Lid Raad van Toezicht

Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) is een topklinisch ziekenhuis dat, vanuit twee onderscheidende ziekenhuis-locaties (Almelo en Hengelo), een breed zorgpakket biedt voor de Twentse patiënt. Daarmee heeft het ziekenhuis een belangrijke functie in de regio en heeft het voor verschillende specialisaties ook een bovenregionale betekenis. Bijvoorbeeld op het gebied van specifieke oncologische zorg, complexe diabetes, obesitas en geriatrische traumatologie.
 
ZGT werkt samen met andere (academische) ziekenhuizen en zorgaanbieders en staat voor zorg op topklinisch niveau. Dit komt tot uiting in hoogwaardige medisch-specialistische expertise. Steeds gevoed door wetenschappelijk onderzoek, onderwijs, opleidingen en innovatie. Kwaliteit en veiligheid staan bij ZGT hoog in het vaandel. Het ziekenhuis is Qualicor-geaccrediteerd en de medische apparatuur is TÜV-gecertificeerd.
 
Daarnaast is ZGT één van de grootste werkgevers in Twente. Ruim 3.000 gedreven medewerkers, 230 medisch specialisten en 300 vrijwilligers zetten zich dag en nacht in voor de beste zorg en dienstverlening aan de patiënten. Het primaire verzorgingsgebied van ZGT omvat een groot deel van Noordwest en Midden-Twente. Een verzorgingsgebied van ongeveer 390.000 inwoners. Het exploitatiebudget van ZGT bedraagt ongeveer € 340 miljoen (ziekenhuisbudget inclusief honoraria van medisch specialisten).
 
De cultuur binnen ZGT
De kernwaarden van ZGT zijn ‘gastvrij en deskundig’. ZGT is hét gastvrije en deskundige ziekenhuis waar patiënten, bezoekers en zorgprofessionals zich welkom voelen. Van belang is de eigen regie en keuzevrijheid van de patiënt. Door middel van patiëntenparticipatie wordt de patiënt meer betrokken bij het zorg- en behandelproces.
 
ZGT profileert zich als een ambitieuze organisatie op het gebied van innovatie, met een uitstekende reputatie op het gebied van kwaliteit en veiligheid. ZGT heeft een sterke regionale en lokale binding. Het is een organisatie waar mensen lang werken en elkaar goed kennen. Er is sprake van een sterk commitment en een informele organisatie. De gewenste cultuur is te definiëren als gastvrij, samenwerkingsgericht met focus op resultaten en elkaar daarop aan durven spreken. Kenmerkend is het oplossingsgericht denken en handelen en de transparante wijze van communiceren.
 
Strategisch koers ZGT
Begin 2019 is de meerjarenbeleidsvisie ‘ZGT richting 2022, onze keuze voor de toekomst’ vastgesteld. In de eerste helft van 2022 wordt deze visie herijkt tot een visie op ‘ZGT, Ziekenhuis van de toekomst’, die wordt geconcretiseerd naar een strategische koers tot 2032 met een actieplan voor de komende vier jaar.
 
De missie van ZGT luidt:
Gezondheid is voor ieder mens één van de belangrijkste elementen voor een gelukkig leven.
ZGT draagt bij aan de gezondheid van mensen in onze regio en daarbuiten, met de beste zorg, in de vorm van preventie, diagnostiek, behandeling en verpleging.
Wij bieden onze (para)medische en verpleegkundige expertise aan op een gastvrije en deskundige manier, in nauwe samenspraak met de patiënt en andere partijen.
ZGT werkt aan continue verbetering en innovatie van zorg en biedt haar medewerkers een stimulerende werkomgeving waar professionaliteit, samenwerking, opleiding en onderzoek centraal staan.
 
Topklinisch profiel
ZGT is in 2021 toegelaten tot de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). STZ-ziekenhuizen werken samen aan betere patiëntenzorg door opleiding van professionals en het toepassen van innovatie en wetenschappelijk onderzoek. De status van topklinisch ziekenhuis is voor ZGT een erkenning van de jarenlange inspanning om naast goede basiszorg ook gespecialiseerde zorg op hoog niveau te bieden aan patiënten in Twente en omstreken. De topklinische zorg van ZGT richt zich met name op kwetsbare ouderen (geriatrische traumatologie), maag-/slokdarmkanker, patiënten met obesitas en complexe diabetes. Daarnaast zijn een aantal aandachtsgebieden binnen ZGT op weg naar topklinische erkenning, zoals de patiëntenzorg rondom borst- en prostaatkanker, reumatologische aandoeningen en bekkenbodemproblematiek.
 
Waardegedreven zorg
ZGT levert, in nauwe samenwerking met andere zorgaanbieders, een belangrijke bijdrage aan de beschikbaarheid en het behoud van een breed aanbod van medisch specialistische zorg in de regio. Waardegedreven zorg is het leidend principe in het zorgaanbod, wat betekent dat we steeds de vraag stellen: welke zorg voegt voor de patiënt echt waarde toe? Waardegedreven zorg leidt tot een hogere ervaren kwaliteit van zorg voor de patiënt, betere ervaring voor zorgprofessionals, gezondere inwoners en lagere kosten.
 
Samenwerking in de regio
ZGT wil proactief en in goede afstemming en samenwerking met andere zorgaanbieders de beste zorg in de regio bieden. De topklinische erkenning maakt dat ZGT samen met andere STZ-ziekenhuizen recente kennis over optimale behandelingen van patiënten snel kan toepassen. Daarbij staat de patiënt altijd centraal. Binnen Twente kent ZGT een unieke samenwerking met zorgpartners en kennisinstellingen waaronder huisartsen, VVT instellingen, MST (Medisch Spectrum Twente) en de Universiteit Twente. Dit maakt veel innovatie mogelijk, ook op technologisch gebied.
 
ZGT is een van de initiatiefnemers bij de totstandkoming van de regiovisie ‘Twente Beter’, waarin Twentse zorg- en welzijnsorganisaties, 14 gemeenten, GGD en Menzis zich gezamenlijk hebben uitgesproken om te komen tot meer kwaliteit van leven voor de Twentenaar, door verdergaande samenwerking. Die samenwerking moet leiden tot een verschuiving van focus op ziekte en zorg, naar gezondheid en gedrag.
 
In het waardegedreven zorg programma ‘Zorg voor Morgen’ werkt ZGT samen met Menzis, huisartsen en VVT (verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg) om kwalitatief goede zorg te blijven leveren, (onnodig) dure zorg te voorkomen, te verplaatsen of te vervangen. Hierbij richt ZGT zich onder andere op preventie, eigen regie voor de patiënt, het leveren van de juiste zorg op de juiste plek en e-health.
 
Op het gebied van ziekenhuiszorg werkt ZGT samen met andere ziekenhuizen in de regio. In het afgelopen jaar zijn samen met MST stappen gezet voor een nauwere samenwerking. Daarbij is een visie opgesteld waarin uitgesproken is dat ZGT en MST gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor toekomstbestendige, medisch specialistische zorg in de regio. Samenwerking tussen beide ziekenhuizen en met (keten)partners is noodzakelijk om gezamenlijk aan de eisen ten aanzien van kwaliteit en doelmatigheid te kunnen blijven voldoen en zo een duurzame basis voor zorg op de juiste plek en het behoud van zorg voor de regio Twente te leggen. Hierbij zijn vijf pijlers benoemd:

 • Beschikbaarheid van medisch specialistische zorg.
 • Excelleren in onderwijs, wetenschap en zorginnovatie.
 • Aantrekkelijk werkgeverschap.
 • Optimaliseren van digitale informatie-uitwisseling, mede door gelijktijdige implementatie van hetzelfde EPD, nl. HiX Standaard Content.
 • Samenwerken op het gebied van diagnostiek.

Ook heeft ZGT een goede samenwerkingsrelatie met de Universiteit Twente, waardoor ZGT zich kan onderscheiden op het gebied van medisch technologische innovatie.
 
Organisatiestructuur
ZGT heeft de juridische structuur van een stichting (Stichting Ziekenhuisgroep Twente). Deze stichting bestuurt tevens een aantal dochtermaatschappijen en heeft deelnemingen in verschillende samenwerkingsverbanden.
 
De werkwijzen van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur zijn vastgelegd in reglementen en een jaarcyclus voor de behandeling van onderwerpen. Het gehanteerde bestuursmodel is dat van een tweehoofdige Raad van Bestuur, bestaande uit de voorzitter Raad van Bestuur en het lid Raad van Bestuur. De functies van de bestuursleden zijn gelijkwaardig met accentverschillen in ieders portefeuille.
 
De ZGT-organisatie bestaat uit vier zorgclusters en verschillende stafafdelingen. De zorgclusters worden aangestuurd door een duaal management van een bedrijfskundig- en een medisch manager. Zij zijn integraal verantwoordelijk voor beleidsvoorbereiding, bedrijfsvoering en de tactisch/operationele aangelegenheden van het cluster. Daarnaast heeft het duaal management, ondersteund door de stafafdelingen, een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het totale zorgaanbod. Per specialisme fungeert tevens een medisch manager als inhoudelijk aanspreekpunt.
 
Er is een Coöperatie Medisch Specialisten ZGT U.A. (CMS) opgericht waaraan zowel de vrijgevestigde vakgroepen van medisch specialisten als de vakgroepen van medisch specialisten in loondienst zijn verbonden. ZGT heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de CMS, waarin is vastgelegd dat partijen strategische partners zijn en zich gezamenlijk verantwoordelijk achten voor de invulling, kwaliteit en veiligheid van de geboden medisch specialistische zorg: de medisch specialisten zijn eindverantwoordelijk voor hun beroepsuitoefening, en ZGT is eindverantwoordelijk voor het aanbieden en verlenen van goede zorg.
 
Als strategisch partner is de CMS nauw betrokken bij de beleids- en de besluitvorming binnen ZGT. In het tweewekelijkse bestuurlijk overleg richten de Raad van Bestuur van ZGT en het bestuur CMS zich op gezamenlijke gedachtenvorming over strategische onderwerpen en vindt besluitvorming plaats.
 
Meer informatie over ZGT is te vinden op:
–      Website www.zgt.nl
–      Meerjarenbeleidsvisie: www.zgt.nl/media/19728/brochure-onze-keus-voor-de-toekomst-zonder-vw-voor-website-gecomprimeerd.pdf
–      Jaarverslag 2020: www.zgt.nl/media/36361/zgt-jaarverslag-2020.pdf
 

Functieomschrijving

RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht bestaat uit zes leden met spreiding van kennis en ervaring op bestuurlijk-, financieel-, zorginhoudelijk-, juridisch-, HRM-, informatiebeveiliging, wetenschappelijk-, kwaliteit en veiligheid-, bedrijfsleven-, en maatschappelijk gebied. De Raad van Toezicht streeft in zijn samenstelling naar diversiteit in geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, leeftijd, regionale binding en rol in het team.

Als uitgangspunt voor het eigen functioneren conformeert de Raad zich aan de uitgangspunten van de Governancecode Zorg 2022. De bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten van de Stichting Ziekenhuisgroep Twente ZGT. Een uitwerking van de bevoegdheden, taken en werkwijze van de Raad van Toezicht is opgenomen in het Reglement van Toezicht.
 
De Raad van Toezicht kent zes commissies: Auditcommissie Financiën, Auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid, Remuneratiecommissie, Selectie en benoemingscommissie, Commissie ICT en informatiebeveiliging en Commissie HRM.
 
Algemene kenmerken en competenties die voor ieder lid van de Raad van Toezicht gelden:

 • Onafhankelijkheid, geen onverenigbare belangen, posities of relaties.
 • Voldoende beschikbare tijd voor inzet en commitment.
 • Bereidheid tot verantwoording, compliance met betrekking tot wet- en regelgeving, kennis van governanceregels.
 • Integriteit, sterk normbesef, zorgvuldigheid.
 • Reflectie op eigen rol, positie, invloed en gedrag.
 • Proactieve opstelling, informatie zoeken, doorvragen, netwerken.
 • Teamplayer met gevoel voor humor.
 • Bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring.
 • Evenwicht tussen Governance en Guidance, tussen distantie en betrokkenheid.
 • Strategisch inzicht met helikopterview/ integraaldenkend.
 • Kritisch-analytisch oordeelsvermogen.
 • Kennis en ervaring om de zorginstelling en haar succes- en risicoparameters goed te kunnen beoordelen.
 • De ontwikkelingen in de gezondheidszorg en in de maatschappij volgen en weten wat er in de organisatie gaande is.
 • Maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Inzicht in het veld van de stakeholders (maatschappij/politiek/bank/cliënten/personeel/externe partijen (privaat en publiek).

Conform het rooster van aftreden ontstaat er een vacature voor een lid Raad van Toezicht.
 
De kern van het profiel is dat de kandidaat kennis/ ervaring heeft van technologisch innovatie gecombineerd met een goed inzicht in maatschappelijke en zorginhoudelijke ontwikkelingen. Het hieronder weergegeven specifieke profiel vormt het uitgangspunt bij de werving- en selectieprocedure.

Specifiek profiel lid Raad van Toezicht
Technologische innovatie en digitalisering

 • Kennis/ ervaring met technologische zorginnovaties/ digitale transformaties.
 • Visie op en inzicht in(zorg-)technologie, digitalisering, robotisering en de gevolgen hiervan voor de ziekenhuiszorg van de toekomst.

ICT en informatiebeveiliging

 • Inzicht in het strategisch belang van ICT in relatie tot zorgverleningsprocessen. 
 • Kennis/ervaring ontwikkelingen ICT en informatiebeveiliging (incl. wet- en regelgeving), bij voorkeur in de zorgsector.
 • Kennis van ICT- beveiliging en risicomanagement, incl. data security en privacy.

Daarnaast is het een pre, maar geen vereiste, als het nieuwe lid kennis heeft van juridische vraagstukken en tevens kennis heeft van toepassing van wet- en regelgeving en contractvorming in de zorgsector.

Omwille van een evenwichtige samenstelling van de Raad van Toezicht gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een mannelijke kandidaat.

De volgende specifieke competenties en persoonskenmerken gelden voor ieder lid van de Raad van Toezicht:

 • Stevige persoonlijkheid, positief kritisch vanuit een respectvolle attitude.
 • Het kunnen beoordelen en toetsen van de Raad van Bestuur, mee kunnen denken met de Raad van Bestuur en deze waardevolle adviezen kunnen geven, zonder op diens stoel te gaan zitten.
 • In staat zijn op hoofdlijnen het beleid en ontwikkelingen te volgen, en daarbij in staat zijn tijdig te signaleren wanneer specifieke (risicovolle) situaties vragen om een nadere verdieping.
 • Begrip hebben voor de complexiteit van een organisatie waarin hulpverleners werken die in de context van de hulpvraag, het instellingsbeleid en de eigen professie zelfstandig beslissingen nemen.
 • Gevoel hebben voor precaire situaties en onderstromen kunnen opvangen en die vertalen naar een voldoende abstractieniveau om daarover een beleidsdiscussie aan te gaan.
 • In staat zijn de dialoog met de Raad van Bestuur te voeren en in staat zijn deze kritisch doch constructief te bevragen.
 • Initiatief nemen met betrekking tot het in gesprek brengen van de eerder genoemde onderstromen, alsmede ten aanzien van de eigen ontwikkeling als toezichthouder.
 • Actieve participatie in het maatschappelijk leven.

Bezoldiging
De bezoldiging is conform de richtlijnen van de NVTZ en voldoet aan de normstelling van de Wet Normering Topinkomens en de sectorale WNT-normen voor de zorg.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl

Na de voorselectie door Suur & Company zal de long- en shortlist aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. 

In overleg met de Raad van Toezicht worden kandidaten uitgenodigd die in aanmerking komen voor een gesprek met de selectiecommissie. 

Van eindkandidaten wordt verwacht dat zij referenties overleggen.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:

Frank ten Oever, Partner
Monica van der Ven, Project Assistant
Wies Fest, Project Assistant
T: 0850 – 734 702