lid raad van toezicht – financiën, bedrijfsvoering, digitalisering-ICT

HET IS NIET MEER MOGELIJK OM OP DEZE VACATURE TE REAGEREN

Isala is een groot regionaal, topklinisch ziekenhuis en traumacentrum met twee ziekenhuislocaties in Zwolle en Meppel en poliklinieken in Heerde, Kampen en Steenwijk. Bij Isala staan 7.000 medewerkers dag in dag uit klaar om de patiënten de beste zorg te bieden. Bepalende kernwaarden hierbij zijn professioneel, open & transparant, met hart & ziel, en innovatief. Bijna 700.000 mensen beschouwen Isala als hun ziekenhuis voor algemene ziekenhuiszorg. Isala kenmerkt zich als een bevlogen ziekenhuis met een sterke regionale positie, waar het creëren van toegevoegde waarde voor patiënten leidend is in de dagelijkse werkzaamheden van iedereen die binnen Isala werkt.
 
Bijzonderheden Isala

 • Naast basiszorg verleent Isala topklinische zorg met een aantal hooggespecialiseerde functies. Om het niveau van deze zorg zo hoog mogelijk te houden, wordt voortdurend toegepast wetenschappelijk onderzoek gedaan. Isala is daarnaast traumacentrum voor Zwolle en omstreken en heeft een gespecialiseerde IC-functie voor pasgeborenen.
 • Isala heeft recentelijk haar strategie opnieuw vastgesteld. Isala zet in op een versnelling bij het vormgeven aan passende zorg, conform het Integraal Zorg Akkoord (IZA), in nauwe samenwerking met de ketenpartners in de regio.
 • Isala loopt voorop met het organiseren van zorgketens of zorg rondom patiëntgroepen, waarbij een multidisciplinair team (met input vanuit cure en care) integraal verantwoordelijk is voor de kwaliteit in de zorgketen. Op deze wijze geeft Isala invulling aan het realiseren van zoveel mogelijk patiëntwaarde.
 • Isala is een mProve-ziekenhuis: een combinatie van zeven vooroplopende ziekenhuizen die elkaar gevonden hebben in hun streven om de zorg op een innovatieve manier te verbeteren.
 • Isala zet maximaal in op het (door)ontwikkelen van nieuwe processen waarmee continue kwaliteitsverbetering wordt nagestreefd. Hierbij worden de principes van Lean verbonden met waardegedreven zorg.
 • Isala investeert in duurzaamheid en legt daarbij tevens de focus op preventie en het betaalhaar houden van zorg.
 • Om steeds meer zorg op afstand mogelijk te maken richt Isala zich op connected care, zoals b.v. telemonitoring waarbij de herstellende patiënt via een app of speciale meetapparatuur op afstand begeleiding ontvangt of een app waarbij de patiënt tips krijgt ter voorbereiding op een behandeling of bij herstel van een operatie. Door in te zetten op digitale technologie en connected care draagt Isala bij aan nog betere zorg voor de patiënten en wordt tegelijkertijd de schaarste aan personeel bij de toenemende zorgvraag verminderd.
 • Isala heeft een gezonde financiële huishouding. In 2021 realiseerde Isala een totale groepsomzet van ca. € 825 miljoen. Voor dit jaar verwacht het ziekenhuis een gematigde omzetgroei en een positief financieel resultaat. Naar verwachting zijn er voldoende mogelijkheden om de komende jaren te investeren in zorg en innovatie.

 
Organisatiestructuur

 • De raad van toezicht bestaat momenteel uit zes leden.
 • De raad van bestuur (het Bestuursteam) bestaat uit vier leden: de voorzitter/CEO (vacature, opvolging van Rob Dillmann), CMO Ina Kuper, CFO Roel Venema en COO Roos Leber. De leden van het Bestuursteam zijn gezamenlijk integraal eindverantwoordelijk voor het beleid en de resultaten binnen Isala.
 • De specialisten van Isala zijn verenigd in de Vereniging de Medische Staf (VMS) van Isala. De Vereniging de Medische Staf wordt vertegenwoordigd door een Stafbestuur, bestaande uit de bestuursleden van het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) en de Vereniging voor Medisch Specialisten in Dienstverband (VMSD-I).
 • Binnen Isala hebben verpleegkundigen een belangrijke rol in de ontwikkeling van het zorgbeleid, zij zijn in hoge mate medebepalend voor de kwaliteit van de zorg en de tevredenheid van de patiënt. De Verpleegkundige adviesraad (VAR) vertegenwoordigt de verpleegkundigen en is van essentieel belang. De VAR neemt deel aan overleg op alle organisatieniveaus.
 • De zorg is georganiseerd in ca. 30 RVE’s. Per RVE is er een RVE bestuur, met duaal management van de RVE manager en de medisch manager. De RVE managers vormen een sterk samenwerkend team. Zij dragen als team mede de verantwoordelijkheid voor de gehele organisatie.
 • De managers van de verschillende stafdiensten maken deel uit van de Concernstaf.
 • Het Bestuursteam trekt intensief samen op met alle gremia binnen Isala. Zowel het Stafbestuur en het RVE-management als de Concernstaf en de VAR, CR en OR voeren regelmatig overleg met het Bestuursteam en worden nauw betrokken bij beleid en uitvoering.

 
Meer informatie is te vinden op www.isala.nl

Functieomschrijving

De raad van toezicht rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid:

 • het zorgdragen voor een goed functionerende raad van bestuur door vaststelling van de omvang en samenstelling van de raad van bestuur en door benoeming, beoordeling, schorsing en ontslag, het verlenen van décharge, het vaststellen van een maatschappelijk passende beloning, de contractduur, de rechtspositie en de andere arbeidsvoorwaarden van de individuele leden van de raad van bestuur;
 • het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht door benoeming, beoordeling en ontslag van (leden van) de raad van toezicht, het verlenen van décharge en het vaststellen van de honorering;
 • het functioneren als adviseur en klankbord voor de raad van bestuur;
 • het houden van integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken in de instelling;
 • het goedkeuren van strategische beslissingen en de in de statuten genoemde besluiten van de raad van bestuur.

 
Specifieke kenmerken raad van toezicht

 • De raad van toezicht bestaat momenteel uit zes leden, inclusief de voorzitter. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen.
 • De (meerderheid van de) leden beschikken over voor Isala relevante kennis en ervaring in de zorg. Enkele leden beschikken niet zozeer over zorgervaring maar bezitten essentiële specialistische expertise passend binnen de strategische ontwikkelagenda van Isala.
 • In de samenstelling van de raad van toezicht wordt rekening gehouden met een spreiding van de maatschappelijke achtergronden, deskundigheid en specifieke disciplines, zoals zorginhoudelijke, financieel-economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden. Gezamenlijk vormen zij een complementair team qua kennis, achtergrond en ervaring.
 • Om verscheidenheid in denken te realiseren en kritisch te kunnen opereren, heeft de raad van toezicht aandacht voor diversiteit in de samenstelling naar geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, leeftijd, regionale binding en rol in het team.
 • Ter ondersteuning bij zijn toezicht heeft de raad van toezicht drie commissies: de Remuneratiecommissie, de Auditcommissie en de Commissie Zorg.
 • De raad van toezicht vergadert zes tot zeven keer per jaar met het Bestuursteam. Vaste agendapunten zijn: kwaliteit en patiëntveiligheid, de maandcijfers, het financieel (meerjaren)beleid en het lopende ziekenhuisbedrijf. Daarnaast staan onderwerpen als het strategisch beleid en de samenwerking met andere ziekenhuizen regelmatig op de agenda. De raad van toezicht werkt op een prettige wijze samen met de medezeggenschap en heeft twee keer per jaar overleg met de OR, de CR, de VAR en het Stafbestuur.
 • Hierbij is tevens van belang dat een van de leden van de raad van toezicht wordt benoemd op voordracht van de CR.
 • Belangrijke strategische thema’s waaraan de raad van toezicht de komende tijd vanuit zijn rol aandacht zal besteden zijn o.a.:
  • De positionering van Isala als betrouwbare spil in (regionale) samenwerkingsverbanden en als koploper op het gebied van slim georganiseerde en duurzame zorg met hoge patiëntwaarde, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden van connected care en digitale zorgtechnologie.
  • Actief met elkaar verbinden van medisch, paramedisch en verpleegkundig onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg in de dagelijkse praktijk (trias academica).
  • De gelijkgerichte samenwerkingsrelatie van het Bestuursteam met het Stafbestuur als ook met de VAR.
  • Realiseren van zorginhoudelijke vernieuwing en verbeteringen, door implementatie van bewezen technologische innovaties als ook innovaties op organisatorisch gebied.
  • De borging van de continuïteit van zorg, o.a. door het zorgen voor personele continuïteit met het oog op de toenemende arbeidsmarktkrapte en door Isala te profileren als aantrekkelijke werkgever.
  • Ervoor zorgdragen dat Isala financieel op orde blijft.
 • De raad van toezicht heeft een goede samenwerkingsrelatie opgebouwd met het Bestuursteam waarbij het Bestuursteam het voorgenomen beleid deelt en beide gremia samen toegroeien naar besluitvorming, met gepaste afstand vanuit de raad van toezicht. Deze samenwerking typeert zich als strategisch partnerschap.

 
Er zijn momenteel een tweetal vacatures binnen de raad van toezicht. De hieronder weergegeven specifieke profielen vormen het uitgangspunt bij de werving- en selectieprocedure. Bij voorkeur is minimaal één van beide toekomstige leden van de raad van toezicht afkomstig uit de regio waar Isala actief is.
 
Functie-eisen nieuw lid raad van toezicht

 • Aandachtsgebieden: financiën, bedrijfsvoering, digitalisering/ICT
 • Commissie: beoogd lid van de Auditcommissie
 • Benoeming per: maart 2023

 • Professionele ervaring:
  • brede ervaring op directie- of eindverantwoordelijk bestuursniveau in een grote organisatie in een dynamisch werkveld;
  • kennis van en ervaring met complexe financieringsvraagstukken, treasury en fiscaliteit en heldere opvattingen over risicomanagement en ‘control’ van een grote ziekenhuisorganisatie;
  • inzicht in het strategisch belang van digitalisering en ICT in relatie tot zorgverleningsprocessen;
  • strategisch ingesteld met oog voor (inhoudelijke) kansen en ontwikkelingen voor Isala;
  • staat er voor open om de medezeggenschap te betrekken bij beleid en uitvoering en ziet en herkent de toegevoegde waarde van de medezeggenschap hierbij.
 • Ervaring zorg: ja, bij voorkeur in de cure
 • Bestuurlijke ervaring: bij voorkeur
 • Toezichthoudende ervaring: geen vereiste, wel een pre

 
Functie-eisen nieuw lid raad van toezicht

 • Aandachtsgebied: zorg en zorginnovatie
 • Commissie: beoogd lid van de Commissie Zorg
 • Benoeming: uiterlijk sept 2023

 

 • Professionele ervaring:
  • brede kennis van en ervaring in de zorg, meer specifiek kennis van strategische vraagstukken die in de zorg in het algemeen en ziekenhuizen in het bijzonder spelen;
  • relevante ervaring op het gebied van (zorg)innovatie en het invoeren van slim georganiseerde en duurzame zorg met hoge patiëntwaarde, heeft tevens affiniteit met en/of kennis van ICT;
  • kennis van en bij voorkeur ervaring met het implementeren en doorontwikkelen van methoden van connected care;
  • fungeert als kritisch klankbord op het gebied van zorginnovatie;
  • staat er voor open om de medezeggenschap te betrekken bij beleid en uitvoering en ziet en herkent de toegevoegde waarde van de medezeggenschap hierbij.
 • Ervaring zorg: bij voorkeur afkomstig uit of bekend met de care of cure sector, specifieke ervaring met complexe keten- en netwerkrelaties is een pre.
 • Bestuurlijke ervaring: bij voorkeur.
 • Toezichthoudende ervaring: geen vereiste, wel een pre.

 
Competenties en persoonskenmerken (geldt voor alle leden van raad van toezicht)

 • stevige persoonlijkheid, positief kritisch vanuit een respectvolle attitude, evenwichtig, beschouwend en standvastig;
 • weet met informatie ‘op afstand’ snel overzicht en inzicht te krijgen m.b.t. essentiële en strategische aspecten van het functioneren van de organisatie en kan op basis hiervan evenwichtig oordelen;
 • teamplayer, sterk relatie- en samenwerkingsgericht;
 • doortastend en proactief, neemt zelf initiatief, entameert onderwerpen en daagt uit door vanuit (verschillende) invalshoeken te reflecteren op opgaven en dilemma’s;
 • communiceert gemakkelijk op alle niveaus, is gemakkelijk benaderbaar, heeft oog voor en kan zich inleven in (de belangen van) de cliënten, verwanten en medewerkers;
 • inzicht in het veld van stakeholders (zorginhoudelijk, maatschappelijk, financieel en politiek);
 • beschikt over relevante netwerken, zowel beroepsmatig, landelijk als regionaal;
 • in staat tot zelfreflectie en in staat om de eigen bijdrage als toezichthouder kritisch te beoordelen en op basis daarvan zijn/haar bijdrage bij te stellen;
 • onafhankelijkheid, geen (schijn van) onverenigbare belangen, posities of relaties;
 • voldoende beschikbare tijd voor inzet en commitment voor taken als rvt-lid.

 
Honorering
De leden van de raad van toezicht ontvangen op jaarbasis een vergoeding overeenkomstig de Wet Normering Topinkomens.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.
 
Marja Suur van Suur & Company voert de eerste gesprekken met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij de selectiecommissie geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het vervolg. Er zullen 2 of 3 selectiegesprekken zijn met de selectiecommissie en kennismakingsgesprekken met andere gremia. 
 
Onderdeel van het selectietraject is het inwinnen van referenties.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Marja Suur, Partner
Annemarie Engel, Project Assistant
Chantal Fonteijn, Project Assistant
 
T: 0850 – 734 706