Stichting MEE SamenSolliciteer

Lid Raad van Toezicht

MEE Drenthe, MEE IJsseloevers, MEE Oost en MEE Veluwe worden bestuurd vanuit Stichting MEE Samen.
 
MEE heeft als ideaal een samenleving waarin iedereen meedoet, een inclusieve samenleving. MEE is er voor die mensen die hierin worden belemmerd door hun kwetsbaarheid of beperking. MEE heeft uitgebreide kennis over het herkennen van en omgaan met mensen met een kwetsbaarheid of beperking. En jarenlange ervaring in het versterken van de eigen kracht van mensen en hun netwerk.
 
In tegenstelling tot andere dienstverleners werkt MEE vanuit een integrale aanpak die verder kijkt dan één levensgebied. De ondersteuning richt zich niet alleen op school, werk en zorg, maar bijvoorbeeld ook op de thuissituatie: het eigen netwerk, financiën, de woonsituatie, relaties en vrije tijd. En houdt rekening met belangrijke overgangsmomenten, zoals een verhuizing. Juist de levensgebieden waar mensen met een beperking de meeste problemen ervaren en die essentiële belemmeringen vormen voor succesvolle participatie.
 
Door de (in)formele structuren om iemand heen te activeren die dit kunnen ondersteunen, ontstaat bovendien een duurzame oplossing. MEE werkt als spil tussen alle betrokken partijen; niet alleen de persoon in kwestie en, bijvoorbeeld, diens werkgever, maar ook naasten en hulpverleningsinstanties. Zodat alles en iedereen samenwerkt in het belang van het (door het individu zelf bepaalde) plan en doel. Dit is gebaseerd op de succesvol gebleken en door opdrachtgevers en partners breed gewaardeerde werkwijze Sociale Netwerk Versterking (SNV) die de grondhouding van de MEE-medewerker kenmerkt in al zijn of haar handelen. Zoveel mogelijk met of gebruik makend van de ervaring van mensen die weten hoe het is: ervaringsdeskundigen. Verbindend, deskundig, onafhankelijk en daadkrachtig; de kernwaarden van MEE.
 
MEE investeert continu in de deskundigheid van haar medewerkers. Omdat de professionals van MEE in uiteenlopende projecten en werkvelden werken, is er een continue verbinding tussen kennis en praktijk die zorgt voor een doorlopende stroom van kennisontwikkeling en -doorontwikkeling. Doorontwikkeling binnen huidige werkwijzen, maar de inzichten en ervaringen leiden ook doorlopend tot nieuwe concepten op basis van behoeften van en trends rondom mensen met een beperking, in relatie tot de systemen en samenleving om hen heen.
 
Innovatie heeft een prominente rol in het strategische meerjarenbeleid van MEE. Door het ontwikkelen van nieuwe ideeën (producten en diensten) en nieuwe samenwerkingsverbanden pakt MEE complexe sociale vraagstukken aan. Met als doel dat zo het meedoen voor mensen met een beperking wordt bevorderd. Om uiteindelijk steeds dichter bij die inclusieve samenleving te komen. Bij de innovatietrajecten werkt MEE zoveel mogelijk samen met ervaringsdeskundigen en partners. Twee grote innovatielijnen die voortkomen uit trends op de middellange termijn zijn Vitaliteit en gezonde leefstijl alsmede Technologie en digitalisering.
 
Binnen MEE Samen zijn zowel de (eenhoofdige) Raad van Bestuur als de gezamenlijke staf en ondersteunende diensten ondergebracht. De Raad van Toezicht ziet toe op het bestuur.
 
Meer informatie is te vinden op www.meevoormij.nl

Functieomschrijving

Basis voor de Raad van Toezicht is de Governancecode Zorg. Belangrijke aspecten daarbij zijn integriteit, scheiding van belangen en beschikbaarheid. In de uitoefening van zijn taken ziet de Raad van Toezicht in het bijzonder toe op:

 • de continuïteit van de organisatie;
 • de realisatie van de statutaire doelstellingen van de organisatie;
 • de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de instelling;
 • de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
 • de financiële verantwoording en sturing;
 • de kwaliteit en de veiligheid van de zorg;
 • de naleving van wet- en regelgeving;
 • de verhouding met belanghebbenden zoals cliënten en werknemers en de wijze waarop de instelling invulling geeft aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid;
 • de contacten met stakeholders.

 
De Raad van Toezicht fungeert als werkgever van de Raad van Bestuur en functioneert als adviseur en klankbord voor de bestuurder.
 
De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 leden. Leden worden benoemd voor een periode van 4 jaar en kunnen, na evaluatie, eenmalig worden herbenoemd voor een periode van nog eens 4 jaar. Er gelden geen voordrachtsrechten.
 
Om in staat te zijn goed toezicht te houden zal bij de inrichting en samenstelling van de Raad van Toezicht rekening moeten worden gehouden met de volgende aspecten:

 • onafhankelijkheid
 • collegiaal functioneren
 • kritisch vermogen
 • op afstand betrokken zijn
 • netwerken

Op basis daarvan kunnen meer algemene en meer specifieke eisen worden gesteld aan de individuele leden van de Raad.
 
Binnen de Raad van Toezicht zijn een Auditcommissie en een Remuneratiecommissie ingesteld. De bemensing van de commissies wordt in onderling overleg bepaald. Van de leden wordt bereidheid gevraagd om in een voorkomend geval deel uit te maken van een commissie.
 
De Raad van Toezicht van de organisatie zal zo moeten zijn samengesteld dat er sprake is van voldoende heterogeniteit en diversiteit. Heterogeniteit, zodat de achtergronden, kennis en ervaring van de verschillende leden complementair is en aansluit bij de op dat moment relevante bestuurlijke en inhoudelijke thema’s. Diversiteit, zodat in de samenstelling een goede balans is gelet op leeftijd, geslacht en maatschappelijke achtergrond.
 
Algemeen profiel lid Raad van Toezicht

 • een duidelijke en aantoonbare affiniteit met de missie van de organisatie en betrokkenheid bij het werkgebied van de organisatie;
 • een brede maatschappelijke betrokkenheid en een actieve rol in het maatschappelijk leven;
 • beschikken over voldoende analytisch vermogen om hoofd- en bijzaken te kunnen onderscheiden en om de discussie op strategisch niveau te kunnen voeren;
 • beschikken over voldoende relevante kennis en ervaring enerzijds en reflectief vermogen anderzijds om te kunnen fungeren als sparringpartner en klankbord voor de Raad van Bestuur;
 • beschikken over het vermogen om de missie van de organisatie en de continuïteit van de bedrijfsvoering te bewaken;
 • in staat zijn om het beleid van de organisatie en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
 • collegialiteit: in staat zijn om in teamverband toezicht te kunnen uitoefenen; een bijdrage kunnen leveren aan de discussie maar ook de inbreng van anderen op waarde kunnen schatten;
 • integriteit: het belang van de organisatie voorop stellen, zonder daarbij andere belangen, laat staan het eigen belang een rol te geven.

 
Gelet op de maximale zittingstermijn van de leden van de Raad van Toezicht ontstaat op korte termijn een vacature voor een lid Raad van Toezicht met een juridisch profiel. Het hieronder weergegeven specifieke profiel vormt het uitgangspunt bij de werving- en selectieprocedure.
 
Specifiek profiel lid Raad van Toezicht, juridisch profiel

 • Beschikt over een brede professionele juridische achtergrond, verkregen in de rechts- of bestuurlijke praktijk.
 • In staat om vanuit het perspectief van toezichthouder te oordelen over juridische aspecten die ten grondslag liggen aan bestuursbesluiten. Dit betreft o.a. vraagstukken rond strategische samenwerkingsverbanden, marktwerking, contractering met zorgverzekeraars en gemeenten, complexe governance vraagstukken, zorggerelateerde wet- en regelgeving en relaties met externe stakeholders en toezichthoudende instanties.
 • Stevige maatschappelijke statuur, beschikt bij voorkeur over een breed netwerk.
 • Ervaring als toezichthouder is een pre.

 
Daarnaast gelden de volgende kwalificaties en persoonskenmerken:

 • Stevige persoonlijkheid, positief kritisch vanuit een respectvolle attitude.
 • Analytisch, weet met informatie ‘op afstand’ snel overzicht en inzicht te krijgen m.b.t. essentiële en strategische aspecten van het functioneren van MEE en kan op basis hiervan evenwichtig oordelen.
 • Teamplayer, sterk relatiegericht, goed ontwikkelde interpersoonlijke sensitiviteit.
 • Doortastend, neemt zelf initiatief en entameert onderwerpen en invalshoeken.
 • Goede antenne voor integriteitsvraagstukken.
 • Gaat meningsverschillen en ‘lastige gesprekken’ niet uit de weg, behoudt zorgvuldig het evenwicht tussen ‘klankborden’ en ‘sturen’.

 
Bezoldiging
De bezoldiging is conform de richtlijnen van de NVTZ en voldoet aan de normstelling van de WNT-2.
 

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl
 
Na de voorselectie door Suur & Company zal de long- en shortlist aan de opdrachtgever worden gepresenteerd.
 
In overleg met de Raad van Toezicht worden kandidaten uitgenodigd die in aanmerking komen voor een gesprek met de selectiecommissie.
 
Van eindkandidaten wordt verwacht dat zij referenties overleggen.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Frank ten Oever, Partner
Stephanie van Houtert, Personal Assistant
T: 0850 – 734 705