Revant Medisch Specialistische RevalidatieSolliciteer

Lid Raad van Toezicht

Revant biedt binnen een veranderend zorglandschap een duurzaam, kwalitatief hoogwaardig, effectief en efficiënt zorgaanbod. Dit betreft klinische en poliklinische revalidatiediagnostiek, -advisering en -behandeling op het gebied van medisch specialistische revalidatie en revalidatie bij complex chronisch longfalen binnen één van de vijf gespecialiseerde longcentra van Nederland.

De revalidatiezorg binnen Revant is gericht op complexe medisch specialistische problematiek. Met ca. 550 medewerkers wordt gewerkt vanuit de locaties in Breda, Goes, Middelburg en Terneuzen. Daarnaast verrichten de revalidatieartsen poliklinische behandelingen en consultaties op de locaties van het Amphia Ziekenhuis en het Adrz en ZorgSaam.

Revant, het expertisecentrum revalidatie, staat voor kracht tot ontwikkeling vanuit een medisch specialistische basis in een sterk regionaal netwerk. De revalidatiebehandeling is gericht op het verbeteren/behouden van de mogelijkheden om te participeren in de samenleving en dagelijkse activiteiten zo goed mogelijk uit te voeren. De hulpvraag van de revalidant is het vertrekpunt en leidend in de keuzes en besluitvorming gedurende de behandeling: Revalidatie betekent het oude loslaten en zoeken naar nieuwe mogelijkheden”. Het succes daarin wordt bepaald door het samenspel tussen de revalidant en de interdisciplinaire teams.

Revant levert passende zorg en biedt een hoge kwaliteit van revalidatieprogramma’s. Deze ambitie vergt naast professionele zorgverleners, een adequaat bestuur, beleid en toezicht. De organisatie is ingericht om de zorg, werkwijzen en belangrijke beslissingen binnen Revant continu te monitoren en te optimaliseren vanuit een integrale benadering. Zelforganisatie ondersteunt de visie van Revant op het revalidatieproces van de revalidanten en organisatiedoelstellingen. De hoogopgeleide professionals krijgen de ruimte om zich te ontwikkelen en het werk binnen de kaders en omstandigheden naar eigen inzicht te organiseren.

Al jaren wordt de zorg op de diverse locaties van Revant hoog gewaardeerd door de revalidanten. Dit komt tot uitdrukking in landelijke benchmarks en ook in de interne revalidant tevredenheidsonderzoeken.

Beleid
Binnen het netwerk wil Revant het expertisecentrum zijn en een verbindende rol vervullen tussen de verschillende netwerkpartners. Revant wil de juiste zorg, op de juiste plek, op het juiste moment aanbieden, tegen maatschappelijk te verantwoorden kosten. Revant wil haar expertise op het gebied van medisch specialistische revalidatie inzetten binnen diverse samenwerkingsverbanden, o.a. met het Amphia Ziekenhuis, Adrz en ZorgSaam.

Revant speelt proactief in op de dynamiek in de externe omgeving en zet in op het verder optimaliseren van haar processen. Adequaat capaciteitsmanagement speelt een belangrijke rol in het waarborgen van efficiënt werken met de juiste inzet van mensen en middelen. Belangrijke elementen in relatie tot capaciteit en processen betreffen o.a. de behoefte aan zorg op andere momenten (b.v. buiten kantooruren) en andere plaatsen (zorg op afstand), vastgoedvraagstukken en de krimpende arbeidsmarkt.

Revant heeft de ambitie om haar revalidanten, bezoekers en medewerkers een gezonde en menswaardige omgeving te bieden. Ook sluit Revant aan op de landelijke ontwikkeling binnen de zorg om aandacht te hebben voor preventie. Het gedachtegoed over positieve gezondheid waarbij gezondheid wordt gezien als het vermogen om zich aan te passen en eigen regie te voeren in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen vormt hierbij een belangrijk uitgangspunt en is de rode draad waar Revant voor staat en gaat: “Kracht tot Ontwikkeling”.  

Revant is momenteel bezig met het opstellen van het strategisch meerjarenplan 2023-2026. De kernwaarden van waaruit de professionals en medewerkers bij Revant werken zijn verbinding, wendbaarheid en lef. De grondslag hiervoor is Kracht tot Ontwikkeling. Doel hierbij is dat Revant een gezonde organisatie is met een open bedrijfscultuur. Door o.a. procesverbeteringen te realiseren verwacht Revant de komende jaren te kunnen blijven investeren in zorginnovatie en verder in te zetten op een vitale organisatie.

Bestuur
De tweehoofdige collegiale Raad van Bestuur heeft de regie op strategisch beleidsniveau en is eindverantwoordelijk voor het behalen van de resultaten die Revant zich stelt binnen haar visie, missie en kernwaarden. De Raad stelt bij de beleidsvorming het belang van de revalidant centraal. Het managementteam bestaat uit 5 zorgmanagers, een Informatiemanager, HR-manager, manager Finance & Control, manager Facilitair Bedrijf en de secretaris Raad van Bestuur. Binnen Revant is sprake van een betrokken Cliëntenraad, Medische Staf en Ondernemingsraad.

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht hecht groot belang aan good governance en het naleven van de Zorgbrede Governancecode. Het uitgangspunt is enerzijds het geheel van taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zoals neergelegd in de statuten en reglementen en anderzijds de invulling daarvan door de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op de realisatie van de doelstellingen van Revant, het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met advies terzijde en treedt op als sparringpartner en kan op eigen initiatief advies uitbrengen aan de Raad van Bestuur indien men dit uit hoofde van hun taak en verantwoordelijkheid gewenst acht. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de Raad van Bestuur en vervult haar rol van werkgever ten opzichte van de Raad van Bestuur als collegiaal bestuur en de individuele leden afzonderlijk.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden inclusief de voorzitter. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen. De Raad van Toezicht vergadert tenminste zesmaal per jaar en heeft drie commissies ingesteld: een auditcommissie financiën en vastgoed, een commissie kwaliteit, veiligheid en zorginnovatie en een governance en remuneratie commissie.

De samenstelling van de Raad van Toezicht als geheel waarborgt:

 • Diversiteit in samenstelling, zonder concessies te doen aan kwaliteit. 
 • Evenwichtig samengesteld in termen van teamrollen en complementair qua kennis, ervaring en netwerken. 
 • Affiniteit met de gezondheidszorg en revalidanten in het bijzonder.
 • Herkenbaarheid en vertrouwen in de ogen van interne en externe stakeholders.

Dit betekent dat de Raad als optelsom van de leden beschikt over kennis en ervaring op de aandachtsgebieden: kwaliteit en veiligheid, HRM, financiën, vastgoed, bedrijfsvoering, organisatieontwikkeling en innovatie, dit alles gerelateerd aan de (revalidatie-)zorgsector of complexe organisaties. Het is niet zozeer de bedoeling om deze aandachtsgebieden aan vaste zetels in de Raad van Toezicht te koppelen, maar om een team te vormen met leden die beschikken over verschillende kwaliteiten en affiniteiten die in de Raad van Toezicht breed gewenst worden geacht.

Belangrijke strategische thema’s waaraan de Raad van Toezicht de komende tijd aandacht zal besteden zijn o.a.:

 • De borging van de hoge kwaliteit van de revalidatieprogramma’s en de daarvoor nodige innovatie en zorgvernieuwing. 
 • Ervoor zorgdragen dat Revant financieel op orde blijft, met de focus op optimalisatie van capaciteit- en procesmanagement.
 • De verdere ontwikkeling van de digitalisering van de zorg met aandacht voor organisatorische en sociale aspecten en de impact ervan op de relatie revalidant-professional.
 • De ontwikkeling van plannen voor het vastgoedbestand in aansluiting op de veranderende zorgvraag.
 • Verstevigen van de positie van Revant als aantrekkelijke werkgever alsmede een proactieve arbeidsmarktbenadering gericht op het binden en boeien van (potentiële) medewerkers.
 • Verder verstevigen van verbindingen met samenwerkingspartners in de zorgnetwerken.

Algemeen profiel lid Raad van Toezicht

 • Verbondenheid met de doelstelling, ambitie, strategie en toezichtvisie van Revant. 
 • Onafhankelijkheid en kritisch vermogen t.o.v. elkaar en t.o.v. de Raad van Bestuur. Leden opereren derhalve zonder last of ruggespraak en betrachten openheid over (neven)functies.
 • Bestuurlijke- en/of managementervaring.
 • Inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen.
 • Vermogen om op de juiste afstand van de Raad van Bestuur de specifieke deskundigheid in te zetten.
 • Vermogen om vragenderwijs de grote lijn en het eventueel ontbrekende zichtbaar te maken.
 • Bekend zijn met de Zorgbrede Governance en deze ook in het handelen als toezichthouder tonen.
 • Bereidheid alle vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden.
 • Voldoende tijd ter beschikking te willen en kunnen stellen voor de vervulling van de directe toezichtstaak. Tevens beschikbaar zijn voor consultaties en overleg, zo nodig ook op korte termijn.
 • Bereidheid om in commissies te werken en aan bijscholing te doen.

In verband met het aanstaande vertrek van een van de leden van de Raad van Toezicht ontstaat er een vacature voor een lid Raad van Toezicht, met de ambitie om de rol van vice voorzitter te gaan vervullen. Tevens zal het lid Raad van Toezicht deel uit gaan maken van de commissie kwaliteit, veiligheid en zorginnovatie.

Specifiek profiel lid Raad van Toezicht, tevens beoogd vice voorzitter en lid commissie kwaliteit, veiligheid en zorginnovatie

 • Bestuurlijke ervaring in een complexe zorgorganisatie, tevens ervaring als toezichthouder.
 • Stevige persoonlijkheid en teamplayer, besluitvaardig en doortastend, in staat om op verzoek een leidende rol te vervullen bij de menings- en besluitvorming door de Raad van Toezicht, streeft naar consensus en overbrugging van meningsverschillen.
 • Ervaring met organisatiebrede organisatieontwikkeling, complexe transities en innovaties in de zorg en in staat om op dit vlak de rol te vervullen van proactieve adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur.
 • Ruime ervaring met en kennis van kwaliteit en veiligheid in de zorgsector, aantoonbare affiniteit met revalidatiezorg.
 • Verbindend en gedreven, analytisch, staat voor zijn/haar taak.
 • Bekend met netwerkzorg, kan het belang hiervan voor Revant op waarde schatten en daarin een bijdrage leveren.
 • Gevoel voor verhoudingen, stelt de goede vragen en straalt rust uit, heeft overzicht.
 • Een passend professioneel netwerk, b.v. in de regio waarin Revant actief is, is een pre.
 • Een open stijl van communiceren, prettig in de omgang en met relativeringsvermogen.

Bezoldiging
De bezoldiging is conform de richtlijnen van de NVTZ en voldoet aan de normstelling van de WNT.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.

Na de voorselectie door Suur & Company zal de long- en shortlist aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever.

Contact

Voor inhoudelijke vragen:
Marja Suur, Partner
Annemarie Engel, Project Assistant
Wies Fest, Project Assistant

T: 0850 – 734 705