Maasstad ZiekenhuisSolliciteer

Lid Raad van Toezicht

Het Maasstad Ziekenhuis is een groot algemeen ziekenhuis in Rotterdam-Zuid dat beschikt over 600 bedden. Het Maasstad Ziekenhuis draagt vakkundig en zorgzaam bij aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van de patiënten en biedt topklinische zorg waarbij opleiden, kwaliteit en veiligheid voorop staan. Alle professionals bij het Maasstad Ziekenhuis werken vanuit de kernwaarden: betrouwbaar, deskundig, verbindend, ambitieus en gastgericht. De cultuur in het ziekenhuis laat zich kenmerken als ‘Rotterdams’: handen uit de mouwen en directe communicatie.
 
In het Strategisch Medisch Beleidsplan staan de hoofdlijnen van de ambities die het Maasstad Ziekenhuis nastreeft. De rode draad van dit plan bestaat uit vijf ambities. Dit zijn de volgende: aandacht voor aandacht, topklinisch en acuut profiel, kwaliteit en veiligheid, netwerkzorg, financieel gezond en innovatief. Momenteel wordt er hard gewerkt aan de herijking van de strategie voor de periode 2022- 2025.
 
Het Maasstad Ziekenhuis is lid van de Santeon groep. Santeon is de Nederlandse ziekenhuisgroep waarbinnen zeven topklinische ziekenhuizen open samenwerken met als doel de patiëntenzorg te verbeteren door continue vernieuwing. Wat de samenwerking uniek maakt, is dat de professionals door middel van Value Based Healthcare de zorg optimaliseren. Ze vergelijken de uitkomsten van behandelingen en nemen de inbreng van patiënten hierbij mee. De optimale situatie wordt als standaard geïmplementeerd. Zo wordt de zorg steeds beter.
 
Het Maasstad Ziekenhuis is daarnaast lid van de Samenwerkende Topklinische opleidings Ziekenhuizen (STZ) en vindt het belangrijk om zich als opleidingsziekenhuis te onderscheiden. Er wordt daarom veel aandacht besteed aan opleidingen, onderwijs en onderzoek. Het ziekenhuis is er trots op dat recent een van de stafleden benoemd is tot professor (leerstoel: Bewijsgestuurde waardegedreven patiëntgerichte zorg).
Het Maasstad Ziekenhuis wil de komende jaren topklinische zorg en acute zorg verder ontwikkelen. Met de toenemende vraag naar zorg en nauwelijks groei van budgetruimte voor medisch specialistische zorg en personele krapte is het noodzakelijk om de zorg anders in te richten.
 
Het Maasstad Ziekenhuis neemt deel aan het programma “de juiste zorg op de juiste plaats”. Het Maasstad Ziekenhuis wil daarin graag een vooruitstrevend ziekenhuis zijn, dat vooroploopt in het verbinden met een groot netwerk in de regio zowel op gebied van ziekenhuiszorg maar vooral op aangrenzende gebieden zoals verpleeghuizen, thuiszorg, eerstelijns zorg en welzijn. Het Maasstad wil als ziekenhuis beweging op het onderwerp juiste zorg op de juiste plek organiseren en stelt zich als doel om een substantieel deel van de zorg te voorkomen, te vervangen of te verplaatsen, zodat er ruimte is om te groeien op topklinische/ acute zorg en de groeiende zorgvraag op te vangen. Deze doelstelling wordt ondersteund door de digitale strategie.
 
De raad van bestuur
De raad van bestuur bestaat uit twee leden, een voorzitter en een lid:

 • De heer drs. P.M. Langenbach RC, voorzitter raad van bestuur
 • Mevrouw dr. W.W. Vrijland, lid raad van bestuur

 
De leden van de raad van bestuur zijn gezamenlijk en individueel verantwoordelijk voor en belast met het besturen van het Maasstad Ziekenhuis. De raad van bestuur streeft er naar dat besluiten in onderlinge afstemming met elkaar en met het bestuur Vereniging Medische Staf en VAR worden genomen. De raad van bestuur geeft dagelijks actief invulling aan collegiaal bestuur. Beide leden van de raad van bestuur rapporteren gezamenlijk aan de raad van toezicht.
 
Daarnaast vindt apart overleg plaats met het bestuur Vereniging Medische Staf, waaronder vallen Maasstad Medisch Specialisten (MMS) en de Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband (VMSD). Tevens voert de raad van bestuur regelmatig overleg met de Ondernemingsraad (OR), de Patiënten Advies Raad (PAR) en de Verpleegkundige Advies Raad (VAR).
 
Meer informatie, waaronder het jaarverslag en het organogram, is te vinden op www.maasstadziekenhuis.nl

Functieomschrijving

De raad van toezicht houdt toezicht op het door de raad van bestuur gevoerde beleid, het functioneren van de raad van bestuur en de algemene stand van zaken van de Stichting Maasstad Ziekenhuis. Naast het houden van toezicht is de raad van toezicht werkgever van de raad van bestuur en staat hij deze met advies terzijde. In het Reglement raad van toezicht zijn afspraken over de taken en besluitvorming binnen de raad van toezicht opgenomen. Tevens bevat het reglement bepalingen over de samenstelling, termijnen en deskundigheid van de leden. De vigerende Zorgbrede Governance Code heeft hierbij als uitgangspunt gediend.
 
De raad van toezicht bestaat uit zes leden die beschikken over relevante ervaring in de gezondheidszorg en het bedrijfsleven. Met eigen kennis, inzichten en expertise vervult ieder lid zijn rol als toezichthouder. De verschillende aandachtsgebieden (zorg, financiën en overheid/volksgezondheid) zijn afdoende gedekt. De leden van de raad van toezicht zijn onafhankelijk.
 
De raad van toezicht moet volgens het reglement uit vijf tot zeven leden bestaan en kent de volgende commissies: auditcommissie, commissie kwaliteit en veiligheid en remuneratiecommissie. De huidige leden zijn:

 • De heer dr. L.E.C. van de Leemput, voorzitter
 • Mevrouw drs. D.H.C. Burger, lid (vertrekkend later in 2022)
 • Mevrouw mr. W.L. Gillis-Burleson, lid
 • Mevrouw T. van der Poel (MSc RA), lid
 • De heer drs. P.M. Knuvers (RA RE RAB), lid

 
De raad van toezicht werkt volgens het model van horizontaal toezichthouden. De contacten met o.a. de patiëntenadviesraad, de verpleegkundige adviesraad en de ondernemingsraad zijn daarbij belangrijke aspecten, evenals het beleven en ervaren van het primair proces.
 
In een snel veranderende samenleving ligt er de opdracht bij raden van toezicht om de maatschappelijke betekenis van de organisatie vanuit een breed maatschappelijk perspectief te toetsen. De raad denkt daarbij actief mee en streeft naar inhoudelijke impulsen vanuit een breed maatschappelijk perspectief. De raad van toezicht opereert vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid, waaraan alle leden in staat en bereid moeten zijn een bijdrage te leveren. De raad van toezicht is betrokken en nabij zowel naar de organisatie als naar elkaar.
 
In oktober 2022 treedt een lid van de raad van toezicht (tevens lid van de commissie kwaliteit en veiligheid en voorzitter van de remuneratiecommissie) af. Vanwege het reguliere terugtreden van dit lid zoekt het Maasstad Ziekenhuis een lid voor de raad van toezicht voor de commissie kwaliteit en veiligheid.
 
Algemeen profiel lid raad van toezicht

 • academisch denk- en werkniveau;
 • affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van het Maasstad Ziekenhuis;
 • inzicht en overzicht ten aanzien van de taken en functie van de raad van toezicht en de raad van bestuur;
 • het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de raad van bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • onderkent het nuance verschil tussen de rol van toezichthouder en werkgever en de rol van ‘guide’ en klankboard van de raad van bestuur;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • voldoende beschikbaarheid, ook tijdens reguliere kantooruren.

 
Het hieronder weergegeven specifieke profiel vormt het uitgangspunt bij de werving- en selectieprocedure. Bij voorkeur heeft de kandidaat affiniteit dan wel ervaring met innovatieve ICT-toepassingen in de zorgsector. Tevens heeft de kandidaat bij voorkeur een visie op en ervaring met het implementeren van Value Based Healthcare ten dienste van het optimaliseren van de zorg.
 
De raad van toezicht streeft naar maatschappelijke diversiteit in de samenstelling van de raad van toezicht, zowel wat betreft achtergrond, kennis en ervaring als wat betreft sekse en etniciteit van de leden. Op deze wijze kan de raad van toezicht het meest effectief zijn in het toezicht houden op en ondersteunen van het Maasstad Ziekenhuis in de kerntaak: het vakkundig en zorgzaam verbeteren van de kwaliteit van leven van de patiënten.
 
Specifiek profiel voor een lid raad van toezicht met een verpleegkundige/bestuurlijke achtergrond (lid van de commissie kwaliteit en veiligheid)

 • strategische management ervaring in of met een groot ziekenhuis b.v. medisch manager, verpleegkundig manager, bestuurder, of een kandidaat met brede ervaring op het terrein van ketensamenwerking rondom een ziekenhuis en een groot netwerk in de zorg;
 • een heldere visie op de huidige en toekomstige ziekenhuiszorg, zowel op het gebied van medische (specialistische) en verpleegkundige ontwikkelingen, als op het gebied van organisatorische veranderingen;
 • bij voorkeur toezichthoudende ervaring;
 • ruime kennis van zorgprocessen, samenwerking in de keten, en het logistieke (primaire) proces;
 • ervaring met het vormgeven van patiëntparticipatie en medezeggenschap door patiënten en kennis van de Wmcz 2018, staat open voor medezeggenschap en is in staat om het vertrouwen te krijgen van de medezeggenschapsorganen;
 • sterk relatiegericht en goed ontwikkelde interpersoonlijke sensitiviteit en invoelingsvermogen;
 • gerespecteerd spanningpartner en vertrouwenspersoon van de raad van bestuur met (inhoudelijk) gezag bij de medisch specialisten;
 • open stijl van communiceren, transparant, prettig in de omgang en met relativeringsvermogen.

 
Bezoldiging
De raad van toezicht wil een actieve rol spelen, wat een significante inzet van toezicht vereist. De remuneratie voor de functies is conform de geldende reglementen conform de Governancecode Zorg en de vigerende Wet Normering Topinkomens.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl

Na de voorselectie door Suur & Company zal de long- en shortlist aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. 

Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever.

Van eindkandidaten wordt verwacht dat zij referenties overleggen.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:

Marja Suur, Partner, marjasuur@suurcompany.nl
Monica van der Ven, Personal Assistant, monicavanderven@suurcompany.nl
T: 0850 – 734 734