RadiotherapiegroepSolliciteer

lid raad van toezicht – bedrijfsvoering

Radiotherapiegroep (RTG) is een zelfstandig bestralingsinstituut met locaties in Deventer, Arnhem, Ede en Apeldoorn. RTG behandelt patiënten volgens de meest recente inzichten met behulp van ioniserende straling, zowel uitwendig (teletherapie) als inwendig (brachytherapie). RTG heeft moderne apparatuur die de tumor lokaliseert en de bestralingsbehandeling voorbereidt, uitvoert en verifieert. Alle gegevens zijn digitaal beschikbaar en hierdoor vanaf diverse werkplekken te benaderen.
 
RTG staat voor de beste zorg in een veilige en gastvrije omgeving. Het bewaken en verbeteren van kwaliteit, veiligheid en service zijn vanzelfsprekend onderdelen van het dagelijkse werk. Om het kwaliteitsniveau op peil te houden wordt er veel geïnvesteerd in opleiding en bij- en nascholing van alle medewerkers. RTG werkt nauw samen met de verwijzende ziekenhuizen in de regio. Daarnaast onderhoudt het instituut partnerships met universiteiten, wetenschappelijke partners en de industrie.
 
RTG kenmerkt zich door een gezonde financiële huishouding. Voor 2023 is een totale omzet begroot van ca. € 37 miljoen. Voor het huidige jaar en toekomstige jaren verwacht de organisatie positieve financiële resultaten te boeken en het weerstandsvermogen op peil te houden. Er zijn voldoende mogelijkheden om te investeren in zorginnovatie en uitvoering te geven aan diverse investeringsprogramma’s.
 
Beleid
De organisatie speelt proactief in op de dynamiek in de externe omgeving, zoals de verwachte sterk toenemende vraag naar radiotherapeutische behandelingen en tegelijkertijd de krapte op de arbeidsmarkt en de stijging van personele en overige kosten.
 
De focus in het huidig beleid en de nog vast te stellen nieuwe strategie voor 2024-2026 ligt o.a. op:

 • Het maken van keuzes in (en/of van de verdeling binnen) het zorgportfolio van RTG. De keuzes worden gemaakt vanuit waardegedreven zorg en vanuit gepersonaliseerde zorg.
 • Verder verstevigen van de samenwerking in het netwerk in de regio.
 • Innovatie en optimalisatie van o.a. planningstechnieken, bestralingstechnieken, intekentechnieken en adaptive workflows in multisdisciplinaire teams. Tevens implementeren van machine learning technieken i.s.m. de industrie.
 • Optimaal benutten van de mogelijkheden van informatisering en automatisering en investeren in (informatie)veiligheid.
 • Doorontwikkelen van datamanagement en het dashboard, met als doel de beschikbaarheid van relevante, betrouwbare en tijdige managementinformatie en evaluaties op projecten etc.
 • Verder aanscherpen van het strategisch personeelsbeleid/strategische personeelsplanning in combinatie met een onderscheidende arbeidsmarktcommunicatie en profilering van RTG richting patiënt en verwijzers.
 • Invulling geven aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid en opstellen van een concreet duurzaamheidsplan. 

Organisatiestructuur
RTG heeft een eenhoofdige raad van bestuur. De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor het besturen van RTG en is daarbij verantwoordelijk voor de realisatie van de (statutaire) doelstellingen, strategie en beleid van de organisatie alsmede de daaruit voorvloeiende kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening en resultaatontwikkeling.
 
Momenteel wordt de positie van de bestuurder ingevuld door een interim bestuurder met een nadrukkelijke opdracht om rust, stabiliteit en eenheid te brengen en verbinding binnen de organisatie, het netwerk en de ketenpartners te versterken en te borgen.
 
In samenspraak met het MT wordt momenteel onderzocht of RTG kan over gaan naar een decentrale integrale aansturing van de locaties, waarbij de hoofden binnen de eigen portefeuille meer bevoegdheden krijgen. Nadrukkelijk wordt hierbij aandacht gegeven aan de verbinding en afstemming tussen de verschillende locaties. Doel hierbij is een slagvaardige organisatiestructuur met korte lijnen en met bevoegdheden en verantwoordelijkheden zo dicht mogelijk bij het primaire proces.
 
De medezeggenschapsorganen (CR en OR) stellen zich proactief op, worden tijdig meegenomen bij beleidsontwikkelingen en brengen gevraagd en ongevraagd advies uit aan de bestuurder, aan de medisch fysische staf en aan het MT.
 
Meer informatie is te vinden op https://www.radiotherapiegroep.nl/

RAAD VAN TOEZICHT
 
De raad van toezicht houdt als intern orgaan onafhankelijk en integraal toezicht op de realisatie van de maatschappelijke missie en strategie van RTG, zijn daartoe vastgestelde doelstellingen, de besturing van de organisatie, het beleid en het beheer van het bestuur. Daarbij ziet de raad erop toe dat RTG de juiste toekomstbestendige keuzes maakt waarbij de positie van de patiënt centraal staat en alle in aanmerking komende belangen zorgvuldig en evenwichtig zijn afgewogen. Daarnaast staat de raad van toezicht de bestuurder met raad terzijde en oefent de raad van toezicht een aantal specifieke bevoegdheden uit.
 
De raad van toezicht houdt toezicht op:

 • de realisatie van de doelstellingen van RTG;
 • de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de organisatie;
 • de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
 • de financiële verslaglegging;
 • de naleving van wet- en regelgeving.

 
Specifieke taken van de raad van toezicht zijn:

 • het zorgdragen voor een goed functionerende raad van bestuur door benoeming, beoordeling en zo nodig ontslag van leden van de raad van bestuur;
 • het overeenkomstig de statuten al dan niet goedkeuren van belangrijke besluiten van de raad van bestuur.

 
Algemeen profiel raad van toezicht
De raad van toezicht bestaat uit vijf leden, incl. de voorzitter. De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De raad is onafhankelijk en autonoom. Met de raad van bestuur is er over en weer een goede samenwerking met respect voor ieders positie en verantwoordelijkheid.
 
De raad van toezicht beschikt over een waaier aan competenties, kennis en ervaring. De samenstelling is divers. De leden hebben een verschillende achtergrond, sexe, leeftijd, kennis en kunde. Een deel van de leden heeft (eindverantwoordelijke) bestuurlijke ervaring. Ten minste twee leden hebben kennis van en ervaring op een eindverantwoordelijke positie in de zorg. Een deel van de leden is bij voorkeur werkzaam of woonachtig in het verzorgingsgebied, echter op kwalitatieve gronden kan hiervan afgeweken worden. Een meerderheid van de leden vervult een actieve functie/rol in de samenleving. De samenstelling is niet statisch maar beweegt met de ontwikkeling van de organisatie en/of maatschappij.
 
De raad van toezicht werkt met drie commissies: auditcommissie, commissie kwaliteit en veiligheid en de governancecommissie.
 
De leden van de raad van toezicht zijn benoemd voor vier jaar met eventueel een verlenging van nog eens vier jaar. Benoeming geschiedt door de raad van toezicht. De cliëntenraad doet een bindende voordracht voor één lid. De ondernemingsraad en de bestuurder hebben adviesrecht ten aanzien van de benoeming van de leden van de raad van toezicht. De Governancecode Zorg geldt als leidraad.
 
Voor alle leden geldt dat zij beschikken over:

 • een generalistische kijk;
 • strategisch denkvermogen;
 • reflectief vermogen;
 • betrokkenheid met voldoende distantie;
 • een kritische blik;
 • integriteit en onafhankelijkheid;
 • goede contactuele vaardigheden.

 De leden van de raad van toezicht hebben:

 • affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de stichting en de daarmee verbonden instelling(en);
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen om de raad van bestuur met advies en als klankbord terzijde te staan;
 • het vermogen om het beleid van RTG en de daarmee verbonden instelling(en) alsmede het functioneren van de raad van bestuur te toetsen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als RTG en de daarmee verbonden instelling(en) stellen;
 • het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de raad van bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 • voldoende beschikbaarheid. 

De raad van toezicht oefent zijn taken uit als een eenheid. Hoewel elk lid zijn eigen deskundigheid heeft, is de raad van toezicht als geheel en elk afzonderlijk lid individueel, verantwoordelijk voor het uitgeoefende toezicht. Alle leden zijn in staat om hun integrale toezichthoudende rol te vervullen. Daarnaast heeft een aantal leden een expliciete portefeuille:

 • voorzitter: kennis van en ervaring met bestuurlijke processen;
 • portefeuille: kwaliteit en veiligheid;
 • portefeuille: financiën en bedrijfsvoering;
 • portefeuille: organisatie- en cultuurontwikkeling. 

Belangrijke strategische thema’s waaraan de raad van toezicht de komende tijd vanuit zijn rol aandacht zal besteden zijn o.a.:

 • De maatschappelijke ontwikkelingen en de vaststelling van het toekomstig strategisch beleid.
 • Implementeren en borgen van de herijkte besturings- en managementstructuur.
 • De borging van de continuïteit van zorg, o.a. door het zorgen voor personele continuïteit met het oog op de toenemende arbeidsmarktkrapte en door RTG te profileren als aantrekkelijke werkgever.
 • De borging van de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening.
 • Ervoor zorgdragen dat RTG financieel op orde blijft, met de focus op meer efficiency en waarde toevoegende activiteiten.

Conform het rooster van aftreden ontstaat op korte termijn een vacature voor een lid raad van toezicht. Het hieronder weergegeven specifieke profiel vormt het uitgangspunt bij de werving- en selectieprocedure.

Functieomschrijving

Functie-eisen nieuw lid raad van toezicht

 • Portefeuille/Aandachtsgebied: financiën en bedrijfsvoering
 • Commissie: beoogd voorzitter van de auditcommissie
 • Professionele ervaring:
  • ervaring op directie- of managementniveau met verregaande verantwoordelijkheid met een financiële portefeuille in het bedrijfsleven (b.v. accountancy, consultancy) of in een complexe zorgorganisatie of maatschappelijke dienstverleningsorganisatie;
  • ruime kennis en kunde op het terrein van bedrijfsstrategie en bedrijfsvoering, met name op het gebied van financiën, fungeert als financieel klankbord voor de bestuurder en het MT;
  • kennis van en ervaring met complexe financieringsvraagstukken, treasury en governance, bij voorkeur kennis van zorgfinanciering of in staat zich dit snel eigen te maken;
  • heldere opvattingen over risicomanagement en ‘control’ in relatie tot de maatschappelijke opdracht van RTG;
  • ondernemend ingesteld met oog voor innovatie en voor kansen en ontwikkelingen voor RTG.
 • Ervaring zorg: kan een pre zijn, maar is geen vereiste, wel affiniteit met het werkveld van RTG.
 • Bestuurlijke ervaring: geen vereiste.
 • Toezichthoudende ervaring: geen vereiste, wel een pre.
 • Regio: bekendheid met of afkomstig uit de regio waarin RTG actief is vormt een pre.
 • Samenstelling: De raad van toezicht hecht aan inclusiviteit en wil nadrukkelijk de diversiteit van de raad van toezicht vergroten. Onder meer wat betreft gender, leeftijd en etnisch-culturele achtergrond.

 
Daarnaast zijn de volgende kwalificaties van toepassing voor ieder lid van de raad van toezicht

 • Weet met informatie ‘op afstand’ snel overzicht en inzicht te krijgen m.b.t. essentiële en strategische aspecten van het functioneren van RTG en kan op basis hiervan evenwichtig oordelen. 
 • Wacht niet af, neemt zelf initiatief en entameert onderwerpen en invalshoeken.
 • Teamplayer, sterk relatiegericht, goed ontwikkelde interpersoonlijke sensitiviteit, heeft oog voor en kan zich inleven in (de belangen van) de patiënt en de medewerker.
 • Vertrouwenwekkend, integer en standvastig.
 • Staat open voor kritische (zelf)reflectie vanuit het besef dat er geen toezicht op de toezichthouders wordt uitgeoefend.
 • Onderkent het nuanceverschil tussen de rol van toezichthouder en werkgever en de rol van guide en klankbord van de raad van bestuur.
 • Stelt zich flexibel op en is bereid om voldoende tijd te investeren in de functie.

Bezoldiging
De bezoldiging is conform de richtlijnen van de NVTZ en voldoet aan de normstelling van de Wet Normering Topinkomens.

Procedure

Solliciteren kan via https://suurcompany.nl/. U kunt tot 24 maart op deze vacature reageren.
 
Frank ten Oever van Suur & Company voert de eerste gesprekken met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij de selectiecommissie geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het vervolg. Er zullen 2 of 3 selectiegesprekken zijn met de selectiecommissie en kennismakingsgesprekken met andere gremia.
 
De uiteindelijke benoeming geschiedt door de raad van toezicht.
 
Van eindkandidaten wordt verwacht dat zij referenties overleggen

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Frank ten Oever, Partner
Monica van der Ven, Project Assistant
Stephanie van Houtert, Project Assistant
 
T: 0850 – 734 702