Zorggroep AlmereSolliciteer

lid raad van toezicht – financiën, bedrijfsvoering en vastgoed

Zorggroep Almere is altijd bereikbaar voor vragen over gezondheid en het inzetten van zorg en behandeling. Zorggroep Almere biedt eerstelijnszorg in gezondheidscentra, op de huisartsenpost en in thuissituaties. Wanneer het thuis niet meer lukt, kunnen mensen terecht in één van de woonzorgcentra. Zorggroep Almere biedt zorg en behandeling in alle fasen van het leven: verloskunde, jeugdgezondheidszorg, huisarts, apotheek, wijkverpleging, fysiotherapie, geriatrische revalidatie en intramurale ouderenzorg.
 
LEDEN RAAD VAN TOEZICHT
Zorggroep Almere zoekt dit najaar 2 leden raad van toezicht en het komende voorjaar nog 2 leden raad van toezicht.
 
Lid Raad van Toezicht – Kwaliteit & Veiligheid
Startdatum 1 januari 2024
 
Functie-eisen

 • Portefeuille/Aandachtsgebied: kwaliteit van zorg
 • Commissie: lid van de commissie kwaliteit & veiligheid
 • Professionele ervaring:
  • Medische/zorginhoudelijke achtergrond (bijvoorbeeld huisarts/internist, verpleegkundige, gedragskundige).
  • Ervaring met complexe veranderingsprocessen en innovaties en de inbedding daarvan in de organisatie.
  • Heeft vanuit (medische) ervaring zicht op en kennis van de zorgprocessen en de huidige dynamiek in de zorg.
  • Kennis van en visie op brede ontwikkelingen in de zorg.
  • Ervaring vanuit meerdere, ook innovatieve, invalshoeken zodat zowel het perspectief van de cliënt, het netwerk rond de cliënt, de professionals als die van de organisatie worden meegewogen.
  • Heeft een visie op het gebied van zorgkwaliteit, dienstverlening en de positie van cliënten en hun netwerken in het zorgstelsel. Is op basis daarvan een goede gesprekspartner als het gaat over ontwikkelingen in de propositie van Zorggroep Almere.
  • Ervaring met samenwerking en onderhandelingen met externe stakeholders.
  • Ervaring in transparant, open en proactief samenwerken met de centrale cliëntenraad.
  • Ervaring met en kennis van cliëntparticipatie en gedreven om altijd dat perspectief mee te nemen.
  • In staat om samen met de centrale cliëntenraad vorm te geven aan de relatie binnen de kaders van de governance: in die zin een bruggenbouwer.
 • Toezichthoudende ervaring: vereiste.
 • Bestuurlijke ervaring: ervaring op strategisch niveau.
 • Afkomstig uit de regio: geen vereiste maar in het team wordt uiteindelijk minimaal één persoon gezocht met een regionaal netwerk evenals een lid met ervaring in het openbaar bestuur.
 • Geslacht/diversiteit: afhankelijk van samenstelling team.
 • Voordracht van centrale cliëntenraad: optioneel.

 
Lid Raad van Toezicht – Financiën, bedrijfsvoering en vastgoed
Startdatum 1 januari 2024
 
Functie-eisen

 • Portefeuille/Aandachtsgebied: financiën, bedrijfsvoering en vastgoed
 • Commissie: lid van de auditcommissie.
 • Professionele ervaring
  • Ruime kennis op het terrein van bedrijfsstrategie en bedrijfsvoering, met name op het gebied van financiën, fungeert als financieel klankbord voor de raad van bestuur.
  • Kennis van en ervaring met complexe financieringsvraagstukken en governance, bij voorkeur kennis van zorgfinanciering of in staat zich dit snel eigen te maken. Bij voorkeur kennis van of ervaring in het bank- of verzekeringswezen.
  • Bij voorkeur kennis van strategisch vastgoedbeleid (financieel).
  • Ervaring met complexe veranderingsprocessen en innovaties en de inbedding daarvan in de organisatie.
  • Heldere opvattingen over risicomanagement en ‘control’ in relatie tot de maatschappelijke opdracht van Zorggroep Almere.
  • Ervaring met samenwerking en onderhandelingen met externe stakeholders.
  • Ervaring in transparant, open en proactief samenwerken met de medezeggenschap.
 • Brede ervaring in de zorg of publieke domein als bestuurder of toezichthouder.
 • Toezichthoudende ervaring: vereiste.
 • Afkomstig uit de regio: geen vereiste maar in het team wordt uiteindelijk minimaal één persoon gezocht met een regionaal netwerk en ervaring in het openbaar bestuur.
 • Geslacht/diversiteit: afhankelijk van samenstelling team.
 • Voordracht centrale cliëntenraad/ondernemingsraad: nee.

Belangrijkste competenties beide functies:

 • Doorziet complexe materie, kan adviseren over toekomstige strategische keuzes en kan hiervan de consequenties doorzien voor de organisatie.
 • Blijft onder druk rustig, analytisch, inhoudelijk sterk, strategisch inzicht en overziet de grote lijnen.
 • Stevige sparringpartner van de raad van bestuur, kan kritisch doorvragen.
 • Creëert en behoudt een open, laagdrempelige en samenwerkingsgerichte omgeving en sfeer.
 • Zowel betrokken, verbindend en empathisch als ook daadkrachtig en stevig.

 
Raad van toezicht

 • Aantal leden: 6 leden. De voorzitter stelt zich naar aanleiding van de huidige situatie van de organisatie niet herkiesbaar; zijn rol wordt momenteel ingevuld door een ad interim voorzitter raad van toezicht (Richard Janssen). Twee leden zullen tevens vervroegd aftreden. Eén lid vertrekt per 010124 op reguliere basis. De twee overige leden zullen aanblijven (Anne Leemhuis en Paula Nelissen). In totaal worden er 4 leden gezocht.
 • Commissies: auditcommissie, commissie kwaliteit en veiligheid, governance en/of remuneratiecommissie.
 • Vergaderschema: De raad van toezicht vergadert tenminste 7 maal per jaar.
 • Benoemingsperiode: de leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen.

 
Bezoldiging

 • Overeenkomstig de Wet normering topinkomens of de statuten van de organisatie. Voor Zorggroep Almere is klasse V van toepassing.

 
ZORGGROEP ALMERE
 
Zorggroep Almere biedt zorg en behandeling vanuit een sterke organisatie, door medewerkers die dat met aandacht en toewijding doen. Naast persoonsgebonden hulp ondersteunen we de samenleving bij het vitaal en veerkrachtig houden van de stad. Omdat gezondheid en kwaliteit van leven niet alleen gaan over het lichamelijk of geestelijk welzijn, maar ook samenhangen met zingeving, meedoen en je goed voelen in het dagelijks leven. Dat doen we door regionaal en op buurtniveau aan netwerken deel te nemen met de gemeente, welzijnsinstellingen, ggz, woningcorporaties, onderwijs, ziekenhuis en zorgverzekeraars.
 
Missie
De inwoners van Almere voelen zich ondersteund bij de zorg voor hun gezondheid, in elke fase van het leven. Daartoe stelt Zorggroep Almere een breed en kwalitatief hoogstaand palet aan diensten beschikbaar. We gaan van 8 naar 5 kerndisciplines met speciale aandacht voor ouderen en chronisch zieken door disciplines over te dragen aan samenwerkingspartners of aan collega zorgorganisaties.
 
Strategisch beleid
Zorggroep Almere speelt proactief in op de dynamische ontwikkelingen in de gezondheidszorg en in de maatschappij. De veranderende zorgvraag, de noodzaak tot preventie en vroegsignalering, de aandacht voor gezondheid en gedrag, de arbeidsmarktproblematiek en nog ongekende technologische ontwikkelingen vragen om anders werken en slimme oplossingen. Zorggroep Almere wil een voortrekkersrol vervullen om ervoor te zorgen dat de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment en met passende deskundigheid plaatsvindt.
 
Huidige situatie
Momenteel bevindt Zorggroep Almere zich in financieel zwaar weer (onder bijzonder beheer sinds voorjaar 2023). Redenen hiervoor zijn o.a. de complexiteit van de organisatiestructuur, veel achterstallig onderhoud van vastgoed, de toenemende complexiteit en dynamiek in de externe omgeving en de problematiek op de arbeidsmarkt (personeelstekorten en veel inhuur). Er is een uitvoerig herstelplan opgesteld wat zal worden uitgevoerd.
 
Kerngegevens:

 • Aantal medewerkers/fte: 2.500 medewerkers
 • Aantal vrijwilligers: 800
 • Jaaromzet: € 180 mln.
 • Financiële resultaten: jaarrekening 2022 is nog niet gedeponeerd

Organisatiestructuur

 • Raad van toezicht: 6 leden.
 • Raad van bestuur: 2 collegiale bestuurders. De beide bestuurders zijn nevengeschikt aan elkaar en zijn gezamenlijk integraal eindverantwoordelijk voor het beleid en de resultaten binnen Zorggroep Almere.
 • De organisatorische laag onder de raad van bestuur bestaat nu nog uit acht disciplines, aangestuurd door vier directies (directeur JGZ Almere en Verloskunde, directeur Fysiotherapie en Wijkverpleging, directeur Huisartsenzorg, Huisartsenpost en Farmacie, directeur Intramurale Ouderenzorg). De stafafdelingen ICT, Vastgoed, Facilitair, Finance en Control, HR en het Bestuursbureau faciliteren het uitvoeringsproces.
 • Zorggroep Almere kent een twaalftal cliëntenraden, een centrale cliëntenraad en een ondernemingsraad, die nauw bij de beleidsbepaling en – uitvoering worden betrokken.

  
Meer informatie, waaronder het jaarverslag, is te vinden op https://www.zorggroep-almere.nl/
 
Suur & Company heeft, naast het bovenstaande specifieke deel, ook een algemeen profieldeel geformuleerd voor functies binnen de raad van toezicht met hierin kenmerken waar de moderne toezichthouder volgens ons mimimaal aan zou moeten voldoen. Lees hier verder.
 
 
PROCEDURE
 
Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.
 
Marja Suur voert de eerste gesprekken met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij de selectiecommissie geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het vervolg.
 
Het inwinnen van referenties kan onderdeel zijn van het selectie- en benoemingstraject.
 
 
CONTACT
 
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Marja Suur, partner
Annemarie Engel, PA
Chantal Fonteijn, PA
 
T: 0850 – 734 706 (Annemarie)
T: 0850 – 734 710 (Chantal)