entrea lindenhoutSolliciteer

Lid Raad van Toezicht

Als het opgroeien en opvoeden te ingewikkeld wordt en kinderen niet goed tot ontwikkeling komen, is er gespecialiseerde jeugdhulp. Entrea lindenhout geeft vorm aan de zorg aan kinderen, jongeren en hun gezinnen in heel Gelderland en gemeenten daaromheen. Ieder jaar bieden we zorg, hulp en onderwijs aan meer dan 4.800 kinderen en gezinnen.  We verlenen hulp thuis, op school of in de buurt. Dichtbij. Hulp die zo kort mogelijk duurt, maar ook zo lang als voor kind of gezin nodig is. En altijd samen met de mensen die voor hen belangrijk zijn. Dit doen we met ongeveer 900 medewerkers.

Kinderen horen thuis, en als dat niet kan, dan zo thuis mogelijk. Daarom verlenen we onze zorg door de kinderen en hun gezin thuis te begeleiden, eventueel met aanvullende therapie. Soms ook door kinderen op te vangen in part time hulp- en zorgvormen zoals naschoolse zorg, logeerhuis of deeltijdpleegzorg. Als ook dat niet voldoende is, is er zorg op full time basis, zoals in een pleeggezin, gezinshuis, kamertraining en begeleid wonen. Ook daar blijven we zo dicht mogelijk bij hun eigen thuis. 

Samen met alle mensen die voor kinderen en jongeren zorgen, willen we een fijne en betrouwbare omgeving creëren, hierin zeggen we wat we doen en doen we wat we zeggen. Dit doen we met verantwoordelijke, toegewijde professionals, die vanuit een goede werkomgeving het vak van jeugdzorg en onderwijs uitvoeren. We nemen verantwoordelijkheid wanneer het moet en delen verantwoordelijkheid als het kan. We zijn daadkrachtig, leergierig en volop in ontwikkeling. Dit realiseren we door het creëren van een open en eerlijke relatie die bijdraagt aan gelijkwaardigheid tussen hulpverlener en cliënt, collega’s onderling, bestuur en organisatie en zorg en onderwijs. 

Samen zijn we betrokken bij de ontwikkeling van kinderen, jongeren en hun familie, we zoeken altijd een mogelijkheid om te helpen en durven het eerlijk te zeggen wanneer we dit niet zelf kunnen. We werken vanuit onze vijf drijfveren:

 • Kinderen horen thuis of zo thuis mogelijk
 • We laten niemand wachten
 • We gaan voor een groter gewoon
 • We doen het samen
 • De relatie als kloppend hart

Organisatie
Entrea lindenhout helpt met ongeveer 900 medewerkers ruim 4.800 kinderen. Dit doen we met name in Gelderland, maar ook in de regio’s daaromheen. We werken vanuit verschillende locaties in de hele provincie. Ons uitgangspunt is dat een kind thuis hoort op te groeien. Onze hulp vindt dan ook thuis en in de eigen omgeving plaats. Als thuis wonen (tijdelijk) niet kan, zoeken we een manier van wonen die het meest op een gezinssituatie lijkt. Hierbij werken we samen met gezinshuizen en verschillende vormen van pleegzorg. Naast gespecialiseerde jeugdhulp bieden we ook speciaal onderwijs en hulp aan alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Het speciaal basisonderwijs bieden we in Nijmegen en Tiel aan op in totaal vier locaties. De bruto omzet van de stichting bedraagt ongeveer € 80 miljoen.

Er is veel druk op de jeugdzorg. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Daardoor hebben we te maken met veel gemeenten en regio’s. Dit vraagt dat we als organisatie zicht hebben op ontwikkelingen in de verschillende regio’s; beleidsmatig, politiek en financieel. De zorg voor jeugd staat landelijk ook volop in de (politieke) aandacht. Die dynamiek kenmerkt de jeugdzorgsector. Momenteel denken we na over de toekomstige positie van speciaal onderwijs binnen entrea lindenhout. 

Informatie
Meer informatie, waaronder het jaarbericht, is te vinden op www.entrealindenhout.nl

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de daarmee verbonden organisaties. De Raad van Toezicht fungeert als werkgever voor de raad van bestuur en vervult een advies- en klankbordfunctie voor de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht hanteert de uitgangspunten van de zorgbrede governancecode en waardengericht toezicht. De toezichthouders zijn lid van de NVTZ. De eenhoofdige raad van bestuur is statutair eindverantwoordelijk voor- en belast met het besturen van de organisatie en hiermee onder meer verantwoordelijk voor het opstellen en de realisatie van de strategische doelstellingen, het beleid en de daaruit voortvloeiende resultaten. 

De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden. De Raad van Toezicht spreekt een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden af. Deze worden bepaald door achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden. De leden blijven wel allemaal verantwoordelijk voor het integrale toezicht door de Raad van Toezicht.

Taken Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft tot taak het houden van integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen entrea lindenhout. De Raad van Toezicht wordt in zijn geheel betrokken bij het strategisch beleid, de positie van entrea lindenhout in de regio en binnen het landelijk netwerk en samenwerkingsverbanden met andere organisaties. De relatie tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur kenmerkt zich door een constructieve, positieve, open en transparante houding. 

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor met name:

 • het toezicht op de kwaliteit en veiligheid; 
 • het zorgen voor adequate invloed van de belanghebbenden;
 • het zorgdragen voor een goed functionerende Raad van Bestuur en andere werkgeverstaken; 
 • het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht binnen de Raad van Toezicht;
 • het bevorderen van een open aanspreekcultuur binnen entrea lindenhout;
 • het bewaken van de strategie;
 • het toezicht op de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, op de financiële verslaglegging en de naleving van de geldende wet- en regelgeving;
 • het onderhouden van contacten met en het toezicht op de relatie met de externe accountant.

Naast de rol van toezichthouder en werkgever is de Raad van Toezicht ook klankbord voor de Raad van Bestuur. Door de kennis en expertise van de leden van de Raad van Toezicht zijn de leden verbinder en inspirator, bijvoorbeeld bij specifieke projecten. In zijn geheel is de Raad van Toezicht divers qua achtergronden, kennis en ervaring. Diversiteit draagt bij aan hogere kwaliteit van toezicht.

De Raad van Toezicht heeft drie commissies ingericht waarbij steeds minstens twee leden van de Raad van Toezicht betrokken zijn:

 • De auditcommissie: is in het bijzonder belast met het toezicht op de interne beheersing, financiële verslaggeving en naleving van de regelgeving.
 • De remuneratiecommissie: gaat over de bespreking en beoordeling van het functioneren van de raad van bestuur.
 • De commissie kwaliteit en veiligheid: houdt toezicht op het waarmaken van de eindverantwoordelijkheid van de raad van bestuur ten aanzien van de kwaliteit en veiligheid van jeugd- en gezinshulp en onderwijs bij de stichting als ook wat betreft de kwaliteit van de organisatie (w.o. organisatieontwikkeling, personeelsbeleid, goed werkgeverschap en een veilig werkklimaat).

Entrea lindenhout vindt het belangrijk dat belanghebbenden mee kunnen praten en beslissen over de zorg voor kinderen en gezinnen. Daarom is ook de Raad van Toezicht nauw betrokken bij medezeggenschapsorganen. Een delegatie van de Raad van Toezicht sluit jaarlijks (of vaker) aan bij medezeggenschapsorganen zoals de ondernemingsraad, de pleegouderraad, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (onderwijs), de cliëntenraad en de jongerenraad.

De raad van toezicht komt tien tot vijftien maal per jaar bijeen, afhankelijk van de commissie waar het lid raad van toezicht aan deelneemt (reguliere vergaderingen en commissiebijeenkomsten), naast aanvullende bijeenkomsten met de medezeggenschapsorganen en werkbezoeken aan locaties. Jaarlijks evalueert de raad van toezicht het eigen functioneren.

Algemeen profiel leden Raad van Toezicht
Entrea lindenhout is een waardengedreven organisatie. Leden van de Raad van Toezicht willen intrinsiek bijdragen aan kwalitatief goede zorg voor kinderen en gezinnen. Vanuit de drijfveren van entrea lindenhout. Leden van de Raad van Toezicht onderschrijven de Governancecode Zorg en Code Goed Bestuur van het primair onderwijs en handelen daarnaar.

Leden beschikken over een passend werk- en denkniveau, hebben bestuurlijke ervaring- en kwaliteiten of ervaring met specifieke onderwerpen. En ze hebben oog voor maatschappelijke ontwikkelingen, met name op het gebied van jeugd- en gezinshulp. Leden van de Raad van Toezicht kunnen de Raad van Bestuur adviseren en als klankbord terzijde staan en inspireren. Ze leveren een concrete bijdrage vanuit hun individuele achtergrond en maatschappelijke bezigheden. De leden hebben het vermogen netwerken te onderhouden en constructief in te brengen. Kandidaten hebben een open en betrokken instelling en zijn daarop aanspreekbaar en reflectief.

Kandidaten zijn zich persoonlijk bewust van de ontwikkelingen in het werkveld van entrea lindenhout (jeugdzorg, speciaal onderwijs, veld van belanghebbenden, kwaliteitskaders en gemeentelijke ontwikkelingen). Vanuit karakter en ervaring kunnen leden omgaan met verandering en onzekerheid. Van de leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van jeugd- en gezinshulp en het onderwijs in het algemeen en de jeugd- en gezinshulp- en onderwijsfunctie van de stichting in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.

Verder hebben leden van de Raad van Toezicht:

 • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de raad van bestuur te toetsen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling, en zijn ze integer;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen;
 • het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de raad van bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 • Zicht op de omgeving waarin entrea lindenhout zich begeeft, zoals de rol van- en politieke dynamiek binnen gemeenten en de landelijke en regionale ontwikkelingen op het gebied van jeugdhulp;
 • elkaar aanvullende kennis, achtergrond en ervaring, waarbij ervaringsdeskundigheid een pré is;
 • voldoende beschikbaarheid in tijd en betrokkenheid.

Samenstelling
Het is gewenst dat diverse velden van maatschappelijke activiteit in de Raad van Toezicht vertegenwoordigd zijn (jeugd- en gezinshulp, onderwijs, wetenschap/onderzoek, rechten, bedrijfsleven en politiek-bestuurlijke ervaring). Daarnaast dient zoveel mogelijk recht gedaan te worden aan een evenwichtige M/V/X-verhouding. De Raad van Toezicht hecht aan inclusiviteit en wil nadrukkelijk de diversiteit van de Raad vergroten. Onder meer wat betreft gender, leeftijd, etnisch-culturele achtergrond en ervaring in de hulpverlening. 

Gelet op de samenstelling van de huidige Raad van Toezicht worden kandidaten met een bi-culturele achtergrond nadrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren.

Conform het rooster van aftreden is er momenteel een vacature binnen de Raad van Toezicht. Het hieronder weergegeven specifieke profiel vormt het uitgangspunt bij de werving- en selectieprocedure. 

Specifiek profiel lid Raad van Toezicht, aandachtsgebied medezeggenschap en zorginhoudelijke ontwikkelingen
Entrea lindenhout vindt het belangrijk dat belanghebbenden mee kunnen praten en beslissen over de zorg voor kinderen en gezinnen. Daarom is ook de Raad van Toezicht nauw betrokken bij medezeggenschapsorganen, en is dit een specifiek aandachtspunt binnen de Raad van Toezicht. Daarnaast vragen de ontwikkelingen in de jeugdzorg om actuele kennis. Daarom heeft een van de leden naast medezeggenschap ook zorginhoudelijke ontwikkelingen als aandachtsgebied. Deze toezichthouder heeft verder:

 • gevoel voor en ervaring met de rol van medezeggenschap (is op de hoogte van vigerende wet- en regelgeving – juridisch op de hoogte);
 • heeft een visie op de toegevoegde waarde van de medezeggenschap voor de organisatie;
 • (zorginhoudelijke) kennis opgedaan op de werkvloer (bijvoorbeeld als begeleider, psycholoog, orthopedagoog) aangevuld met ervaring in het acteren op directie- en bestuursniveau;
 • denkt vanuit gevoel voor de ontwikkeling van de medewerkers, cliënten en leerlingen van entrea lindenhout;
 • heeft (inhoudelijk) affiniteit met professionals/begeleiders en met de cliënten en heeft gevoel voor het spanningsveld waarmee zij te maken hebben.

Daarnaast heeft het de voorkeur dat er vanuit eigen ervaring zicht is op en betrokkenheid is bij doelgroepen met een bi-culturele achtergrond.

Een lid van de Raad van Toezicht neemt ook deel in een commissie. Deze toezichthouder is beoogd lid van de commissie kwaliteit en veiligheid.

Bezoldiging
De bezoldiging is conform de richtlijnen van de NVTZ en voldoet aan de normstelling van de Wet Normering Topinkomens en de sectorale WNT-normen voor de zorg.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl

Na de voorselectie door Suur & Company zal de long- en shortlist aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. 

In overleg met de Raad van Toezicht worden kandidaten uitgenodigd die in aanmerking komen voor een gesprek met de selectiecommissie.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:

Frank ten Oever, Partner
Monica van der Ven, Project Assistant
Wies Fest, Project Assistant

T: 0850 – 734 702