Lid Raad van Toezicht

Thebe bestaat ruim 100 jaar en blijft ook de komende 100 jaar actief meebewegen in de snel veranderende wereld van de zorg. Thebe levert wijkverpleging, specialistische zorg, thuisbegeleiding en dagbesteding in 19 gemeenten in West- en Midden-Brabant en biedt daarnaast (specialistische) zorg in 25 woonzorgcentra in de regio. Naast de onverminderde aandacht voor de cliënten zullen de (dubbele) vergrijzing, het structurele personeelstekort, nieuwe technologieën en andere financieringsvormen een beroep doen op de ontwikkelkracht van de organisatie. 

Thebe verleent jaarlijks zorg aan circa 10.000 cliënten en heeft ongeveer 4.400 medewerkers in dienst. Er zijn daarnaast ongeveer 1.400 vrijwilligers werkzaam. De omzet is ruim € 250 miljoen. Thebe is financieel gezond en verwacht voor het huidige jaar en toekomstige jaren positieve financiële resultaten te boeken. Er zijn voldoende mogelijkheden om te investeren in medewerkers, zorginnovatie, vastgoed en continue verbetering van de kwaliteit en veiligheid.

Ontwikkelingen
Innoveren, ondernemen, investeren en transformeren. Dat is wat de zorg nu en in de toekomst te doen staat om betaalbaar, toegankelijk en aantrekkelijk te blijven voor de maatschappij, de burgers in het werkgebied van Thebe, haar (toekomstige) klanten en cliënten én medewerkers. In de toekomst ontstaan steeds meer verschillen tussen cliënten, komen er nieuwe aanbieders (waaronder particuliere initiatieven van allerlei aard), nieuwe vormen van zorg- en dienstverlening (met name digitaal / e-health) en nieuwe verdienmodellen.

Tegen deze achtergrond is het cruciaal dat de zorg en ondersteuning zich nóg verder ontwikkelt, vernieuwt en efficiënter wordt voor de cliënten, prettiger binnen de mogelijkheden voor de werknemers en goedkoper voor de belastingbetaler. Thebe wil – nog meer dan nu – aansluiten bij de leefwereld en wensen van nieuwe generaties ouderen én medewerkers en bij de nieuwste maatschappelijke ontwikkelingen. Leren en Ontwikkelen zijn begrippen die daarbij dan ook steeds meer gehanteerd worden. De raad van bestuur zal hierin zeker een voorbeeldrol vervullen. Deze ambities vragen om anders denken, buiten de gebaande kaders, met lef en ondernemerschap en daadwerkelijk vanuit de cliënt en medewerker. Thebe zet hierin goede stappen, zowel regionaal als landelijk en wil hier met kracht mee door. Met behoud van het goede wat bereikt is in de afgelopen periode en met de noodzakelijke doorontwikkeling daarvan.

‘De Bedoeling’
Thebe vindt het belangrijk dat cliënten zoveel mogelijk eigen regie houden, ook als professionele zorg en ondersteuning nodig is. Met aandacht en toewijding bieden de medewerkers van Thebe waardevolle zorg en welzijn, die aansluit bij de behoefte en wensen van iedere unieke cliënt. Deze zorg kunnen de medewerkers alleen bieden in samenwerking met de cliënten zelf en hun naasten. ‘De Bedoeling’ van Thebe dient als rode draad in de zorgverlening en staat ook voor een manier van samenwerken tussen alle belanghebbenden, voor de plaats van Thebe in de samenleving en voor de wijze waarop de raad van bestuur leidinggeeft aan de organisatie. 

Wie zijn wij?
Wij zijn professionals en vrijwilligers in zorg en welzijn. Deskundig, aandachtig en toegewijd.

Waar staan wij voor?                   
Wij staan voor menslievende zorg en leggen de nadruk op zelf, eigen & waardig.

Wat mag u van ons verwachten?    
Wij werken samen met cliënten en hun naasten, altijd in samenspraak en onderlinge afstemming. Achter kwetsbaarheid en verdriet zien wij de kracht en het unieke in ieder mens. We helpen mogelijkheden te hervinden en zijn er ook als dat moeilijk is. Want ieder mens is waardevol en welkom.

Organisatiestructuur, raad van bestuur
De driehoofdige raad van bestuur (voorzitter en twee leden raad van bestuur) is integraal verantwoordelijk voor de zorg, de medewerkers, de middelen en de processen. De raad van bestuur heeft ook directe aandacht en verantwoordelijkheid voor het primaire proces. De raad van bestuur werkt als collegiaal team en op basis van gelijkwaardigheid samen en straalt met elkaar eenheid van bestuur uit. De bestuurders vullen als geheel en ieder voor zich hun verantwoordelijkheid in en dragen zorg voor een goede samenwerking binnen het team. Samenwerkingsgerichtheid, openheid en transparantie zijn hiervoor randvoorwaardelijk. Bestuurders leggen hierover gezamenlijk en individueel verantwoording af aan de raad van toezicht.

Alle drie de leden van de raad van bestuur zijn verantwoordelijk voor het functioneren van het topteam als geheel én individueel. Afhankelijk van het inhoudelijke dossier fungeren zij als boegbeeld voor de organisatie. De koers van de organisatie wordt gezamenlijk bepaald en uitgedragen, zowel binnen als buiten de organisatie. Alle bestuursleden hebben een zichtbare rol naar binnen en naar buiten. Zij bevragen elkaar, dagen elkaar uit en zijn in staat problematieken vanuit verschillende perspectieven te benaderen. De raad van bestuur van Thebe en de raad van toezicht werken in constructieve dialoog met elkaar samen.

De ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad brengen gevraagd en ongevraagd advies uit aan de raad van bestuur met betrekking tot het gevoerde/te voeren beleid. 

Er zijn in totaal een zevental clusters: drie intramurale clusters, twee extramurale clusters, een cluster behandeling en expertisecentrum en een ondersteuningscluster. Dit zijn geen organisatorische eenheden, maar werkvormen waar managers elkaar vinden, elkaar ondersteunen en lopende/regionale zaken besproken en besloten worden. 

De raad van bestuur geeft direct leiding aan de managers van de zorgteams wijkverpleging/ begeleiding, de locatiemanagers, het management van het behandel-/expertisecentrum en aan de domeinmanagers van de ondersteunende eenheden (domein Financiën, domein Informatiemanagement & Zorgtechnologie, domein Facilitair, Vastgoed, Gastvrijheid en Inkoop, domein Mens & Ontwikkeling, domein Servicecentrum en domein Bestuurs-en Managementondersteuning). Alle vastgoedontwikkelingen zijn ondergebracht bij het programma Vastgoed.

Er wordt gewerkt volgens het ‘participatieve model’. Participatief besturen gaat over directe invloed van cliënten op hun leefwereld en directe invloed van medewerkers op hun werkomgeving. Participatief besturen gaat daarnaast ook over invloed van cliënten en medewerkers op beleidsbeslissingen. Het doel hiervan is dat beleid beter wordt als cliënten en medewerkers erover meedenken. Participatief besturen is niet vrijblijvend voor medewerkers en cliënten. Het participatieve model doet een beroep op hen om verantwoordelijkheid te nemen, om ook te denken vanuit organisatiebelang en vraagt van hen om consequenties van keuzes te overzien.

Meer informatie, waaronder het jaarverslag en het jaarkwaliteitsplan, is te vinden op www.thebe.nl

Functieomschrijving

De raad van toezicht van Thebe ziet de raad van toezicht als een orgaan dat namens de samenleving toezicht uitoefent. De raad beoogt met zijn functioneren bij te dragen aan het realiseren van de doelstellingen van Thebe. De raad van toezicht ziet erop toe dat Thebe de juiste toekomstbestendige keuzes maakt, binnen de financiële kaders, waarbij de positie van de cliënt centraal staat en waarbij alle relevante belangen steeds zorgvuldig worden afgewogen. De missie van Thebe, geformuleerd in ‘De Bedoeling’, speelt hierbij de hoofdrol. Naleving van de Governancecode Zorg (2022) is het uitgangspunt voor het handelen van de raad van toezicht van Thebe. De raad van toezicht ziet erop toe dat ook de raad van bestuur zich aan deze code houdt.

De verantwoordelijkheid van de raad van toezicht omvat alle taken die horen bij de rol als:

 • Werkgever van de raad van bestuur.
 • Adviseur/sparringspartner/uitdager. 
 • Toezichthouder.
 • Inrichting governance en naleving van de code.

De raad van toezicht ziet erop toe dat:

 • De positie van de cliënt centraal staat. 
 • De belangen van medewerkers worden behartigd. 
 • Het maatschappelijk belang wordt vertegenwoordigd. 
 • Het organisatiebelang wordt nagestreefd. 
 • Toekomstbestendige keuzes worden gemaakt en dat de keuzes passen binnen de financiële kaders.

Uitgangspunten van de Toezichtvisie zijn:

 • De client staat altijd centraal zoals in De Bedoeling van Thebe is gesteld.
 • Samenwerking met de raad van bestuur op basis van goede rolverdeling, openheid en vertrouwen.
 • Actuele thema´s krijgen verdere verdieping.
 • Innovatieve ideeën worden gestimuleerd. 
 • Er is bereidheid om van gebaande paden af te wijken.
 • Onnodige regeldrift wordt zoveel mogelijk tegengegaan.
 • Er wordt verbinding gezocht met de organisatie, o.a. door locatiebezoeken en -vergaderingen, door het uitnodigen van medewerkers bij thema´s en door het bijwonen van vergaderingen van de medezeggenschapsorganen.
 • Vanuit de expertisegebieden, en de ogen en oren van de leden van de raad worden ontwikkelingen van buiten naar binnen gebracht.
 • Er is een open cultuur.
 • Er wordt geëvalueerd, gereflecteerd en verbeterd/ontwikkeld waar nodig.
 • Er wordt waar mogelijk met meetbare resultaten gewerkt.
 • Er is sprake van nabijheid, op gepaste afstand.
 • Er is vertrouwen waar het kan, beheersing/controle waar het moet.

De raad van toezicht bestaat uit vijf leden waaronder een voorzitter en een vicevoorzitter. De achtergrond en expertise van ieder lid leidt tot een samenstelling van de raad van toezicht waarbij alle gewenste deskundigheden zijn vertegenwoordigd om de toezichtstaken te kunnen uitvoeren. Hierbij zijn ook een aantal commissies ingesteld: de auditcommissie Middelen (Financiën, Vastgoed en ICT), de auditcommissie Kwaliteit, Veiligheid en Innovatie en de Remuneratiecommissie. Hierbij blijft er sprake van een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht.

De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen. De raad van toezicht vergadert minimaal zes keer per jaar met de raad van bestuur. De raad van toezicht houdt zoveel mogelijk gevoel met de organisatie. De raad doet dit middels werkbezoeken, regulier overleg met delegaties van de cliëntenraad en ondernemingsraad, het periodiek bijwonen van vergaderingen en conferenties binnen Thebe, contact met de externe accountant en het onderhouden van contacten met externe belanghebbenden.

Belangrijke strategische thema’s waaraan de raad van toezicht de komende tijd aandacht zal besteden zijn o.a.:

 • De borging van de kwaliteit, veiligheid en continuïteit van de zorgverlening aan cliënten, mede in het licht van de huidige krapte op de arbeidsmarkt.
 • Realiseren van verdieping van het werken vanuit De Bedoeling en de doorontwikkeling van dit gedachtegoed, meer in het bijzonder de ontwikkeling van kwaliteit van zorg en welzijn met de focus op de leefwereld van de cliënt.
 • Innovaties in het zorgaanbod, o.a. de inzet van state of the art zorgtechnologie en domotica op de locaties en in de teams.
 • De realisatie van grootschalige nieuw- en verbouwactiviteiten, met behoud van verantwoorde vermogensparameters.
 • Vaststellen van de visie 2030 en ontwikkelen van de meerjarenstrategie.

Algemeen profiel lid raad van toezicht

 • Heeft affiniteit met de gezondheidszorg en met de doelstelling, de visie en ambitie van Thebe.
 • Heeft een academisch werk- en denkniveau.
 • Heeft bestuurlijke/ -toezichthoudende kwaliteiten en ervaring.
 • Demonstreert in zijn doen en laten de gewenste grondhouding als toezichthouder.
 • Beschikt over een relevant netwerk en heeft brede maatschappelijke belangstelling.
 • Weet een juist evenwicht te vinden tussen betrokkenheid en afstand, tussen abstractie en gevoel voor details, tussen vertrouwen geven en kritisch onafhankelijk volgen, tussen adviseren en toezicht houden.
 • Draagt bij aan een productief en prettig samenspel met de raad van bestuur.
 • Heeft inzicht in de externe context van de organisatie, heeft een goed ontwikkelde maatschappelijke antenne.
 • Heeft het vermogen om in teamverband te functioneren en daarbij een eigen meerwaarde toe te voegen.
 • Handelt integer, onafhankelijk en met verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Onderschrijft en handelt conform de Governancecode Zorg
 • Is voldoende beschikbaar voor de activiteiten van de raad van toezicht.

Per 1 juli ontstaat er een vacature voor een lid raad van toezicht met een bedrijfseconomisch/ financieel profiel. De achterliggende reden is dat de huidige toezichthouder met dit profiel een nieuwe hoofdfunctie heeft aanvaard die niet verenigbaar is met het toezichthouderschap bij Thebe. 

Bij de invulling van deze vacature wordt gestreefd naar een evenwichtige en diverse samenstelling van de raad van toezicht waarbij aandacht is voor geslacht, leeftijd en achtergrond. Het hieronder weergegeven specifieke profiel vormt het uitgangspunt bij de werving- en selectieprocedure.

Specifiek profiel lid raad van toezicht, aandachtsgebied bedrijfsvoering/financiën, tevens beoogd voorzitter van de auditcommissie Middelen

 • Heeft ruime ervaring met financiën en bedrijfsvoering, b.v. verkregen als bestuurder binnen een grote professionele organisatie (bij voorkeur een zorgorganisatie), of ervaring als senior accountant of consultant bij een professionele organisatie.
 • Heeft een brede financiële en bedrijfsmatige blik en bewezen inzicht in strategische aspecten van bedrijfsvoering (naast financiën ook vastgoed en ICT). 
 • Is in staat invulling te geven aan de klankbordfunctie voor de raad van bestuur in het kader van de financiële continuïteit.
 • Is in staat om vernieuwend (mee) te denken, heeft een visie op digitalisering en informatisering en hiermee samenhangende transformatieprocessen. 
 •  Heeft ervaring als toezichthouder of is op grond van ervaring in staat de toezichtfunctie goed in te vullen.
 • Ervaring in de zorgsector is een pre.
 • Ervaring met stakeholdermanagement en strategische partnerschappen.
 • Een passend professioneel netwerk is een pre.

Daarnaast gelden de volgende kwalificaties en persoonskenmerken, die voor ieder lid van de raad van toezicht gelden:

 • Stevige persoonlijkheid, positief kritisch vanuit een respectvolle attitude, evenwichtig, beschouwend en standvastig.
 • Weet met informatie ‘op afstand’ snel overzicht en inzicht te krijgen m.b.t. essentiële en strategische aspecten van het functioneren van Thebe en kan op basis hiervan evenwichtig oordelen.
 • Teamplayer, sterk relatie- en samenwerkingsgericht.
 • Doortastend, neemt zelf initiatief en entameert onderwerpen en invalshoeken, geeft op een prettige manier ‘tegengas’.
 • Goede antenne voor integriteitsvraagstukken.
 • Communiceert gemakkelijk op alle niveaus, is gemakkelijk benaderbaar, heeft oog voor en kan zich inleven in (de belangen van) de cliënten, verwanten en medewerkers.
 • Staat open voor kritische (zelf)reflectie vanuit het besef dat er geen toezicht op de toezichthouders wordt uitgeoefend.

Bezoldiging
De bezoldiging is conform de richtlijnen van de NVTZ en voldoet aan de normstelling van de WNT.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl

Na de voorselectie door Suur & Company zal de long- en shortlist aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. 

Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever.

Van eindkandidaten wordt verwacht dat zij referenties overleggen.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:

Marja Suur, Partner 
Monica van der Ven, Project Assistant
Wies Fest, Project Assistant
Annemarie Engel, Project Assistant
T: 0850 – 734 702