Zorgcentra MeerlandenSolliciteer

Lid Raad van Toezicht

Zorgcentra Meerlanden, ook bekend als R.K. Stichting Zorgcentra Meerlanden, heeft drie zorglocaties: De Meerwende in Badhoevedorp, De Meerstede in Hoofddorp en ‘t Kloosterhof in Aalsmeer. Vanuit de drie zorgcentra biedt Zorgcentra Meerlanden een totaalproduct voor ouderen in de locaties en de wijken eromheen. Of het nu op het gebied van activiteiten, ontmoeting, maaltijden of thuiszorg is, Zorgcentra Meerlanden biedt het allemaal. Zorgcentra Meerlanden werkt kleinschalig en de lijnen zijn kort. De 450 deskundige medewerkers en de ca. 270 vrijwilligers werken met plezier en met trots.
 
Zorgcentra Meerlanden wil met name ouderen in de regio op de best mogelijke manier ondersteunen bij het behouden of herwinnen van welbevinden door hen ondersteuning te bieden bij het krijgen van zorg en verbeteren van het persoonlijk welzijn en, indien noodzakelijk, het bieden van een woonomgeving. Hierbij gaat Zorgcentra Meerlanden altijd uit van de eigen regie en zeggenschap van de cliënt.
 
De organisatie kenmerkt zich door een gezonde financiële huishouding. Voor 2022 is een totale omzet begroot van ca. € 25 miljoen. Voor het huidige jaar en toekomstige jaren verwacht de organisatie positieve financiële resultaten te boeken en het weerstandsvermogen op peil te houden. Er zijn voldoende mogelijkheden om te investeren in zorginnovatie en om onderhouds- en verbouwactiviteiten op de zorglocaties uit te voeren.
 
Beleid
Zorgcentra Meerlanden wil vanuit een professionele organisatie blijvende kwaliteit leveren, op alle vlakken, met een lange termijnvisie, eenduidig beleid en doelgerichte aansturing. Strategische samenwerking met regionale partners en het vormen van en participeren in regionale netwerken zijn hiervoor belangrijke voorwaarden.
Onderdeel van de besturingsfilosofie is een cultuur, gericht op leren en verbeteren, eigen verantwoordelijkheid nemen en samen resultaat bereiken. Zorgcentra Meerlanden werkt in de praktijk veel aan leren en verbeteren doordat continue reflectie en dialoog gestimuleerd worden door de leidinggevenden en doordat deze plaats vindt in een open klimaat.
 
Enkele beleidsspeerpunten kort samengevat:

 • Verder tot ontwikkeling brengen van het gastvrijheidsconcept.
 • Technologische innovatie, waaronder domotica-toepassingen, herijken van het applicatielandschap en maken van keuzes voor toekomstbestendige en betaalbare ICT.
 • Optimalisatie van processen, met de focus op kwaliteitsverbetering.
 • Doorontwikkelen van de drie zorglocaties en hiermee in samenhang de diverse renovatieactiviteiten.
 • Beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerde medewerkers in relatie tot de steeds complexere zorg.

 
Organisatie
Zorgcentra Meerlanden staat onder leiding van een eenhoofdige raad van bestuur/bestuurder met een strategische, bestuurlijke en externe focus. Naast de bestuurder bestaat het krachtige en compacte MT uit een afvaardiging uit de Locatie Managementteams en staffuncties (manager Financiën, programmamanager, manager HR, beleidsmedewerker).
 
Elke locatie heeft een cliënten- en familieraad, kortweg CFR, ingesteld om de belangen van de bewoners zo goed mogelijk te behartigen. Daarnaast is er een centrale CFR, kortweg CCFR, die deze drie afzonderlijke CFR’s overkoepelt. De CCFR, de OR en de VAR (de Verpleegkundig adviesraad) worden nauw bij de beleidsbepaling en – uitvoering betrokken.
 
Informatie
Meer informatie, waaronder het jaarverslag, is te vinden op de website www.zorgcentra-meerlanden.nl

Functieomschrijving

Zorgcentra Meerlanden hanteert de Zorgbrede Governancode als richtinggevend kader en norm voor goed bestuur en toezicht. In de uitoefening van zijn taken ziet de Raad van Toezicht in het bijzonder toe op:

 • De continuïteit van de organisatie;
 • De realisatie van de statutaire doelstellingen van de organisatie;
 • De strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de instelling;
 • De opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
 • De financiële verantwoording en sturing;
 • De kwaliteit en de veiligheid van de zorg;
 • De naleving van wet- en regelgeving;
 • De verhouding met belanghebbenden zoals cliënten en werknemers en de wijze waarop de instelling invulling geeft aan zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid.

 
De Raad van Toezicht fungeert als werkgever van de Raad van Bestuur en functioneert als adviseur en klankbord voor de bestuurder. Centraal staat het toezien op het beleid van de bestuurder en de wijze waarop het gevoerde beleid ertoe leidt dat Zorgcentra Meerlanden haar maatschappelijke doelen verwezenlijkt. De leden van de Raad van Toezicht opereren als kritische gesprekspartners van de bestuurder, adviseren gevraagd en ongevraagd en kunnen elk vanuit eigen expertise kansen en risico’s vroegtijdig signaleren en agenderen.
 
De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen met vier jaar. De Raad van Toezicht vergadert minimaal zes keer per jaar met de bestuurder. De Raad van Toezicht voert twee keer per jaar overleg met de OR en twee keer per jaar met de CCFR. Bij een van deze twee overleggen is tevens de bestuurder aanwezig. Daarnaast worden door (een afvaardiging van) de Raad van Toezicht periodiek bezoeken gebracht aan de locaties en wordt deelgenomen aan familiebijeenkomsten.
 
Binnen de Raad van Toezicht zijn een drietal commissies, respectievelijk de Auditcommissie, de Remuneratiecommissie en de commissie Kwaliteit, Personeel en Organisatie. De Raad van Toezicht is samengesteld o.g.v. profielschetsen waarbij gestreefd wordt naar verscheidenheid in deskundigheden c.q. aandachtsgebieden. De Raad van Toezicht streeft naar een evenwichtige samenstelling ten aanzien van geslacht en leeftijd.
 
Belangrijke strategische thema’s waaraan de Raad van Toezicht de komende tijd aandacht zal besteden zijn o.a.:

 • Inspelen op de steeds complexere zorgvraag met de focus op verder professionaliseren en moderniseren van de organisatie;
 • Verstevigen van de positie van Zorgcentra Meerlanden als aantrekkelijke werkgever alsmede een proactieve arbeidsmarktbenadering gericht op het binden en boeien van (jonge potentiële) medewerkers;
 • In goede banen leiden van de omvangrijke verbouwactiviteiten, een en ander in overeenstemming met de eigentijdse eisen betreffende duurzaamheid.

 
Algemeen profiel lid Raad van Toezicht

 • Academisch denk- en werkniveau.
 • Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden.
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring.
 • De deskundigheid om een juist evenwicht te vinden in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Het vermogen en de attitude om de bestuurder met advies en als klankbord terzijde te staan.
 • Het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen.
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen.
 • Een integere, verantwoordelijke, positief kritische en onafhankelijke opstelling.
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, veiligheid, doelmatigheid en continuïteit aan Zorgcentra Meerlanden stellen.

 
Conform het rooster van aftreden is er momenteel een vacature binnen de Raad van Toezicht. Het hieronder weergegeven specifieke profiel vormt het uitgangspunt bij de werving- en selectieprocedure.
 
Specifiek profiel lid Raad van Toezicht, juridisch profiel

 • Brede professionele juridische achtergrond, verkregen in de rechts- of bestuurlijke praktijk. In staat om vanuit het perspectief van toezichthouder te oordelen over juridische aspecten die ten grondslag liggen aan bestuursbesluiten.
 • Beschikt over juridisch kennis en ervaring met complexe governance vraagstukken, bij voorkeur eveneens in relatie tot renovatie- en verbouwprojecten.
 • Staat midden in het maatschappelijk leven en beschikt over een relevant netwerk.
 • Bij nadrukkelijke voorkeur door werk en/of wonen verbonden aan de regio waarin Zorgcentra Meerlanden actief is.

 
Daarnaast zijn de volgende kwalificaties van toepassing die gelden voor ieder lid van de Raad van Toezicht:

 • Stevige persoonlijkheid, besluitvaardig en doortastend, positief kritisch vanuit een respectvolle attitude.
 • Analytisch, weet met informatie ‘op afstand’ snel overzicht en inzicht te krijgen m.b.t. essentiële en strategische aspecten van het functioneren van Zorgcentra Meerlanden en kan op basis hiervan evenwichtig oordelen.
 • Wacht niet af, neemt zelf initiatief en verstaat de kunst van het ‘tegendraads’ meedenken.
 • Gaat meningsverschillen en ‘lastige gesprekken’ niet uit de weg, behoudt zorgvuldig het evenwicht tussen ‘klankborden’ en ‘sturen’.
 • Teamplayer, sterk relatiegericht, goed ontwikkelde interpersoonlijke sensitiviteit, heeft oog voor en kan zich inleven in (de belangen van) de cliënt en de medewerker.
 • Soepel in de omgang, open houding.
 • Bereid om een substantiële tijdsinput te leveren.

 
Bezoldiging
De bezoldiging is conform de richtlijnen van de NVTZ en voldoet aan de normstelling van de Wet Normering Topinkomens en de sectorale WNT-normen voor de zorg.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl
 
Na de voorselectie door Suur & Company zal de long- en shortlist aan de opdrachtgever worden gepresenteerd.
 
In overleg met de Raad van Toezicht worden kandidaten uitgenodigd die in aanmerking komen voor een gesprek met de selectiecommissie.
 
Van eindkandidaten wordt verwacht dat zij referenties overleggen.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Frank ten Oever, Partner
Monica van der Ven, Project Assistant
Wies Fest, Project Assistant
 
T: 0850 – 734 702