NEO HuisartsenzorgSolliciteer

lid raad van commissarissen – huisartsgeneeskundige

Op 1 januari 2021 ontstond NEO Huisartsenzorg uit het samengaan van LHV Huisartsenkring Nijmegen e.o. (regionale onderafdeling van de LHV), zorggroep STIELO en Coöperatie Integrale Huisartsenzorg Nijmegen e.o. Met de oprichting van NEO Huisartsenzorg is er nu één nieuwe vereniging van en tegelijkertijd één regionale werkorganisatie vóór de huisartsen in onze regio. Eén integrale voordeur en aanspreekpunt voor de regionale huisartsenzorg. Mét aandacht voor multidisciplinaire zorg en innovatie in de eerstelijnszorg.
 
Vereniging
Alle huisartsen, praktijkhoudend en niet-praktijkhoudend en huisartsen in opleiding (AIOS) kunnen lid kunnen zijn van de vereniging NEO Huisartsenzorg. De vereniging heeft ongeveer 540 huisarts-leden. De vereniging NEO Huisartsenzorg wordt bestuurd door een multidisciplinair samengesteld bestuur. Het bestuur telt 5 huisarts bestuursleden en een niet-huisarts als bestuurslid. Het bestuur van de vereniging bepaalt op hoofdlijnen de strategische koers en het beleid die door de huisarts-leden van de vereniging wordt bekrachtigd. De vereniging NEO Huisartsenzorg wordt in haar taakstelling ondersteund door vier inhoudelijk adviserende commissies op het gebied van Samenwerking, Kwaliteit, Veiligheid & Scholing, Innovatie & Wetenschap en E-health (Informatie- en communicatietechnologie).
 
Werkorganisatie
Hoewel we ons één organisatie voelen – NEO Huisartsenzorg – bestaat onze werkorganisatie juridisch gezien uit de holding NEO Huisartsenzorg bv en drie dochterorganisaties. In de holding zijn de meeste staf- en ondersteunende diensten gepositioneerd. De zorg- en dienstverlening vindt plaats in de drie dochterorganisaties:

 1. NEO Huisartsen Spoedzorg bv levert huisartsgeneeskundige spoedzorg 's avonds, 's nachts, in het weekeind en op feestdagen;
 2. NEO Huisartsen Dagzorg bv organiseert multidisciplinaire, innovatieve eerstelijns chronische zorg (diabetes-, COPD & astma- en CVRM-zorg) en ouderenzorg;
 3. NEO Huisartsen GGZ zorg bv ondersteunt huisartsen bij het leveren van geestelijke gezondheidszorg in de huisartsenpraktijken.

De holding NEO Huisartsenzorg bv en de drie dochterorganisaties staan onder leiding van de Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur geeft direct leiding aan het managementteam NEO Huisartsenzorg.
 
De Raad van Commissarissen houdt onafhankelijk en professioneel toezicht op de werkorganisatie.
De Raad van Commissarissen handelt volgens de Governancecode Zorg.
 
De Raad van Commissarissen onderhoudt contacten met diverse geledingen binnen de organisatie waaronder het verenigingsbestuur, management, ondernemingsraad en cliëntenraad.
 
Meer algemene informatie over NEO Huisartsenzorg, o.a. het jaarbeeld, de jaarcijfers en het organogram, als ook specifieke informatie over de toezichtsvisie en reglementen Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur zijn te vinden op https://www.neohuisartsenzorg.nl/.

Functieomschrijving

Raad van Commissarissen (RvC)
 
Conform de landelijke Governancecode voor zorgorganisaties, heeft de RvC de volgende taken:

 • Toezichthouden op de organisatie in algemene zin;
 • Goedkeuren van het jaarplan en de begroting;
 • Advies geven en sparren met de Raad van Bestuur over beleid, uitgangspunten en vormgeving van de organisatie;
 • Werkgeverschap van de Raad van Bestuur.

 
De RvC dient zodanig samengesteld te zijn dat de leden van de RvC ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is de samenstelling van de RvC vastgesteld op minimaal drie natuurlijke personen.
 
De leden van de RvC worden benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders na bindende voordracht van de RvC. De zittingstermijn van een commissaris is 4.jaar. Een commissaris is eenmaal herbenoembaar. De RvC vergadert 4-6 maal per jaar.
 
De samenstelling van de RvC dient afgestemd te zijn op zijn taken en de doelstelling van de organisatie. Binnen de RvC zijn de volgende deskundigheden gewenst:

 • huisartsgeneeskundige deskundigheid;  
 • juridische deskundigheid;
 • financieel/economische deskundigheid;
 • ICT deskundigheid;
 • HRM deskundigheid;
 • deskundigheid bedrijfsvoering in brede zin;
 • bestuurlijke kennis van zorgorganisaties.

 
Profiel van de RvC als geheel:

 • het vermogen en de attitude om voor de Raad van Bestuur een klankbord te zijn, zonder in bestuurlijke verantwoording te treden;
 • vermogen om het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie te toetsen;
 • in staat zijn tot een onafhankelijke en kritische houding naar collega leden van de RvC, Raad van Bestuur en verenigingsbestuur;
 • affiniteit met de eerstelijnszorg in het algemeen en huisartsenzorg in het bijzonder;
 • aantoonbare brede maatschappelijke betrokkenheid en een relevant functioneel netwerk;
 • visie op politiek maatschappelijke ontwikkelingen;
 • affiniteit met governance van een vereniging;
 • ruime ervaring als toezichthouder / bestuurder;
 • strategisch inzicht en visievorming;
 • onafhankelijke oordeelsvorming, integriteit en ondernemerschap.

 
Volgend jaar zullen twee van de drie RvC leden, wegens het aflopen van hun tweede termijn, de RvC verlaten. Voor deze vacatures komt NEO Huisartsenzorg graag in contact met twee ervaren toezichthouders, die niet werkzaam zijn in de regio van NEO Huisartsenzorg. De hieronder weergegeven specifieke profielen vormen het uitgangspunt bij de werving- en selectieprocedure.
 
Functie-eisen nieuw lid RvC, huisartsgeneeskundige deskundigheid

 • Aandachtsgebied: kwaliteit en patiëntveiligheid
 • Benoeming per: 1 juni 2023
 • Professionele ervaring:
  • Werkzaam (geweest) als huisarts.   
  • Kennis en ervaring op het gebied van kwaliteit en patiëntveiligheid.   
  • Beschikt over een goed conceptueel en strategisch denkvermogen, een innovatieve instelling met een goed beeld van de trends in zorginhoudelijke en kwalitatieve ontwikkelingen in de huisartsenzorg.
  • Ervaring met organisaties in complexe veranderingsprocessen.
  • Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen bij een ledenorganisatie met verenigingsstructuur van huisartsen, bestuurlijke ervaring is een pre.
  • Beschikt over toezichthoudende ervaring, heeft een visie op ontwikkelingen en vernieuwingen in het toezicht en weet deze te vertalen naar de RvC.

  
Functie-eisen nieuw lid RvC, deskundigheid op het gebied van organisatiebrede bedrijfsvoering

 • Aandachtsgebied: financiën, ICT, bedrijfsvoering
 • Benoeming per: 1 september 2023
 • Professionele ervaring:
  • Ervaring op directie- of eindverantwoordelijk bestuursniveau in een grote complexe organisatie in een dynamisch werkveld.
  • Ruime kennis en ervaring op het terrein van bedrijfsstrategie en bedrijfsvoering, met name op het gebied van financiën en ICT.
  • Beschikt over relevante netwerken, is ondernemend ingesteld met oog voor (proces)innovatie en kansen en ontwikkelingen voor NEO Huisartsenzorg.
  • Ervaring met organisaties in complexe veranderingsprocessen.
  • Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen bij een ledenorganisatie met verenigingsstructuur van huisartsen.
  • Beschikt over toezichthoudende ervaring, heeft een visie op ontwikkelingen en vernieuwingen in het toezicht en weet deze te vertalen naar de RvC.

 
Competenties en persoonskenmerken die gelden voor ieder lid van de RvC:
–      persoon met natuurlijk overwicht en met professionele nabijheid;
–      positief kritisch vanuit een respectvolle attitude, evenwichtig, beschouwend en standvastig;
–      wacht niet af, neemt zelf initiatief en entameert onderwerpen en invalshoeken;
–      is context- en procesgericht en heeft een goed analytisch vermogen;
–      functioneert als teamspeler en is verbindend vanuit vertrouwen, transparantie en deskundigheid;
–      weet relaties met anderen aan te gaan door inlevingsvermogen en integer handelen;
–      heeft vermogen tot reflectie en is omgevings- en rolbewust;
–      heeft voldoende tijd en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.

Honorering
De bezoldiging is conform de normstelling van de Wet Normering Topinkomens.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl. Reageren is mogelijk tot 3 maart 2023.
 
Na de voorselectie door Suur & Company wordt de long- en shortlist aan de opdrachtgever gepresenteerd.
 
In overleg met de RvC worden kandidaten uitgenodigd die in aanmerking komen voor een gesprek met de selectiecommissie.

Contact

 
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Frank ten Oever, Partner
Monica van der Ven, Project Assistant
Stephanie van Houtert, Project Assistant
 
T: 0850 – 734 702