KoraalSolliciteer

lid raad van toezicht

Koraal is een organisatie voor gespecialiseerd onderwijs, jeugdhulp en langdurige ondersteuning in Noord-Brabant en Limburg. Door de krachtenbundeling van de verschillende onderdelen binnen Koraal is er meer kennis, expertise en veranderkracht in huis om de grote maatschappelijke uitdagingen van kwetsbare mensen in een veranderende samenleving aan te kunnen en te zorgen voor een breed ondersteuningsaanbod dat gericht is op inclusie en participatie in onze maatschappij. Koraal is op zoek naar een lid raad van toezicht.
 
LID RAAD VAN TOEZICHT – KORAAL
Aandachtsgebied Financiën en Bedrijfsvoering
 
Functie-eisen

 • Portefeuille/Aandachtsgebied: financiën en bedrijfsvoering.
 • Commissie: lid van de financiële commissie.
 • Professionele ervaring
  • Stevige financieel-economische expertise.
  • Bij voorkeur kennis van strategisch vastgoedbeleid.
 • Bij voorkeur ervaring in de zorg, in de care (ouderenzorg, GGz) of publieke domein
 • Ervaring als bestuurder of directeur bedrijfsvoering van een grote (zorg)organisatie. 
 • Toezichthoudende ervaring is geen vereiste (wel voorkeur).
 • Bij voorkeur binding met de regio’s Noord-Brabant en/of Limburg.
 • Geslacht/diversiteit: geen voorkeur man of vrouw, bij voorkeur (geen vereiste) met een diverse culturele achtergrond.

 
Belangrijkste competenties:

 • Is in staat om vanuit toezichthoudend perspectief zich analytisch en constructief op te stellen en de consistentie van de besturing te kunnen beoordelen.
 • Heeft het vermogen zich op te stellen als klankbord voor het bestuur met inachtneming van de verschillen en verantwoordelijkheden.
 • Werkt vanuit vertrouwen en met het oog op de doelstelling van Koraal waarbij de formele positie in beginsel ondergeschikt is. In teamgeest omgaan met dualiteit.
 • Stevige en kritische gesprekspartner, met name op het gebied van bedrijfsvoeringsprocessen.
 • Langetermijn visie
 • Empathisch en nieuwsgierig

 
Raad van toezicht

 • Aantal leden: 7 leden inclusief de voorzitter.
 • Commissies: financiële commissie, commissie kwaliteit, veiligheid en vitaliteit en een governance en remuneratie commissie.
 • Vergaderschema: De raad van toezicht vergadert tenminste 5 maal per jaar, auditcommissie 5 maal, 3 maal een werkbezoek, 2 maal gesprek met medezeggenschap (met een delegatie), 2 maal scholingsdag/evaluatie en 1 maal per jaar een diner met de CR en raad van bestuur. Vergaderingen kunnen geclusterd zijn.
 • Benoemingsperiode: de leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen.
 • De raad van toezicht ondersteunt de organisatie bij de maatschappelijke opdracht en de strategie, hecht aan waardegedreven toezicht, gaat uit van vertrouwen en zoekt de dialoog en verbinding. De raad is open en transparant en hecht aan reflectie en lerend vermogen. Daarnaast is de raad van toezicht als klankbord voor het bestuur ook betrokken bij onder andere het doorvoeren van vernieuwingen.

 
Bezoldiging

KORAAL
 
Visie van Koraal
Samen op eigen kracht! Koraal gelooft dat zij samen meer bereiken dan alleen. Samen met hun persoonlijke omgeving begeleiden zij cliënten en leerlingen. Samen met collega-instellingen richten zij de beste multidisciplinaire ondersteuning in voor onze cliënten en leerlingen. En samen met collega’s en beleidsmakers brengen ze hun vakgebied een stukje verder. Door samen te werken, begeleiden zij de hele ondersteuningsvraag van een cliënt, leerling en zijn omgeving. Met als doel cliënt en leerling in staat te stellen regie te voeren over zijn eigen leven.
 
Ambitie 
De ambitie van Koraal is van betekenis zijn voor mensen om hen te helpen groeien door het inzetten van onze specialistische expertise in (de combinatie van) zorg en onderwijs. Dat is wat Koraal drijft.
Inhoud centraal. Samenwerken vanuit dialoog en verbinding, inbrengen van kennis over ‘wat werkt’, werken met compassie. Vanuit de basishouding dat we er voor jou willen zijn. Dat is wat Koraal doet.
Dit maakt Koraal de aantrekkelijke aanbieder op het gebied van speciaal onderwijs, specialistische jeugdhulp voor jeugdigen en hun ouders met een cognitieve en/of adaptieve beperking en personen met een verstandelijke beperking en/of lichamelijke beperkingen in Brabant en Limburg, soms zelfs landelijk. Dat is wie Koraal is.
Koraal is trots op wie ze zijn en wat ze bereiken. En is erop gericht om kwaliteit, kennis, relevantie, bereik en effect verder te vergroten. Dat is wat Koraal wil.
 
Uitdaging
Wat Koraal uitdaagt is de grote toename van kwetsbare cliënten in de maatschappij en onvoldoende medewerkers om de zorg, onderwijs en arbeidsparticipatie op de huidige manier te kunnen blijven bieden. Deze veranderingen, biedt Koraal kansen om hun dienstverlening en werkgeverschap verder te verbeteren. Uit de samenleving komen momenteel meer én andere ondersteuningsvragen in relatie tot de veranderende maatschappelijke verwachtingen én ontwikkelingen. Tevens zal er vaker gekeken moeten worden wat werkt wel en wat niet, dan komt daar nog bij de huidige arbeidsmarkt problematiek die ervoor zorgt om nu bewust te kiezen voor een integrale strategie vanuit een inhoudelijk perspectief. Dit is dé maatschappelijke opdracht waar Koraal een brede integrale bijdrage aan wil leveren. Om deze te realiseren zijn een aantal actielijnen benoemd die de komende jaren richting geven aan de doelen en acties van Koraal. Deze zijn onder meer uitgewerkt in de ‘Integrale Strategie Koraal 2022-2027’.
 
Besturingsfilosofie, de uitgangspunten zijn:

 • Ondersteuning, onderwijs, arbeidsparticipatie en zorg dicht bij de cliënt/leerling te organiseren is het uitgangspunt voor alle activiteiten van Koraal. Op onderdelen waar expertise of efficiency van meerwaarde is, organiseren we zaken centraal.
 • Het management is integraal verantwoordelijk en aanspreekbaar op afgesproken resultaten.
 • De verantwoordelijkheden liggen zo laag mogelijk in de organisatie. Leiderschap is dienend, de transformatie van de zorg, speciaal onderwijs, arbeidsparticipatie vraagt nadrukkelijk om hostmanship, ondernemingsgeest en innovatie.
 • Er wordt gemanaged en georganiseerd op basis van de kernwaarden: passie, inclusie, expertise en samen.
 • Waar mogelijk worden belanghebbenden betrokken in de advisering.
 • De organisatie is wendbaar en flexibel, adaptief en ondernemend en hanteert digitaal als katalysator.

Medezeggenschap
De meningen van cliënten, hun verwanten en/of vertegenwoordigers zijn voor Koraal erg belangrijk. Het nieuwe participerende medezeggenschapsmodel voor medewerkers houdt in dat besluiten tot stand komen op basis van input en feedback uit alle geledingen van de organisatie. En waarbij alle medewerkers samen bepalen hoe zij uiteindelijk komen bij de stip die Koraal op de horizon heeft gezet.
 
Kerngegevens:

 • Aantal medewerkers/fte: ruim 3.900 (3.167 fte)
 • Aantal vrijwilligers: 300     
 • Jaaromzet: € 308 mln., gezonde financiële uitgangspositie

Organisatiestructuur

 • Raad van toezicht: 7 leden.
 • Raad van bestuur: 2 leden, voorzitter en lid raad van bestuur (collegiaal bestuur).
 • Directieteam: 6 regiodirecteuren, directeur Interne Dienstverlening, Bestuursbureau.
 • College geneesheer-directeuren.
 • Medezeggenschap: CCR, MZ Centraal en MZ Onderwijs

 
RAAD VAN TOEZICHT | 2023
 

 • Governancecode Zorg 2022 (https://www.governancecodezorg.nl/)
  • Iedere zorginstelling leeft de Governancecode Zorg 2022 na. Daarnaast staan de taken en bevoegdheden beschreven in de statuten en reglementen van de organisatie.
 • Rollen raad van toezicht
  • Toezichtfunctie: integraal toezichthouden houden op de doelstellingen van de organisatie, het beleid van de raad van bestuur en algemene gang van zaken. De raad van toezicht heeft dit beschreven in de toezichtvisie.
  • Adviesfunctie: bijstaan van de raad van bestuur met advies, optreden als sparringpartner
  • Werkgeversfunctie: werkgever van de raad van bestuur en draagt zorg dat de raad van bestuur evenwichtig is samengesteld is en blijft. Benoemt, schorst en ontslaat leden raad van bestuur
 • Samenstelling raad van toezicht
  • Evenwichtige samenstelling qua geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, leeftijd, regionale binding, rol in het team, ervaring met gezondheidszorg.
 • Diversiteit
  • Diversiteit wordt als een groot goed beschouwd. Niet alleen diversiteit in geslacht, mobiliteit, identiteit of leeftijd, maar ook in ervaring en persoonlijkheid.
 • Medezeggenschapsorganen/professionals
  • Medezeggenschap van cliënten en medewerkers en advisering en beïnvloeding door professionals is van groot belang voor de koersbepaling van de organisatie, het bewaken van de maatschappelijke doelstelling en het delen van waarden en normen. De raad van toezicht maakt met de raad van bestuur afspraken over de wijze van omgang met de medezeggenschapsorganen en professionals.
  • De communicatie met deze organen is transparant, open en proactief.
  • De cliëntenraad heeft op basis van de Wmcz het recht om een persoon voor te dragen ter benoeming van de raad van toezicht. De OR (Mz) heeft adviesrecht op elke benoeming van een lid raad van toezicht. Leden die worden benoemd op bindende voordracht moeten voldoen aan de kwaliteitseisen en de vastgestelde profielschets en onafhankelijk van de voorgedragen partij kunnen functioneren. Dit kan anders zijn geregeld in de statuten.
 • Belangenverstrengeling
  • Is geen lid van een andere instelling die binnen het verzorgingsgebied van de instelling geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht; dit geldt ook voor de partner/levensgezel, (pleeg)kind of aanverwant tot in de tweede graad.
  • Is geen werknemer geweest, in de periode drie jaar voorafgaand aan het lidmaatschap, en heeft krachtens een overeenkomst van opdracht geen werkzaamheden verricht voor de instelling.
  • Is geen lid geweest van de dagelijkse leiding, in de periode van drie jaar voorafgaand aan het lidmaatschap.
  • Heeft geen zakelijke relatie onderhouden met de instelling die de onafhankelijkheid van het lid in gevaar brengt.
 • In het bijzonder toezien op
  • De continuïteit en realisatie van doelstellingen van de organisatie. De strategie en risico’s verbonden aan de activiteiten van de organisatie. De naleving van wet- en regelgeving.
  • De borging van de hoge kwaliteit en veiligheid van de zorg en de daarvoor nodige innovatie en zorgvernieuwing.
  • De verhouding met belanghebbenden zoals cliënten en werknemers en de wijze waarop de instelling invulling geeft aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.
  • Verder verstevigen van verbindingen met samenwerkingspartners in de zorgnetwerken.
  • Verstevigen van de positie van de organisatie als aantrekkelijke werkgever alsmede een proactieve arbeidsmarktbenadering gericht op het binden en boeien van (potentiële) medewerkers.
  • De verdere ontwikkeling van de digitalisering van de zorg. Focus op duurzaamheid.
  • De financiële verantwoording en sturing, met de focus op optimalisatie van capaciteit- en procesmanagement. De ontwikkeling van plannen voor het vastgoedbestand in aansluiting op de veranderende zorgvraag.
 • Algemene functie-eisen raad van toezicht
  • Betrokkenheid en affiniteit met de dienstverlening, ambitie, strategie en visie van de organisatie.
  • Beschikking over een actief bestuurlijk netwerk op strategisch niveau, maatschappelijk actief. Inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen.
  • Vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over de door de raad van bestuur voorgelegde aangelegenheden om het organisatiebeleid te kunnen toetsen.
  • Onafhankelijkheid en kritisch vermogen t.o.v. elkaar en t.o.v. de raad van bestuur. Inhoud kunnen geven aan de klankbordfunctie met de raad van bestuur.
  • Vermogen om op de juiste afstand van de raad van bestuur de specifieke deskundigheid in te zetten en om vragenderwijs de grote lijn en het eventueel ontbrekende zichtbaar te maken.
  • Bereidheid alle vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden.
  • Voldoende tijd ter beschikking te willen en kunnen stellen voor de vervulling van de directe toezichtstaak. Tevens beschikbaar zijn voor consultaties, werkbezoeken en overleg, zo nodig ook op korte termijn.
 • Kwalificaties voor ieder lid van de raad van toezicht
  • Weet met informatie ‘op afstand’ snel overzicht en inzicht te krijgen m.b.t. essentiële en strategische aspecten van het functioneren van de organisatie en kan op basis hiervan evenwichtig oordelen.
  • Gevoel voor verhoudingen, stelt de goede vragen en straalt rust uit, heeft overzicht.
  • Wacht niet af, neemt zelf initiatief en entameert onderwerpen en invalshoeken.
  • Teamplayer, sterk relatiegericht, goed ontwikkelde interpersoonlijke sensitiviteit.
  • Vertrouwenwekkend, integer en standvastig.
  • Een open stijl van communiceren, prettig in de omgang en met relativeringsvermogen.
  • Staat open voor kritische (zelf)reflectie vanuit het besef dat er geen toezicht op de toezichthouders wordt uitgeoefend.

 
PROCEDURE
 
Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.
 
Marja Suur voert de eerste gesprekken met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij de selectiecommissie geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het vervolg.
 
Het inwinnen van referenties kan onderdeel zijn van het selectie- en benoemingstraject.
 
 
CONTACT
 
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Marja Suur, Partner
Annemarie Engel, PA
Chantal Fonteijn, PA
 
T: 0850 – 734 706 (Annemarie)
T: 0850 – 734 710 (Chantal)