich stelt binnen haar visie, missie en kernwaarden. De raad van bestuur stelt bij de beleidsvorming het belang van de revalidant centraal.
 
Revant hecht veel waarde aan eigenaarschap nemen in de eigen werkzaamheden en de teamrol hierbij en streeft zoveel mogelijk naar integrale samenwerking tussen de verschillende zorgeenheden en de ondersteunende afdelingen.
 
Het managementteam bestaat uit 5 zorgmanagers, een Informatiemanager, HR-manager, manager Finance & Control, manager Facilitair Bedrijf en de secretaris raad van bestuur. Binnen Revant is sprake van een betrokken cliëntenraad, medische staf en ondernemingsraad.

Functieomschrijving

LID RAAD VAN TOEZICHT
 
De raad van toezicht hecht groot belang aan good governance en het naleven van de Zorgbrede Governancecode. Het uitgangspunt is enerzijds het geheel van taken en bevoegdheden van de raad van toezicht zoals neergelegd in de statuten en reglementen en anderzijds de invulling daarvan door de raad van toezicht.
 
De raad van toezicht houdt integraal toezicht op de realisatie van de doelstellingen van Revant, het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken. De raad van toezicht staat de raad van bestuur met advies terzijde en treedt op als sparringpartner en kan op eigen initiatief advies uitbrengen aan de raad van bestuur indien men dit uit hoofde van hun taak en verantwoordelijkheid gewenst acht. De raad van toezicht houdt toezicht op het functioneren van de raad van bestuur en vervult haar rol van werkgever ten opzichte van de raad van bestuur als collegiaal bestuur en de individuele leden afzonderlijk.
 
De raad van toezicht bestaat uit vijf leden inclusief de voorzitter. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen. De raad van toezicht vergadert tenminste zesmaal per jaar en heeft drie commissies ingesteld: een auditcommissie financiën en vastgoed, een commissie kwaliteit, veiligheid en zorginnovatie en een governance en remuneratie commissie.
 
Diversiteit wordt bij Revant als een groot goed beschouwd. Niet alleen diversiteit in geslacht, identiteit of leeftijd, maar ook in ervaring en persoonlijkheid. Bij de werving- en selectie wordt aandacht geschonken aan de gewenste diversiteit in de raad van toezicht. De samenstelling van de raad van toezicht als geheel waarborgt:

 • Evenwichtig samengesteld in termen van teamrollen en complementair qua kennis, ervaring en netwerken.
 • Affiniteit met de gezondheidszorg en revalidanten in het bijzonder.
 • Herkenbaarheid en vertrouwen in de ogen van interne en externe stakeholders.

Belangrijke thema’s waaraan de raad van toezicht de komende tijd aandacht zal besteden zijn o.a.:

 • De verdere ontwikkeling van de digitalisering van de zorg met aandacht voor organisatorische en sociale aspecten en de impact ervan op de relatie revalidant-professional.
 • De ontwikkeling van plannen voor het vastgoedbestand in aansluiting op de veranderende zorgvraag.
 • De borging van de hoge kwaliteit van de revalidatieprogramma’s en de daarvoor nodige innovatie en zorgvernieuwing.
 • Ervoor zorgdragen dat Revant financieel op orde blijft, met de focus op optimalisatie van capaciteit- en procesmanagement.
 • Verstevigen van de positie van Revant als aantrekkelijke werkgever alsmede een proactieve arbeidsmarktbenadering gericht op het binden en boeien van (potentiële) medewerkers.
 • Verder verstevigen van verbindingen met samenwerkingspartners in de zorgnetwerken.

 
Algemeen profiel lid raad van toezicht

 • Verbondenheid met de doelstelling, ambitie, strategie en toezichtvisie van Revant.
 • Onafhankelijkheid en kritisch vermogen t.o.v. elkaar en t.o.v. de raad van bestuur. Leden opereren derhalve zonder last of ruggespraak en betrachten openheid over (neven)functies.
 • Bestuurlijke- en/of managementervaring.
 • Inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen.
 • Vermogen om op de juiste afstand van de raad van bestuur de specifieke deskundigheid in te zetten.
 • Vermogen om vragenderwijs de grote lijn en het eventueel ontbrekende zichtbaar te maken.
 • Bekend zijn met de Zorgbrede Governance en deze ook in het handelen als toezichthouder tonen.
 • Bereidheid alle vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden.
 • Voldoende tijd ter beschikking te willen en kunnen stellen voor de vervulling van de directe toezichtstaak. Tevens beschikbaar zijn voor consultaties en overleg, zo nodig ook op korte termijn.
 • Bereidheid om in commissies te werken en aan bijscholing te doen.

 
Voorts gelden voor een lid raad van toezicht de navolgende uitsluitingsgronden:

 • Is geen lid van een andere instelling die binnen het verzorgingsgebied van de instelling geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht; dit geldt ook voor de partner/levensgezel, (pleeg)kind of aanverwant tot in de tweede graad.
 • Is geen werknemer geweest, in de periode drie jaar voorafgaand aan het lidmaatschap, en heeft krachtens een overeenkomst van opdracht geen werkzaamheden verricht voor de instelling.
 • Is geen lid geweest van de dagelijkse leiding, in de periode van drie jaar voorafgaand aan het lidmaatschap.
 • Heeft geen zakelijke relatie onderhouden met de instelling die de onafhankelijkheid van het lid in gevaar brengt.

 
Conform het rooster van aftreden ontstaat op korte termijn een vacature voor een lid raad van toezicht. Het hieronder weergegeven specifieke profiel vormt het uitgangspunt bij de werving- en selectieprocedure.
 
Functie-eisen nieuw lid raad van toezicht

 • Portefeuille/Aandachtsgebied: financiën en bedrijfsvoering
 • Commissie: lid van de auditcommissie
 • Professionele ervaring:
  • ervaring op bestuursniveau of op directieniveau met brede verantwoordelijkheid met een financiële portefeuille in het bedrijfsleven (b.v. accountancy, consultancy), in de care of in een complexe maatschappelijke dienstverleningsorganisatie;
  • ruime kennis en kunde op het terrein van bedrijfsstrategie en bedrijfsvoering, met name op het gebied van financiën, fungeert als financieel klankbord voor de raad van bestuur en het management;
  • kennis van en ervaring met complexe financieringsvraagstukken, treasury en governance, bij voorkeur kennis van zorgfinanciering of in staat zich dit snel eigen te maken;
  • heldere opvattingen over risicomanagement en ‘control’ in relatie tot de maatschappelijke opdracht van Revant;
  • ondernemend ingesteld met oog voor innovatie en voor kansen en ontwikkelingen voor Revant.
 • Ervaring zorg: kan een pre zijn, maar is geen vereiste, wel affiniteit met medisch specialistische revalidatie.
 • Toezichthoudende ervaring: geen vereiste, wel een pre.
 • Een passend professioneel netwerk, b.v. in de regio waarin Revant actief is, is een pre.

 
Daarnaast zijn de volgende kwalificaties van toepassing voor ieder lid van de raad van toezicht

 • Weet met informatie ‘op afstand’ snel overzicht en inzicht te krijgen m.b.t. essentiële en strategische aspecten van het functioneren van Revant en kan op basis hiervan evenwichtig oordelen.
 • Gevoel voor verhoudingen, stelt de goede vragen en straalt rust uit, heeft overzicht.
 • Wacht niet af, neemt zelf initiatief en entameert onderwerpen en invalshoeken.
 • Teamplayer, sterk relatiegericht, goed ontwikkelde interpersoonlijke sensitiviteit, heeft oog voor en kan zich inleven in (de belangen van) de revalidant en de medewerker.
 • Vertrouwenwekkend, integer en standvastig.
 • Een open stijl van communiceren, prettig in de omgang en met relativeringsvermogen.
 • Staat open voor kritische (zelf)reflectie vanuit het besef dat er geen toezicht op de toezichthouders wordt uitgeoefend.

Bezoldiging
De leden van de raad van toezicht ontvangen op jaarbasis een vergoeding overeenkomstig de Wet Normering Topinkomens.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.
 
Marja Suur voert de eerste gesprekken met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij de selectiecommissie geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het vervolg.
 
Het inwinnen van referenties kan onderdeel zijn van het selectie- en benoemingstraject.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Marja Suur, Partner
Annemarie Engel, PA
Chantal Fonteijn, PA
 
T: 0850 – 734 706